• Super Mod [ Lòng Trắc Ẩn ] <b>Super Mod</b>
  Gửi EmailGửi tin nhắnTài khoản YahooAbout

[Đại Bi Chú] Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi, tâm đà la ni.Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tã. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da, bà lô kiết đế, thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra sá lợi, phạt sa phạt sâm, phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dũ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

Photo Gallery [Photo albums]

Status

 • Lòng Trắc Ẩn Rượu cạn ly Drink wine .. uống say lòng còn giá Drunken .. lá trên cành một chiếc cuốn bay xa .. Guitar
  Thoughtful Thoughtful
  September 29th 2013, 2:04 pm
  0 góp ý, 2 thích
 • Lòng Trắc Ẩn Guitar Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu thương .. anh thay mực cho vừa màu áo tím Dance
  Thoughtful Thoughtful
  February 5th 2013, 12:01 pm
  4 góp ý, 1 thích
 • mltr ngừ ta mới 13 tủi nghen, mún ủ tờ hả hahaha


 • Mi Kha Ken tranh thủ đó anh ơi, chậm trễ lỡ tới năm 18 người ta 5 con là Ken bó chưn luôn à :-p
 Friends [ 0 ] [ Ask ]

 • Lòng Trắc Ẩn không có bạn bè nào hết. Pùn ghê :(


Shoutbox


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group