Albums

Tay xa và mắt môi xa .. Dù ta cố với cũng là hụt thôi ..Trách chi số kiếp, ông trời .. Duyên kia không tới, bỏ tôi lỡ làng .

Photo Album: Photo of the day
1 comment(s)

  1. Thôi rồi một chuyến đò ngang -Trách chi duyên phận bẽ bàng thêm đau -Cảm ơn vì đã gặp nhau - Luyến lưu chi cũng phai màu dấu yêu (quên đi .... :1: )

     Mi Kha September 18, 2009
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group