Thủ tục đầu tư và chuyển tiền ra nước ngoài

 • m0tintinhyeu

  khoảng 2 10 năm trước
 • Thủ tục đầu tư và chuyển tiền ra nước ngoài

  Theo Nghị định số 22/1999/NĐ-CP ngày 14/4/1999 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghịêp Việt Nam và Thông tư số 01/2001/TT-NHNN ngày 19/1/2001 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài phải có những điều kiện sau:

  · Dự án đầu tư ra nước ngoài phải có tính khả thi; có năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu đầu tư ra nước ngoài; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

  · Hồ sơ đầu tư ra nước ngoài gửi đến Bộ Kế hoạch và đầu tư bao gồm:

  Đơn xin đầu tư ra nước ngoài;Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp;Văn bản cho phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp hoặc hợp đồng, bản thỏa thụân với bên nước ngoài về Dự án đầu tư, giải trình về mục tiêu của dự án, nguồn gốc các khoản vốn đầu tư của doanh nghiệp; Hình thức đầu tư, phương thức chuyển vốn, phương thức chuyển lợi nhuận về nước; Tình hình tài chính của doanh nghiệp.Việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng tiền phải tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.

  · Để thực hiện Dự án đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp phải mở một tài khoản tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam. Mọi giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và vào Việt Nam liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp phải được thực hiện thông qua tài khỏan này. Doanh nghiệp phải đăng ký với chi nhánh Ngân hàng Nhà ước tỉnh , thành phố nơi đặt trụ sở làm việc chính về việc mở tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài.

  · Hồ sơ gồm: Đơn đăng ký tài khoản và chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài ( theo mẫu); giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( bản sao có công chứng); văn bản chấp thuận đầu tư do nước tiếp nhận đầu tư cấp ( kèm bản dịch tiếng Việt có dấu và chữ ký xác nhận của tổng giám đốc hoặc giám đốc ); văn bản quy định tiến độ góp vốn đầu tư ( ghi trong điều lệ hoặc hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh tế đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư phê duyệt ( nếu có) hoặc bản dự kiến tiến độ góp vốn đầu tư của doanh nghiệp được phép đầu tư ra nước ngoài).

  · Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thnàh phố có trách nhiệm xác nhận việc mở tài khoản và đăng ký tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để nhà đầu tư Việt Nam làm cơ sở chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tài khoản đã mở ở ngân hàng được phép.

  · Doanh nghiệp chỉ được phép sử dụng nguồn ngoại tệ trên tài khoản tiền gởi ngoại tệ của mình mở tại các ngân hàng được phép để chuyển ra nước ngoài góp vốn đầu tư trê cơ sở quy định tại giấy phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp./.

  Nguồn: sưu tầm

 • allbeyondintell

  khoảng 1 10 năm trước
 • coi bộ luật hơi khó hiểu hết nhiều chuyện để nguyên cứu

 • linhsang

  khoảng 1 10 năm trước
 • Confused ??? Sang biết giới nào sẽ chuyển tiền ra nước ngòai và áp dụng luật này nhiều nhất....bảo đảm chính xác. Muốn biết cho $500 phí bôi "trơn đi".

 • allbeyondintell

  khoảng 1 10 năm trước
 • đâu tư nước ngoài rất nguy hiểm


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group