Áo Vải Cờ Đào Quang Trung Đại Đế

 • tongdung91

  khoảng 1 10 năm trước
 • Áo Vải Cờ Đào Quang Trung Đại Đế (Tập 1)  01. Nước Việt Nam bị chia đôi từ giữa Thế kỷ thứ 16. Chúa Trịnh với vua Lê ở đàng ngoài, chúa Nguyễn ở đàng trong. Họ đánh nhau liên miên khiến dân chúng rất khổ sở. Ở ngoài Bắc, Kiêu binh làm loạn, giết hại các quan trong triều. Ở miền Nam, Trương Phúc Loan chuyên quyền, hà hiếp, bóc lột dân chúng.  02. Lúc ấy, ở ấp Tây Sơn có ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ nổi lên chống lại chúa Nguyễn. Trong ba người này, Nguyễn Huệ là người khỏe mạnh và thông minh hơn cả. Thuở nhỏ, Nguyễn Huệ theo học thầy giáo Hiến. Nguyễn Huệ học rất chăm chỉ nên giỏi cả về văn lẫn về võ.  03. Năm 1770, có viên quan tới thu thóc tại ấp Tây Sơn. Y cho linh đánh đập và cùm chân những người thiếu thóc ở ngoài trời nắng. Thấy thế, Nguyễn Huệ xông vào đánh chết viên quan tàn ác kia, rồi hô hào dân chúng nổi lên, chống lại quyền thần gian ác là Trương Phúc Loan.  04. Ngay chiều hôm đó, dân ở trong ấp đều một lòng xin theo Nguyễn Huệ. Rồi người Thượng, người Kinh ở quanh vùng đất Tây Sơn nghe tin, cũng kéo về theo rất đông. Đêm đêm, Nguyễn Nhạc cho đốt đuốc, lửa cháy sáng rực trời để cùng mọi người luyện tập võ nghệ và rèn binh khí cần dùng.  05. Được tin này tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên ở thành Quy Nhơn liền treo giải thưởng thật lớn cho người nào bắt được anh em Tây Sơn. Nhân dịp đó, Nguyễn Nhạc tự trói mình, rồi ngồi vào cũi, cho người thân tín khiêng đi nộp để lấy thưởng. Khắc Tuyên đứng ở trên thành, nhìn xuống, thấy đúng là Nguyễn Nhạc, liền cho khiêng cũi vào thành, giam lại.  06. Đến đêm, Nguyễn Nhạc phá cũi nhảy ra, cùng bọn thân tín giết lính canh, mở toang cửa thành. Quân Tây Sơn ở ngoài ùa vào. Lửa cháy rực trời. Tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên chạy trốn. Quân lính của Chúa Nguyễn đầu hàng. Toàn bộ thành Quy Nhơn, Kiều Dương, Đạm Thủy đều thuộc nhà Tây Sơn.  07. Cuối năm 1773, quân chúa Nguyễn lại bị thua to. Thế lực nhà Tây Sơn được mở rộng từ Quảng Ngãi đến Bình thuận. Thừa dịp này, quân chúa Trịnh ở ngoài Bắc liền vào đánh chiếm Thuận Hóa. Để rảnh tay tiêu diệt chúa Nguyễn ở phía Nam, Nguyễn Huệ bàn với anh là hãy xin hòa với chúa Trịnh. Chúa Trịnh liền sai Nguyễn Hữu Chỉnh đem ấn kiếm vào phong cho Nguyễn Nhạc làm trấn thủ Quảng Nam.  08. Năm 1777, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ tiến đánh Gia Định, giết được chú cháu chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Thuần và Nguyễn Phúc Dương. Riêng Nguyễn Phúc Ánh chạy thoát. Năm 1778, Nguyễn Nhạc lên ngôi vua, hiệu là Thái Đức, đóng đô ở Đồ Bàn. Vua Thái Đức phong cho Nguyễn Lữ làm Tiết chế, Nguyễn Huệ làm Long nhương tướng quân.  09. Nhờ giám mục Bá Đa Lộc (Évêque D'adran) cứu giúp, Nguyễn Phúc Ánh thoát chết. Năm 1780 Nguyễn Phúc Ánh xưng vương ở Gia Định. Nguyễn Huệ lại đem thủy quân vào cửa Cần Giờ đánh tanh quân Nguyễn Phúc Ánh vào năm 1782. Trong trận này, có người Pháp là Manuel bị chết cháy trên chiếc tàu bọc sắt.
  Áo Vải Cờ Đào Quang Trung Đại Đế (Tập 2)

  10. Nguyễn Phúc Ánh cho Châu Văn Tiếp sang Xiêm La (tức Thái Lan ngày nay) cầu cứu. Vua Xiêm cho hai tướng là Chiêu Tăng và Chiêu Sương đem hai vạn quân cùng 300 chiến thuyền sang chiếm Rạch giá, Trà Ôn, Sa Đéc. Đi đến đâu, quân Xiêm cũng giết người, cướp của đến đó, và làm nhiều điều rất tàn ác.


  11. Nguyễn Huệ lại vào Gia Định, nhử cho quân Xiêm đến gần vùng Rạch Gầm và Soài Mút (Mỹ Tho) rồi mới quay lại đánh thật mạnh. Ba trăm chiến thuyền của quân Xiêm bốc cháy, tan vỡ, chìm đắm ngổn ngang. Hai vạn lính Xiêm chỉ còn hơn một ngàn người, cùng chủ tướng cắm đầu chạy trốn, không dám quay lại nữa.  12. Việc Gia Định tạm yên, Nguyễn Huệ được lính dò thám về báo cho biết tình hình miền Bắc rất là rối loạn. Ở Thăng Long vua Lê chỉ là bù nhìn, còn chúa Trịnh và các quyền thần luôn làm nhiều điều tàn ác, mất lòng dân. Bọn kiêu binh thì chia nhau đi phá nhà giết người, hết phế Trịnh Cán lại lập Trịnh Tông lên ngôi chúa.  13. Nguyễn Hữu Chỉnh liền trốn vào Nam xin theo Nguyễn Nhạc. Chỉnh dâng kế là nhân lúc miền Bắc đang rối loạn, nên đánh lấy thành Phú Xuân và cùng Thuận Hóa. Năm 1786, Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ cùng Võ Văn Nhậm, Nguyễn Hữu Chỉnh đem quân đánh chiếm Thuận Hóa một cách dễ dàng.  14. Nhân lúc gió nồm thổi mạnh, Nguyễn Huệ vượt sông Gianh ra Bắc. Dân chúng ở các nơi thường bị quân chúa Trịnh áp bức bóc lột từ lâu, nay cùng nổi dậy, theo đoàn quân của Nguyễn Huệ. Họ xin gia nhập làm lính hoặc cung cấp lương thực và thông báo tin tức ở ngoài Bắc cho Long Nhương tướng quân được biết.  15. Dẹp tan quân Trịnh Khải ở ngoài Bắc rồi, Nguyễn Huệ kéo đại quân vào thành Thăng Long. Ông ra lệnh cho binh lính phải rất nghiêm chỉnh và giúp đỡ dân chúng rồi định ngày xin vào yết kiến vua Lê. Nguyễn Huệ tâu với vua Lê rằng lần này ra Bắc Hà là cốt để phù Lê, và diệt Trịnh chứ không có ý gì khác. Vua Lê nghe nói, tỏ vẻ mừng rỡ và cám ơn Nguyễn Huệ.  16. Vua Lê Hiển Tông cho gọi các hoàng tôn và công chúa ra chào khách quý. Rồi xuống chiếu, gả công chúa Ngọc Hân cho anh hùng Nguyễn Huệ. Lễ cưới được tổ chức rất trọng thể. Sau khi vua Hiển Tông mất, hoàng tôn Lê Duy Kỳ lên nối ngôi, hiệu là Lê Chiêu Thống.  17. Tình hình miền Bắc tạm yên, khi Nguyễn Huệ kéo quân trở về thì được Trung ương hoàng đế Nguyễn Nhạc phong cho làm Bắc bình vương trấn giữ đất Thuận Hóa. Sau đó Bắc bình vương còn phải ra Bắc để trừ Nguyễn Hữu Chỉnh và Võ Văn Nhậm. Hai người này đã lấn át cả quyền hành của vua Lê và ngầm chống lại Tây Sơn.  18. Lê Chiêu Thống trốn chạy hết nơi này đến nơi khác. Mẹ vua liền đem hoàng tử sang Tàu cầu cứu nhà Mãn Thanh. Nhân dịp này, Tôn Sĩ Nghị tâu với vua Càn Long nên đem binh sang nói là để giúp Lê Chiêu Thống, nhưng thực ra là để chiếm lấy đất An Nam.  19. Được vua Càn Long nhà Thanh chấp thuận, Tôn Sĩ Nghị điều động 29 vạn binh, chia làm ba đạo tiến vào nước Nam. Lúc đó trấn giữ ở Bắc hà chỉ có 5 vạn quân Tây Sơn. Ngô Văn Sở và Ngô Thời Nhậm bàn nhau tạm rút quân về dãy núi Tam Điệp để bảo vệ toàn lực lượng rồi sẽ báo tin về Phú Xuân.  20. Tôn Sĩ Nghị tiến quân, không thấy ai chống cự nên càng tỏ vẻ kiêu căng. Khi đến Kinh Bắc (Bắc Ninh) vua Chiêu Thống ra chào mừng rồi theo quân Tàu về Thăng Long. Lúc này, Chiêu Thống ngày ngày thường phải ra chầu chực đợi lệnh ở trước dinh của Tôn Sĩ Nghị. Sau đó trở về nhà, Lê Chiêu Thống lại tìm cách trả thù những người trước đây đã ra làm việc với nhà Tây Sơn.

  Áo Vải Cờ Đào Quang Trung Đại Đế (Tập 3)  21. Lúc này ở Phú Xuân, Bắc Bình Vương đã nhận được tin quân Thanh tiến vào thành Thăng Long. Vương hội họp các tướng sĩ lại để bàn cách đánh giặc. Mọi người đều xin vương, trước hãy lên ngôi Hoàng đế, cho yên lòng toàn dân, rồi sau mới cất quân ra Bắc. Vương y theo ý kiến này.  22. Ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân (1788) vương làm lễ, lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung. Dàn trống võ Tây Sơn gồm 12 cái lớn, nhỏ nổi lên vang rền, trong khi vua Quang Trung làm lễ tế cáo Trời Đất. Sau đó, ngài leo thẳng lên mình voi, thống lĩnh đại binh tiến ra Bắc.  23. Ngày 29 tháng 11 đến Nghệ An, Vua Quang Trung cho hạ trại nghỉ và truyền lệnh tuyển thêm quân. Thanh niên, trai tráng nô nức xin đi lính để giết giặc. Chỉ trong vài ngày mà tổng cộng trước sau đã có mười vạn quân và 200 con voi trận, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề.  24. Khi vượt qua sông Mã, cô lái đò Đỗ Quyên xin tới giúp việc vì cô làm nghề chèo thuyền ở đây đã lâu năm, nên biết rất rõ mực nước sông, chỗ nào nông, chỗ nào sâu. Khi đại quân tới, Đỗ Quyên liền chỉ cho dân chúng tìm chỗ nông, tránh chỗ sâu, để dễ kết bè, bắc cầu phao cho đoàn voi ngựa qua sông. Nhờ thế mà cuộc tiến quân không bị chậm trễ, khi gặp sông, gặp núi.  25. Trong khi hành quân, đã có sẵn lương khô là những sọt bánh tráng (bánh đa) Bình Định đem theo. Lúc đói, binh lính cứ việc lấy bánh tráng nhún vào nước cho mềm ra là ăn ngay được. Nhờ vậy mà họ có thể đi luôn, không phải ngừng lại để nấu cơm ăn, làm mất nhiều thì giờ vô ích.  26. Muốn cho binh lính đỡ mệt, vua quang trung ra lệnh cho lấy những chiếc thuyền nan nhỏ, dùng thay cho võng để khiêng. Binh lính chia ra từng tốp, mỗi tốp có ba người. cứ hai người khiêng thì một nằm trong thuyền mà nghỉ. Rồi cứ thế luân phiên nhau, lần lượt người nào cũng phải khiêng và người nào cũng được nghỉ. gặp sông thì sẵn thuyền nan đó, bỏ ngay xuống, dùng để bơi qua sông.  27. Tới đất Nghệ An, vua Quang Trung thân tới thăm cụ Nguyễn Thiếp tức La Sơn phu tử, một cụ già học nhiều, hiểu rộng, đã sống ẩn dật từ lâu trên núi Thiên Nhẫn. Được vua Quang Trung hỏi về mưu kế phá quân Thanh, La Sơn phu tử tâu: "Thần xin hai chữ "Thần Tốc" và chỉ trong vòng 10 ngày là nhà vua có thể quét sạch giặc Thanh!"  28. Ngày 20 tháng chạp, vua Quang Trung đã tới dãy núi tam điệp. Ngài cho quân sĩ tạm nghỉ để ăn bánh chưng. Ngài nói: "Nay ta tạm ăn Tết trước, hẹn ngày mồng bảy tháng Giêng sẽ vào thành Thăng Long, mở tiệc ăn mừng lớn hơn. Các ngươi hãy ghi nhớ lời ta!"  29. Đêm trừ tịch (30 tháng Chạp) nhà vua chia quân làm năm đạo, tiến theo năm hướng khác nhau. Trong mưa phùn và gió bấc rét buốt, mọi người hăng hái lên đường... tất cả đều im lặng, tránh gây tiếng động, cốt làm sao cho địch không biết mà đề phòng.  30. Trong khi ấy thì ở Thăng Long, bọn Tôn Sĩ Nghị và các tướng vẫn uống rượu, ca hát say sưa. Chúng yên chí cho rằng quân Tây Sơn vốn khiếp nhược, chưa đánh đã vội rút quân về Nam, thì không còn gì đáng lo ngại nữa. Đợi ngoài Tết, chúng sẽ xua đại quân đuổi theo là có thể tiêu diệt hết.

  Áo Vải Cờ Đào Quang Trung Đại Đế (Tập 4)  31. Đêm mùng ba Tết, quân ta vây chặt đồn Hà Hồi. Giặc phải xin hàng, không một tên nào chạy thoát. Đêm mùng bốn, nhà vua ngồi trên mình voi, tiến sát đồn Ngọc Hồi. Giặc bắn tên đạn ra như mưa. Quân lính khiêng những tấm ván gỗ có lót rơm ướt để làm mộc che. Rồi các dũng sĩ nấp ở phía sau mà tiến tới... phá đồn.

  32. Từ trên lưng voi, quân ta dùng súng hỏa hổ phun lửa vào đầu giặc. Giặc thua to bỏ chạy, dày xéo lên nhau mà chết. Sầm Nghi Đống sợ quá liền treo cổ tự tử ở gò Đống Đa. Các tướng tài giỏi của nhà Thanh như Hứa Thế Thanh, Trương Triều Long, Thượng Duy Thăng... đều tử trận.  33. Bị đánh bất ngờ, tới tấp, hơn hai chục vạn quân Thanh bị tan rã trong cảnh hỗn loạn. Chúng tranh nhau bỏ chạy, leo lên cầu phao, cầu đổ ngã lăn xuống sông, chết đuối như rạ. Dòng sông Nhị Hà đầy ứ xác giặc. Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị hoảng hốt bỏ chạy thoát thân, vất cả giấy tờ, ấn tín lại.  34. Trưa mồng năm Tết năm Kỷ Dậu (30.01.1789) đoàn quân chiến thắng của vua Quang Trung tiến vào thành Thăng Long, giữa tiếng hô vang dậy của mọi người. Nhà vua oai dũng, uy nghi trên lưng voi trận, giơ tay chào dân chúng. Áo bào đỏ chói của ngài đã bị đen xẫm vì thuốc súng giặc.  35. Đại thắng quân thanh rồi, vua Quang Trung muốn dốc toàn lực vào việc kiến thiết quốc gia. Ngài không muốn kéo dài cuộc binh đao chỉ làm khổ dân, nên giao cho Ngô Thời Nhậm viết thư cầu hòa với nhà Mãn Thanh. Vua Càn Long đành nuốt hận, phong cho vua Quang Trung làm An Nam quốc vương.  36. Sau đó, vua Quang Trung lo chỉnh đốn lại mọi việc ở trong nước. Về việc học, ngài trọng dụng nhân tài, cho sửa sang lại Văn miếu, lập ra Sùng chính viện để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm. Trong các kỳ thi, cũng như trong các văn thư, biểu sớ, ngài bắt dùng toàn chữ Nôm, tức là một loại chữ Hán được đạt ra để phiên âm tiếng Việt.  37. Vua Quang Trung cho xây ở mỗi phủ, mỗi huyện, một ngôi chùa thật lớn, thật đẹp để thay thế cho những chùa nhỏ bé, rải rác ở nhiều làng. Các vị tăng ni phải có đạo đức và thuộc kinh nệ mới được ở chùa, thờ phật... Nhà vua còn cho kiểm tra lại dân số, lập lại sổ đinh cho đúng.  38. Đinh (tức là người dân) được chia làm ba hạng rồi cấp cho mỗi người một thẻ bài khắc 4 chữ "Thiên hạ Đại tín“. Tráng đinh tuổi từ 18 đến 55 thì cứ ba người sẽ kén một người đi lính. Ruộng cũng được chia làm ba hạng: hạng tốt, hạng vừa, và hạng xấu để thu thuế cho được công bằng. Hiện nay còn một số tiền đúc từ đời Tây Sơn  39. Khi vua Càn Long vời vua Quang Trung sang chầu, ngài chọn một người giống hệt mình là Phạm Công Trị, cho ăn mặc giả làm vua Quang Trung để sang Tàu. Vua Càn Long tưởng thật, tiếp đãi rất hậu. Nhân dịp này, vua Quang Trung còn xin bỏ lệ cống người vàng đã có từ đời Lê, và cũng được vua Càn Long chấp thuận.  40. Để chuẩn bị cho việc đánh Tàu, năm Nhâm Tí (1792) vua Quang Trung lại thử ý vua Càn Long bằng cách sai xứ sang xin cầu hôn và đòi lại đất Lưỡng Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây). Tiếc thay việc này đang tiến hành thì vua Quang Trung mất, thọ 40 tuổi, Vua Quang Trung thật là một vị đại anh hùng của dân tộc Việt Nam.

  [Hết]

  Những chuyện trên đây chỉ do người đời sau kể lai nhưng nó vẫn là bản hùng ca cho dân tộc Việt Nam
  còn những kẻ hải ngoại có tư tưởng chính tri như bác taothao77 bên ngoài tỏ ra là mình biết sử chứ thật sự bác ta chỉ biết chút ít về lịch sử ta thôi những dẫn chứng bác ta đưa ra chỉ toàn lời sàng bây.nên tôi nghỉ bài pót của bác ta chilả mang tính chất kiếm tiền thôi

 • tongdung91

  khoảng 1 10 năm trước
 • ĐẠI VIỆT SỬ THI
  Hồ Ðắc Duy


  QUYỂN 18
  Năm Mậu Thân (1788) lúc gần tháng Chạp
  Quân nhà Thanh ồ ạt kéo sang
  Quân hăm chín vạn lên đường
  Tổng đốc Lưỡng Quảng giử phần tiên phong

  Nhiệm bèn cùng với Ngô Văn Sở
  Ngầm điều quân đến ở Trường Yên
  Rồi sai cấp báo ngay liền
  Về cho Nguyễn Huệ biết tin tức thời

  Vào trưa ngày hăm lăm tháng chạp
  Vua Quang Trung truyền khắp mọi nơi
  Rằng :"Giặc Thanh nó tới rồi
  Tập tung lực luợng bên ngoài Nam quan"

  QUANG TRUNG HOÀNG ĐẾ
  (1788- 1792)

  Núi Ba Tầng thiết đàn làm lễ
  Cáo đất trời xin để lên ngôi
  Quang Trung hiệu triệu mấy lời
  Lập tức hạ lệnh đi ngay lên đường
  Đến Nghệ An lấy quân tinh nhuệ

  Mười ngàn người chưa kể dân binh
  Vài trăm voi chiến theo mình
  Chia quân tả,hữu năm doanh rỏ ràng
  Vua Quang Trung đường đường trước trận

  Áo hoàng bào lẫm liệt oai phong
  Gươm thiêng nạm ngọc đeo cùng
  Trên đầu voi chiến hào hùng duỗi rong
  Sau năm ngày bụi hồng lấm áo

  Tới ngang đèo dựng giáo nghỉ chân
  Vua cho mở tiệc khao quân
  Định ngày mùng bảy đầu xuân sẽ vào
  Thăng Long thành ngày đầu năm mới

  Từng nụ đào chớm thẹn gió đông
  Búp non lấm tâm cành hồng
  Mai vàng núp bóng thẹn thùng nắng mai
  Vua Quang Trung đến ngay Giáng khẩu

  Hành quân qua đánh đạo Sơn Nam
  Hà Hồi ở cách trung tâm
  Thăng Long nhắm hướng phía Nam nửa ngày
  Quân Tây sơn bao vây kín mít

  Mà giặc Thanh chẳng biết chút gì
  Đầu hôm cho đến nửa khuya
  Ẩn vào đồn giặc đợi thì tấn công
  Sáng mùng năm Quang Trung vừa đến

  Đồn Ngọc Hồi giặc chẳng dám ra
  Cửa thành đóng kín chằn qua
  Trên thành lố nhố hằng hà chông tre
  Vua sai lấy ván che rơm ướt

  Cho trăm voi lên trước tấn công
  Vượt qua hỏa pháo gai chông
  Dập dồn súng trận xung phong đánh vào
  Xáp lá cà vượt hào chiến lũy

  Quân Mãn Thanh khiếp vía chạy dài
  Cúp đầu chúng chẳng vểnh tai
  Xác quân giặc chết chất đầy thảm thay
  Hứa Thế Hanh chết ngay tại trận

  Trương Sĩ Long cũng chẳng hơn gì
  Quân Thanh đại bại ê chề
  Theo đê Yên phụ chạy về Đông Quan
  Giặc Mãn Thanh đầu hàng tan tác

  Một cánh quân chạy lạc vào đầm
  Chết vì ngựa đá voi dầm
  Chết vì đói khát cạn dần binh lương
  Đô đốc Long chặn đường lũ giặc

  Dùng kỵ binh đánh gắt Đống Đa
  Thâu đồn Khương Thượng về ta
  Giặc Thanh khốn đốn phải ra đầu hàng
  Sầm Nghi Đống cùng đường nhỏ lệ

  Thắt cổ mình ở lũy Nam Đông
  Lính thì tên trúng trận vong
  Chết hơn quá nửa, nửa làm tù binh
  Nghe được tin ở thành Khương Thượng

  Đã đầu hàng, binh tướng bị giam
  Khiến Tôn Sĩ Nghị kinh hoàng
  Kéo quân chạy trốn qua đường cầu phao
  Cánh Vân Nam vừa vào cửa Ải

  Nhận được tin thất bại bàng hoàng
  Tổng đốc Lưỡng Quảng vội vàng
  Thu quân tháo chạy theo đường Nam Quan
  Lê Chiêu Thống theo chân Tổng đốc

  Cùng tàn quân xâm lược Mãn Thanh
  Chạy về đến được Yên Kinh
  Lưu vong đến thác giận mình ngu si
  Từ Trang Tông đến Lê Chiêu Thống

  Mười tám đời tổng cộng hai trăm (1533-1789)
  Sáu lăm năm (265) cũng đủ làm
  Triều Lê hưng thịnh nước Nam một thời
  Ngày mùng bảy tháng giêng Kỷ Dậu (1789)

  Giữa kinh thành còn dấu chiến tranh
  Gò đồi đầy xác quân Thanh
  Đường in vó ngựa, trên thành cờ bay
  Tiết Khai Hạ, vua bày trước trận

  Lễ ăn mừng chiến thắng quân Thanh
  Áo bào khói súng bám quanh
  Trên mình bạch mã long lanh giáp vàng
  Thăng Long thành pháo vang, hội mở

  Một nụ đào mới nở đêm qua
  Nhà vua ngắt một cành hoa
  Gởi về Công Chúa nơi xa đang chờ
  Trời Phú Xuân đưa thơ đại thắng

  Thêm cành đào chút nắng tình yêu
  Ngọc Hân có biết bao điều
  Mừng vui cho bõ nhưng chiều đợi mong
  Vua yết bảng an dân, tha chết

  Tha quân Thanh thực bụng đầu hàng
  Kinh thành, đền miếu sửa sang
  Giao cho Lân, Sở liệu toan mọi điều
  Ngô Thời Nhiệm đứng đầu chính trị

  Phan Huy Ích phụng chỉ ngoại giao
  Sứ Thanh thù tiếp ra vào
  Bình thường quan hệ với Tầu cho yên
  Vua Càn Long muốn xem Nguyễn Huệ

  Tiếp phái đoàn trọng thể sứ Nam
  Nhưng vua cho Trị giả làm
  Thay mình đến lể vấn an vua Tàu
  Vũ Văn Dũng lần sau đi sứ

  Sang Thanh triều giả ngộ cầu thân
  Xin miền Lưỡng Quảng hồi môn
  Hai bên thương thuyết đang còn chưa xong
  Sau chiến thắng vô cùng vĩ đại

  Vua Quang Trung trở lại Phú Xuân
  Khẩn hoang ban chiếu khuyến dân
  Mở trường dạy học , đưa dân về làng
  Mở khoa thi , Thiếp làm chủ khảo (1789)

  Dùng chữ Nôm từ dạo bấy giờ
  Bỏ sưu, giảm thuế hầu cho
  Nhân dân bớt khổ, bớt lo phần nào
  Thẻ bài cho Thiên Hạ Đại Tín (1790)

  Cho công dân tuổi đến trưởng thành
  Thu mua đồng tốt vào doanh
  Đúc ra vũ khí, giáp binh, chiến thuyền
  Sai đúc tiền"Quang Trung Thông Bảo" (1791)

  Lại lập kho chứa gạo khi dư
  Lục tìm sách cổ tàng thư
  Khắc in Sử ký, Tứ thư lưu hành (1789)
  Viện Sùng Chính thuộc ngành giáo dục (1791)

  Cho nhân tài dịch sách Hán Nôm
  Di tích văn hóa bảo tồn
  Vua truyền Nguyễn Thiếp kiêm luôn viện này
  Ông Nguyễn Thiếp nhân tài hiếm có

  Việc dịch thuật đã bỏ nhiều năm
  Chuyển từ Hán ngữ ra Nôm
  Tứ Thư, Tiểu Học còn gồm Ngũ Kinh
  Triều Quang Trung tinh anh chẳng ít

  Ngô Thời Nhiệm Huy Ích , La Sơn
  Đến nay trước tác vẫn còn
  Góp phần di sản nét son sau này
  Nguyễn Thế Lịch là thầy thuốc giỏi

  Thuốc làm ra chữa khỏi cho dân
  Đẩy lui dịch bệnh lan tràn
  Trong năm Đinh Dậu (1777) dịch đang hoành hành
  Ở Đàng Ngoài nghề y thịnh vượng

  Nhờ người tên Hải Thượng Lãn Ông
  Thuốc Nam y nghiệp làu thông
  Đặt ra nền tảng y tông lâu dài
  Nguyễn Gia Thiều biệt tài thơ phú

  Sáng tác thơ bằng chữ Hán Nôm
  Sách này nay vẫn hãy còn
  Khúc ngâm "Cung Oán" nỗi buồn tần phi
  Ơ Đàng Trong từ khi quay lại

  Nguyễn Ánh cho canh cải cơ binh (1789)
  Chia quân còn lại năm doanh (1790)
  Đặt quan Điền Trấn, bốn dinh từ rày
  Thành Gia Định khởi xây kiểu khác

  Một vành đai bát giác xung quanh
  Kiến Phương, Kim Ấn, Gác Mành
  Đất xưa Gia Định đổi thành kinh sư
  Khu định cư trở nên trù phú

  Cấp cho dân dụng cụ làm nông
  Chọn tay thợ giỏi thủ công
  Những người tinh xảo được phong tước hàm
  Cho thuyền buôn ngoại bang giảm thuế

  Thóc giống ban là để nông dân
  Khuyến thương giúp các lái buôn
  Tự do mua bán tăng phần thuế quan
  Giặc nhiễu nhương điạ phần phương Bắc

  Miến Điện riêng muốn đặt bang giao
  Trịnh Cao, Quy Hợp hợp nhau
  Cùng quân vạn tượng đánh vào Nghệ An
  Trần Quang Diệu đem quân vào trước

  Tiến sâu vào đất nước ngàn voi
  Đuổi quân vạn tượng chạy dài
  Tận cùng biên giới mới lui trở về
  Thuở bấy giờ phân chia ranh giới

  Triều Tây Sơn mãi tới Quy Nhơn
  Phương Nam Nguyễn Ánh hãy còn
  Xây thành Gia Định để làm kinh đô
  Năm Canh Tuất (1790)tướng Hồ Văn Tự

  Dẫn chín nghìn thủy bộ quân binh
  Nha Phân mở trận giao tranh
  Nguyễn Vương thất thế Long Thành rút lui
  Trước tình trạng dầu sôi lửa bỏng

  Quân Nguyễn Vương bất động chờ thời
  Lựa khi dịp tốt tới nơi
  Tung trăm thuyền chiến đánh rồi rút ngay
  Vua Quang Trung đem hai vạn lính (1792)

  Chuẩn bị vào Gia Định tảo thanh
  Hịch truyền đến các trấn doanh
  Quy Nhơn, Quãng Ngãi các thành Đàng Trong
  Đặt kế hoạch trong ngoài liên kết

  Đối với Tàu lễ yết cầu hôn
  Miền Nam, Nguyễn sẽ không còn
  Đất đai Đại Việt nước non lẫy lừng
  Nhưng tiếc thay nửa đường vắn số

  Vua Quang Trung đành bỏ ra đi (1792)
  Lìa trần một giấc biệt ly
  Trăm năm còn lại những gì nữa đây
  Mình Ngọc Hân đắng cay thắm thiết

  Ôm mối sầu tử biệt nào nguôi
  Khóc chồng ươt đẫm tóc mai
  Mực mài giọt lệ viết lời bi thương
  "Ai tư vãn" một chương tuyệt tác

  Viết cho chồng quặn thắt niềm đau
  Ái ân sao vội qua mau
  Hương yêu còn đọng cành đào Nhật Tân
  (chép bài Ai Tư vản vào đây)

  Vua Quang Trung mãn phần quá trẻ
  Việc triều đình không kẻ đảm đương
  Tham lam một lũ gian thần
  Thái sư giám quốc lấn dần phép vua
  đây là đại việt sử thi của Hồ Đắt Tuyên


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group