Tướng Lê Văn Quân, chết rồi vẫn bị đánh trăm roi.

 • thuydaonguyen

  khoảng 1 10 năm trước
 • Tướng Lê Văn Quân, chết rồi vẫn bị đánh trăm roi.

  Lê Văn Quân (? - Tân Hợi 1791) còn có tên là Lê Văn Câu hay Lê Văn Duân, tuy là người ít học, nhưng lúc xông trận thì rất dũng mãnh nên được người đương thời gọi là Dũng Nam công.
  Ông là một danh tướng có nhiều công lao ở thời kỳ nhà Nguyễn dựng nghiệp.

  Lê Văn Quân, người huyện Kiến Hưng, tỉnh Định Tường (nay là Tiền Giang).
  Khi Nguyễn Nhạc cất binh khởi nghĩa vào năm 1771, và các anh em Châu Văn Tiếp chiêu tập dân miền thượng được hơn nghìn người đến chiếm giữ núi Trà Lang thuộc Phú Yên, Lê Văn Quân từ nơi xa xôi, tìm đến xin theo Châu Văn Tiếp và được bổ chức cai đội.

  Khi biết Lê Văn Quân là người dũng cảm, thiện chiến, Châu Văn Tiếp đồng ý gả em gái tên là Châu Thị Đậu (1) cho ông.
  Sau Châu Văn Tiếp cùng ông theo về với chúa Nguyễn.

  Năm 1782, Nguyễn Nhạc cùng em là Nguyễn Huệ mang quân vào đánh chiếm Gia Định. Nhưng khi hai ông vừa rút quân về Qui Nhơn thì tại Bình Thuận, Châu Văn Tiếp cùng các tướng dưới quyền trong đó có Lê Văn Quân chia quân đánh dồn dập vào Gia Định, khiến tướng Tây Sơn là Đỗ Nhàn Trập không sao cầm cự nổi, đành tháo chạy về Qui Nhơn.

  Tháng 2 năm Quí Mão 1783, hai anh em là Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ lại mang quân vào Nam. Lần này, Nguyễn vương (Nguyễn Phúc Ánh) phải chạy xuống Ba Giồng rồi qua Xiêm La (Thái Lan) cầu viện.

  Tháng 6 năm 1784 vua Xiêm La là Chất Tri (Chakri, Rama I) sai hai người cháu, cũng là hai viên tướng cao cấp là Chiêu Tăng và Chiêu Sương, theo sự hướng dẫn của Bình Tây đại đô đốc Châu Văn Tiếp, đem 2 vạn quân thủy cùng 300 chiến thuyền vượt vịnh Xiêm La, qua ngả Kiên Giang Ngoài ra, còn có đạo bộ binh gồm khoảng 3 vạn quân, do các tướng Lục Côn, Sa Uyển, Chiêu Thùy Biện chỉ huy, băng qua đất Chân Lạp (Campuchia), rồi tràn vào nước Việt qua ngả An Giang.

  Ngày 13 tháng 10 cùng năm 1784, Châu Văn Tiếp giáp chiến với quân Tây Sơn ở sông Mang Thít thuộc địa phận Long Hồ (nay là Vĩnh Long), bị phò mã Tây Sơn là Trương Văn Đa đâm chết. Bấy giờ Lê Văn Quân đang giữ chức tiền quân, Nguyễn vương bèn thăng Lê Văn Quân giữ chức Bình Tây đại đô đốc, tước Dũng quận công. Ngay sau đó, Lê Văn Quân thống lĩnh đại quân tiến đánh Ba Lai, Trà Tân và các nơi khác.

  Được tin cấp báo, Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Huệ đem đại binh thuyền vào ứng cứu. Đêm 19 rạng ngày 20 tháng 1 năm 1785, quân Xiêm và quân Nguyễn đại bản doanh của Nguyễn Huệ ở Mỹ Tho. Nhưng khi lực lượng hùng hậu này lọt vào khoảng giữa Rạch Gầm và Xoài Mút, thì chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, toàn bộ quân Xiêm và quân Nguyễn đều đại bại, khiến Nguyễn Phúc Ánh, lại phải sang nương nhờ nước Xiêm.

  Đến khi hay tin Nguyễn Huệ đã đem đại quân về Qui Nhơn, chỉ để lại đô úy Đặng Văn Trấn làm trấn thủ Gia Định, Nguyễn vương sai người về nước gọi Lê Văn Quân sang.
  Theo lệnh, Lê Văn Quân đem khoảng 600 người đến yết kiến. Được vua Xiêm cho ở riêng một chỗ ở ngoài thành Vọng Các (Bangkok) gọi là Long Kỳ (2), nhờ vậy vua tôi có đất chia nhau làm ruộng để đợi ngày khôi phục.
  Lúc bấy giờ nhân có quân Miến Điện sang đánh Xiêm La, Nguyễn vương cùng Lê Văn Quân, Nguyễn Văn Thành đem quân đi đánh giúp nước Xiêm, lại có công trừ được những giặc Mã Lai thường vẫn hay đến quấy nhiễu ở mặt bể, nên vua Xiêm càng trọng đãi vua tôi nhà Nguyễn lắm.

  Tháng 7 năm 1787, Nguyễn vương dẫn quân về nước. Nhưng mãi đến năm 1789, sau khi Lê Văn Quân, Tôn Thất Hội, Võ Tánh, Nguyễn Văn Trương hợp binh đánh ở Hổ Châu, quân Tây Sơn do Phạm Văn Tham không phá được vây, phải lui về Ba Thắc rồi xin hàng, Gia Định mới thuộc hẳn về Nguyễn vương.

  Đại nam chính biên liệt truyện (Sơ tập, quyển 27) cho biết tướng Lê Văn Quân nghĩ rằng Võ Tánh nhờ lấy được Phúc Lộc công chúa Nguyễn Thị Ngọc Du (chị của Nguyễn Phúc Ánh) nên mới được tin dùng, được đứng ngang hàng với ông, chứ không tài cán gì. Vì vậy, Lê Văn Quân luôn để dạ hiềm khích và không ưa Võ Tánh.

  Tháng 4 năm Canh Tuất (1790), Nguyễn Phúc Ánh cho Lê Văn Quân làm tổng chỉ huy, cùng với Võ Tánh mang quân ra đánh nhau với quân Tây Sơn ở Bình Thuận. Biết Lê Văn Quân quả quyết, bạo dạn nhưng hay khinh suất, còn Võ Tánh thì hăng hái nhưng thường nóng vội, đã thế, hai người lại không ưa nhau, nên Nguyễn vương cử thêm Nguyễn Văn Thành cùng đi để kiềm chế. Trận đầu, quân Nguyễn thắng lớn, Lê Văn Quân nhân đó tự đề cao công trận của mình, khiến Võ Tánh càng khinh Lê Văn Quân ra mặt.

  Nhân đà thắng lợi, Lê Văn quân muốn tiến đánh luôn Diên Khánh, nhưng vì Nguyễn Văn Thành can ngăn nên Lê Văn Quân đành phải đóng quân ở Phan Rang chờ thời. Đúng lúc đó, Võ Tánh và Nguyễn Văn Thành được lệnh rút quân về Gia Định. Lực lượng Tây Sơn nhân đó đánh thẳng vào dinh trại của Lê Văn Quân. Không sao địch nổi, tướng sĩ bị chết quá nhiều, buộc Lê Văn Quân phải đưa thư cấp báo. Nhận thư, Nguyễn Văn Thành khuyên Võ Tánh cùng nhau đem quân tiếp cúu, nhưng Võ Tánh quyết không nghe, chỉ mỗi một mình Nguyễn Văn Thành trở lại đánh giải vây rồi cùng Lê Văn Quân về giữ Phan Rí.

  Mùa thu năm 1790, Lê Văn Quân lại bị quân Tây Sơn tấn công rất gấp. Một lần nữa, lại phải xin quân cứu viện, từ đó Lê Văn Quân bắt đầu nhục chí...

  Hoàng Việt hưng long chí kể:
  “Bấy giờ vua Chân Lạp ([[Campuchia]]) nói với vua Xiêm là Nam triều luyện quân đúc súng, có ý thôn tính đất đai nước Xiêm. Vua Xiêm ngờ vực, sửa soạn cất quân sang đánh...
  Thế Tổ (Nguyễn Phúc Ánh) biết người Xiêm nể trọng Lê Văn Quân, gọi Quân về để dàn xếp mối bất hòa. Quân hổ thẹn vì bị Võ Tánh khinh bỉ nên cố ý lừng khừng không về ngay, lại dâng biểu về nói đại ý trong trận Bình Thuận dạo trước, quan quân cứu viện có nhiều kẻ ngang ngược cướp bóc của dân đen, xin triều đình cho phái viên ra tra xét tội. Có lẽ Quân có mưu ngầm muốn thanh toán với Võ Tánh.
  Thế Tổ giận Quân nấn ná, bèn sai Nguyễn Văn Nhàn, Nguyễn Tiến Lượng sang Xiêm để gỡ mối hiềm nghi. Xem đến biểu tâu của Văn quân, Thế Tổ khiển trách rằng:
  Việc đã qua còn xét hỏi làm gì, chỉ thêm rắc rối. Hơn nữa triều đình còn lắm chuyện phải lo, Văn quân kia còn định toan tính điều gì?..”

  Văn quân sợ tội lại dâng biểu cáo ốm. Thế tổ bèn sai cai cơ Nguyễn Văn Lợi ra thay thế Quân. Một thời gian lâu, Quân cứ cáo bệnh nghỉ mãi, bởi vậy, Thế Tổ truyền Lợi chia quân của Văn quân ra làm ba, giao cho Phùng Văn Nguyệt, Nguyễn Văn Lợi và Nguyễn Văn tính cai quản...

  Thế tổ lại sai Phùng Văn Nguyệt đóng quân ở Hưng Phước, cũng là để xem xét bệnh tình của Văn Quân thế nào. Văn Quân khỏi ốm, từ Hưng Phước về Gia Định.
  Thế Tổ sai giao Quân cho triều đình xét tội. Các quan đều nói tội của Văn Quân đáng xử tử. Thế Tổ xét Quân có công theo hầu ở Vọng Các, trải bao gian lao nguy hiểm, khi về Gia Định đi chinh chiến có công lao nhiều nhất, không nở xử đến cực hình. Thế Tổ bèn sai tước đoạt quan tước của quân, cho chờ để lập công chuộc tội. Quân là kẻ không có học, ít hiểu biết, nghe tuyên mệnh thì uất ức hổ thẹn, rồi uống thuốc đọc tự tử.

  Thế tổ vừa giận vừa tiếc, đích thân đến nơi Quân ở gào khóc, xong cầm roi đánh lên quan tài một trăm roi..."

  Đó là vào mùa xuân năm Tân hợi (1791).

  Bùi Thụy Đào Nguyên, biên soạn.
  Long Xuyên, ngày 7 tháng 9 năm 2008
  Chú thích:
  (1) Châu Thị Đậu (? - ?) tục gọi Châu muội nương, là người giỏi võ nghệ. Như chồng, bà giúp chúa Nguyễn rất tận lực. Những lúc xông pha ra chiến trận, bà chẳng kém gì trai. Những ngày theo Nguyễn Phúc Ánh sang Vọng Các, chính bà đã hai lần cầm binh đánh thắng quân Miến Điện và Chà Và (âm của chữ Java, Chà Và là người đến từ đảo Java) theo lời yêu cầu tiếp viện của vua Xiêm, khiến người Xiêm rất thán phục.

  (2) Nay ở Bangkok có một chỗ gọi là làng Gia Long, tức là nơi ở của Nguyễn vương ngày trước (theo Việt Nam sử lược tập 2, tr. 115).

  Tài liệu:
  (Dùng để tham khảo & đối chiếu)
  -Ngô Giáp Dậu, ''Hoàng Việt hưng long chí'', NXb Văn học, 1993.
  -Trần Trọng Kim, ''Việt Nam sử lược quyển 2'', Trung tâm học liệu, Sài Gòn, 1971.
  -Phạm Văn Sơn, ''Việt sử tân biên quyển 4'', Tủ sách sử học Việt Nam, Sài Gòn, 1961.
  -Nguyễn Khắc Thuần, ''Danh tướng Việt Nam tập 3'', Nxb Giáo dục, 2005.
  -Nguyễn Khắc Thuần, ''Việt Nam giai thoại tập 8'', Nxb Giáo dục,  Được sửa lần cuối bởi thuydaonguyen vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
 • chetvitinh

  khoảng 1 10 năm trước
 • hình như có sự nhầm lẫn sao năm mất của ông này đến năm 1971 vậy
  năm ông tham gia khởi nghĩa là 1771 chẳng lẽ ổng sống hơn 200 tuổi

 • thuydaonguyen

  khoảng 1 10 năm trước
 • Xin lỗi, gỏ phím sai


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group