Ðại-Bi-Tâm Ðà-Ra-Ni Ðại Bi Chú - sưu tầm

 • tuyenhoa1985

  khoảng 1 10 năm trước
 • Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
  Nam-mô a rị da.
  Bà lô kiết đế thước bát ra da.
  Bồ đề tát đỏa bà da
  Ma-ha tát đỏa bà da
  Ma-ha ca lô ni ca da
  Án !
  Tát bàn ra phạt duệ
  Số đát na đát tỏa
  Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
  Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
  Nam-mô na ra cẩn trì
  Hê rị ma ha bàn đa sa mế
  Tát bà a tha đậu du bằng
  A thệ dựng
  Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà dà
  Ma phạt đặt đậu
  Ðát điệt tha
  Án ! A bà lô hê
  Lô ca đế
  Ca la đế
  Di hê rị
  Ma ha bồ đề tát đỏa
  Tát bà tát bà
  Ma ra Ma ra
  Ma hê ma hê rị đà dựng
  Cu lô cu lô yết mông
  Ðộ lô độ lô phạt xà da đế
  Ma ha phạt xà da đế
  Ðà ra đà ra
  Ðịa rị ni
  Thất Phật ra da
  Giá ra giá ra
  Mạ mạ (đọc tên người thọ trì) phạt ma ra
  Mục đế lệ
  Y hê di hê
  Thất na thất na
  A ra sâm Phật ra xá lỵ
  Phạt xa phạt xâm
  Phật ra xá da
  Hô lô hô lô ma ra
  Hô lô hô lô hê rị
  Ta ra ta ra
  Tất rị tất rị
  Tô rô tô rô
  Bồ-đề dạ bồ-đề dạ
  Bồ đà dạ bồ đà dạ
  Di đế rị dạ
  Na ra cẩn trì
  Ðịa rị sắc ni na
  Bà dạ ma na
  Ta bà ha
  Tất đà dạ
  Ta bà ha
  Ma ha tất đà dạ
  Ta bà ha
  Tất đà dũ nghệ
  Thất bàn ra dạ
  Ta bà ha
  Na ra cẩn trì
  Ta bà ha
  Ma ra na la
  Ta bà ha
  Tất ra tăng a mục khê dạ
  Ta bà ha
  Ta bà ma ha a tất đà dạ
  Ta bà ha
  Giả kiết ra a tất đà dạ
  Ta bà ha
  Ba đà ma yết tất đà dạ
  Ta bà ha
  Na ra cẩn trì bàn dà ra
  Ta bà ha
  Ma bà lỵ thắng yết ra dạ
  Ta bà ha
  Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da
  Nam-mô a rị da
  Bà lô kiết đế
  Thước bàn ra dạ
  Ta bà ha
  Án ! tất điện đô
  Mạn đa ra
  Bạt đà da
  Ta bà ha


  Nếu loài người ở nhân gian hoặc chư thiên ở cõi trời có thể học thuộc và siêng năng thọ trì Kinh Đại Bi Tâm Đà-La-Ni cùng Chú Đại Bi, thì họ sẽ được mười lăm việc tốt lành; “và không phải chịu mười lăm loại ác tử.” “Ác tử” là những cái chết tức tưởi do rủi ro, bất trắc. Nếu quý vị thành tâm trì tụng Chú Đại Bi thì sẽ tránh được mười lăm loại “ác tử.”
  Nghĩa: “Các loại ác tử đó là:
  Một là không bị chết vì đói khát, khốn khổ;
  Hai là không bị chết vì gông, tù, đòn roi;
  Ba là không bị chết vì oan gia thù nghịch;
  Bốn là không bị chết vì chiến trận tương tàn;
  Năm là không bị chết vì cọp, sói, ác thú tàn hại;
  Sáu là không bị chết vì trúng độc rắn, rết, bò cạp;
  Bảy là không bị chết vì nước cuốn, lửa thiêu; Tám là không bị chết vì trúng phải độc dược;
  Chín là không bị chết vì cổ độc tác hại;
  Mười là không bị chết vì điên loạn, mất trí;
  Mười một là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp;
  Mười hai là không bị chết vì kẻ ác thư ếm;
  Mười ba là không bị chết vì tà thần, ác quỉ thừa cơ làm hại;
  Mười bốn là không bị chết vì ác bệnh triền thân;
  Mười lăm là không bị chết vì tự sát, tự tử.”

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Và được 15 giống thiện sanh:

  1.Người niệm chú Đại Bi sanh nơi nào cũng gặp vị vua khôn khéo.
  2.Người niệm chú Đại Bi thường sanh ở nước hiền lành.
  3.Người niệm chú Đại Bi thường gặp thời vận tốt.
  4.Người niệm chú Đại Bi thường gặp bạn hay.
  5.Người niệm chú Đại Bi thường được thân căn đầy đủ.
  6.Người niệm chú Đại Bi đạo tâm rất thuần thục.
  7.Người niệm chú Đại Bi không phạm giới cấm của Phật.
  8.Người niệm chú Đại Bi có bà con thân thuộc trên thuận dưới hòa.
  9.Người niệm chú Đại Bi có của cải luôn dư dật.
  10.Người niệm chú Đại Bi thường được kẻ khác tương kính phỏ trợ.
  11.Người niệm chú Đại Bi có những của báu không bị cướp đoạt.
  12.Người niệm chú Đại Bi mong cầu điều gì vẫn được như ý.
  13.Người niệm chú Đại Bi được các vị Long, Thiên, Thiện Thần theo phò trợ.
  14.Người niệm chú Đại Bi sanh nơi nào cũng được thấy Phật Pháp.
  15.Người niệm chú Đại Bi nghe chánh pháp liền hiểu nghĩa lý sâu xa.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group