Vu Lan Bồn Kinh (dịch âm) - "Tứ Châu Bửu Địa"

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Kinh Vu Lan bồn nhằm cầu Phúc cho Cha Mẹ, mọi người nên đọc qua 1 lần, ngày nào cũng đoc càng tôt..


  NGHI THỨC KHAI KINH

  DƯƠNG CHI TÁN

  Dương- chi tịnh thủy,
  Biến sái Tam Thiên,
  Tánh không bát đức lợi Nhơn Thiên,
  Pháp giới quảng tăng diên
  Diệt tội tiêu khiên,
  Hỏa diệm hóa hồng liên.
  - Nam mô Thanh Lương Địa Bồ tát, ma ha tát (3 lần)
  ĐẠI BI CHÚ
  - Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát. (3 lần)
  Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi, tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tã.
  Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
  Nam mô na ra cần trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bá a tha đậu du bằng a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dũ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra a ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha.
  Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

  LƯ HƯƠNG TÁN
  Lư hương sạ nhiệt,
  Pháp giới mông huân;
  Chư Phật hải hội tất diêu văn,
  Tùy xứ kiết tường vân;
  Thành ý phương ân,
  Chư Phật hiện toàn thân.
  - Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát, ma ha tát (3 lần)

  Tịnh Khẩu Nghiệp Chơn Ngôn

  Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tut u rị, tát bà ha.

  An Thổ Địa Chơn Ngôn

  Nam mô Tam mãn đa, một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ ta bà ha.

  Tịnh Tam Nghiệp Chơn Ngôn:

  Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ thuật độ hám.

  Phổ Cúng Dường Chơn Ngôn:

  Án nga nga nẳng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hộc.
  - Sạ hương huân nhiệt hề chuyển thấu thượng Đình Cung nhứt âm thông thiên khuyết hạ cảm cách Diêm Đài. (đọc 7 lần)

  PHÁT NGUYỆN VĂN

  Khể thủ Tam Giới Tôn,
  Qui mạng Thập phương Phật,
  Ngã kim phát hoằng nguyện;
  Trì thử Vu Lan Bồn kinh,
  Thượng báo tứ trọng ân
  Hạ tế tam đồ khổ.
  Nhược hữu kiến văn giả,
  Tất phát bồ đề tâm;
  Tận thử nhứt thân báo,
  Đồng sanh Cực lạc quốc.

  VÂN HÀ PHẠM

  Vân hà đắc trường thọ,
  Kim Cang bất hoại thân
  Phục dĩ hà nhơn duyên
  Đắc đại kiên cố lực?
  Vân hà ư thử kinh,
  Cứu cánh đáo bỉ ngạn.
  Nguyện Phật khai vi mật,
  Quảng vị chúng sanh thuyết.  TÁN BỔN SƯ

  Đạt Tha Đại Giác Tôn,
  Tượng mã thất trân tồn;
  Quốc thành thê tử đoạn,
  Khiêu thành vong phế môn.
  Tuyết lãnh tu hành chí,
  Khổ hạnh lục niên tôn.
  - Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

  TÁN QUI Y

  Khể thủ qui y Đại Giác Tôn.
  Tu hành trì giới,
  Bạt xuất luân hồi thoát khổ môn.
  Qui y Phật bất đọa Địa Ngục,
  Kiến tánh siêu phàm đạo Chí Tôn.
  - Nam mô Thập phương thường trụ Phật. (3 lần)

  KHAI KINH KỆ

  Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,
  Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
  Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
  Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.
  VU LAN BỒN KINH

  Tây Tấn Tam Tạng Pháp Sư Trước Pháp Hộ dịch

  Văn như thị: nhứt thời Phật tại Xá Vệ Quốc, Kỳ thọ Cấp cô độc viên.
  Đại Mục Kiền Liên, thỉ đắc lục thông, dục độ Phụ mẫu, báo nhủ bộ chi ân; tức dĩ đạo nhãn quan thị thế gian, kiến kỳ vong mẫu sanh ngạ quỉ trung, bất kiến ẩm thực, bì cốt liên lập.
  Mục Liên bi ai, tức dĩ bát thạnh phạn, vãng hướng kỳ mẫu. Mẫu đắc bát phạn, tiện dĩ tả thủ chướng bát, hữu thủ sủy thực. Thực vị nhập khẩu, hóa thành hỏa thán, toại bất đắc thực.
  Mục Liên đại kiếu, bi hiều thế khấp, trì hườn bạch Phật, cụ trần như thử.
  Phật ngôn: “ Nhử mẫu tội căn thâm kiết, phi nhử nhứt nhơn lực sở nại hà! Nhử tuy hiếu thuận, thinh động thiên địa, thiên thần, địa kỳ, tà ma, ngoại đạo, đạo sĩ, tứ thiên vương thần, diệc bất năng nại hà! Đương tu thập phương chúng Tăng oai thần chi lực, nãi đắc giải thoát. Ngô kim đương thuyết cứu tế chi pháp, linh nhứt thiết nạn, giai ly ưu khổ.
  Phật cáo Mục Liên: “ Thập phương chúng Tăng, thất ngoạt thập ngũ nhựt, Tăng tự tứ thời, đương vị thất thế phụ mẫu, cập hiện tại phụ mẫu ách nạn trung giả, cụ phạn bá vị, ngũ quả, cấp quán bồn khí, hương du đính chúc, sàng phu ngọa cụ, tận thế cam mỹ, dĩ trước bồn trung, cúng dường thập phương đại đức chúng Tăng.
  Đương thử chi nhựt, nhứt thiết Thánh chúng, hoặc tại sơn gian thiền định, hoặc đắc tứ đạo quả, hoặc tại thọ hạ kinh hành, hoặc lục thông tự tại giáo hóa Thinh Văn, Duyên Giác, hoặc thập địa Bồ tát đại nhơn, quyền hiện Tỳ kheo, tại đại chúng trung, giai đồng nhứt tâm thọ bát hòa la phạn. Cụ thanh tịnh giới, Thánh chúng chi đạo, kỳ đức uông dương.
  Kỳ hữu cúng dường thử đẳng tự tứ Tăng giả, hiện thế phụ mẫu, lục thân quyến thuộc, đắc xuất tam đồ chi khổ, ứng thời giải thoát, y thực tự nhiên.
  Nhược phụ mẫu hiện tại giả, phước lạc bá niên; nhược thất thế phụ mẫu sanh thiên, tự tại hóa sanh, nhập thiên hoa quang.
  Thời Phật sắc thập phương chúng Tăng, giai tiên vị thí chủ mông chú nguyện, nguyện thất thế phụ mẫy, hành thiền định ý, nhiên hậu thọ thực.
  Sơ thọ thực thời, tiên an tại Phật tiền, tháp tự trung Phật tiền, chúng Tăng chú nguyện cảnh, tiện tự thọ thực.
  Thời Mục Liên Tỳ kheo cập đại Bồ tát chúng, giai đại hoan hỉ, Mục Liên bi đề khấp thinh, thích nhiên trừ diệt.
  Thời Mục Liên mẫu, tức ư thị nhựt, đắc thoát nhứt kiếp ngạ quỉ chi khổ.
  Mục Liên phục bạch Phật ngôn: “ Đệ tử sở sanh mẫu, đắc mông Tam Bửu công đức chi lực, chúng Tăng oai thần chi lực cố; nhược vị lai thế, nhứt thiết Phật đệ tử, diệc ưng phụng Vu Lan bồn, cứu độ hiện tại phụ mẫu, nãi chí thất thế phụ mẫu, khả vi nhỉ phủ?”
  Phật ngôn: “Đại thiện khoái vấn! Ngã chánh dục thuyết, nhử kim phục vấn”.
  Thiện nam tử! Nhược Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam công, bá quan, vạn dân, thứ nhơn hành từ hiếu giả, giai ưng tiên vị sở sanh hiện tại phụ mẫu, quá khứ thất thế phụ mẫu, ư thất ngoạt thập ngũ nhựt, Phật hoan hỉ nhựt, Tăng tự tứ nhựt, dĩ bá vị phạn thực, an Vu Lan bồn trung, thí thập phương tự tứ Tăng. Nguyện sử hiện tại phụ mẫu, thọ mạng bá niên vô bịnh, vô nhứt thiết khổ não chi hoạn, nãi chí thất thế phụ mẫu, ly ngạ quỉ khổ, sanh nhơn thiên trung, phước lạc vô cực.
  Thị Phật đệ tử tu hiếu thuận giả, ưng niệm niệm trung, thường ức phụ mẫu, nãi chí thất thế phụ mẫu, niên niên thất ngoạt thập ngũ nhựt, thường dĩ hiếu từ, ức sở sanh phụ mẫu, vị tác Vu Lan bồn, thí Phật cập Tăng, dĩ báo phụ mẫu trưởng dưỡng từ ái chi ân; nhược nhứt thiết Phật đệ tử ưng đương phụng trì thị pháp.
  Thời Mục Liên Tỳ kheo, tứ bối đệ tử, hoan hỉ phụng hành.

  VU LAN BỒN KINH

  Báo phụ mẫu ân chú:

  - Nam mô Mật lật đa đá bà dạ tá ha. (3 lần)

  TÁN CHÚ

  Thần thông Tôn giả, mãn bát trình thân,
  Thực tài nhập khẩu hỏa diệm thân;
  Hiều khấp mạc năng thân,
  Thánh giáo phu trần,
  Hưởng tiến trượng từ tôn.
  - Nam mô Mục Kiền Liên Bồ Tát, ma ha tát. (3 lần)


  BỔ KHUYẾT TÂM KINH

  THỊ ĐẠI THẦN CHÚ
  MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH


  Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
  Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, Không bất dị sắc, Sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
  Xá Lợi Tử ! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề Tát đõa y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố; tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa,thị Đại Thần Chú, thị Đại Minh Chú, thị Vô Thượng Chú, thị Vô Đẳng Đẳng Chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thật bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú, tức thuyết chú viết:
  Yết đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế.Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.

  VÃNG SANH
  Quyết định chơn ngôn:


  Bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn, đắc sanh tịnh độ đà la ni.

  Nam mô A di đa bà dạ.
  Đa tha đà đa dạ.
  Đa điệt dạ tha.
  A di rị đô bà tì.
  A di rị đa tất đam bà tì
  A di rị đa tì ca lan đế.
  A di rị đa tì ca lan đa.
  Dà di nị dà dà na.
  Chỉ đa ca lệ ta bà ha (3 lần)

  ĐẠI BỔ KHUYẾT CHƠN NGÔN:

  Án, bối tự ra mại tự quá,
  Ngữ bất chơn lậu tự đa;
  Ý bất chuyên tâm tức sai,
  Mậu tụng kinh thiêm giảm tha;
  Hương hoa tịnh thủy thành tâm ý,
  Bổ khuyết viên mãn tội tiêu ma,
  Chư Phật, Long, Thiên cầu Sám hối. (3 lần)
  - Nam mô cầu Sám hối Bồ Tát, ma ha tát. (3 lần)

  TIÊU TAI CHÚ

  Nam mô Phật,
  Nam mô Pháp,
  Nam mô Tăng.
  Chúng thọ hiện thân, án tam ma ra di ma nẵng, đắc chỉ đa ca lệ, đa điệt dạ tha; án đát ra hộng phấn tra, lậu rô lậu rô ta bà ha. (3 lần)
  - Nam mô Vân tiêu Bửu điện Ngọc Hoàng Thượng đế Bồ Tát, ma ha tát. (3 lần)


  TÁN THÂU KINH

  Tây phương Phật Tổ,
  Tạo mật Ba la;
  Quan Âm phụng mạng
  Kinh, Luật, Luận truyền;
  Ma ha Đông Độ,
  Tam Tạng phụng ca,
  Thỉnh hồi độ sa.
  - Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát, ma ha tát. (3 lần)

  TÁN NIỆM PHẬT

  A Di Đà Phật thân kim sắc,
  Tướng hão quang minh vô đẳng luân;
  Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di
  Hám mục trừng thanh tứ Đại hải
  Quang trung hóa Phật vô số ức,
  Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên;
  Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,
  Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.
  Nam mô Tây phương Cực lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật
  Nam mô A Di Đà Phật (108 lần)  Niệm Tứ Thánh
  - Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. (10 lần)
  - Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (10 lần)
  - Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (10 lần)
  - Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (10 lần)
  - Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát (10 lần)

  SÁM THẬP PHƯƠNG

  Thập phương Tam thế Phật
  A Di Đà đệ nhứt;
  Cửu phẩm độ chúng sanh,
  Oai đức vô cùng cực;
  Ngã kim Đại Qui y,
  Sám hối tam nghiệp tội;
  Phàm hữu chư phước thiện,
  Chí tâm dụng hồi hướng;
  Nguyện đồng niệm Phật nhơn,
  Cảm ứng tùy thời hiện;
  Lâm chung Tây phương kiển,
  Phân minh tại mục tiền;
  Kiến văn giai tinh tấn,
  Đồng sanh Cực lạc quốc;
  Kiến Phật liễu sanh tử,
  Như Phật độ nhứt thiết;
  Vô biên phiền não đoạn,
  Vô lượng pháp môn tu;
  Thệ nguyện độ chúng sanh,
  Tổng giai thành Phật đạo.
  Hư không hữu tận
  Ngã nguyện vô cùng;
  Hư không hữu tận,
  Ngã nguyện vô cùng;
  Tình dữ vô tình,
  Đồng viên chưởng trí.

  THẬP GIẢ KỈNH

  Nhứt giả lễ kỉnh chư Phật,
  Nhị giả xưng tán Như Lai,
  Tam giả quảng tu cúng dường,
  Tứ giả sám hối nghiệp chướng,
  Ngũ giả tùy hỷ công đức,
  Lục giả thỉnh chuyển pháp luân,
  Thất giả thỉnh Phật trụ thế,
  Bát giả thường tùy Phật học,
  Cửu giả hàm thuận chúng sanh,
  Thập giả phổ giai hồi hướng.  HỒI HƯỚNG

  Cầu Phúc Phụ-Mẫu công đức thù thắng hạnh,
  Vô biên thắng phước giai hồi hướng,
  Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh,
  Tốc vãng Vô lượng Quan Phật sát.
  Hồi hướng nhơn duyên Tam thế Phật,
  Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Tự Tại,
  Chư Tôn Bồ tát Ma ha tát,
  Ma ha Bát nhã Ba la mật.

  Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não
  Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
  Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,
  Thế thế thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung,
  Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,
  Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
  Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.
  Nguyện dĩ thử công đức.
  Phổ cập ư nhứt thiết,
  Ngã đẵng dữ chúng sanh,
  Giai cộng thành Phật đạo.

  TAM QUI Y

  Tự Qui y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải Đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)
  Tự Qui y Pháp, đượng nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh Tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)
  Tự Qui Y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý Đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

  HÒA NAM -THÁNH CHÚNG  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 2 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Có vài chỗ ghi sai dấu hoặc thiếu 1, 2 chữ đã được sửa và thêm vào . Mọi người thấy sai thỳ cho mình biết nha :-D


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group