Kinh Đà La Ni Xuất Tượng - Nguyên Phong dịch

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hán dịch: Dà Phạm Đạt Ma
  Việt dịch: Nguyên Phong  Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Bổn thân Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Nam mô a rị da Bổn Thân Ngài Như Ý Luân Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Bà lô yết đế thước bát ra da Bổn thân Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trì bát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Bồ đề tát đỏa bà da Ngài Bất Không Quyên Tác Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Ma ha tát đỏa bà da Ngài Chủng Tử Bồ Tát tự tụng chúng (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Ma ha ca lô ni ca da Bổn thân Ngài Mã Minh Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Án Các vị quỷ thần chấp tay nghe tụng chú (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Tát bàn ra phạt duệ Bổn thân Tứ Thiên Vương hàn ma (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Số đát na đát tã Quỷ thần của Tứ Đại Thiên Vương (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da Bổn thân Ngài Long Thọ Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Bà lô kiết đế, thất phật ra lăng đà bà Ngài Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Nam mô na ra cẩn trì Bổn thân Ngài Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Dá Na Phật (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Hê rị ma ha bàn đa sa mế Ngài Dương Minh Dương Đầu Thần Dương (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Tát bà a tha đậu du bằng Ngài Cam Lộ Bồ Tát (cũng là Quan Thế Âm) (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  A thệ dựng Ngài Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương (tuần khắp bốn phương) (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già Ngài Bà Già Đế Thần Vương (tay cầm thiết xoa) (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Ma phạt đặc đậu Bổn thân Ngài Quân Tra Lợi Bồ Tát (tay cầm thiết luân) (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Đát điệt tha Bổn thân Ngài A La (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Án, a bà lô hê Bổn thân Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Lô ca đế Bổn thân Đại Phạm Thiên Vương (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Ca ra đế Bổn thân Ngài Đế Thần (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Di hê rị Thiên Thần Ma Hê Thủ La (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Ma ha bồ đề tát đỏa Bổn thân Ngài Đại Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Tát bà tát bà Bổn thân Ngài Hương Tính Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Ma ra ma ra Ngài Bạch y Bồ Tát cầm ngọc như ý (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Ma hê ma hê, rị đà dựng Bổn thân Đức Phật A Di Đà (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Cu lô cu lô yết mông Bổn thân Ngài Không Thân Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Độ lô độ lô, phạt xà da đế Bổn thân Ngài Nghiêm Tuấn Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Ma ha phạt xà da đế Ngài Đại Lực Thiên Tướng (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)

  Đà ra đà ra Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân Đại Trượng Phu (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Địa ri ni Ngài Sư Tử Vương Bình (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Thất phật ra daBổn thân Ngài Thích Lịch Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Dá ra dá ra Bổn thân Ngài Tồi Toái Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Mạ mạ phạt ma ra Bổn thân Ngài Đại Hàng Ma Kim Cang (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Mục đế lệ Các đức Phật chấp tay nghe tụng chơn ngôn (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Y hê di hê Ngài Ma Hê Thủ La Thiên Vương (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Thất na thất na Ngài Ca Na Ma Tướng Thiên Vương (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  A ra sâm phật ra sá lợi Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Phạt sa phạt sâm Ngài Kim Khôi Đại Tướng (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Phật ra xá da Bổn thân Đức Phật A Di Đà (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Hô lô hô lô ma ra Bát Bộ Quỷ Thần Vương (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Hô lô hô lô hê rị Bổn thân Ngài Tứ Tí Thiên Tôn (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ta ra ta ra Đời ngũ trược ác thế (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Tất rị tất rị Ngài Quán Thế Âm Bồ tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Tô rô tô rô Tiếng lá cây rụng của chư Phật (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Bồ đề dạ, bồ đề dạ Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Bồ đà dạ, bồ đà dạ Bổn thân Ngài A Nan (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Di đế rị dạ Bổn thân Ngài Đại Na Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Na ra cẩn trì Ngài Long Thọ Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Địa rị sắc ni na Bổn thân Ngài Bảo Tràng Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ba dạ ma na Bổn thân Ngài Bảo Kim Quang Tràng Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ta bà haBổn thân Ngài Tâm Đầu Thiện Thánh (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Tất đà dạ Bổn thân Ngài Xá Lợi Phất Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ta bà ha Bổn thân Ngài Hằng Hà Sa Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ma ha tất đà dạ Bổn thân Ngài Phóng Quang Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ta bà ha Bổn thân Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Tất đà dũ nghệ Các Ngài Chư Thiên Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Thất bàn ra dạĐức A Di Đà và Ngài Quán Thế Âm tu pháp an tức hương (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ta bà ha Bổn thân Ngài A Xà Na Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Na ra cẩn trì Bổn thân Ngài Sơn Hải Huệ Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ta bà ha Bổn thân Ngài Nhiên Đà La Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ma ra na ra Bổn thân Ngài Bảo Ấn Vương Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ta bà ha Bổn thân Ngài Câu Si La Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Tất ra tăng a mục khê ra Bổn thân Ngài Dược Vương Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ta bà ha Bổn thân Ngài Viên Mãn Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ta bà ma ha a tất đà dạ Bổn thân Ngài Dược Thượng Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ta bà ha Bổn thân Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Giả kiết ra a tất đà dạ Bổn thân Ngài Hổ Hàm Thần Tướng (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ta bà ma Các Ngài Chư Thiên Ma Vương (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ba đà ma yết tất đà dạ Bổn thân Ngài Linh Hương Thiên Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ta bà ha Bổn thân Ngài Tán Hoa Thiên Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Na ra cẩn trì bàn già ra dạ Bổn thân Ngài Phú Lâu Na Bồ tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ta bà ha Bổn thân Ngài Đà La Ni Tử Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ma bà lợi thắng yết ra dạ Bổn thân Ngài Tam Ma Thuyền Na Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ta bà ha Bổn thân Ngài Đại Ca Diếp Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da Bổn thân Ngài Hư Không Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Nam mô a rị da Bổn thân Ngài Phổ Hiền Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Bà lô kiết đế Bổn thân Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Thước bàn ra dạ Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cầm đóa kim liê (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ta bà ha Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát duỗi cánh tay vàng (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Án, tất điện đô Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mở tay ngũ luân (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Mạn đa ra Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đưa tay Đẩu la miên (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Bạt đà dạ Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát giải rõ thân căn (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


  Ta bà ha Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát giải rõ ý căn (niệm 3 tiếng, lạy 3 lần, hoặc niệm 1 tiếng lạy 1 lần)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group