Vi Tiếu - Huyền Không Tử

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước • Thập Nhị Nhân Duyên
  Mặc dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần cuốn "Thập nhị nhân duyên", anh ta vẫn không hiểu. Anh đến tham vấn Sư:

  - Xin Thầy chỉ dẫn cho phép Thập nhị nhân duyên.

  Sư nói:

  - Anh vừa bỏ mất một bài thập nhị nhơn duyên.

  Tưởng Sư vừa giảng xong bài pháp đó mà anh không đến kịp, chàng thanh niên đành để dịp khác.

  Một tháng sau anh trở lại xin học Thập nhị nhơn duyên. Sư nói:

  - Anh lại vừa bỏ mất một bài Thập nhị nhơn duyên.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Kinh Pháp Hoa
  Trước cảnh ly loạn đói khổ xảy ra khắp thế giới, dân chúng đâm ra tinh tấn trì tụng kinh Pháp Hoa, tin rằng nhờ thọ trì đọc tụng Kinh Pháp Hoa mà tai qua nạn khỏi. Nhiều người thành tâm quả được như ý. Trong số đó có bà tín nữ thường đến trình Sư những linh nghiệm mà bà đạt được.

  Sư cười không nói gì.

  Khi bà tín nữ ra về, chú tiểu thị giả nói với Sư:

  - Bạch thầy, tội nghiệp bà ta chưa hề thấy Kinh Pháp Hoa thì còn nói gì đến đọc tụng và linh hiển!

  Sư cũng cười không nói gì cả.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Có Mất Mát Gì
  Sư đang đi kinh hành. Một đệ tử hỏi:

  - Làm sao thấy được chân tướng của vạn pháp?

  Sư đáp:

  - Bỏ ý muốn ấy đi.

  - Không muốn thấy làm sao thấy được?

  Sư mắng:

  - Ngươi không thấy thì chân tướng có mất mát gì đâu.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Sa Ðọa
  Một vị Tăng trẻ ưa thích sở học ba hoa đề cao các luận A Tỳ Ðàm Duy Thức, Trung Quán, và Triết học Ðông Tây.

  Sư nói:

  - Các con có biết không, trình tự sa đọa của văn hóa là từ không còn khả năng sống đạo đưa đến đạo lý. Từ không trực nhận giáo lý đưa đến Triết lý, từ không thông hiểu triết lý đưa đến triết học. Triết học đã thành hình là sự sống đạo đã mất vậy.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Thiền Ðịnh Lâu Nhất
  Sư hội các đệ tử lại hỏi:

  - Trong các con, ai hành thiền định được lâu nhất?

  Ðệ tử thứ nhất hăm hở trình:

  - Con có thể nhập định được bảy ngày.

  Ðệ tử thứ hai thưa:

  - Con được năm ngày.

  Ðệ tử thứ ba nói:

  - Con được một ngày

  Ðệ tử thứ tư bạch:

  - Con nhập định được hai giờ thôi!

  Ðệ tử thứ năm nói:

  - Con chỉ được nửa giờ thôi.

  Người thứ sáu thưa:

  - Thầy ơi! Con chịu thua các sư huynh rồi. Con không nhập định được. Nhiều lắm là con chỉ biết con đang thở từng hơi thở mà thôi.

  Sư nói:

  - Thế mà con thiền định lâu nhất đó.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Tối Thượng Thừa
  Một tục gia đệ tử đang chuyên tâm nghiên cứu về quá trình lịch sử hình thành, phát triển và nội dung các học phái Phật giáo, đến hỏi Sư:

  - Thưa thầy, Ðại thừa là gì?

  Sư nói:

  - Là dư nhiều.

  Lại hỏi:

  - Còn Nguyên thủy và Tiểu thừa?

  Sư nói:

  - Thời này hầu hết là Ðại thừa, Tiểu thừa còn hiếm có, nói gì đến Nguyên thủy.

  - Thầy nói vậy sao hiện nay vẫn còn phái Nguyên thủy.

  Sư nói:

  - Ðó là Tối thượng thừa chứ không phải Nguyên thủy đâu.

  Một lát sau người đệ tử như hiểu ra điều gì, hỏi:

  - Có phải ý Thầy muốn nói Tối thượng thừa là dư quá nhiều không?

  Sư đưa thiền trượng lên quát:

  - Ngươi chớ có lắm chuyện.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Vẽ Rắn Thêm Chân
  Có người đến biếu Sư một bức tranh vẽ Ðức Phật trên đường từ Bodhigaya (nơi thành Ðạo) đến thành phố Caya. Tranh mô tả Ðức Phật hào quang chiếu sáng, dung sắc thù thắng, y vàng rực rỡ đang đứng trên tòa sen nói chuyện với Ðạo sĩ Bà La Môn Upaka giữa con đường mòn trong cảnh rừng u tịch.

  Sư nói:

  - Ðức Phật sau sáu năm khổ hạnh, y áo bạc màu, hình dung gầy yếu, râu tóc chưa cạo và đầu đội trời, chân đạp đất đến nỗi Ðạo sĩ Upaka còn nhận lầm Ngài là bác nhà quê thì đâu phải là Vị Phật này. Chắc là họa sĩ vẽ rắn thêm chân rồi đó.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước • Ưa Sinh
  Nói đến Phật giáo là người ta nghĩ đến thiền định, dù là thiền xuất hồn, soi kiếp, nhập diện, khí công, yoga, niệm Phật, niệm chú hay luyện đơn gì cũng được .

  Những tín đồ Phật giáo Theravàda thì luôn luôn hãnh diện là giữ đúng nguyên tắc truyền thống. Có lần hành giả hỏi Sư:

  - Con hành đúng thiền định chính truyền vậy có được sinh về cõi Hữu sắc hoặc Vô sắc không?

  Sư hỏi:

  - Ông hành như thế nào?

  - Dạ, niệm Araham.

  Sư nói:

  - Araham là vô sinh mà sao ông lại muốn sinh?

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Cầu An Cầu Siêu
  Hỏi:

  - Cầu an, cầu siêu có thật được lợi ích không?

  Sư nói:

  - Có chứ! Nhưng không cầu thì lợi ích hơn.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Niết Bàn
  Một vị Tăng hỏi:

  - Tôi đã học hết Tam Tạng tưởng đã thông hiểu Phật Pháp thế mà dù đã hành đủ pháp môn vẫn chưa thấy Niết Bàn, biết phải làm sao?

  Sư nói:

  - Niết Bàn là an tĩnh (Santi), là nguội lạnh (Sìta) mà ông lại bồn chồn nóng nảy thế thì làm sao mà đạt cho được?

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước • Thực Sự Hành
  Nhiều Tăng Ni và Phật tử rất ham chuộng môn mà thọ gọi là Siêu lý học (Abhidhamma), cho rằng người học môn này như cá lội trong biển, còn học Kinh (Sutta) và Luật (Vinaya) như cá lội trong ao, hồ, sông, rạch mà thôi.

  Một học viên Siêu Lý đến hỏi ý Sư về ví dụ trên. Sư nói:

  - Ðó không phải là ý kiến của ta nên ta không bàn đến. Nhưng ta biết còn có một môn mà người học có thể biến hóa vô cùng, dung thông vạn pháp.

  Cậu học viên trố mắt hỏi:

  - Dạ môn gì mà siêu dữ vậy?

  Sư nói:

  - Ðâu có siêu, đó chỉ là môn thực sự hành.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Dịch Lý
  Khách hỏi:

  - Làm sao để thông được dịch lý?

  Sư nói:

  - Ông khát nước không?

  Khách gật đầu, Sư pha trà đưa cho khách nói:

  - Ðó là dịch lý

  Khách lại hỏi:

  - Nhưng tôi muốn biết những nguyên lý dịch lý để tiên đoán tương lai kia.

  Sư lắc đầu:

  - Ðạo dịch ngay đây chưa thấy thì thấy xa hơn để làm gì!

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Lại Xen Vào
  Nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm trên 20 năm ông ta vẫn chưa thông câu "động tịnh nhị tướng liễu nhiên bất sinh" trong pháp môn "nghe" của Ðức Quán Thế Âm. Hỏi thì Sư chỉ nói:

  - Không suy nghĩ.

  Lại hỏi:

  - Ðộng tịnh không hiểu làm sao hiểu được "Tịch diệt hiện tiền"?

  Sư nói:

  - Ông lại định xen vào nữa.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước • Xa Nhất

  Một hành giả lo lắng hỏi:

  - Tôi nghe một pháp sư giảng rằng: "Niết Bàn là nơi xa nhất". Nếu vậy biết khi nào mới tới được?

  Sư nói:

  - Tôi cũng nghe nói rằng: "Cái tâm nhanh nhất". Vậy Niết Bàn có xa cũng đâu có gì đáng ngại.

  Hành giả vẫn còn phân vân:

  - Làm thế nào đi đến được mục đích ấy?

  Sư nói:

  - Thật ra tất cả Chân lý trong đời sống như khổ, tập, diệt (Niết Bàn), đạo v.v... đều nằm trong cái thân một trượng của ông chứ có đâu mà xa. Thôi chớ có nói đi với đến nữa, hãy nghe bài kệ của ta:

  "Mục đích có sẵn rồi.
  Nào phải vọng xa xôi.
  Dặm trình thong dong bước.
  Hoa trắng nở ven đồi".

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước


 • Tình Thương
  Sư dạy chúng:

  - Các con không được khinh xuất bất cứ điều gì. Phải có lòng cẩn trọng yêu thương muôn loài vạn vật dù là chúng hữu tình hay loài cỏ đá.

  Hôm sau có người đến báo tin một thành phố nọ bị động đất chết hàng vạn người. Sư chẳng tỏ ra xúc động lúc nào.

  Vô Văn hỏi Ða Văn:

  - Vì sao Thầy bảo yêu thương cỏ đá mà lại không một chút trắc ẩn khi nghe hàng vạn người chết kìa?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group