Khuyên Tu Tịnh Độ

 • AYBL

  khoảng 1 10 năm trước
 • KHUYÊN TU TỊNH ĐỘ

  Chúng ta niệm Phật Di Đà
  Cầu về Cực lạc ngồi tòa liên hoa
  Đức Phật Thích Ca nói ra
  Pháp môn Tịnh Độ rất là dễ tu
  Tam Giới là cõi ngục tù
  Niệm câu Phật hiệu, bay vù thoát ra
  Bây giờ rời khỏi Ta Bà
  Ngày sau trở lại để mà độ sanh
  Mình còn phước đức mỏng manh
  Nhờ trường Cực lạc mà thành Thiện nhơn
  Một đời thành Phật là hơn
  Luân hồi sợ lắm, chập chờn tỉnh mê
  Cực lạc cần phải cầu về
  Môi trường lý tưởng chẳng hề tử sanh
  Đầy đủ phương tiện tu hành
  Muốn gì có đó, chung quanh bạn hiền
  Có Phật dìu dắt tinh chuyên
  Với Chư Bồ Tát ở liền bên ta
  Chim luôn nói tiếng Pháp ra
  Học bài mau thuộc, rồi mà dạo chơi
  Được đi khắp cả phương trời
  Cúng dường Chư Phật nghe lời dạy khuyên
  Hưởng niềm Pháp lạc vô biên
  Ba mươi ba cõi thần tiên nào bằng
  Tuổi thọ như Phật, sống hoài
  Chỉ trừ muốn sớm hoàn lai Ta Bà
  Muốn ăn, mọi thứ hiện ra
  Muốn mặc, đẹp lắm, toàn là thiên y
  Khỏi may, khỏi cắt làm chi
  Muốn tắm, thì sẵn Liên trì đâu xa
  Nước bát công đức mới là
  Vừa trong, vừa mát, nhu hòa, tùy tâm
  Niệm Phật bên chốn lòng tâm
  Bảy hàng cây báu, đất vàng, mưa hoa
  Gió luôn khua tiếng reo vui
  Kinh hành chân bước, thảnh thơi trong lòng
  Lâu đài ẩn hiện hư không
  Đất bằng tiện lợi, Phật quang sáng ngời
  Nên không cần có mặt trời
  Đêm ngày không có, thời gian vĩnh hằng
  Nếu mà thèm một ánh trăng
  Trong lòng trăng tỏ rỗng rang muôn phần
  Muốn về nơi ấy chẳng cần
  Ba a tăng kỳ kiếp mới gần được đâu
  Nhờ phép niệm Phật rất mau
  Hồng danh 6 chữ dẫn vào Lạc bang
  Niệm Phật cần phải nhất tâm
  Lâm chung Phật rước, chẳng lầm xưa nay
  Nhất tâm là niệm Phật hay
  Tán tâm còn dở, đêm ngày phải luôn
  Tán tâm, lòng chớ có buồn
  Có Tán mới Nhất, phải thường gắng công
  Pháp Nhiên Thượng Nhơn dạy rằng
  Nhất tâm như một thỏi vàng
  Gói trong lụa gấm thật càng đáng ưa
  Tán tâm là tấm vải thưa
  Vừa dơ, vừa xấu, gói bừa khó coi
  Nhưng mà trong vẫn vàng thoi
  Vẫn đáng quý trọng, ai đòi vứt đi
  Ngoài bụi, trong vẫn lưu ly
  Bản tâm cũng thế, khác gì mà lo
  Tuy rằng giờ phải lụy đò
  Khi tâm đã sáng, là bờ bên kia
  Muốn nhất tâm, niệm chẳng lìa
  Vọng niệm chẳng khởi, sáu căn nhiếp hoài
  Một ngày cho đến bảy ngày
  Nếu mà chưa được, đừng hoài ngóng trông
  Một Phật Thất tu chẳng xong
  Thì Bảy Phật Thất cõi lòng dần an
  Bảy ngày là bậc thánh nhân
  Phàm nhân bảy tháng bảy năm ngại gì
  Nhân gì sẽ có quả chi
  Biết mình rớt đậu kỳ thi cuối đời
  Chăm học, lòng sẽ an vui
  Biếng học, đi những ngả đời hoang mang
  Pháp môn vi diệu thậm thâm
  Trên đường tầm đạo, gặp là duyên may
  Cũng đừng lần lữa hôm mai
  Sợ vô thường đến, ra ngoài đồng hoang
  Chỉ lo niệm Phật một đường
  Hiện đời an lạc, Tây Phương mau về
  Ta Bà dù đã chán chê
  Có ngày quay lại, hết mê độ đời
  Ở trong sinh diệt rong chơi
  Vậy mà cũng vẫn không rời phương Tây
  Sen mọc trong bùn cõi này
  Cát vàng, sen quý, không hai đó mà
  Người Cực lạc thường dạo qua
  Thiện Đạo Hòa thượng chính là Phật gia
  Chư Tổ ở cõi Ta Bà
  Cũng từ Cực lạc ghé qua đôi ngày
  Biết bao gương sáng xưa nay
  Vãng sanh Cực lạc những ai đã từng
  Ngày chết là ngày tưng bừng
  Vui như ngày hội để mừng tiễn đưa
  Chỉ trong chớp mắt vượt qua
  Mười muôn ức cõi cách xa Ta Bà
  Cực lạc cũng ở lòng ta
  Như cánh tay duỗi lên tòa sen xanh
  Sen vàng, sen đỏ, hào quang
  Hương thơm sực nức, đề danh rõ ràng
  Xá lợi lưu lại làm bằng
  Để cho thân hữu bâng khuâng tin rằng
  Nếu mình quyết chí tu hành
  Chắc rằng THÀNH ĐẠT TÂM LINH chẳng chầy.

  Sưu Tầm


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group