Chú Đại Bi

 • katkatt

  khoảng 1 10 năm trước

 • PHẦN GIẢNG
  (CÚ GIẢI)  38. A ra sam Phật ra xá lợi

  A ra sam dịch là “Chuyển luân pháp vương”, tức là vị Đại Pháp Vương thường chuyển cỗ xe đại pháp, thường tuyên thuyết diệu nghĩa Đại thừa. Giáo nghĩa này thậm thâm vi diệu, không ai có thể diễn nói tường tận được, nhưng hiện nay quý vị đang được nghe giảng từng chi tiết rõ ràng.

  Đó là ý nghĩa của câu chú này. Đây là “Chưởng thượng hóa Phật ấn thủ nhãn ấn pháp”. Quý vị nên hành trì ấn pháp này. Khi thành tựu rồi, đời đời khi được sinh ra liền thân cận bên Phật để học hỏi giáo pháp.

  Có rất nhiều cách để giảng giải chú Đại Bi. Chẳng hạn có một vị pháp sư khác giảng mỗi thủ nhãn này là danh hiệu của một vị Bồ tát. Chẳng hạn vị ấy cho rằng: Chưởng thượng hóa Phật thủ nhãn này là Chưởng thượng hóa Phật Bồ tát. Đây chính là trường hợp sai một ly đi một dặm. Sao vậy? ở đây hoàn toàn chẳng có một vị Bồ tát nào cả. Quý vị có thể đọc hết cả Tam tạng kinh điển nếu quý vị muốn nhưng sẽ chẳng thấy vị Bồ tát nào có danh hiệu là Chưởng thượng hóa Phật Bồ tát cả.

  Có thể nói như thế này: Chưởng thượng hóa Phật thủ nhãn ấn pháp là pháp tu của chư vị Bồ tát, chứ không thể gọi đó là Chưởng thượng hóa Phật Bồ tát. Nếu gọi như thế là một sai lầm.

  Nên khi nói Bảo bát thủ nhãn ấn pháp quý vị có thể hiểu rằng: Bảo Bát ấn pháp là pháp tu của chư vị Bồ tát. Còn Bảo Bát không phải là danh hiệu của một vị Bồ tát. Mới đây tôi được xem qua bộ “Đại Bi Kinh giảng nghĩa” ở Hồng Kông gửi sang, trong kinh này họ đã giảng bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp là danh hiệu của bốn mươi hai vị Bồ tát. Đó hoàn toàn sai lầm. Bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp trong kinh là các pháp tu của hàng Bồ tát. Người học Phật pháp nên ghi nhớ kỹ điểm này, không nên xác tín mà không căn cứ trên sự thực hiển nhiên. Trong khi giải thích Phật pháp cho người nghe, quý vị phải có một lập trường vững chãi, chính xác về những gì mình đưa ra, còn không quý vị sẽ phạm sai lầm.

  A ra sam là Chưởng thượng hóa Phật thủ nhãn ấn pháp mà các vị Bồ tát đều phải tu hành.

  Quý vị lại hỏi: “Bồ tát nào?”
  Đây chẳng phải là một vị Bồ tát nào riêng biệt cả. Bất kỳ người nào hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp thì người ấy chính là Bồ tát. Bất luận người nào không tu tập bốn mươi hai ấn pháp thì người ấy không phải là Bồ tát. Nếu quý vị tu tập bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp được thành tựu thì có thể minh chứng rõ ràng quý vị đã dự vào hàng Bồ tát rồi.

  Phật ra xá lợi dịch là “giác thân tử”. Đây là Sở châu thủ nhãn ấn pháp hoặc là Niệm châu ấn pháp, là pháp môn của chư vị Bồ tát tu tập. Khi Bồ tát tu tập thủ nhãn này thành tựu, thì chư Phật trong mười phương nhiếp thọ và tiếp dẫn hành giả đến các thế giới Phật khắp trong mười phương.

  39. Phạt sa phạt sâm

  Phạt sa, phạt sâm dịch là “Hoan ngữ hoan tiếu”. Có nghĩa là rất hoan hỷ khi giảng nói. Còn dịch nghĩa là “Đại trượng phu” và “Vô thượng sĩ”.

  Đây là Bảo cung thủ nhãn ấn pháp. Khi hành trì thành tựu ấn pháp này, nếu là người tại gia thì có thể được làm quan cận thần, người xuất gia có thể chứng được quả vị A la hán.

  40. Phật ra xá da

  Ở câu trên, Phật ra xá lợi. “Xá lợi”dịch nghĩa là “Giác thân tử”. Còn trong câu Phật ra xá da, “xá da” dịch là “Tượng”: con voi. Nghĩa là khi quý vị đã giác ngộ rồi, thì tâm thể quý vị được ví như một con voi chúa, còn được gọi là Pháp vương tử. Quý vị có thể là Pháp vương tối cao trong tất cả các pháp môn. Nói chung, ý nghĩa của câu chú này là: Tâm giác ngộ như một tượng vương cao quý.

  Phật ra xá da là nói về bổn thể của đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là bổn sư của Bồ tát Quán Thế Âm. Vì Bồ tát Quán Thế Âm tỏ lòng tôn kính đức bổn sư của mình nên Bồ tát đã đảnh lễ đức Phật A Di Đà trong khi tuyên thuyết chú Đại Bi. Nên đức Phật A Di Đà phóng hào quang để tiếp độ cho người trì chú này.

  Phật ra xá da là Tử liên hoa thủ nhãn ấn pháp. Trong bốn mươi hai thủ nhãn, có Bạch liên hoa thủ nhãn, Thanh liên hoa thủ nhãn, Hồng liên hoa thủ nhãn ấn pháp. Khi hành trì thành tựu các ấn pháp này, hành giả sẽ được diện kiến mười phương chư Phật. Vì vậy Tử liên hoa thủ nhãn ấn pháp rất trọng yếu.


  41. Hô lô hô lô ma ra

  Hô lô hô lô ma ra. Hán dịch là “Tác pháp như ý”. Cũng dịch là “Tác pháp mạc ly ngã”.

  Đây là Kim trọc ngọc hoàn thủ nhãn ấn pháp. Trong bốn mươi hai ấn pháp, khi hành giả hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp này được gọi là “tác pháp”. “Như ý” nghĩa là tùy theo tâm nguyện đều được như ý. Khi hành giả tu tập thành tựu ấn pháp này rồi, thì mọi việc đều được như tâm nguyện nên gọi là “Như ý”.

  Còn “Tác pháp mạc ly ngã” có nghĩa chính hành giả là người tu tập, không phải người nào khác. Nên khi hành giả tác pháp này, thì ấn pháp không rời khỏi hành giả và hành giả không rời khỏi ấn pháp. Pháp và ngã là một. Thế nên chẳng có pháp và cũng chẳng có ngã, pháp chấp và ngã chấp đều không. Đó là ý nghĩa của “Tác pháp mạc ly ngã”.

  Hành trì “Kim trọc ngọc hoàn ấn pháp”. Có thể khiến tất cả chúng sanh đều vâng theo sự giáo hóa của hành giả. Dạy họ tu pháp gì, họ đều tu theo pháp môn ấy không sai lệch.

  42. Hô lô hô lô hê rị

  Hô lô hô lô. Hán dịch là “tác pháp vô niệm” cũng dịch là “tác pháp tự tại”. Trong câu chú Hô lô hô lô ma ra đã giảng ở trước có nghĩa là “tác pháp như ý”, khi tác pháp vẫn còn khởi lên ý niệm. Còn trong câu chú Hô lô hô lô hê rị thì vắng bặt sự khởi niệm khi tác pháp. Nếu khi hành trì ấn pháp này, mà còn khởi niệm tức là còn vọng tưởng. Nếu hành giả không khởi niệm, tức là không còn vọng tưởng nên đạt được khả năng “tác pháp tự tại” và trở thành người có năng lực Quán Tự Tại. Đó chính là vị Bồ tát thường quán sát âm thanh ở thế gian để cứu độ một cách tự tại, Bồ tát Quán Thế Âm.

  Câu chú này là Bảo bát thủ nhãn ấn pháp, là ấn pháp thứ ba trong số bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp. Ấn pháp này có công năng giải thoát cho chúng sanh khỏi những tai ương bệnh hoạn.

  Các vị xuất gia khi gặp người bệnh, trì chú này vào trong ly nước, cho người bệnh uống thì có thể được khỏi bệnh. Nếu bệnh không lành, thì phải quán sát lại toàn bộ nhân duyên. Nếu gặp duyên lành, khi quý vị uống nước có trì chú Đại Bi thì liền được lành bệnh, là do đã đặt hết niềm tin vào Bồ tát Quá Thế Âm. Nếu không được lành bệnh, có thể là do quý vị thiếu lòng tin nơi Bồ tát.

  Sự thực là như vậy, nay tôi sẽ truyền pháp này cho quý vị luôn. Để cho ly nước có trì chú Đại Bi, có được năng lực như vậy, quý vị không cần phải trì tụng toàn văn bài chú này, mà chỉ cần trì tụng câu Hô lô hô lô hê rị năm lần rồi dùng tay kiết ấn ba lần búng vào phía trên ly nước. Rồi trao cho người bệnh uống sẽ được khỏi hẳn. Có khi bệnh không lành, có khi bệnh lành hẳn. Tất cả đều tùy thuộc vào nhân duyên giữa hành giả và người bệnh. Nếu quý vị có nhân duyên sâu dày với người bệnh, thì khi họ uống xong nước có trì chú Đại Bi liền được khỏi bệnh. Còn nếu người bệnh không có duyên với hành giả, thì dù họ có uống nước đã trì chú, nhưng vì họ không có niềm tin ở Bồ tát Quán Thế Âm, thì bệnh họ không được lành hẳn.

  Nói chung có vô lượng nhân duyên để tạo thành pháp duyên cơ bản này. Nếu người bệnh đã có công phu hành trì và phát tâm chí thành, khi uống nước có trì chú vào là liền khỏi bệnh. Còn nếu quý vị có tu tập nhưng thiếu lòng chí thành, thiếu sự tin tưởng vào chú Đại Bi thì dù uống nước đã trì chú cũng chẳng ích lợi gì. Còn nếu quý vị có tâm chí thành và dù không tu tập đi nữa, thì khi uống nước đã trì chú cũng có được sự lợi ích. Những người vốn đã tạo nghiệp chướng sâu dày, nếu được uống nước đã trì chú vào thì không đủ tạo nên nặng lực để chuyển hóa bệnh của họ. Còn nếu người có nghiệp nhẹ khi uống nước đã trì chú vào thì có thể phát sinh năng lực to lớn. Đó là năng lực do thường xuyên trì niệm chú Đại Bi, đã tạo ra một năng lực cảm ứng đạo giao. Chính năng lực này đã chữa lành bệnh.

  Thế nên bất luận trường hợp nào, có trùng trùng duyên khởi quyết định sự thành công. Đừng nghĩ rằng: “Tôi đã hành trì Bảo bát thủ nhãn ấn pháp, tôi đã trì chú Đại Bi vào trong nước, tại sao chẳng có chút nào hiệu nghiệm?”

  Đó chẳng phải là nước trì chú Đại Bi không có hiệu nghiệm. Chỉ vì công phu của quý vị chưa được đắc lực, nên hiệu quả không được bao nhiêu.

  Có một số phái ngoại đạo cũng dùng pháp trì chú Đại Bi vào nước để chữa bệnh và đạt được công hiệu linh ứng. Đó là vì họ có sự trợ giúp của loài thiên ma khiến cho người được lành bệnh tin vào họ, rồi dẫn dắt vào hàng quyến thuộc của thiên ma ngoại đạo. Vì thế, tuy cũng hành trì một pháp môn mà có thiên sai vạn biệt kết quả.

  Dùng nước Đại Bi để chữa bệnh cho người là một pháp môn thực hành Bồ tát đạo. Nhưng quý vị muốn tu pháp này trước hết phải thực hành mọi hạnh nguyện của hàng Bồ tát. Phải luôn luôn giữ tâm niệm “vô ngã”, “vô nhân”. Nghĩa là trong tâm không còn bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả nữa. Quý vị đừng nghĩ rằng: “Tôi chữa lành bệnh của chúng sanh được, khi tôi trì chú Đại Bi, tôi tạo ra được sự cảm ứng vô cùng lớn lao”.

  Nếu quý vị khởi niệm như thế, nghĩa là quý vị đã khởi dậy ngã chấp. Với ngã chấp ấy, liền bị rơi vào ma chướng, dù quý vị không có tâm niệm ngã chấp nhưng rất dễ bị gặp ma chướng khi tu tập pháp môn này. Bệnh nào cũng do nghiệp chướng hoặc ma chướng. Nếu bệnh vì nghiệp, thì chẳng có vấn đề gì khi quý vị chữa trị cho họ. Còn nếu bệnh do ma chướng, khi quý vị chữa trị cho họ có nghĩa là quý vị tuyên chiến với ma vương, nó có thể hãm hại quý vị. Nếu đạo lực của quý vị chưa đầy đủ, quý vị có thể bị thu phục vào cảnh giới của ma. Còn nếu quý vị có được đạo lực và tạo được đôi chút ảnh hưởng với chúng, thì chúng sẽ liên tục tìm mọi cách để đánh bại quý vị.

  Tôi vốn thích chữa bệnh cho mọi người nên khi có ai bị bệnh, tôi tìm mọi cách để chữa cho họ. Nhưng sau đó, tôi phải đối đầu với ma chướng rất trầm trọng. Ở Mãn Châu, có một loài thủy quái muốn dìm chết tôi, nhưng nó thất bại. Tuy vậy, có 50 – 60 người bị chết và hơn 800 căn nhà bị thủy quái này phá hủy. Sau đó, trên đường đi từ Thiên Tân đến Thượng Hải, loài thủy quái đó lại tìm cách lật thuyền của tôi, chỉ chút xíu nữa là tôi biến thành thức ăn của cá. Từ đó mỗi khi đi hoằng hóa đây đó, tôi thường ít khi chữa bệnh.

  Thế nên chữa bệnh là cách tốt nhất để kết duyên, nhưng đó cũng rất dễ kết oán với quyến thuộc nhà ma. Nó có điểm tốt và cũng có điểm không hay. Nếu quý vị làm việc đó mà tâm niệm không vướng mắc vào bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả thì quý vị có thể xoay chuyển mọi tình huống. Còn nếu quý vị không tự chuyển hóa mọi tâm niệm của chính mình khỏi bốn tướng trên thì rất dễ rơi vào ma chướng. Cho nên, kết duyên với chúng sanh qua việc chữa bệnh cho họ là một vấn đề đòi hỏi năng lực tu tập rất cao.

  43. Ta ra ta ra

  Quý vị nghe âm vang của câu chú này rất hùng, phải không? Ta ra Ta ra dịch là “Kiên cố lực”, là thần lực rất mạnh mẽ, không một thứ gì có thể lay chuyển được.

  Kiên cố lực này có thể phá hủy và hàng phục tất cả các loài thiên ma ngoại đạo.

  Đây là Kim cang xử thủ nhãn ấn pháp. Công năng của ấn pháp này là hàng phục tất cả các loại ma oán.

  44. Tất lỵ tất lỵ

  Tất lỵ Tất lỵ có ba nghĩa: Thứ nhất là “dõng mãnh” như trong chiến trận, người dõng mãnh là luôn luôn chiến thắng, không hề bị đánh bại. Nghĩa thứ hai là “thù thắng” nghĩa là vượt lên trên tất cả sự hoàn hảo, không bao giờ bị thất bại. Thứ ba nghĩa là “cát tường”. Vì khi hành giả có được sự dõng mãnh mới có được sự thắng vượt mọi chướng ngại, mới có được sự cát tường.

  Tôi thường nói với các đệ tử của tôi rằng khi làm bất kỳ việc gì, dù ở cương vị nào cũng phải phát tâm dõng mãnh, thắng vượt chứ không bao giờ được thoái thất. Nếu ai lui sụt, đừng trở về gặp mặt tôi nữa. Những người yếu đuối, bại hoại thì có ích gì? Họ chẳng khác gì một thứ mà người Quảng Đông thường gọi là “thủy bì” là túi da đựng nước mềm nhũn. Còn ở Đông Bắc thì gọi là “thảo bao”, là cái túi rơm để đựng hạt giống mềm yếu và vô dụng. Nên hãy nhớ điều này: bất kỳ ai muốn phát nguyện trở thành đệ tử của tôi là phải luôn luôn vượt thắng mọi điều, phải có tâm kiên cố như chùy Kim Cang vậy. Còn như “thủy bì” và “thảo bao” thì không thể nào theo nổi.

  Tất lỵ tất lỵ là Hợp chưởng thủ nhãn ấn pháp. Có thể khiến cho tất cả long xà, hổ lang, sư tử, nhân cùng phi nhân phát tâm kính ngưỡng. Tuy nhiên, hành giả phải thực sự có tâm dõng mãnh, vượt thắng và tâm bất thối chuyển. Công năng của ấn pháp này không phải là ở chỗ ngôn thuyết mà phải bằng nỗ lực hành trì.

  45. Tô rô tô rô

  Tô rô tô rô. Hán dịch là “cam lồ thủy”. Đây cũng chính là Cam lồ thủ nhãn ấn pháp. Trước đây tôi đã giảng về diệu dụng của nước cam lồ rồi. Có thể giúp cho các loài quỷ đói được no đủ và mọi tâm nguyện đều được như ý, làm tiêu tan mọi sự đói khát, thọ nhận được nhiều điều tốt lành khác nữa.

  Nước cam lồ này còn gọi là “Bất tử dược”. Nếu có người sắp chết uống nước cam lồ này thì sẽ được sống lại. Nhưng không dễ gì gặp được nước cam lồ này nếu không có duyên lành.

  46. Bồ đề dạ - Bồ đề dạ

  Bồ đề dạ. Hán dịch là “Giác đạo”. Muốn thành tựu giác đạo thì trước hết, quý vị phải có được giác tâm. Nếu không có giác tâm, thì không thể nào tu tập để thành tựu đạo giác ngộ. Hành giả trước hết phải có tâm liễu ngộ chân thực rồi mới có thể tu tập đến chỗ thành tựu đạo nghiệp được. Hai câu chú này gọi là Bất thối kim luân thủ nhãn ấn pháp. Đó chính là tâm bồ đề kiên cố không bao giờ thoái chuyển.

  Từ nay cho đến khi thành tựu quả vị Phật, quý vị phải phát tâm dõng mãnh ngày càng tinh tất hơn. Đừng nên dừng lại hoặc lui sụt. Chẳng hạn như khi quý vị nghe giảng kinh, hãy khởi tâm niệm rất khó có dịp được nghe giảng kinh Phật. Rất hiếm khi được gặp pháp hội. Mặc dù chuyện này xem có vẻ bình thường, nhưng nếu quý vị lắng lòng suy gẫm kỹ sẽ thấy giá trị vô cùng. Thử xem có nơi đâu trên thế giới này có được một pháp hội tinh tấn như thế này, ngày nào cũng đến đây để nghe giảng kinh? Còn có nơi đâu khác trên thế giới mà pháp âm tuôn trào như thác, như sông mãi không ngừng như ở đây?

  Nên khi đã có duyên ngặp gỡ được pháp hội, quý vị phải thu xếp công việc, dù có bận rộn bao nhiêu, bất luận pháp sư giảng đề tài gì, người nào giảng cũng phải đến nghe. Đừng có phân biệt giữa pháp sư giảng hay và người giảng kém, rồi chỉ đến nghe người giảng hay. Nếu quý vị vẫn kiên trì đến nghe bất luận pháp sư nào giảng, lâu ngày chày tháng, chắc chắn quý vị sẽ thâm nhập được vào dòng đạo lý chân thật. Dù ai giảng đi nữa, quý vị cũng nên đến nghe để hộ trì cho pháp hội. Nếu một tuần có giảng pháp bảy đêm thì quý vị cũng nên tham dự cả bảy đêm. Đừng nên lười biếng!

  Pháp môn này khó gặp được đã từng hằng triệu kiếp nay rồi. Một khi đã có duyên được gặp thì phải nên tinh tấn tu học. Sự tinh tấn chính là “tâm Bồ đề” kiên cố dõng mãnh vậy.

  Nếu bỏ mất tâm Bồ đề mà mong ngày thành đạo thì không khác gì nấu cát mà mong thành cơm. Nên trong Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật dạy:

  “Vong thất Bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị chư ma nghiệp”.
  Nghĩa là: “Bỏ quên tâm Bồ đề dù tu ngàn thiện pháp như làm việ ma vậy”.

  Về bất thối, có ba dạng:
  - Thứ nhất là vị bất thối: Nếu hành giả đã chứng quả A la hán tồi, thì không còn trở lại hàng phàm phu nữa, Nếu hành giả đã chứng quả Bồ tát rồi thì không còn rơi lại hàng A la hán nữa. Nếu hành giả đã chứng đắc quả vị Phật rồi thì không còn trở lại hàng Bồ tát nữa. Trừ những vị muốn thị hiện hóa thân để giáo hóa chúng sanh. Ví dụ như hành giả có thể phát nguyện: “Nay tôi đã thành tựu quả vị Phật rồi, tôi muốn hiện thân Tỳ kheo để giáo hóa chúng sanh”. Điều ấy hoàn toàn đúng.

  - Thứ hai là niệm bất thối: Đôi khi hành giả phát khởi tâm niệm: “Tu học Phật pháp thật chán, tôi không còn muốn tu hành hoặc đi giảng pháp gì nữa cả!”. Đây là niệm thoái thất. Khi hành giả khởi niệm thoái thất, thì ma chướng liền theo ngay, vì ma vương rất vui khi người tu hành khởi niệm lui sụt.

  Một khi quý vị đã đạt được “niệm bất thối”, thì càng nghe pháp, càng muốn được nghe nhiều hơn.

  Niệm bất thối là tâm lượng của hành giả không còn bị trôi lăn trong dòng thức biến “bất giác vọng động nữa”, không còn trải qua bốn tướng sinh trụ dị diệt của niệm khởi nữa. Niệm bất thối luôn được lưu xuất từ Bồ đề tâm, là bạn đồng hành của tâm kiên cố. Kiên cố là nét đặc trưng của tâm Bồ đề. Niệm bất thối và tâm kiên cố là nền tảng của đại nguyện Bồ tát. Niệm bất thối là niệm mà vô niệm. Vô niệm mà tự niệm “niệm vô niệm, vô niệm nhi tự niệm”. Niệm này là niệm vi mật hiện tiền, không thể suy lường. Niệm bất thối luôn luôn đi với hạnh bất thối.

  - Thứ ba là hạnh bất thối: Nghĩa là thực hành đạo Bồ tát. Tuy làm mọi việc trong vô số cảnh giới mà không hề rời bản tâm, rời đại nguyện, rời niệm bất thối. Niệm Kim cang nguyện, thực hành Kim cang hạnh không thể nghĩ bàn.

  Đứng trên nhân thừa mà luận, thì hạnh bất thối là sự hành trì tinh tấn, miên mật với tâm tinh tấn dõng mãnh hướng tới Phật thừa.

  Khi quý vị hành trì Bất thối Kim Luân thủ nhãn ấn pháp, thì từ nay cho đến khi thành tựu quả vị Phật, quý vị sẽ không còn thối chuyển. Nhưng quý vị phải tinh tấn hành trì!

  47. Bồ đà dạ - Bồ đà dạ

  Câu chú này với câu trước giống nhau, chỉ khác âm giữa Bồ đà dạ. Hán dịch là “trí giả” và “tác giả”.
  - Trí là hiểu biết chân chính, là trí tuệ.
  - Giác là sự tỉnh thức.

  Người có được sự hiểu biết chân chính là người đã giác ngộ đích thực và có được trí tuệ.

  Đây là Đảnh thượng hóa Phật thủ nhãn ấn pháp. Chữ hóa Phật trong Đảnh thượng hóa Phật thủ nhãn ấn pháp chính là “giác giả”. Vị Bồ tát hành trì thành tựu Đảnh thượng hóa Phật ấn pháp cũng chính là “trí giả”. Cơ bản, “trí” và “giác” vốn chẳng khác nhau.

  Giác là sự giác ngộ, là giai đoạn sau của cái biết tròn đầy chân thực (trí).

  Tri là cái biết toàn triệt, là giai đoạn trước của giác ngộ. Nếu quý vị tu tập Đảnh thượng hóa Phật ấn pháp thành tựu rồi thì quý vị sẽ là người có trí tuệ chân chính, là người đã tự mình giác ngộ rồi. Nếu quý vị tu tập ấn pháp này thì mười phương chư Phật sẽ liền đến xoa đầu thọ ký cho quý vị trong tương lai sẽ chứng được quả vị Phật.

  Trong khi đang niệm Phật hoặc trì chú, hoặc tọa thiền, hành giả đôi khi có cảm giác là lạ trên đỉnh đầu, như thể có một loài côn trùng bò quanh đầu vậy, nhưng khi quý vị lấy tay sờ đầu thì thấy không có gì lạ. Tôi sẽ nói cho quý vị biết đó là gì. Lúc ấy, chính chư Phật trong mười phương đến xoa đầu thọ ký cho quý vị sẽ thành tựu Phật quả trong tương lai. Nhưng vì quý vị chưa có được thiên nhĩ thông nên không nghe được; vì chưa có được thiên nhãn thông nên quý vị không thấy được. Tuy vậy, chư Phật trong mười phương thực sự đã rời bổn độ du hành đến đạo tràng xoa đầu thọ ký cho quý vị. Thế nên nếu quý vị có phước duyên gặp được, thì đây là một cảm ứng xuất phát từ công phu hành trì của quý vị. Nhưng quí vị không được khởi tâm mê đắm, hay ngã mạn mà nghĩ rằng: “À! Chư Phật vừa đến xoa đầu thọ ký hộ trì cho tôi”. Nếu quý vị khởi niệm vui mừng hay hãnh diện vì điều này cũng đều là chấp trước. Dù đây là triệu chứng tốt lành, mà khi quý vị đã khởi tâm đắm chấp rồi, thì cũng trở nên xấu.

  Trong chương cuối của Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật trìh bày rất nhiều cảnh giới, tất cả đều là cảm ứng xuất phát từ nỗ lực dụng công tu hành. Nhưng nếu hành giả nghĩ rằng mình đã chứng được cảnh giới vi diệu, thì hành giả trở nên bị chấp trước và liền lạc vào tà ma ngoại đạo, liền bị ma chướng. Do vậy, khi tu tập pháp này, quý vị phải tự an trú trong trạng thái “như như bất động”. Cho dù có gặp cảnh giới tốt hoặc xấu, cũng giữ tâm không dao động. Khi tâm không dao động, là quý vị có được định lực, trí tuệ sẽ phát sinh. Có trí tuệ chân chính, quý vị sẽ trở thành “trí giả” và “tác giả”.

  48. Di đế rị dạ

  Di đế rị dạ. Hán dịch là “ chánh lượng”. Cũng dịch là “đại lượng”; nghĩa là số lượng rất nhiều, không đếm được. Còn dịch là “đại từ bi tâm” nghĩa là tâm từ bi quá rộng lớn, không có ngằn mé. Tâm từ bi này bảo hộ che chở cho tất cả mọi loaì chúng sanh và giúp cho họ được an vui, khiến cho chúng sanh thể nhập với bản tâm của mình, thoát khỏi sợ hãi và tránh xa mọi tai ương.

  Đây là Tích thượng thủ nhãn ấn pháp. Trên đầu tích trượng có chín vòng tròn bằnh đồng. Lúc xưa, người xuất gia đi đâu cũng mang theo tích trượng. Mỗi khi đi đường, chín vòng kim loại này sẽ tạo nên âm thanh, báo động cho các loài côn trùng tránh xa để khỏi bị dẫm đạp lên mình. Tích trượng là một loại pháp khí trong Phật giáo. Bồ tát Địa Tạng thường dùng tích trượng như là chìa khóa để mở cửa các địa ngục. Vì vậy nên hành giả tu tập ấn pháp này phải nuôi dưỡng lòng từ bi rộng lớn, phát nguyện cứu giúp cho toàn thể mọi loài chúng sanh.

  49. Na ra cẩn trì

  Na ra cẩn trì. Hán dịch là “Hiền ái” hoặc là “Hiền thủ” cũng dịch là “Thiện hộ”, “Thiện đảnh”. Nghĩa là người đứng đầu trong các bậc Thánh hiền, họ là thượng thủ, là bậc khó tìm cách bảo bọc, che chở cho chúng sanh, khéo độ thoát cho chúng sanh đến quả vị tối cao.

  Đây là Bảo bát thủ nhãn ấn pháp. Cũng gọi là Hồ Bình ấn pháp. Bình nước này có thể tẩy trừ mọi uế trược ở thế gian, cứu giúp chúng sanh thoát khỏi bệnh khổ. Bồ tát tu tập thành tựu ấn pháp này sẽ có năng lực hộ niệm cho toàn thể chúng sanh. Khi quý vị tu tập pháp ấn này thành tựu rồi, quý vị sẽ có khả năng cứu giúp mọi loài chúng sanh, giúp họ ngăn ngừa được mọi tai ương, chướng nạn. Nên còn được gọi là “Thiện hộ”, “Thiện đảnh”.

  50. Địa lỵ sắt ni na

  Địa lỵ sắt ni na. Hán dịch là “Kiên lợi”. Còn có nghĩa là “Kiếm”. Đây là Bảo kiếm thủ nhãn ấn pháp. Trước đây khi giảng về bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp, tôi có nói rằng ấn pháp này có công năng hàng phục mọi loài ly, mỵ, võng lượng. Khi quý vị utu tập thành tựu ấn pháp này rồi, tất cả các loài thiên ma ngoại đạo, ly mỵ vọng lượng đều ngoan ngoãn quy phục bởi vì họ sợ ấn pháp Bảo kiếm này của hành giả. Ấn pháp này rất oai hùng. Nếu có loài thiên ma ngoại đạo nào không tuân phục ấn pháp, hành giả có thể trừng phạt ngay bằng Bảo kiếm này.

  51. Ba da ma na

  Ba da ma na có ba ý: Thứ nhất là “danh văn” nghĩa là tên của hành giả được lưu truyền khắp mười phương thế giới. Nghĩa thứ hai là “Hỷ xưng” là mười phương thế giới đều vui mừng khen ngợi công đức của hành giả. Thứ ba là “thành danh”, “nhất thiết nghĩa thành tựu”. Có nghĩa là mọi danh tiếng, mọi công hạnh đều được thành tựu thật nghĩa và rốt ráo.

  Đây là Bảo tiễn ấn pháp. Nếu quý vị hành trì ấn pháp này thành tựu sẽ liền gặp được thiện hữu tri thức.

  52. Ta bà ha

  Trong chú Đại bi, câu Ta bà ha rất là quan trọng. Câu này được lặp lại đến mười bốn lần.

  Ta bà ha. Hán dịch có sáu nghĩa. Bất kỳ chữ này xuất hiện ở bài chú nào cũng có đủ sáu nghĩa này.

  Nghĩa thứ nhất là “thành tựu”. Khi trì niệm câu chú này, tất cả sở cầu, sở nguyện của hành giả đều được thành tựu. Nếu quý vị chưa có được sự cảm ứng khi hành trì, là do vì tâm chưa đạt đến sự chí thành. Nếu quý vị có tâm chí thành và có niềm tin kiên cố, thì chắc chắn sẽ được thành tựu. Nhưng chỉ cần móng khởi một chút tâm niệm không tin vào chú này, thì không bao giờ được thành tựu.

  Nghĩa thứ hai là “Cát tường”. Khi hành giả niệm câu chú này thì mọi sự không tốt lành, đều trở thành tốt lành như ý. Nhưng quý vị phải có lòng thành tín. Nếu quý vị có lòng thành tín hoặc nửa tin nửa ngờ khi trì chú này thì chư Bồ tát đều biết rõ. Vì thế nếu quý vị muốn mọi việc đều được đến chỗ thành tựu thì trước hết phải có niềm tin chắc thật. Ví như khi cha của quý vị có bệnh, muốn cha mình được khỏi bệnh thì quý vị phải hết sức thành tâm và chánh tin. Trì tụng chú này mới có cảm ứng.

  Hoặc khi quý vị nghĩ rằng: “Từ lâu mình chưa được gặp người bạn thân. Nay rất muốn gặp anh ta”. Quý vị niệm chú này một cách chí thành, liền gặp bạn ngay. Hoặc quý vị nghĩ: “Ta chẳng có người bạn nào cả, muốn có người bạn tốt”. Quý vị trì chú này một cách thành tâm và liên tục, liền có được bạn lành, ngay cả gặp được thiện tri thức.

  Nghĩa thứ ba của Ta bà ha là “viên tịch”.
  Khi các vị Tỳ kheo xả bỏ báo thân hoặc nhập Niết bàn thì được gọi là “viên tịch”. Nhưng ở đây, chữ “viên tịch” không có nghĩa là chết. Chẳng phải niệm câu chú Ta bà ha là để cầu sự viên tịch. Thế thì công dụng của câu chú này là gì?

  “Viên tịch” có nghĩa là “công vô bất viên”. Là công đức của hành giả hoàn toàn viên mãn; “đức vô bất tịch” là đức hạnh của hành giả đạt đến mức cao tột cực điểm. Chỉ có chư Phật và Bồ tát mới biết được công hạnh rốt ráo tròn đầy ấy chứ hàng phàm phu không suy lường được.

  Nghĩa thứ tư là “tức tai”, nghĩa là mọi tai nạn đều được tiêu trừ.

  Nghĩa thứ năm là “tăng ích”, là sự tăng trưởng lợi lạc của hành giả. Khi niệm câu Ta bà ha thì công hạnh đều được tăng trưởng, hành giả sẽ đạt được chỗ lợi lạc an vui.

  Nghĩa thứ sáu của câu này, tôi thiết nghĩ trong quý vị ít có ai biết được. Vì trước đây tôi chưa từng nói bao giờ.

  Ta bà hà có nghĩa là “vô trú”. Nghĩa “vô trú” này nằm trong ý nghĩa của câu “ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” trong Kinh Kim Cang.

  “Vô trú” nghĩa là không chấp trước, không vướng mắc hay bám chấp một thứ gì cả.

  Tâm vô trú là không có một niệm chấp trước vào việc gì cả. Không chấp trước nghĩa là tâm tùy thuận với mọi việc, thấy mọi việc đều là tốt đẹp. Đây chính là trường hợp: “Vô vi nhi vô bất vi” (không khởi niệm tác ý nhưng điều gì cũng được thành tựu). Vô trú chính là vô vi theo nghĩa ở trên, và vô vi chính là vô trú.

  Khi quý vị vừa móng khởi lên một niệm tưởng, đừng nên vướng mắc vào một thứ gì cả, đó là nghĩa thứ sáu của Ta bà ha. Quý vị đừng nên trụ vào các niệm tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu quý vị có tất cả các tâm niệm trên thì phải nhanh chóng hàng phục chúng, chuyển hóa chúng để tâm mình không còn trụ ở một niệm nào cả. Hàng phục, chuyển hóa được những tâm niệm chúng sinh ấy gọi là vô trú. Dùng cái gì để chinh phục chúng? Dùng Bảo kiếm ấn pháp này để hàng phục. Quý vị nói rằng tâm quý vị bị đầy dẫy niệm tham chế ngự. Tôi sẽ dùng Bảo kiếm này để cắt sạch. Nếu tâm quý vị có đầy ma oán, tôi cũng sẽ dùng Bảo kiếm này đuổi sạch. Nếu tâm quý vị bị ma si mê chiếm đoạt, tôi sẽ dùng kiếm trí tuệ này chặt đứt chúng từng mảnh.

  Tôi sẽ chặt đứt tất cả các loài ma ấy bằng Bảo kiếm Kim cang vương này, tức là dùng kiếm Trí tuệ để hàng phục. Nếu quý vị muốn hàng phục thiên ma ngoại đạo thì trước hết quý vị phải chuyển hóa được mọi vọng tưởng của mình. Khi quý vị chuyển hóa được vọng tưởng trong tâm mình, thì thiên ma ngoại đạo cũng được hàng phục luôn, cho dù chúng có muốn đến để quấy phá, chúng cũng chẳng tìm được cách nào để hãm hại được cả.

  Trên đây là sáu nghĩa của Ta bà ha. Bất luận câu chú nào dưới đây có chữ Ta bà ha đều mang đầy đủ sáu nghĩa trên.


  53. Tất đà da
  54. Ta bà ha
  55. Ma ha tất đà da
  56. Ta bà ha


  Chữ Tất đà da có năm nghĩa: Thứ nhất là “Thành tựu đốn kiết”. Thứ hai là “thành biện”. Thứ ba là “thành lợi”.Thứ tư là “nhất thiết nghĩa thành tựu” và thứ năm là “sở cung xưng tán”.

  Thành tựu đốn kiết nghĩa là khi sử dụng thần chú này, thì mọi sở cầu, sở nguyện của hành giả liền tức khắc (đốn) được an lành (kiết), toại nguyện.

  Có người hỏi: “Tại sao tôi cũng trì chú Đại Bi, mà không được toại nguyện tức thì”? Vì sự trì niệm chú Đại Bi đòi hỏi phải có sự tương ứng từ nỗ lực dụng công. Nếu không có sự nỗ lực hành trì tương ứng, thì sẽ không có sự thành tựu. Nếu có sự cảm ứng, dung thông thì mọi sở cầu, sở nguyện của hành giả đều được thành tựu.

  Tất đà dạ còn có nghĩa là “thành biện”. Nghĩa là hành giả làm bất cứ việc gì thì kết quả đều đạt được viên mãn.

  Cũng gọi là “thành lợi” là vì mọi việc làm đều được thành tựu lợi ích.

  Nhất thiết nghĩa thành tựu có nghĩa là làm bất kỳ việc gì cũng đều được thành tựu.

  Sở cung xưng tán có nghĩa là mọi người đều đến khen ngợi, cung kính tán dương công đức của hành giả.

  Ma ha tất đà dạ. Ai cũng đều biết Ma ha có nghĩa là lớn. Câu chú này có nghĩa là hành giả đạt được mọi sự nghiệp to lớn, thành tựu được công đức thù thắng và đạo nghiệp viên mãn. Trong mọi việc, hành giả đều đạt được sự thành tựu viên mãn cao tột.

  Cả hai câu chú hợp lại Tất đà dạ ta bà ha Ma ha tất đà dạ ta bà ha là Bảo kinh thủ nhãn ấn pháp. Bảo Kinh là sự quý giá vô ngàn của Kinh điển, chính là Pháp bảo. Nếu quý vị tu tập ấn pháp này thì sẽ đạt được lợi lạc vô cùng vô tận. Trong tương lai, trí tuệ và sức ghi nhớ của quý vị sẽ rất tinh anh. Nghĩa là có được khả năng “bác văn cường ký” – nghe nhiều, nhớ kỹ.

  Ký ức của chúng ta thường hoạt động theo một lối riêng. Cũng như không thể nào đi nếu không có cây gậy. Sau khi đọc được điều gì, chúng ta không thể nhớ rõ ràng hết được. Chỉ khi nào cần cho sự học tập của mình, chúng ta mới lục lại tìm kiếm hay tra cứu lại những ghi chép. Tại sao trí nhớ của mình lại quá kém. Vì quý vị chưa từng hành trì Bảo kinh thủ nhãn ấn pháp này. Nếu quý vị hành trì ấn pháp này, quý vị sẽ đạt được sự hiểu biết thông tuệ và kiến thức rất đa dạng. Giống như Tôn giả A Nan, là đệ tử đa văn đệ nhất của đức Phật. Có thể nói Ngài A Nan đã hành trì Bảo kinh ấn pháp mà chẳng nghi ngờ gì. Ngài đã thành tựu ấn pháp này từ vô lượng kiếp rồi, nên khi nghe được điều gì, thì không còn quên nữa. Ngay cả Ngài có thể nhớ được những điều Ngài chưa từng nghe. Tại sao tôi nói như vậy? Vì Tôn giả A Nan ra đời cùng ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Như thế nên hai mươi năm trước, khi A Nan chưa xuất gia, thì những bài thuyết pháp của đức Phật Ngài A Nan chưa được nghe. Thế thì làm sao A Nan có thể kết tập toàn bộ Kinh điển sau khi đức Phật nhập Niết bàn? Vì A Nan được nghe các vị trưởng lão giảng lại những bài Kinh mà đức Phật đã thuyết từ trước, hoặc chính do đức Phật giảng lại cho A Nan nghe khi A Nan nhập định nên A Nan thừa biết rõ nguyên nhân của sự nhớ giỏi này là nhờ đã hành trì Bảo kinh thủ nhãn ấn pháp thành tựu.

  Có người hỏi tôi: “Làm thế nào để có được trí nhớ tốt?” Câu trả lời đơn giản là hãy hành trì Bảo kinh ấn pháp. Những người nhớ được Kinh rõ ràng là có duyên với ấn pháp này.

  Ở trong đồ hình mạn đà la, đây là ấn pháp Bồ tát phóng quang. Ngài phóng ra hào quang và tay cầm một tràng phan màu đỏ. Toàn thân Bồ tát phóng ra những luồng hào quang sáng chói biểu tượng cho sự khai mở trí tuệ, sự cường ký, trí lực đa văn quảng kiến và công đức thành tựu viên mãn.

  57. Tất đà du nghệ
  58. Thất bà ra dạ
  59. Ta bà ha


  Tất đà. Hán dịch là “thành tựu lợi ích”.
  Du nghệ. Hán dịch là “Vô vi” hay còn gọi là “hư không”.
  Thất bàn ra dạ. Hán dịch là “Tự tại”. Đây là Bảo hiếp thủ nhãn ấn pháp. Hành giả thành tựu ấn pháp này có thể sử dụng lấy tất cả các thứ châu báo ẩn giấu trong lòng đất để làm lợi ích cho chúng sanh. Ý của câu chú này nói rằng ở nơi thể tánh mà thường được tự tại và thành tựu vô lượng công đức.
  60. Na ra cẩn trì
  61. Ta bà ha


  Na ra cẩn trì. Hán dịch là “ái hộ” nghĩa là thường nỗ lực bảo bọc che chở tất cả chúng sanh. Câu chú này cũng mang ý nghĩa đại Từ Bi.

  Đây là Bảo bình thủ nhãn ấn pháp.

  62. Ma ra na ra
  63. Ta bà ha


  Ma ra. Hán dịch là “Như ý”
  Na ra. Hán dịch là “Tôn thượng”.
  Đây là Quyến sách thủ nhãn ấn pháp. Ấn pháp này có công năng mang lại sự an vui như ý đến cho hành giả, khiến cho các thứ bệnh tật, chướng nạn đều được tiêu trừ.

  Quyến sách thủ nhãn ấn pháp có rất nhiều diệu dụng. Hành giả có thể kết một sợi dây ngũ sắc rồi hành trì quyến sách ấn pháp vào sợi dây ấy. Thành tựu rồi thì khi phóng sợi dây này ra, các loài yêu ma quỷ quái, ly mỵ vọng lượng đều bị trói chặt. Không thể nào chạy thoát được. Từ đó sẽ tìm cách giáo hóa cho các loài ấy hồi tâm hướng thiện. Đây là diệu dụng của ấn pháp này. Mới xem qua thì có vẻ bình thường nhưng công năng thật khó lường.

  Trong đạo giáo gọi ấn pháp này là “Khổn tiên thằng”.

  64. Tất ra tăng a mục khư da
  65. Ta bà ha


  Tất ra tăng. Hán dịch là “thành tựu – ái hộ”. Nghĩa là thường đem hết sức mình để bảo hộ che chở cho tất cả chúng sanh.

  A mục khư da. Hán dịch là “bất không, bất xả”.
  Bất không có nghĩa là hữu. Nhưng đây có nghĩa là diệu hữu.
  Bất xả có nghĩa là “Bất xả nhất pháp”. Không từ bỏ một việc gì, phải thông thạo tất cả các pháp. Nên có câu kệ:

  “Chân như lý thượng bất lập nhất trần.
  Phật sự môn trung bất xả nhất pháp”.

  Nghĩa là:
  “Trên phương diện bản thể, lý tánh tức chân như, thì không cần lập một thứ gì nữa cả, dù chỉ là hạt bụi.
  Nhưng về mặt sự tướng, có nghĩa là việc hành trì, tu đạo thì không được bỏ qua một pháp nào cả”.

  A mục khư da còn có nghĩa nữa là “ái chúng, hòa hợp”. Nghĩa là thương yêu, hòa hợp, thường cứu giúp tất cả chúng sanh.

  Câu chú này còn có nghĩa khác là trong tự tánh của mỗi chúng sanh đều có đủ tánh tự tại và tánh công đức thường vẫn tròn đầy.

  Đây là Bảo phủ thủ nhãn ấn pháp. Khi hành trì ấn pháp này thành tựu, hành giả có thể tránh được nạn tù tội, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ mọi lúc, hành giả đều không bị vướng phải các chướng nạn về quan quyền nữa.

  Quý vị sẽ hỏi: “Nếu tôi tu tập ấn pháp này, liệu tôi có thể phạm pháp mà vẫn không bị bỏ tù hay sao?”

  Không! Là Phật tử, quý vị không được phạm pháp. Nếu quý vị đã thông hiểu Phật pháp và phát tâm tu học Phật pháp rồi, thì làm gì có chuyện phạm pháp nữa? Còn nếu quý vị làm chuyện phạm pháp, tất nhiên phải bị bắt và ở tù.

  Tuy nhiên, đôi khi có những người vô tội bị bắt ở tù. Đây là vì họ chưa bao giờ tu tập Bảo phủ thủ nhãn ấn pháp này.

  66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
  67. Ta bà ha


  Như quý vị đã biết, thế giới chúng ta đang sống là thế giới Ta bà. Ta bà có nghĩa là “kham nhẫn”. Còn được dịch là “nhẫn ái”. Còn dịch là “Thiện thuyết, thiện đáo”.

  Kham nhẫn có nghĩa là chúng sanh như chúng ta khó có thể chịu đựng nổi những sự thống khổ ở cõi giới Ta bà này.

  Nhẫn ái có nghĩa là chúng sanh thế giới Ta bà này không những có thể chịu đựng mọi khổ đau mà còn sanh khởi lòng thương yêu mọi loài nữa.

  Thiện thuyết, thiện đáo nghĩa là, luôn luôn nói lời tốt đẹp, lợi ích khi ở trong thế giới Ta bà. Cùng khuyến khích mọi người hiện thân đến ở cõi giới Ta bà này.

  Ma ha là lớn. Đây có nghĩa là pháp Đại thừa, tức là Bồ tát đạo.

  A tất đà dạ. Hán dịch là “vô lượng thành tựu”. Nghĩa là tu tập pháp Đại thừa của hàng Bồ tát có công năng đưa hành giả đến bờ bên kia một cách rốt ráo và thành tựu vô lượng công đức.

  Đây là Bồ đào thủ nhãn ấn pháp. Khi quý vị tu tập thành tựu ấn pháp này thì trong miệng hành giả thường có vị ngọt của nho, còn hơn vị ngọt của đường. Quý vị hãy chú ý điểm này, trong khi hành trì ấn pháp này mà thấy trong miệng có vị ngọt nghĩa là bắt đầu có sự cảm ứng. Khi thành tựu ấn pháp này rồi, khi quý vị có trồng trọt các loại nông sản, ngũ cốc, thì sâu bọ côn trùng không thể phá hoại mùa màng của quý vị. Còn các loại cây ăn quả như cam, đào, hạnh, lê, … sẽ sinh trưởng rất nhanh và có vị ngọt khác thường. Công năng của Bồ đào ấn pháp này rất lớn và sự thành tựu của pháp Đại thừa là vô lượng vô biên.

  Tất la tăng a mục khư da. Ở trong đồ hình mạn đà la là hình ảnh biểu tượng cho bổn thể của Dược Vương Bồ tát, người đã dùng vô số phương tiện, dược liệu để chữa bệnh cho chúng sanh.

  Ta bà ma ha a tất đã dạ ta bà ha là bổn thể của Bồ tát Dược Thượng, người cũng thường dùng vô số phương thuốc để chữa lành bệnh cho chúng sanh.

  68. Giả kiết ra a tất đà dạ
  69. Ta bà ha


  Giả kiết ra a tất đà dạ. Hán dịch là “Kim cang luân”. Còn gọi là Kim cang Bạt chiết la. Kim cang luân này có hình tròn nhưng có khác so với Kim cang luân khác. Câu chú này còn có nghĩa là “Hàng phục oán ma”. Khi trong tâm luôn luôn sinh khởi xung khí và bất bình thì gọi là ma. Khi ấy họ thường phê phán mọi điều. Họ nói “Chư Phật thường làm những việc sai trái, cho đến hành Bồ tát, A la hán, chư Thiên, Diêm Vương cũng đều như thế”. Họ phản đối kịch liệt và hằn học đối với tất cả mọi điều. “Tất cả đều là tà vạy”. Họ giống như kẻ cuồng si, chẳng để ý gì đến pháp luật nữa. Họ luôn xung khắc với toàn cả thế gian. Trong nhân gian gọi loại người này là điên cuồng. Trong hàng quỷ thần thì hạng người này được gọi là Ma. Nộ khí của loài ma oán này thường xôn g khắp cõi Trời. Nó thường giận dữ: :Ai cũng đều quá vô lễ với ta!”. Hoặc nó nói: “Phật hả? Ta sẽ đánh bại ngay. Bồ tát hay A la hán ta cũng hạ gục luôn. Còn loài người, ta sẽ ăn thịt hết. Ma quỷ thì ta sẽ chà nát dưới gót chân. Ta sẽ xé nát thân chúng ra cho đến chết!” Oán khí loại ma này thật ghê rợn.

  Đây là Bạt chiết la thủ nhã ấn pháp. Với Kim cang luân, hành giả có thể đập tan các loài thiên ma ngoại đạo, quỷ thần thành từng mảnh vụn. Bất luận đó là loại ma nào, nó đều bị thu phục và vâng lời khi hành giả dùng Kim cang luân để thi hành ấn pháp này. Ma oán sẽ cung kính đảnh lễ hành giả và thưa: “Con nguyện quy phục ấn pháp. Nguyện theo mọi quy luật, không dám xâm hủy”.

  Kim cang luân ấn pháp không những chỉ có công năng hàng phục thiên ma ngoại đạo, mà còn có công năng phát ra âm thanh chấn động. Đạo giáo gọi âm thanh này là “Ngũ Lôi Oanh Đảnh”.

  Sấm sét vốn thường phát sinh từ trên Trời, nhưng các Đạo sĩ Lão giáo có thể phóng ra tiếng sấm từ lòng bàn tay khi họ kết một loại ấn gọi là Chưởng tâm lôi. Tiếng sấm sét vang ra khiến cho thiên ma bị chấn động, thậm chí còn có thể khiến thịt da nó bị tan tành từng mảnh.

  Khi giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm, tôi có nói về một người bạn thân, có khả năng sử dụng được ấn pháp này. Khi quý vị hành trì thành tựu ấn pháp này rồi, thì sấm sét sẽ vang rền khi quý vị sử dụng ấn pháp và tiếng vang của nó sẽ hàng phục được tất cả các loài ma oán.

  A tất đà dạ. Hán dịch là “Vô tỷ thành tựu”. Hành giả trì chú này sẽ được thành tựu công đức rất lớn; không có gì so sánh được, cho nên mới khiến cho các loài ma oán đều quy đầu phục thiện.

  70. Ba đà ma yết tất đà dạ
  71. Ta bà ha


  Ba đà ma. Hán dịch là “Hồng liên hoa”.
  Yết tất đà dạ. Hán dịch là “Thiện trắng”.

  Hồng liên hoa này là siêu việt tất cả mọi loài và thành tựu vô lượng công đức. Khi quý vị tu tập Hồng liên hoa thủ nhãn ấn pháp này thành tựu rồi, nếu quý vị muốn sanh ở cõi Trời thì ước nguyện ấy rất dễ thành tựu như ý.

  72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
  73. Ta bà ha


  Na ra cẩn trì. Hán dịch là “Hiền thủ”.
  Hiền là thánh hiền.
  Thủ là giữ gìn, canh giữ hộ trì.
  Bàn đà ra dạ dịch nghĩa là Quán Thế Âm, Quán Tự Tại.

  Đây là Thí vô úy thủ nhãn ấn pháp mà Bồ tát Quán Thế Âm thường dùng để cứu độ chúng sanh, giúp cho mọi loài không còn sợ hãi trong mọi lúc, mọi nơi.

  74. Ma bà lợi thắng yết ra da
  75. Ta bà ha


  Ma bà lợi thắng. Hán dịch là “Đại dõng”, cũng dịch là “anh hùng đức”, nghĩa là đức hạnh của bậc đại anh hùng. Bồ tát Quán Thế Âm cũng được gọi như thế.

  Yết ra da. Hán dịch là “sinh tánh” hoặc là “bổn tánh”. Nghĩa là tự tánh bản hữu của chúng sanh vốn sẵn có đức hạnh của bậc đại anh hùng. Đức hạnh của đại anh hùng chính là do hành trì Tổng nhiếp thiên tý thủ nhã ấn pháp, ấn pháp này có công năng hàng phục mọi loài ma oán không chỉ ở thế giới này mà khắp cả đại thiên thế giới.

  Hành giả tu tập ấn pháp này nên biết đây là ấn pháp quan trọng nhất trong tất cả bốn mươi hai ấn pháp. Vì khi hành trì ấn pháp này, thì tất cả bốn mươi hai ấn pháp kia đều có đủ trong ấn pháp này.

  Quý vị có thể thắc mắc: “Thế thì tôi chỉ cần hành trì một ấn pháp này thôi cũng đủ, chẳng cần hành trì bốn mươi mốt ấn pháp kia nữa”.

  Nếu quý vị lười biếng thì cứ làm. Nếu không phải là kẻ lười biếng, thì nên hành trì tất cả bốn mươi hai ấn pháp. Mặt khác, quý vị muốn làm kẻ lười biếng và thích tu tập để trở thành một vị Bồ tát lười thì cứ tu tập ấn pháp cuối cùng này trong bốn mươi hai ấn pháp kia. Sẽ phải mất khá nhiều thời gian mới thành tựu được. Tuy nhiên, vì quý vị là người lười biếng nên sẽ không được thành tựu sớm là điều hiển nhiên. Thế nên các pháp đều là bất định. Nếu quý vị không muốn trở thành một vị Bồ tát lười, quý vị sẽ chẳng bận tâm thời gian lâu hay mau để tu tập các ấn pháp này.

  76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

  Câu này đã được giảng rõ ở phần đầu Kinh văn rồi. Nhưng có trường hợp quý vị bị quên, nên tôi sẽ giảng lại lần nữa. Những người tuy có nhớ, nhưng không được rõ ràng, nghe lại lần này sẽ được rõ thêm. Những người đã nhớ kỹ rồi, nghe được một lần này nữa lại càng hiểu sâu hơn.

  Nếu tôi giảng chưa rõ, quý vị cứ hỏi tôi ngay tức khắc, vì cách tôi giảng Kinh hoàn toàn khác với các Pháp sư. Tôi không dùng tài liệu hoặc các luận giải.

  Nam mô có nghĩa là “Quy y”. Quy y gì? Con xin quy y Tam bảo.

  Hắc ra đát na có nghĩa là “bảo”: quý báu.
  Đa ra dạ dịch là “Tam”: ba
  Toàn câu nghĩa là con nguyện quy y Tam bảo. Con nguyện đem cả thân tâm tánh mạng để quy y. Như những Phật tử tại gia đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đó là quy y Tam bảo.

  Quy y Tam bảo tức là quy y với toàn thể chư Phật trong ba đời, khắp cả mười phương, cùng tận hư không pháp giới. Cũng tức là quy y với tất cả pháp trong ba đời, mười phương, cùng tận hư không pháp giới. Cũng chính là đem hết thân tâm tánh mạng quy y với tất cả các bậc Hiền thánh tăng trong ba đời, mười phương, cùng tận hư không pháp giới.

  Hư không, chẳng bao giờ cùng tận. Tất cả các cõi nước đều nằm trong pháp giới này. Có tất cả mười pháp giới, trong đó bốn cõi giới của các bậc Thánh Hiền và sáu cõi giới của chúng sanh phàm phu. Bốn cõi giới của bậc Hiền Thánh là: Phật, Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác.

  Sáu cõi giới phàm phu là: Trời, người, A tu la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục.

  Mười phương là: Bắc, Đông, Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, đó là tám. Thêm phương trên và phương dưới tất cả là mười.

  Ba đời là quá khứ, hiện ại, vị lai. Chúng ta quy y với Phật bảo trong suốt khắp mười phương ba đời. Những lời đức Phật dạy được gọi là Pháp bảo. Tam tạng Kinh điển được diễn đạt qua mười hai phần Kinh văn (bộ Kinh). Tất cả Kinh điển do đức Phật nói ra được gọi là Pháp bảo. Pháp bảo không chỉ hiện hữu và lưu hành trong nhân gian mà còn lưu hành khắp cả hư không và pháp giới.

  Khi nào quý vị có được ngũ nhãn, lục thông rồi thì quý vị mới thâm nhập được vào chân Kinh. Có nghĩa là quý vị đọc được “vô tự chân Kinh”. Trong hư không, bất kỳ lúc nào thích, quý vị đều đọc được chân kinh mà không cần hở môi. Lục Tổ đã từng nói:

  “Khi mê Pháp Hoa chuyển
  Khi ngộ chuyển Pháp Hoa”.

  “Vô tự” không có nghĩa là Kinh không có chữ. Mà chính là hàng phàm phu không thấy được chữ. Tuy nhiên, khi quý vị nhìn sâu vào hư không, quý vị có thể thấy được chư Phật đang tụng Kinh. Một số vị đang tụng Kinh Pháp Hoa, một số vị đang tụng Kinh Thủ Lăng Nghiêm và một số vị khác đang tụng Kinh Hoa Nghiêm. Chư Phật đều đang tụng Kinh và trì chú như thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Chư Phật luôn luôn hành trì các thời khóa tụng ấy. Nhờ thế nên Pháp bảo được hiện hữu và lưu truyền suốt khắp tận hư không pháp giới.

  Chúng ta cũng quy y Tăng bảo suốt cả ba đời, cùng tận hư không pháp giới. Thành phần nào tạo thành Hiền Thánh Tăng? Chính là các đại Bồ tát, các đại A la hán, các đại Tỳ kheo tăng.

  Đa ra dạ có nghĩa là “tam”: ba. Chúng ta quy y với Tam Bảo trong suốt mười phương, ba đời cùng tận hư không pháp giới.

  Da có nghĩa là “đảnh lễ”. Là quy y và cung kính đảnh lễ trước Tam Bảo.

  77. Nam mô a lị da

  Nam mô. Hán dịch là “quy y”.

  A lị da. Hán dịch là “Thánh giả”, cũng có nghĩa là “Thánh Hiền”. Câu chú này thể hiện sự quy y với tất cả các Hiền Thánh Tăng.

  78. Bà lô kiết đế

  Bà lô kiết đế. Hán dịch là “quán”.

  79. Thước bàn ra dạ

  Thước bàn ra dạ. Hán dịch là “tự tại”. Toàn câu Bà lô kiết đế thước bàn ra da có nghĩa là Quán Tự Tại tức là Bồ Tát Quán Thế Âm.

  80. Ta bà ha

  Bồ tát Quán Tự Tại đã thành tựu tất cả mọi công đức. Ta bà ha có nghĩa là thành tựu công đức vô lượng vô biên.

  81. Án tất điện đô

  Nay phần kinh văn của thần chú đã được tụng rồi. Tiếp theo là phần chân ngôn. Thông thường có chữ Án luôn luôn dẫn đầu cho phần chân ngôn này. Nên chữ Án mang ý nghĩa “dẫn sinh nghĩa”.

  Tất nghĩa là “thành tựu”.
  Điện đô. Hán dịch là “ngã giới” là đạo tràng, lãnh thổ, cương vực của mình đã được kiết giới thành tựu. Phạm vi kiết đại giới là 800 do tuần (yojanas) và trung giới là 600 do tuần. Trong phạm vi đã được kiết giới này, hành giả thường được an lạc và yên tịnh, tất cả mọi công đức đều được thành tựu và bản nguyện đều được như ý.

  Chẳng hạn như khi tôi đã kiết giới đạo tràng trong phạm vi địa hạt San Francisco (Cựu Kim Sơn) thì trong toàn bộ vùng này sẽ không xảy ra động đất hoặc những thiên tai khác. Vì các vị hộ pháp, thiện thần đều phải hộ trì cho nguyện lực của đạo tràng được thành tựu.

  Phạm vi và ý nghĩa kiết giới lớn làm sao! Một hạt vi trần cũng rộng lớn bao la rồi. Vì một hạt vi trần của hành giả là bao hàm vô lượng vi trần vô lượng thế giới, và vô lượng vi trần trong thế giới cũng chỉ hàm ẩn trong một vi trần. Vì vậy, nếu một vi trần hoại diệt thì vô lượng vi trần đều hoại diệt. Một hạt vi trần tồn tại thì vô lượng vi trần cũng tồn tại. Đó là sự vi diệu của sự kiết giới.

  82. Mạn đà ra

  Mạn đà ra. Hán dịch là “đạo tràng”, cũng dịch là “Pháp hội”. Nghĩa là đạo tràng của hành giả nhất định phải thành tựu. Pháp hội của hành giả nhất định phải thành tựu.

  83. Bạt đà da

  Bạt đà da dịch là “Toại tâm viên mãn”. Chẳng hạn như khi tôi muốn một vi trần không hoại thì nó sẽ không hoại. Nếu tôi muốn tất cả các vi trần không bị tan hoại thì các vi trần ấy sẽ kết hợp lại với nhau. Khi tôi niệm Án, tất điện đô mạn đà ra bạt đà da ta bà ha với tâm nguyện sẽ không có nạn động đất xảy ra ở San Francisco (Cựu Kim Sơn), hoặc nếu có nạn động đất lớn thì nạn ấy biến thành nhỏ, nạn nhỏ thì biến thành không có. Nhờ vậy nên không có nạn động đất, không có ai sợ hãi. Thế nên gọi là sự thành tựu. Tùy theo tâm nguyện mà đều được như ý (toại tâm viên mãn). Nếu quý vị có niềm tin chí thành, thì thấy rất là màu nhiệm. Còn nếu quý vị không tin, là vì quý vị chẳng thích thú gì với những điều mầu nhiệm như trên.

  84. Ta bà ha

  Ta bà ha dịch là “thành tựu”. Thành tựu điều gì? Thành tựu mọi thệ nguyện của hành giả. Bất luận quý vị phát tâm nguyện gì, quý vị sẽ đạt được như ý khi niệm Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà da ta bà ha.

  Những vị khi làm lễ thế phát xuất gia cũng trì niệm câu chú này. Có nghĩa là ước nguyện việc xuất gia tu học Phật pháp sẽ được như ý thành tựu viên mãn.

  Đến đây thì Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni và chú Đại Bi đã được giảng giải xong. Nay tôi cũng đã giảng hết bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp, đó là phần sau của Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni. Còn phần sau nữa là khoa nghi hành trì, là phương pháp tu hành, nay tôi không nhắc lại nữa.

  Năm trước, một số đệ tử có tâm nguyện được nghe giảng chú Đại Bi. Đến nay quý vị nghe giảng gần một năm. Pháp hội này được xem như thành tựu viên mãn.

  Tôi nguyện rằng quý vị có phát tâm hành trì điều gì cũng được như ý, tất cả đều được Bạt đà da ta bà ha, tức là thành tựu viên mãn tâm nguyện của mình. Mỗi người có sự phát nguyện khác nhau, nên sự thành tựu cũng không đồng, nhưng đều viên mãn cả.

  Nguyện cho tất cả Phật tử có duyên được nghe Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni này đều sớm thành tựu quả vị Phật, vì đây là ước nguyện của những người thâm tín chư Phật.

  Một khi quý vị đã chứng được quả vị Phật tức là mọi việc đều “toại tâm mãn nguyện” rồi.


  Hòa thượng Tuyên Hóa giảng giải

  http://tinhdo.net/luangiaikinhsach/47-giang-giai-chu-dai-bi.html?showa ll=1

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Chú Ðại Bi Tiêu Trừ Tai Nạn

  Sự lợi ích chân chính thường khó diễn bày.

  Giống như người uống nước,

  lạnh hay nóng chỉ tự mình biết.
  Ngay trong lúc thời tiết nóng bức tột độ mà quý-vị không sợ nóng cũng chẳng sợ đường xa núi cao, tới đây tham gia đả thất thì như vậy có điều gì lợi chăng? Sự lợi ích chân chính thường khó diễn bày. Giống như người uống nước, lạnh hay nóng chỉ tự mình biết. Duy người có tâm chân thật mới lãnh hội được sự diệu kỳ.

  Làm thế nào để thu hoạch được điều lợi ích này? Không gì khác hơn là thành tâm niệm danh hiệu Bồ-tát. Chân tâm tức là chuyên tâm vậy. Cho nên nói: "Chuyên nhất tất linh, phân chi tất tệ." Tức là chuyên nhất thì linh ứng, phân chia thì bế tắc. Khi tâm chuyên nhất, tự nhiên sẽ được cảm ứng đạo giao. Sự cảm ứng đạo giao vốn không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, tự mình phải dụng công mới được, người khác không thể làm thay mình đặng, lại càng không thể cầu may mà được.

  Giống như "nói về chuyện ăn cơm hay đếm tiền giùm kẻ khác." Có kẻ thường hay đề cập đến những thứ dinh dưỡng thế này thế nọ, nhưng tự họ chẳng hề ăn, thì đồ ăn dù có bổ dưỡng cách mấy đi nữa họ cũng không thể tận hưởng được. Cho nên nói:

  Chung nhật sổ tha bảo, tự vô bán tiền phần.

  Y pháp bất tu hành, kỳ quá diệc như thị.

  Nghĩa là:

  Suốt ngày đếm tiền người, tự mình không một xu.

  Học pháp không tu hành, lỗi lầm cũng như vậy.

  Mình niệm Phật cũng thế. Không phải hiểu biết hay bàn luận về công đức niệm Bồ-tát là đủ; phải thật sự niệm đến chỗ nhất tâm bất loạn; thậm chí đến độ nước chảy, gió thổi mà tai mình cũng chỉ nghe tiếng danh hiệu Bồ-tát mà thôi. Cho nên nói:

  Hữu tình, vô tình,

  Ðồng diễn Ma-ha diệu pháp.

  Nghĩa là:

  Loài hữu tình hay vô tình,

  Ðều nói diệu pháp đại thừa.

  Nếu mình không thể niệm tới chỗ nhất tâm bất loạn thì gió có thổi vi-vu, nước có chảy róc-rách, mình cũng chẳng tài nào cảm nhận được sự kỳ diệu của nó. Cho nên mình phải thành tâm niệm và đừng để vọng tưởng lôi kéo thì mới gặt được lợi ích của Pháp.

  Khi đả thất, quý-vị phải tôn trọng qui củ của thất. Bởi vì "Vô qui củ bất năng thành phương viên." Tức là không có qui củ thì không thành phương viên. Qui củ của Tây Lạc Viên là không nói năng ồn ào để tránh làm chướng ngại kẻ khác tu hành.

  Trong thời gian bảy ngày này, chúng ta còn niệm thêm Chú Ðại-bi. Công đức của Chú Ðại-bi rất khó nghĩ bàn. Nếu người không có thiện căn, thì họ khó nghe đặng ba chữ "Chú Ðại-bi." Bây gìờ đại chúng không những đã được nghe mà lại còn thọ trì đọc tụng, đủ biết quý-vị có đầy đủ thiện căn rồi. Nếu đã có thiện căn, quý-vị không nên coi thường và đừng để kiếp sống này trôi qua một cách lãng phí.

  Tôi còn nhớ khi Chùa Tây Lạc Viên đả thất lần đầu tiên, trong mười vị cư sĩ thì tám, chín vị chẳng thể niệm được Chú Ðại-bi. Nhưng nay, mười người thì có đến tám người có thể niệm được. Ðây chứng tỏ rằng sự tiến bộ của các vị cư sĩ. Tôi kể cho quý-vị nghe một câu chuyện để chứng minh về công đức của Chú Ðại-bi.

  Ở Mãn-châu có một vị tài chủ, tậu rất nhiều điền sản. Vào một mùa thu, vị tài chủ này tự mình đi theo bốn, năm xe hàng chở đầy cao lương xuống phố để bán. Bởi vì từ nông thôn đến thành thị cách hơn 150 dặm, nên một giờ sáng y đã khởi hành. Chẳng may đi được nửa đường thì gặp cướp. Thấy thế y lập tức niệm Chú Ðại-bi. Lạ thay! Bọn thổ phỉ bổng như đui mù không nhìn thấy xe của y, nên y an toàn qua khỏi nguy hiểm. Ðó là một trong những sự linh cảm của Chú Ðại-bi mà chính tôi chứng kiến.

  Kinh Ðại Bi Tâm Ðà-la-ni dạy rằng: "Kẻ tụng trì chú Ðại-bi có thể tiêu trừ tai nạn: Lửa không thiêu được, nước chẳng dìm đặng." Bởi thế, tôi khuyên các vị mỗi ngày trì tụng tối thiểu ba lần. Nếu vị nào chưa biết niệm thì mau mà học. Công đức trì tụng Chú Ðại-bi không những có thể đẩy lui trộm cướp, mà còn tiêu trừ trăm bịnh, thoát khỏi sự quấy rối của chư ma. Cho nên các vị nên thành tâm tụng trì.

  Hôm nay là ngày bắt đầu đả thất, bầu không khí của pháp hội rất phấn khởi và nghiêm trang. Tôi hy vọng các vị nổ lực, ra công tinh tấn.

  Giảng trưa ngày 13 tháng 6 năm 1958

  tại Tây Lạc Viên, Hồng Kông

  Trích trong Khai thi 1 ( Hoà thượng Tuyên Hoá giảng )


  http://www.dharmasite.net/khaithi1.htm

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Thần Chú Ðại Bi, Nhiệm Mầu Không Thể Nghĩ Bàn  Hôm nay bắt đầu vào thất Ðại Bi. Buổi tối sau lễ sái tịnh sẽ tụng Ðại Bi Thần Chú. Trong quá khứ, số chư Phật nói chú này nhiều bằng chín mươi chín ức số cát sông Hằng và Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vì thương hết thảy mọi loài chúng sanh, nên phát tâm đại bi, cưỡi thuyền từ bi trở về cõi Ta-bà để cứu độ tất cả chúng sanh ra khỏi cảnh khổ ách. Có câu: "Bể khổ không bờ, quay đầu là bến," chỉ cần chúng ta kiền thành trì tụng Ðại-bi Chú ắt sẽ thấy ứng nghiệm, không thể nghĩ bàn.

  Trước đây trong vô lượng kiếp, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát được Thiên Quang Vương Tĩnh Trú Như-lai diễn pháp Ðại-bi Thần Chú cho nghe, lấy bàn tay sắc vàng xoa đầu, khiến Ngài, khi nghe xong liền chứng được quả vị Bồ-tát bậc Bát-địa. Ngài liền sanh tâm đại hoan hỷ rồi lập tức phát nguyện lớn như sau: "Nếu tôi có thể làm lợi ích hết thảy chúng sanh, thì xin cho tôi có ngay ngàn tay và ngàn mắt." Phát nguyện xong, hốt nhiên trái đất chấn động, hào quang phát ra từ chư Phật mười phương chiếu sáng thân Ngài, rồi ngàn tay và ngàn mắt tức khắc trang nghiêm thân tướng của Ngài. Tay thì có thể nâng đỡ, mắt thì có khả năng chiếu soi. Ngàn tay và ngàn mắt tượng trưng cho vô số thần thông và trí huệ.

  Ý nghĩa của đại bi: Căn cứ câu: "Bi năng bạt khổ," bất cứ ai gặp phải mọi cảnh khổ nạn, nếu thành tâm tụng Chú Ðại-bi đều có thể được bình an, chuyển hung thành cát. Ngài Quán Thế Âm bạch Phật rằng: "Nếu như chúng sanh trì tụng Ðại-bi Chú mà không được mãn nguyện, thì xin thề không thành chánh giác, trừ phi nguyện ước của họ bất thiện hay không thành tâm trì tụng."

  Trì tụng Ðại-bi Chú không những được tự tại, mà các điều cầu mong còn được thành tựu; có thể tránh được khổ ách tai nạn và được vui sướng an lạc; vượt qua mọi hiểm nghèo, tới chỗ bình an vô sự. Làm sao có thể xa lìa khổ ách? Phải tụng Ðại-bi Chú. Làm sao thoát khỏi hiểm nghèo? Phải trì tụng Ðại-bi Chú. Chớ có coi Ðại-bi Chú là tầm thường hay đơn giản. Tôi xin nói với quý vị rằng nếu quả trong đời quá khứ và hiện tại quý vị không có căn duyên tốt lành thì ngay đến cả cái tên của Chú Ðại-bi cũng chưa được nghe, đừng nói tới việc trì tụng. Nay không những quý vị được nghe biết tên của Chú lại còn được trì tụng Chú với một lòng chí thành như vậy, thật là một cơ hội trăm ngàn vạn kiếp mới có một lần, rồi lại được thiện tri thức chỉ dẫn, cách thức đọc tụng, thọ trì, tu trì nữa. Thật đáng cho quý vị coi trọng! Tóm lại, Ðại-bi Chú có những lợi ích không thể nghĩ hết được.

  Trong thời gian bẩy ngày này, chúng ta nên thành tâm thành ý, rất mực cung cung kính kính trì tụng Chú Ðại-bi, tụng cho tới độ tâm không vọng tưởng. Lúc đó, lòng lắng trong, hoặc giả có người thấy hào quang, có người thấy hoa xuất hiện, có người được Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rờ đầu, giúp cho khai mở trí huệ. Hoặc giả có khi ngửi thấy mùi hương lạ, cũng có người dù đã tha thiết chí thành trì tụng, nhưng cũng chẳng thấy một hiện tượng gì khác lạ. Dầu có hay không cũng chớ có nản lòng, cứ hết sức dốc một lòng trì tụng. Khi nào thời khắc tới, sẽ nhất định chứng kiến cảnh giới "cảm ứng đạo giao," xuất hiện ngay trước mắt.

  Bất luận thấy cảnh giới nào, hay chẳng thấy gì hết, việc chánh vẫn là tinh tấn trì tụng. Kẻ thấy điềm lành chẳng nên chấp vào tướng lành đó. Kẻ không thấy điềm gì cũng đừng sanh lòng tự ti mà tự bảo rằng: "A ! Vậy là ta chẳng có thiện căn, sao ta chẳng thấy Bồ-tát?" Thiện căn có khi sớm kết thành quả, có khi thì muộn. Nếu như có cảm giác thiện căn của mình chưa đến lúc thành thục, thì ta phải tiếp tục bồi đắp, làm thêm nhiều công đức nữa mới được. Người ta nói: "Chưa trồng căn lành, phải trồng căn lành; đã trồng căn lành, khiến nó tăng trưởng; đã tăng trưởng rồi, khiến nó thành thục; đã thành thục rồi, khiến tới giải thoát."

  Quý vị lần đầu tới Kim Sơn Thánh Tự, nghiên cứu Phật pháp, tu tập Phật pháp, phải dốc lòng thành học tập, không ngại khổ, không ngại khó. Ở đây trong vòng bảy ngày, nên dũng mãnh tinh tấn, xa lìa vọng tưởng. Nếu lại vừa học tập, vừa nghĩ ngợi lung tung, công phu không thể chuyên nhất được. Tâm không chuyên nhất thì khó lòng sanh cảm ứng. Ðó là một điều, quý vị phải đặc biệt chú ý!

  Những lợi ích của công phu trì tụng Ðại-bi Chú, nói ra không thể hết được. Phàm ai đã trì tụng Ðại-bi Chú thì tuyệt đối chẳng bị đọa vào ba đường ác. Nếu bị đọa vào các đường ác đó thì Ngài Quán Thế Âm nguyện chẳng bao giờ thành Phật. Phàm ai ngu si mà trì tụng Ðại-bi Chú, nếu chẳng biến thành kẻ trí huệ, Ngài Quán Thế Âm cũng nguyện chẳng thành Phật. Thần Chú Ðại-bi lại có thể trị tám vạn bốn ngàn loại tật bệnh của thế gian. Ai bị bệnh nan y, cho đến các y sĩ, Tây y hay Ðông y phải bó tay, nhưng nếu thành tâm trì tụng Ðại-bi Chú cũng nhất định chẳng uống thuốc mà được khỏi bệnh. Thần hiệu của Ðại-bi Chú thật không thể nghĩ bàn!

  Tại Kim Sơn Thánh Tự có người đã từng được sự ứng nghiệm như vậy. Chữa trị chứng ung thư chẳng phải là chuyện dễ dàng, vậy mà trì tụng Ðại-bi Chú khiến cho bệnh tiêu tan. Thần lực của Chú Ðại-bi thật mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. Chỉ cần xem công phu của quý vị trong bảy ngày ra sao, ai thành tâm, người đó sẽ thấy ứng nghiệm, được lợi ích. Ai có bệnh, bệnh sẽ lui. Ai không bệnh, thì trí huệ được khai mở. Cầu chuyện gì được chuyện đó, cho nên Ðại-bi Chú gọi là bất khả tư nghì quảng đại linh cảm, vô ngại đại bi tâm đà-la-ni. Chữ đà-la-ni (Dharani) dịch nghĩa là tổng trì, tổng nhất thiết pháp, trì vô lượng nghĩa, cũng gọi là chú, hoặc gọi là chân ngôn. Tóm lại đó là những chữ mật.

  Mật chú gồm có bốn ý nghĩa sau:

  Trong bài chú có tên vua các loài quỷ thần, nên phàm tiểu quỷ nghe đến tên này thì không dám làm bậy và phải tôn trọng phép tắc,

  Chú được coi như khẩu lệnh trong quân đội, nếu vi phạm ắt sẽ bị trừng trị,

  Chú có thể âm thầm tiêu trừ nghiệp tội mà chính mình không hay biết,

  Chú là ngôn ngữ bí mật của chư Phật, chỉ có chư Phật mới hiểu được mà thôi.

  Quý vị lần này tới tham dự pháp hội Ðại-bi, đều có sẵn căn lành cả, đức hạnh đầy đủ lại được nhân duyên thành thục nên mới tới Chùa Kim Sơn Tự. Hy vọng rằng một khi đã vào tới "bảo sơn" rồi thì không đến nỗi tay không trở về, tất phải được bảo vật để dùng cho mình. Bảo vật gì? Chính là Chú Ðại-bi. Ðại-bi Chú có thể trị bệnh, có thể hàng phục loài ma, có thể khai mở trí huệ, có thể mang lại sự bình an, hay nói cách khác, cầu việc gì được việc ấy, nhất định toại lòng xứng ý.

  Kỳ pháp hội Ðại-bi này còn đặc biệt hơn nữa là tại Trung-quốc rất hiếm có khóa tụng Ðại-bi có tính cách kỷ lục, kéo dài cả bẩy ngày luôn như vậy. Tại các nước khác người ta có niệm Chú Ðại-bi trong bẩy ngày không, điều này tôi không biết, nhưng tại Mỹ, tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên. Mong tất cả quý vị hết sức chân thành trì tụng Ðại-bi Chú, công đức vô lượng!

  Hoà thượng Tuyên Hoá giảng ngày 9 tháng 4 năm 1976, tại Kim Sơn Thánh Tự

  Trích trong Khai thị 4 http://www.dharmasite.net/khaithi4.htm

 • Lòng Trắc Ẩn

  March 14th 2016, 1:13 am
 • Đại Bi Kệ

  Hòa Thượng Tuyên Hóa
  [1]

  Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da
  慈觀悲觀喜捨觀

  普度眾生化大千

  有緣無緣同攝受

  離苦得樂返本源  Phiên âm:  Từ quán bi quán hỉ xả quán

  Phổ độ chúng sanh hóa đại thiên

  Hữu duyên vô duyên đồng nhiếp thụ

  Li khổ đắc lạc phản bổn nguyên.  Phiên dịch:

  Quán tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, xả

  Vì chúng sinh biến hóa chuyển đại thiên

  Cứu muôn người không chỉ kẻ hữu duyên

  Về nguồn cội, lòng an vui thoát khổ.  [2]

  Nam mô a rị da
  身口意輪大總持

  萬朵蓮華正開時

  白青紅紫光遍照

  有緣佛子赴聖席  Phiên âm:

  Thân khẩu ý luân đại tổng trì

  Vạn đóa liên hoa chánh khai thì

  Bạch thanh hồng tử quang biến chiếu

  Hữu duyên Phật tử phó thánh tịch  Phiên dịch:

  Thân khẩu ý thay nhau cùng gìn giữ

  Muôn đóa sen mở cánh đúng thời gian

  Sắc trắng, xanh, hồng, tím rạng hào quang

  Người con Phật thuận duyên vào đất Phật.  [3]

  Bà lô yết đế thước bát ra da
  婆盧羯帝爍缽囉耶

  持缽觀音救世間

  應病與藥潤三千

  拜禮虔誠護感召

  一切所求滿心願  Phiên âm:

  trì bát quán âm cứu thế gian

  ứng bệnh dữ dược nhuận tam thiên

  bái lễ kiền thành hộ cảm triệu

  nhất thiết sở cầu mãn tâm nguyện  Phiên dịch:

  Tay trì bát cứu thế gian u uẩn

  Ban thuốc thần trị bệnh khắp tam thiên

  Tâm vững bền khiến cảm ứng tự nhiên

  Bao ao ước mong cầu nay như ý.  [4]

  Bồ đề tát đỏa bà da
  菩提薩埵婆耶

  覺諸有情種聖因

  道證無為契真心

  自他兼利功成就

  同入般若解脫門  Phiên âm:

  giác chư hữu tình chủng thánh nhân

  đạo chứng vô vi khế chân tâm

  tự tha kiêm lợi công thành tựu

  đồng nhập bát nhã giải thoát môn  Phiên dịch:

  Hạt giống thánh người trí kia gieo cấy

  Chứng vô vi đạo khế hợp chân tâm

  Giúp người, cứu mình, lợi ích thành công

  Vào bát nhã đồng pháp môn giải thoát  [5]

  Ma ha tát đỏa bà da
  摩訶薩埵婆耶

  絹 索 妙 用 不 思 議

  菩 薩 持 此 度 群 迷

  誦 咒 作 觀 三 摩 地

  即 身 成 佛 未 足 奇  Phiên âm:

  quyên sách diệu dụng bất tư nghị

  bồ tát trì thử độ quần mê

  tụng chú tác quán tam ma địa

  tức thân thành phật vị túc kì  Phiên dịch:

  Dây trói tà diệu kỳ không lường được

  Cứu độ người mê Bồ tát tu trì

  Quán, tụng chú thần nhập tam ma đề

  Thân trước mắt thành Phật thân chẳng lạ  [6]

  Ma ha ca lô ni ca da
  摩 訶 迦 盧 尼 迦 耶

  馬 鳴 大 士 化 娑 婆

  拔 苦 與 樂 瘉 沈 痾

  起 死 回 生 施 甘 露

  跋 折 羅 手 蕩 妖 魔  Phiên âm:

  Mã Minh đại sĩ hóa sa bà

  bạt khổ dữ lạc dũ trầm kha

  khởi tử hồi sanh thi cam lộ

  bạt chiết la thủ đãng yêu ma  Phiên dịch:

  Chốn sa bà ngài Mã Minh giáo hóa

  Ban an vui trừ bệnh khổ oan ương

  Bước ra từ cõi chết, ngọt dòng sương

  Đuổi yêu quái, bạt chiết la thủ nhãn.  [7]

  Án
  無 始 無 終 無 古 今

  虛 空 法 界 一 口 吞

  自 性 寂 然 非 內 外

  如 是 如 是 如 是 因  Phiên âm:

  vô thủy vô chung vô cổ kim

  hư không pháp giới nhất khẩu thôn

  tự tính tịch nhiên phi nội ngoại

  như thị như thị như thị nhân  Phiên dịch:

  Không đâu là xưa, nay, đầu, cuối

  Một ngụm này, nuốt pháp giới hư không

  Tự tính rỗng rang lặng lẽ, chẳng ngoài trong

  Là như vậy! Thực tướng nhân là vậy.

 • Lòng Trắc Ẩn

  March 14th 2016, 1:14 am
 • [8]

  tát bàn ra phạt duệ  護 世 四 王 日 夜 忙 

  賞 善 罰 惡 眾 魔 降 

  菩 薩 化 現 伏 群 怪 

  龍 盤 虎 臥 禮 法 皇  Phiên âm:

  hộ thế tứ vương nhật dạ mang 

   thưởng thiện phạt ác chúng ma hàng 

   bồ tát hóa hiện phục quần quái 

   long bàn hổ ngọa lễ pháp hoàng  Phiên dịch:

  Bốn vua trời ngày đêm lo thế giới

  Hàng chúng ma, phạt ác, thưởng người hiền

  Trừ quái yêu, Bồ tát ứng hiện thân

  Đảnh lễ Phật, rồng cuộn mình, cọp nép.  [9]

  số đát na đát tã  天兵天將猛無敵

  天魔落膽不足奇

  改過遷善貧者富

  得生極樂眾苦離  Phiên âm:

  thiên binh thiên tướng mãnh vô địch 

   thiên ma lạc đảm bất túc kì 

   cải quá thiên thiện bần giả phú 

   đắc sanh cực lạc chúng khổ li   Phiên dịch:

  Binh tướng cõi trời uy phong lừng lẫy

  Ma cõi trời khiếp vía, lạ gì ư!

  Sửa lầm, hướng thiện, thiếu đổi thành dư

  Về Cực Lạc, chúng sinh thôi hết khổ.  [10]

  Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da  有感斯通難思議

  無求不應三昧力

  龍樹尊者伏魔冤

  行人莫患得菩提  Phiên âm:

  hữu cảm tư thông nan tư nghị 

  vô cầu bất ứng tam muội lực 

  long thụ tôn giả phục ma oan 

   hành nhân mạc hoạn đắc bồ đề  Phiên dịch: 

  Mối đạo giao này, mấy ai thấu rõ

  Định lực kia, cảm ứng hẳn song đôi

  Long Thọ Bồ tát hàng phục oán ma

  Người tu đạo thoát nạn tai, chứng đạo.  [11]

  bà lô kiết đế, thất phật ra lăng đà bà  圓滿報身舍那佛

  護持行人自在多

  十方世界聞聲度

  離垢出塵法摩訶  Phiên âm:

  Viên mãn báo thân xá na phật 

   Hộ trì hành nhân tự tại đa 

   Thập phương thế giới văn thanh độ 

   Li cấu xuất trần pháp ma ha  Phiên dịch:

  Tỳ Lư Xá Na báo thân viên mãn

  Giúp người tu thoát phiền não buộc ràng

  Nghe âm thanh cứu độ khắp mười phương

  Vượt thế tục pháp đại thừa bất nhiễm.  [12]

  Nam mô na ra cẩn trì  清淨法身遮那佛

  廣度眾生化娑婆

  成就金剛堅固體

  同登彼岸蜜波羅  Phiên âm:

  Thanh tịnh pháp thân giá na Phật 

  Quảng độ chúng sanh hóa sa bà 

   Thành tựu kim cương kiên cố thể 

   Đồng đăng bỉ ngạn mật ba la 

   

  Phiên dịch: 

  Tỳ Lô Giá Na pháp thân thanh tịnh

  Giáo hóa cõi trần vô số chúng sanh

  Thể tánh kim cương kiên cố tựu thành

  Ba la mật, vượt qua bờ sinh tử.  [13]

  hê rị ma ha bàn đa sa mế  慈 能 與 樂 悲 拔 苦 

  普 化 群 生 成 佛 祖 

  羊 頭 神 王 護 行 人 

  虎 狼 惡 獸 皆 無 阻  Phiên âm:

  Từ năng dữ lạc bi bạt khổ 

  Phổ hóa quần sanh thành Phật tổ 

   Dương đầu thần vương hộ hành nhân 

  Hổ lang ác thú giai vô trở  Phiên dịch
  :

  Đức từ ban vui, đức bi cứu khổ

  Trở thành Phật, Tổ, dạy khắp hằng muôn

  Vua thần đầu dê giúp đỡ người tu

  Cọp, sói dữ hung không làm ngăn trở.   [14]

  tát bà a tha đậu du bằng  甘露灌頂獲清涼

  普救群萌得安康

  六道四生成利樂

  慈悲喜捨助法王  Phiên âm:

  cam lộ quán đính hoạch thanh lương 

   phổ cứu quần manh đắc an khang 

   lục đạo tứ sanh thành lợi nhạc 

   từ bi hỉ xả trợ pháp vương   Phiên dịch:

  Giọt cam lộ rưới đảnh đầu tươi mát

  Cứu giúp chúng sinh yên tĩnh, an lành

  Sáu cõi, bốn đường thuận tử, lợi sanh

  Hộ trì Phật, pháp, từ bi hỉ xả.

 • Lòng Trắc Ẩn

  March 14th 2016, 1:15 am
 • [15]

  a thệ dựng  夜叉天王披虎皮

  賞善罰惡拯危急

  巡行四方記功過

  主持公道平等齊  Phiên âm:

  Dạ xoa thiên vương phi hổ bì

  Thưởng thiện phạt ác chửng nguy cấp 

   Tuần hành tứ phương kí công quá 

  Chủ trì công đạo bình đẳng tề  Phiên dịch:

   Khoác tướng cọp, vua nước trời cõi quĩ

  Thưởng người hiền, răn kẻ ác cứu nguy

   Xem xét bốn phương, công, tội, chép ghi

  Giữ giềng mối công bình và chính trực.  [16]

  Tát bà tát đa na ma bà tát đa. Na ma bà già  觀 音 化 現 神 王 身 

  千 手 法 寶 妙 難 窮 

  蛇 髻 黑 面 伏 妖 怪 

  正 法 久 住 願 弘 深  Phiên âm:

  Quán Âm hóa hiện thần vương thân 

  Thiên thủ pháp bảo diệu nan cùng 

  Xà kết hắc diện phục yêu quái 

   Chánh pháp cửu trụ nguyện hoằng thâm  Phiên dịch:

  Chọn tướng vua thần, Quán Âm hóa hiện

  Nghìn cánh tay linh diệu chẳng tận cùng

  Mặt đen xì, rắn quấn tóc, hàng ma

  Lập đại nguyện giữ dài lâu chánh pháp.  [17]

  Ma phạt đặc đậu  善 人 歡 喜 惡 人 怖 

  憂 苦 遠 離 萬 病 瘳 

  佛 眼 觀 察 遍 法 界 

  金 輪 摧 滅 一 切 魔  Phiên âm:

  Thiện nhân hoan hỉ ác nhân bố 

   Ưu khổ viễn li vạn bệnh sưu 

   Phật nhãn quán sát biến pháp giới 

   Kim luân tồi diệt nhất thiết ma  Phiên dịch:

  Người hiền an vui, hãi kinh kẻ ác

  Lòng lo âu, tật bệnh đã xa rời

  Mắt Phật dõi trông tường tận nơi nơi

  Hàng yêu mị, vòng kim luân phá vỡ.  [18]

  đát điệt tha  出廣長舌遍三千

  觀音示現化男女

  應供殺賊阿羅漢

  自利利他覺行圓  Phiên âm:

  Xuất quảng trường thiệt biến tam thiên 

   Quán Âm thị hiện hóa nam nữ 

   Ứng cúng sát tặc A la hán 

   Tự lợi lợi tha giác hạnh viên   Phiên dịch:

  Tướng lưỡi rộng dài ba ngàn thế giới

  Quán Âm thị hiện dạy dỗ gái trai

  Tứ quả, cúng dường, đoạn cái thấy lầm sai

  Ích người, lợi mình, vẹn toàn đạo hạnh.  [19]

  Án, A Bà Lô Hê  鬼神恭敬聽梵音

  三目洞悉眾生心

  一切求願皆成就

  萬行同入般若門  Phiên âm:

  Quỷ thần cung kính thính phạm âm 

  Tam mục đỗng tất chúng sanh tâm 

   Nhất thiết cầu nguyện giai thành tựu 

   Vạn hành đồng nhập bát nhã môn  Phiên dịch:

  Vi diệu âm thanh, quỷ thần cung thỉnh

  Ba mắt nầy thấy suốt chúng sanh tâm 

  Có khẩn cầu, có đáp ứng chẳng sai

  Pháp bát nhã, muôn ngã đường về một.

  [20]

  Lô Ca Đế  大梵天王率神兵

  十方菩薩同現身

  度脫眾生出苦海

  速登彼岸寂滅城  Phiên âm:

  Đại phạm thiên vương suất thần binh 

   Thập phương bồ tát đồng hiện thân 

   Độ thoát chúng sanh xuất khổ hải 

   Tốc đăng bỉ ngạn tịch diệt thành   Phiên dịch:

  Binh tướng thần Đại Phạm Thiên Vương điều khiển

  Hiện toàn thân chư Bồ tát mười phương

  Cứu chúng sinh vượt thoát bể trầm luân

  Bờ giải thoát bước liền sang cõi tịnh.

  [21]

  Ca Ra Đế  黑色帝神顯威風

  東西南北任縱橫

  發聾振聵慈悲主

  日夜不休救眾生  Phiên âm:

  Hắc sắc đế thần hiển uy phong

  Đông tây nam bắc nhậm túng hoành 

  Phát lung chấn hội từ bi chủ 

  Nhật dạ bất hưu cứu chúng sanh   Phiên dịch:

  Thần mặt đen tuớng uy nghiêm, hùng dũng

  Ngang dọc vẫy vùng Nam Bắc Đông Tây

  Luôn từ bi giúp kẻ điếc được nghe

  Cứu chúng sinh ngày đêm không ngừng nghỉ

 • Lòng Trắc Ẩn

  March 14th 2016, 1:16 am
 • [22]

  Di Hê Rị  三十三天眾神兵

  靈文密語令奉行

  賞善罰惡護正教

  世界咸安慶昇平  Phiên âm:

  Tam thập tam thiên chúng thần binh

  Linh văn mật ngữ lệnh phụng hành

  Thưởng thiện phạt ác hộ chánh giáo

  Thế giới hàm an khánh thăng bình  Phiên dịch:

  Ba mươi ba cõi trời binh hùng tướng mạnh

  Vâng chiếu lệnh truyền mật ngữ linh văn

  Răn ác, thưởng hiền, gìn giữ chánh tông

  Thiên hạ thái hòa, an bình, đức hạnh.  [23]

  Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa  堅實真心求皆應

  廣大靈感無不通

  慈悲普度波羅蜜

  降伏諸魔正法興  Phiên âm:

  Kiên thật chân tâm cầu giai ứng

  Quảng đại linh cảm vô bất thông

  Từ bi phổ độ ba la mật 

  Hàng phục chư ma chánh pháp hưng   Phiên dịch:

  Lòng chân thực vững bền cầu tất ứng

  Mối thiêng liêng giao tiếp chẳng ngại ngăn

  Lượng từ bi vượt thoát cõi tử sinh

  Hàng tà mị, phục hưng nguồn chánh tạng.  [24]

  Tát Bà Tát Bà  香積菩薩大威神

  青黃赤白黑鬼兵

  服勞執役聽教化

  感應道交救群生  Phiên âm:

  Hương Tích bồ tát đại uy thần 

  Thanh hoàng xích bạch hắc quỷ binh

  Phục lao chấp dịch thính giáo hóa

  Cảm ứng đạo giao cứu quần sanh  Phiên dịch:

  Uy lực như thần, Hương Tích Bồ tát

  Quỷ làm binh, đỏ, trắng, vàng, xanh,

  Nhận chịu khiến sai cầu học kệ kinh

  Cứu người, vật đạo tâm hằng giao cảm.  [25]

  Ma Ra Ma Ra  互相勉勵互精進

  同修善法續心印

  他日成就菩提果

  龍華會上慶歡欣  Phiên âm:

  Hỗ tương miễn lệ hỗ tinh tiến 

  Đồng tu thiện pháp tục tâm ấn 

  Tha nhật thành tựu bồ đề quả 

  Long Hoa hội thượng khánh hoan hân  Phiên dịch:

  Lại khuyến nhủ lẫn nhau cùng tinh tấn

  Dấu ấn chân tâm cầu được kế thừa

  Có một ngày thành tựu quả Phật thừa

  Long Hoa hội lòng an vui hớn hỡ.  [26]

  Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng  應機示現無量身

  大小權實顯威神

  金剛不壞常自在

  天眼遙觀天耳聞  Phiên âm:

  Ứng cơ thị hiện vô lượng thân 

   Đại tiểu quyền thật hiển uy thần 

   Kim cương bất hoại thường tự tại 

   Thiên nhãn diêu quán thiên nhĩ văn  Phiên dịch:

  Do cảm ứng thân thân cùng thị hiện

  Đạo biến, thường, lớn, nhỏ, lộ uy nghiêm

  Như kim cang kiên cố thuận theo duyên

  Mắt trời rộng, tai trời nghe thấu suốt.

   

  [27]

  Câu Lô Câu Lô Yết Mông  空身空心空世界

  天大將軍領天兵

  巡遊諸方察善惡

  功賞過罰無錯分  Phiên âm:

  Không thân không tâm không thế giới 

   Thiên đại tướng quân lĩnh thiên binh 

   Tuần du chư phương sát thiện ác 

   Công thưởng quá phạt vô thác phân  Phiên dịch: 

  Không mê chấp thân, tâm và thế giới

  Thiên đại tướng quân thống lĩnh binh trời

  Thiện ác, lại qua xem xét khắp nơi

  Công thưởng, tội trừng, không thiên chẳng vị.  [28]

  Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế  蠻兵勇猛戰無敵

  孔雀雄威鎮群魑

  菩薩號令巡天下

  護善除惡度眾迷  Phiên âm:

  Man binh dũng mãnh chiến vô địch 

   Khổng tước hùng uy trấn quần si 

   Bồ tát hào lệnh tuần thiên hạ 

   Hộ thiện trừ ác độ chúng mê  Phiên dịch:

  Binh dũng mãnh giao tranh khó ai đối địch

  Chim công oai hùng trấn áp yêu tinh

  Lệnh Bồ Tát truyền xem xét dưới trên

  Giữ điều thiện, giúp kẻ mê trừ ác.

 • Lòng Trắc Ẩn

  March 14th 2016, 1:16 am
 • [29]

  Ma Ha Phạt Xà Da Đế  大苦大樂大慈悲

  修諸善法力無畏

  寶杵降魔護行者

  三災八難一時摧  Phiên âm:

  Đại khổ đại nhạc đại từ bi 

   Tu chư thiện pháp lực vô úy 

   Bảo xử hàng ma hộ hành giả 

   Tam tai bát nạn nhất thì tồi

   

  Phiên dịch:

  Giữ đại từ bi dù gian truân hay an lạc

  Thiện pháp hành trì khiến chẳng hãi chẳng kinh

  Hàng phục ma, chày báu giúp người tu

  Tám nạn, ba tai một lần bẻ gãy.  [30]

  Đà Ra Đà Ra  現大丈夫身奇特

  法相莊嚴離諸過

  以德感人心誠服

  望之儼然即溫和  Phiên âm:

  Hiện đại trượng phu thân kì đặc 

   Pháp tướng trang nghiêm li chư quá 

   Dĩ đức cảm nhân tâm thành phục 

   Vọng chi nghiễm nhiên tức ôn hòa  Phiên dịch:

  Hiện thân nam vẻ hiên ngang, khác lạ

  Dáng trang nghiêm tinh vẹn chẳng lỗi lầm

  Khiến người người mến đức muốn theo chân

  Ngoài nghiêm nghị, bên trong tâm hòa nhã.  [31]

  Địa Rị Ni  師子王兵驗誦讀

  千遍萬遍無量數

  多多益善功圓滿

  成就菩薩勝果殊  Phiên âm:

  Sư tử vương binh nghiệm tụng độc 

   Thiên biến vạn biến vô lượng sổ 

   Đa đa ích thiện công viên mãn 

   Thành tựu bồ tát thắng quả thù  Phiên dịch:

  Sư tử vương binh hùng gẫm suy, tụng đọc

  Hàng nghìn muôn vô số, vô lượng lần

  Thiện nghiệp tròn đầy, lợi ích toại lòng

  Đắc thánh quả Bồ tát thừa thù thắng.  [32]

  Thất Phật Ra Da   降伏諸魔正法興

  霹 靂 閃 電 鬼 神 驚

  宇宙澄清妖氛息

  慧日高照慶和平   Phiên âm:

  Hàng phục chư ma chánh pháp hưng 

   Tích lịch thiểm điện quỷ thần kinh 

   Vũ trụ trừng thanh yêu phân tức 

   Tuệ nhật cao chiếu khánh hòa bình  Phiên dịch:

  Hàng phục ma chánh pháp càng hưng thịnh

  Sấm chớp xé trời quỷ hoảng thần kinh

  Vũ trụ sạch trong, yêu khí tan tành

  Mặt trời tuệ tỏa ngời an thế giới.  [33]

  Dá Ra Dá Ra  怒目揚眉攝邪魔

  威德無邊護諸佛

  一切眾生得安樂

  菩薩事畢笑哈哈  Phiên âm:

  Nộ mục dương mi nhiếp tà ma 

   Uy đức vô biên hộ chư Phật 

   Nhất thiết chúng sanh đắc an lạc 

   Bồ tát sự tất tiếu ha ha   Phiên dịch:

  Trừng mắt, nhíu mày chỉnh tà, đốn quỷ

  Uy đức vô biên bảo hộ Như Lai

  An lạc thân tâm muôn chủng vạn loài

  Việc hoàn tất Bồ tát cười vui vẻ.  [34]

  Mạ Mạ Phạt Ma Ra  折服魔外現神威

  大慈救世法王魁

  平等普濟波羅蜜

  有緣眾生獲揭諦  Phiên âm:

  Chiết phục ma ngoại hiện thần uy 

   Đại từ cứu thế pháp vương khôi 

   Bình đẳng phổ tế ba la mật 

   Hữu duyên chúng sanh hoạch yết đế   Phiên dịch:

  Trừ tà ma hiện uy thần nhiếp phục

  Đấng pháp vương cứu thế bậc đại từ

  Cứu vớt muôn loài vượt thoát tử sinh

  Gieo duyên Phật thì quy về đất Phật.  [35]

  Mục Đế Lệ  閉目澄心誦真言

  一念不生妙通玄

  三昧加持智光現

  諸佛稱讚善女男  Phiên âm:

  Bế mục trừng tâm tụng chân ngôn 

   Nhất niệm bất sanh diệu thông huyền 

   Tam muội gia trì trí quang hiện 

   Chư Phật xưng tán thiện nữ nam

   

  Phiên dịch:

  Tụng đọc chú thần lắng tâm, nhắm mắt

  Thông suốt cơ huyền một niệm chẳng sinh

  Tam muội gia trì trí tuệ quang minh

  Chư Phật ngợi khen thiện nam thiện nữ.

 • Lòng Trắc Ẩn

  March 14th 2016, 1:17 am


 • [36]

  Y Hê Di Hê   摩 醯 首 羅 猛 又 凶 

  賞 善 罰 惡 建 奇 功 

  普 度 群 迷 登 彼 岸 

  化 利 有 情 無 始 終  Phiên âm:

   Ma hê thủ la mãnh hựu hung 

   Thưởng thiện phạt ác kiến kì công 

   Phổ độ quần mê đăng bỉ ngạn 

   Hóa lợi hữu tình vô thủy chung

   

  Phiên dịch:

  Ma hê thủ la liệt oanh, hung bạo

  Thưởng thiện phạt ác công trạng khác thường

  Giúp người mê đắc ngã, lạc, tịnh, thường

  Dạy kẻ trí không mối giềng ái, ố…  [37]

  thất na thất na    示 善 示 惡 攝 眾 生 

   忽 順 忽 逆 折 性 靈 

   返 本 還 原 修 諸 己 

   摩 訶 般 若 日 夜 明  Phiên âm:

   Thị thiện thị ác nhiếp chúng sanh 

   Hốt thuận hốt nghịch chiết tính linh 

   Phản bổn hoàn nguyên tu chư kỉ 

   Ma ha bát nhã nhật dạ minh  Phiên dịch:

  Làm hiền, đổi dữ vì người dạy dỗ

  Khi thuận lúc nghịch đối trị căn cơ

  Chế ngự tư dục về thuở ban sơ

  Ma ha bát nhã ngày đêm sáng tỏ.  [38]

  a ra sâm phật ra sá lợi  四十二手妙無窮

  通天達地感迷蒙

  牌弩弓箭威神速

  強者調伏弱者興  Phiên âm:

   Tứ thập nhị thủ diệu vô cùng 

   Thông thiên đạt địa cảm mê mông 

   Bài nỗ cung tiễn uy thần tốc 

   Cường giả điều phục nhược giả hưng

   

  Phiên dịch:

  Vi diệu khôn lường bốn mươi hai pháp

  Thông đất trời cảm hóa kẻ trầm luân

  Cung tiễn, thuẫn bài, nỏ báu hiển uy thần

  Kẻ cường tráng giúp đỡ người nhu nhược.  [39]

  Phạt sa phạt sâm   威 猛 慈 悲 大 丈 夫 

   調 服 眾 生 出 迷 途 

   改 惡 從 善 修 諸 度 

   培 植 福 慧 悟 真 如  Phiên âm:

  Uy mãnh từ bi đại trượng phu 

   Điều phục chúng sanh xuất mê đồ 

   Cải ác tòng thiện tu chư độ 

   Bồi thực phúc tuệ ngộ chân như  Phiên dịch:

  Đại trượng phu đại từ bi uy dũng

  Giúp chúng sinh vượt thoát cõi lầm mê

  Sửa ác, làm lành, lục đạo quy về

  Cây phúc tuệ vun bồi, đơm chánh quả.  [40]

  Phật la xá da   觀音師主阿彌陀

  四十八願化娑婆

  三輩九品生極樂

  水流風動衍摩訶  Phiên âm
  :

   Quán Âm sư chủ A Di Đà 

   Tứ thập bát nguyện hóa sa bà 

   Tam bối cửu phẩm sanh Cực Lạc 

   Thủy lưu phong động diễn ma ha   Phiên dịch:

  Đức A Di Đà – tôn sư Quán Thế Âm Bồ tát

  Bốn mươi tám nguyện hóa độ chúng sanh

  Ba hạng, chin tầng, Cực Lạc vãng sinh

  Gió động, nước trôi thuyết lời đại pháp.  [41]

  Hô lô hô lô ma ra  觀音示現鬼神王

  降伏諸魔守規章

  一切眾生依教誨

  強者調柔弱者昌  Phiên âm:

  quan âm kì hiện quỷ thần vương 

   hàng phục chư ma thủ quy chương 

   nhất thiết chúng sanh y giáo hối 

   cường giả điều nhu nhược giả xương   Phiên dịch:

  Đức Quán Âm thị hiện thân ma quỷ,

  Hàng phục quân ma vào nề nếp thẳng ngay

  Tất cả chúng sinh theo đường lối chỉ bày

  Người thông thái mở mang người kém trí.  [42]

  Hô lô hô lô hê rị  四 臂 尊 天 現 神 威 

  一 切 邪 魔 望 風 迴 

  歸 依 三 寶 觀 自 在 

  積 功 累 行 善 德 培  Phiên âm:

  Tứ tí tôn thiên hiện thần uy 

   Nhất thiết tà ma vọng phong hồi 

   Quy y tam bảo quan tự tại 

   Tích công lủy hành thiện đức bồi  Phiên dịch:

  Vẻ hiên ngang thần bốn tay hiển thị

  Khiến tà ma ngưỡng mộ dáng uy phong

  Nguyện quy y tam bảo, quán sát thong dong

  Công tích lủy, đức vun bồi thiện hạnh.

 • Lòng Trắc Ẩn

  March 14th 2016, 1:17 am
 • [43]

  ta ra ta ra  善巧方便度娑婆

  示現五濁化群魔

  常行無我波羅蜜

  離諸法執衍摩訶  Phiên âm:

   Thiện xảo phương tiện độ sa bà 

   Kì hiện ngũ trọc hóa quần ma 

   Thường hành vô ngã ba la mật 

   Li chư pháp chấp diễn ma ha  Phiên dịch:

  Cứu cõi sa bà khéo dùng phương tiện

  Hiện năm điều chấp trước dạy quần ma

  Luôn tu ba la mật, phá bỏ chấp Ta

  Phá chấp Pháp mới gọi là pháp lớn.  [44]

  tất rị tất rị   能觀之智所觀境

  圓融自在真如性

  無邊誓願利眾生

  不可思議常在定  Phiên âm:

   Năng quan chi trí sở quan cảnh 

   Viên dung tự tại chân như tính 

   Vô biên thệ nguyện lợi chúng sanh 

   Bất khả tư nghị thường tại định   Phiên dịch:

  Trí làm việc quán, cảnh vật bị quán

  Thể tánh chân như chẳng vướng mắc, tròn đầy

  Giữ nguyện vô bờ, lợi ích đó đây

  Khó lường được tâm người luôn nhập định.  [45]

  Tô rô tô rô   萬物說法有誰聽

  世界眾生妄想凝

  諸佛本源離文字

  如是我聞大悲功  Phiên âm:

   Vạn vật thuyết pháp hữu thùy thính 

   Thế giới chúng sanh vọng tưởng ngưng 

   Chư phật bổn nguyên li văn tự 

   Như thị ngã văn đại bi công   Phiên dịch:

  Muôn vật thuyết kinh ai người nghe thấy

  Thế giới này đây, từ vọng tưởng đắp bồi

  Vốn xưa nay chư Phật bỏ chữ, quên lời

  “Như thị ngã văn” vì đại bi mà nói.  [46]

  Bồ đề dạ bồ đề dạ  慈悲喜捨四無量

  示現善相化群萌

  攝受眾生登彼岸

  迴光返照歸故鄉  Phiên âm:

  Từ bi hỉ xả tứ vô lượng 

  Thị hiện thiện tướng hóa quần manh 

  Nhiếp thụ chúng sanh đăng bỉ ngạn 

  Hồi quang phản chiếu quy cố hương  Phiên dịch:

  Tứ vô lượng tâm từ bi hỉ xả

  Giả hiện tướng lành dạy dỗ kẻ ngu si

  Dẫn dắt chúng sinh vượt thoát tử sinh

  Soi tự tính tìm đường về quê cũ.  [47]

  Bồ đà dạ bồ đà dạ  觀音示現醜惡形

  折服強暴改心靈

  同證無生般若智

  還入娑婆度有情  Phiên âm:

  Quán Âm thi hiện xú ác hình 

  Chiết phục cường bạo cải tâm linh 

  Đồng chứng vô sanh bat nha trí 

  Hoàn nhập sa bà độ hữu tình  Phiên dịch:

  Chọn tướng hôi dơ Đức Quán Âm hóa hiện

  Quở trách kẻ hung hăng sửa đổi tánh tình

  Bát nhã thâm sâu chứng được pháp vô sinh

  Trở lại cõi sa bà giúp người và cứu vật.  [48]

  Di đế rị dạ  慈悲示現化惡人

  得大安穩夢神清

  更獲福報無有盡

  菩提般若自行深  Phiên âm:

  Từ bi thi hiện hóa ác nhân 

  Đắc đại an ổn mộng thần thanh 

  Canh hoạch phúc báo vô hữu tận 

  Bồ đề bát nhã tự hành thâm  Phiên dịch:

  Hiện tướng từ bi dạy người xấu ác

  Tâm an lành, trong mộng trí sáng trong

  Thu hoạch đầy phúc báo chẳng tận cùng

  Nhân bát nhã, quả Bồ đề tu tập.  [49]

  Na ra cẩn trì  觀音示現龍樹尊

  普攝群機離火坑

  返本還原成正覺

  微塵剖出法界經  Phiên âm:

  Quán Âm thi hiện Long Thụ tôn 

  Phổ nhiếp quần cơ li hỏa khanh 

  Phản bổn hoàn nguyên thành chánh giác 

  Vi trần phẫu xuất pháp giới kinh  Phiên dịch:

  Ngài Long Thụ, Đức Quán Âm hóa hiện

  Dạy lòng phàm xa hầm lửa đốt thiêu

  Nhập cội nguồn tức chánh giác tựu thành

  Chẻ hạt bụi thấy dòng kinh pháp giới.

 • Lòng Trắc Ẩn

  March 14th 2016, 1:18 am
 • [50]

  Địa Rị Sắc Ni Na  項掛人頭念靈文

  手執鐵矛日夜巡

  喚醒眾生行諸善

  苦海無邊莫沈淪  Phiên âm:

  Hạng quải nhân đầu niệm linh văn 

  Thủ chấp thiết mâu nhật dạ tuần 

  Hoán tỉnh chúng sanh hành chư thiện 

  Khổ hải vô biên mạc trầm luân  Phiên dịch:

  Miệng niệm chân ngôn, cổ đeo chuỗi sọ

  Tay cầm giáo nhọn, quan sát ngày đêm

  Lay gọi người mau tỉnh mộng làm hiền

  Biển khổ mênh mông chớ chìm chớ đắm.  [51]

  Bà dạ ma na  跋 折 囉 杵 鎮 群 魔 

   蓮 華 數 珠 念 佛 陀 

   雷 聲 驚 醒 癡 迷 者 

   夢 覺 原 來 一 字 多  Phiên âm:

  Bạt chiết la xử trấn quần ma 

  Liên hoa sổ châu niệm Phật đà 

  Lôi thanh kinh tỉnh si mê giả 

  Mộng giác nguyên lai nhất tự đa  Phiên dịch:

  An định bầy ma, Bạt Chiết La Xử

  Niệm hiệu Phật Đà, chuỗi hạt sen hồng

  Sấm dậy vang trời lay kẻ cuồng ngông

  Tỉnh mộng dài, cũng nhiều dù một chữ.  [52]

  Ta bà ha  息 災 增 福 妙 吉 祥 

   佛 法 僧 寶 放 毫 光 

   觀 行 一 心 無 相 禮 

   是 大 菩 提 化 萬 方  Phiên âm:

  Tức tai tăng phúc diệu cát tường 

  Phật pháp tăng bảo phóng hào quang 

  Quán hành nhất tâm vô tướng lễ 

  Thị đại bồ đề hóa vạn phương  Phiên dịch:

  Thoát nạn, phúc tăng, điềm lành xuất hiện

  Phật pháp tăng tam bảo tỏa hào quang

  Phá chấp tướng hình, năng sở lễ tức Không

  Đạo vô thượng khắp muôn phương giáo hóa.  [53]

  Tất đà dạ  美 妙 相 好 莊 嚴 身 

  通 達 一 切 諸 法 門 

  普 度 有 緣 生 極 樂 

  常 寂 光 土 真 又 真  Phiên âm:

  Mỹ diệu tướng hảo trang nghiêm thân 

  Thông đạt nhất thiết chư pháp môn 

  Phổ độ hữu duyên sanh Cực Lạc 

  Thường Tịch Quang thổ chân hựu chân  Phiên dịch:

  Dáng vẻ vẹn toàn trang nghiêm tướng mạo

  Thông đạt rõ ràng tất cả pháp môn

  Giúp kẻ tạo duyên Cực Lạc hóa sinh

  Vốn chân thực, Thường Tịch Quang chân thực.  [54]

  Ta bà ha  恆 河 沙 數 諸 菩 薩 

  聳 立 鰲 頭 笑 哈 哈 

  法 海 汪 洋 無 不 度 

  眾 生 與 我 離 自 他  Phiên âm:

  Hằng hà sa sổ chư Bồ tát 

  Tủng lập ngao đầu tiếu ha ha 

  Pháp hải uông dương vô bất độ 

  Chúng sanh dữ ngã li tự tha  Phiên dịch:

  Như cát sông Hằng, số chư Bồ tát

  Đứng trên đầu rùa cất tiếng cười tươi

  Biển pháp bao la chẳng bỏ một người

  Ai ngã, ai nhân, tôi và anh quên hết.  [55]

  Ma ha tất đà dạ   放 大 光 明 照 世 間 

   胎 卵 濕 化 離 倒 懸 

   九 界 眾 生 成 正 覺 

   常 樂 我 淨 品 自 高  Phiên âm:

  Phóng đại quang minh chiếu thế gian 

  Thai noãn thấp hóa li đảo huyền 

  Cửu giới chúng sanh thành chánh giác 

  Thường lạc ngã tịnh phẩm tự cao  Phiên dịch:

  Phóng đại quang minh thế gian chiếu rạng

  Thấp, hóa, noãn thai chẳng chịu đảo điên

  Chánh giác tựu thành, chín cõi chúng sinh

  Phẩm hạnh cao sâu, thường, lạc, ngã, tịnh.  [56]

  Ta Bà Ha  神 通 變 化 屬 第 一 

  金 錫 杖 救 世 間 稀 

  地 獄 眾 生 蒙 恩 受 

  離 諸 障 難 發 菩 提  Phiên âm:

  Thần thông biến hóa chúc đệ nhất 

  Kim tích trượng cứu thế gian hi 

   Địa ngục chúng sanh mông ân thụ 

   Li chư chướng nạn phát bồ đề  Phiên dịch:

  Đệ nhất thần thông khôn lường được

  Một chiếc gậy vàng hy hữu cứu thế gian

  Bao chúng sinh địa ngục đội nguồn ân

  Rời chướng nạn tâm cầu vô thượng đạo.

 • Lòng Trắc Ẩn

  March 14th 2016, 1:19 am
 • [57]

  Tất Đà Dũ Nghệ  隨 類 化 現 度 諸 天 

  同 事 利 行 接 有 緣 

  捨 己 為 人 真 無 我 

  誓 願 眾 生 成 聖 賢  Phiên âm:

  Tùy loại hóa hiện độ chư thiên 

   Đồng sự lợi hành tiếp hữu duyên 

   Xả kỉ vi nhân chân vô ngã 

   Thệ nguyện chúng sanh thành thánh hiền  Phiên dịch:

  Tùy cõi người trời hiện thân hóa độ

  Theo duyên đưa cùng tạo lợi gần xa

  Vì người quên mình mới thực sự không Ta

  Lập nguyện lớn chuyển chúng sinh thành thánh.  [58]

  Thất Bà Ra Dạ  菩 薩 示 現 天 女 身 

  因 機 逗 教 指 迷 津 

  循 循 善 誘 誨 不 倦 

  慈 悲 平 等 攝 群 生  Phiên âm:

  Bồ tát kì hiện thiên nữ thân 

  Nhân cơ đậu giáo chỉ mê tân 

   Tuần tuần thiện dụ hối bất quyện 

  Từ bi bình đẳng nhiếp quần sanh  Phiên dịch:

  Bồ tát hóa hiện thân thiên nữ

  Nhân duyên này giáo hóa chỉ bờ mê

  Khéo dần dà dạy bảo chẳng mỏi nhàm

  Không thiên lệch vì chúng sinh bình đẳng.  [59]

  Ta Bà Ha  消災免難除病魔

  寶鉢妙用不可說

  遂心滿願施無畏

  揭諦揭諦娑婆訶  Phiên âm:

  Tiêu tai miễn nạn trừ bệnh ma 

   Bảo bát diệu dụng bất khả thuyết 

   Toại tâm mãn nguyện thi vô úy 

   Yết đế yết đế sa bà ha  Phiên dịch:

  Trừ bệnh ma diệt tan bao tai họa

  Dùng được bát vàng khó nói hết diệu công

  Khiến người an ổn, thỏa nguyện, toại lòng

  Yết đế yết đế ta bà ha.  [60]

  Na Ra Cẩn Trì  微塵相海無量身

  六度萬行勤耕耘

  回小向大菩提果

  自度化他般若心  Phiên âm:

  Vi trần tướng hải vô lượng thân 

   Lục độ vạn hành cần canh vân 

   Hồi tiểu hướng đại bồ đề quả 

   Tự độ hóa tha bát nhã tâm  Phiên dịch:

  Như biển bụi vô số thân có mặt

  Ruộng cỏ cày bừa, lục độ vạn hạnh môn

  Tiểu quả chuyển ra thành đại quả Bồ đề

  Tâm bát nhã cứu người và tự cứu.  [61]

  Ta Bà Ha  種因結果植善根

  了生脫死要自勤

  勇猛精進波羅蜜

  摩訶覺道妙行深  Phiên âm:

  Chủng nhân kết quả thực thiện căn

   Liễu sanh thoát tử yếu tự cần 

   Dũng mãnh tinh tiến ba la mật 

   Ma ha giác đạo diệu hành thâm  Phiên dịch:

  Gieo nhân kết quả căn lành bồi dưỡng

  Liễu thoát tử sinh phải tự nơi ta

  Dũng mãnh thì bến giác chẳng còn xa

  Giác đạo lớn do công lao thù thắng.  [62]

  Ma Ra Na Ra  寶印手眼大菩薩

  金斧劈破無明家

  一切有情煩惱斷

  從地湧出寶蓮華  Phiên âm:

  Bảo ấn thủ nhãn đại bồ tát 

   Kim phủ phách phá vô minh gia 

   Nhất thiết hữu tình phiền não đoạn 

   Tòng địa dũng xuất bảo liên hoa  Phiên dịch:

  Bảo ấn thủ nhãn chư đại bồ tát 

  Một nhát búa vàng đập nát cõi vô minh

  Lìa não phiền tất cả những hữu tình

  Nương lòng đất đóa sen thơm lộ mặt.  [63]

  Ta Bà Ha   遊戲神通化三千

  芒鞋踏浪法無邊

  發海潮音驚迷夢

  懦夫立志貪者廉  Phiên âm:

   Du hí thần thông hóa tam thiên 

   Mang hài đạp lãng pháp vô biên 

   Phát hải triều âm kinh mê mộng 

   Nọa phu lập chí tham giả liêm  Phiên dịch:

  Sức thần biến lại qua ba ngàn cõi

  Biển pháp mênh mông hài cỏ đạp sóng thần

  Tiếng như thủy triều kinh động giấc mê tâm

  Hèn lập chí, tham trở nên trong sạch.

 • Lòng Trắc Ẩn

  March 14th 2016, 1:23 am
 • [64]

  Tất Ra Tăng A Mục Khê Da  化現藥王大菩薩

  除瘟滅疫救恆沙

  普令有情離疾苦

  甘露遍灑含識芽  Phiên âm:

  Hóa hiện Dược Vương đại bồ tát 

   Trừ ôn diệt dịch cứu hằng sa 

   Phổ lệnh hữu tình li tật khổ 

   Cam lộ biến sái hàm thức nha  Phiên dịch:

  Hóa hiện thân Dược Vương đại bồ tát

  Diệt trừ ôn dịch cứu độ hằng sa

  Khiến chúng sinh hữu tình tật khổ rời xa

  Giọt cam lộ rưới trên mầm tâm thức.

   

  [65]

  Ta Bà Ha  觀行起修禮法王

  福慧莊嚴妙道場

  若能證得深般若

  度諸苦厄悟真常  Phiên âm:

  Quán hành khởi tu lễ pháp vương 

   Phúc tuệ trang nghiêm diệu đạo tràng 

  Nhược năng chứng đắc thâm bát nhã

   Độ chư khổ ách ngộ chân thường  Phiên dịch:

  Lễ đấng pháp vương khởi tu quán chiếu

  Phúc tuệ trang nghiêm vi diệu đạo tràng

  Bát nhã thâm sâu chứng được bởi trí năng

  Phá khổ ách ngộ chân như thường tịnh.   [66]

  Ta bà ma ha a tất đà dạ   恆順眾生教娑婆

  五濁惡世化群魔

  沙裡淘金求賢渴

  水中撈月不疲輟  Phiên âm:

   Hằng thuận chúng sanh giáo sa bà 

   Ngũ trọc ác thế hóa quần ma 

   Sa lí đào kim cầu hiền khát 

   Thủy trung lao nguyệt bất bì xuyết   Phiên dịch:

  Tùy thuận chúng sinh, cõi sa bà giáo hóa

  Thế gian đầy ngũ trược dạy quân ma

  Khó gặp người hiền như đãi cát tìm vàng

  Tận đáy nước vớt trăng không biết mỏi.  [67]

  Ta bà ha   無字真經掛身邊

  智如大海定如山

  戒德圓明光遍照

  普攝群機度有緣  Phiên âm:

   Vô tự chân kinh quải thân biên 

   Trí như đại hải định như san 

  Giới đức viên minh quang biến chiếu 

   Phổ nhiếp quần ki độ hữu duyên  Phiên dịch:

  Quảy trên vai quyển kinh không văn tự

  Biển trí muôn trùng, định kiên cố như non

  Giới đức tròn đầy chiếu rạng hào quang

  Cơ duyên đến, cứu muôn người khắp chốn.  [68]

  Giả kiết ra a tất đà dạ   色身三昧現三千

  見相聞名脫無間

  了生大法登彼岸

  咸蒙攝受覺王前  Phiên âm:

   Sắc thân tam muội hiện tam thiên 

   Kiến tương văn danh thoát vô gian 

   Liễu sanh đại pháp đăng bỉ ngạn 

   Hàm mông nhiếp thụ giác vương tiền  Phiên dịch:

  Ứng hóa sắc thân hiện ba ngàn cõi

  Ai thấy nghe danh tướng thoát ngục hình

  Rõ tận nguồn sinh tức vượt tử sinh

  Trước pháp vương chúng sinh đồng tiếp nhận.  [69]

  Ta bà ha  修道行者莫自欺

  掩耳盜鈴甚不宜

  開花難結真實果

  光陰空過太可惜  Phiên âm:

  Tu đạo hành giả mạc tự khi 

   Yểm nhĩ đạo linh thậm bất nghi 

   Khai hoa nan kết chân thật quả 

   Quang âm không quá thái khả tích 

   

  Phiên dịch:

  Người tu đạo chớ tự mình lừa dối

  Chẳng nên làm kẻ bịt tai cắp chuông

  Hoa nở bừng khó kết quả chánh chân

  Tiếc biết mấy thời gian qua vô dụng.  [70]

  Ta đà ma yết tất đà dạ   菩薩無事找工作

  坐寶蓮華放光明

  授諸眾生大覺記

  圓滿涅槃證無餘  Phiên âm:

   Bồ tát vô sự trảo công tác 

   Tọa bảo liên hoa phóng quang minh 

   Thụ chư chúng sanh đại giác kí 

   Viên mãn niết bàn chứng vô dư   Phiên dịch:

  Vốn vô sự Bồ tát tìm công tác

  Trên đóa sen thơm phóng đại quang minh

  Biết chúng sinh giác đạo liền thọ ký chúng sinh

  Tâm viên mãn chứng niết bàn rốt ráo.

 • Lòng Trắc Ẩn

  March 14th 2016, 1:31 am
 • [71]

  Ta bà ha  天女散花供行人

  嚴持戒律妙通神

  更能迴光觀自在

  不久當契大覺尊  Phiên âm:

  Thiên nữ tán hoa cung hành nhân 

   Nghiêm trì giới luật diệu thông thần 

  Canh năng hồi quang quan tự tại 

   Bất cửu đương khế đại giác tôn  Phiên dịch:

  Thiên nữ trải hoa cúng dường người hành đạo

  Đây giới luật nghiêm trì, đây diệu đức thần thông

  Phản chiếu xoay lực tự tại vào trong

  Chỉ khoảnh khắc tương ưng người giác ngộ.

  [72]

  Na ra cẩn trì bà già ra dạ   小中現大無礙身

  東西南北任縱橫

  三千世界唯一念

  你我他心不可分  Phiên âm:

  Tiểu trung hiện đại vô ngại thân 

   Đông tây nam bắc nhậm tung hoành 

   Tam thiên thế giới duy nhất niệm 

   Nhĩ ngã tha tâm bất khả phân  Phiên dịch:

  Nhỏ hóa lớn vô ngại thân ứng hiện

  Nam bắc đông tây tùy ý dọc ngang

  Một niệm gồm thâu thế giới ba ngàn

  Anh, tôi, người, tâm chưa từng chia cách.  [73]

  Ta bà ha  禮拜供養要虔誠

  香花燈果日日新

  真心修行離諸相

  三輪體空出迷津  Phiên âm:

  Lễ bái cung dưỡng yếu kiền thành 

   Hương hoa đăng quả nhật nhật tân 

   Chân tâm tu hành li chư tướng 

   Tam luân thể không xuất mê tân  Phiên dịch:

  Lễ bái cúng dường tấc lòng thành kính

  Hoa quả thơm tươi, ánh sáng quyện hương trầm

  Không chấp sắc hình tức quay lại chân tâm

  Rời mê đắm, không ta, người, và vật.  [74]

  Ma bà lợi thắng yết ra dạ  千 手 千 眼 大 慈 悲 

  普 化 三 界 度 眾 回 

   諸 天 魔 王 皆 授 首 

   改 惡 向 善 速 來 歸  Phiên âm:

  Thiên thủ thiên nhãn đại từ bi 

   Phổ hóa tam giới độ chúng hồi 

   Chư thiên ma vương giai thụ thủ 

   Cải ác hướng thiện tốc lai quy  Phiên dịch:

  Đại từ đại bi ngàn tay ngàn mắt

  Dạy chúng sinh ba cõi sớm quay về

  Vua ma cõi trời cùng tiếp nhận đầu tiên

  Bỏ ác làm hiền tức thì trở bước.  [75]

  Ta bà ha  禮而未禮修無修

  空泯所空有何求

  看破放下真自在

  逍遙法界任悠遊  Phiên âm:

  Lễ nhi vị lễ tu vô tu

   Không mẫn sở không hữu hà cầu 

   Khán phá phóng hạ chân tự tại 

   Tiêu diêu pháp giới nhậm du du  Phiên dịch:

  Tu chưa từng tu, lễ chưa từng lễ

  Không cũng tiêu tan còn gì có mà mong

  Thấy rõ ràng, buông xả mới thong dong

  Pháp giới tiêu dao, mặc tình nhàn hạ.  [76]

  Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da  真空為體幻色用

  觀察世間救諸病

  隨機感應難思議

  我等盲癡當皈命  Phiên âm:

  Chân không vi thể huyễn sắc dụng 

   Quán sát thế gian cứu chư bệnh 

   Tùy cơ cảm ứng nan tư nghị 

   Ngã đẳng manh si đương quy mệnh  Phiên dịch:

  Thể là chân không, dụng là huyễn sắc

  Quán sát chiếu soi cứu tật bệnh thế gian

  Cảm ứng tùy cơ khó tưởng tượng, luận bàn

  Kẻ đần độn ngu si nên quy mệnh.  [77]

  Nam mô a rị da  化身普賢徧三千

  跏趺座上法無邊

  百寶輪掌破地獄

  阿彌陀佛住西天  Phiên âm:

  Hóa thân Phổ Hiền biến tam thiên 

   Già phu tọa thượng pháp vô biên 

   Bách bảo luân chưởng phá địa ngục 

   A Di Đà Phật trụ tây thiên  Phiên dịch:

  Đức Phổ Hiền hóa thân ba ngàn thế giới

  Kết già phu tọa diễn nói pháp vô biên

  Trăm bảo luân tay phá cõi ngục hình

  Cõi Tây phương, Phật A Di Đà an trú.

 • Lòng Trắc Ẩn

  March 14th 2016, 1:37 am
 • [78]

  Bà lô kiết đế  法王長子文殊尊

  慈心教化娑婆民

  同願證得無量智

  常寂光土萬佛村  Phiên âm:

  Pháp vương trường tử văn thù tôn 

  Từ tâm giáo hóa sa bà dân 

  Đồng nguyện chứng đắc vô lượng trí 

  Thường tịch quang thổ vạn Phật thôn  Phiên dịch:

  Bồ tát Văn Thù pháp vương trưởng tử

  Tâm từ bi giáo hóa cõi sa bà

  Lòng mong cầu chứng vô lượng trí năng

  Thành vạn Phật, Thường Tịch Quang đất Phật.  [79]

  Thước bà ra dạ  老曰五色使目盲

  觀音解眼悟真常

  金葉寶蓮毫光照

  本來面孔非爺娘  Phiên âm:

  Lão viết ngũ sắc sử mục manh 

   Quán âm giải nhãn ngộ chân thường 

   Kim diệp bảo liên hào quang chiếu 

   Bổn lai diện khổng phi da nương  Phiên dịch:

  Mắt, năm sắc che mờ, lời Lão tử

  Quán âm thanh bừng mắt thấy chân thường

  Đóa sen vàng chiếu rạng tỏa hào quang

  Khuôn mặt xưa nay chẳng từ nơi gia tộc.  [80]

  Ta bà ha   絲竹土革木石金

  八音齊奏日日新

  解了耳根聞自性

  天樂鳴空不動心  Phiên âm:

  Ti trúc thổ cách mộc thạch kim 

   Bát âm tề tấu nhật nhật tân 

   Giải liễu nhĩ căn văn tự tính 

   Thiên nhạc minh không bất động tâm  Phiên dịch:

  Lụa tre đất vàng da đá gỗ

  Ngày ngày hòa tấu tám thanh âm

  Vang vọng nhạc trời chẳng lay động tự tâm

  Tai thông suốt nghe rõ ràng tự tánh.  [81]

  Án tất điện đô   受持讀誦妙靈文

  加被護念各行人

  三千世界皆示現

  觀音鼻根解味塵  Phiên âm:

   Thụ trì độc tụng diệu linh văn 

   Gia bị hộ niệm các hành nhân 

   Tam thiên thế giới giai thị hiện 

   Quán âm tị căn giải vị trần  Phiên dịch:

  Linh văn vi diệu hằng thụ trì đọc tụng

  Hộ niệm gia trì các bậc hành nhân

  Thế giớI ba ngàn thị hiện chân thân

  Quán căn mũi biết tị trần thực tướng.  [82]

  Mạn đa ra   持咒誦經專一心

  感應道交土變金

  菩薩慈悲水現月

  眾生覺悟離味根  Phiên âm:

  Trì chú tụng kinh chuyên nhất tâm 

   Cảm ứng đạo giao thổ biến kim 

   Bồ tát từ bi thủy hiện nguyệt 

   Chúng sanh giác ngộ li vị căn  Phiên dịch:

  Nhất dạ chuyên tâm tụng trì kinh chú

  Đá hóa vàng từ cảm ứng đạo giao

  Bóng trăng vàng in suối nước từ bi

  Chúng sinh giác lìa vị trần thực tướng.  [83]

  Bạt đà dạ  法 界 虛 空 天 外 天 

  微 塵 剎 海 盡 包 含 

  有 緣 無 緣 同 化 度 

  信 受 奉 行 即 聖 賢  Phiên âm:

  Pháp giới hư không thiên ngoại thiên 

   Vi trần sát hải tận bao hàm 

   Hữu duyên vô duyên đồng hóa độ 

   Tín thụ phụng hành tức thánh hiền  Phiên dịch:

  Siêu việt tầng trời hư không pháp giới

  Cõi nước vi trần cùng tận viên dung

  Hóa độ tương đồng, hoặc có, hoặc không duyên

  Người tin nhận vâng làm là hiền thánh.   [84]

  Ta bà ha  名曰大悲陀羅尼

  四十二手世間稀

  善根廣積方能遇

  不修此法太可惜  Phiên âm:

  Danh viết đại bi đà la ni 

   Tứ thập nhị thủ thế gian hi 

   Thiện căn quảng tích phương năng ngộ 

   Bất tu thử pháp thái khả tích  Phiên dịch:

  Đại Bi Đà La Ni là tên gọi

  Thế gian này Tứ Thập Nhị Thủ khó được thay

  Tích tụ thiện căn nay gặp được chốn này

  Không tu tập, ôì thực là đáng tiếc!.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group