Hư Vân Hòa Thượng họa truyện

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:53 pm • 196. TỪ VÂN MÔN ĐI BẮC KINH

  Năm Nhâm Thìn, Công 113 tuổi. Thương thế và bệnh tình của Ngài thuyên giảm ít nhiều. Ngài hướng dẫn đại chúng thiền tập và tu đạo, đồng thời chỉnh đốn dọn dẹp lại sau vụ tàn phá. Từ tháng giêng đến tháng ba năm ấy, liên tiếp 4 lần Công nhận được điện tín mời Ngài đi Bắc Kinh. Các nhân viên được phái đến để hộ tống. Ngài bảo với các đệ tử rằng : “Đã đến lúc ta phải đi để cứu vãn pháp nạn.” Nhân dịp Ngài viết mấy câu thơ như sau:
  Ngọa duyệt ngũ đế tứ trào
  Bất giác thương tang kỷ độ
  Thọ tận cửu ma thập nạn
  Liễu tri thế sự vô thường.

  Dịch:

  Trải qua năm đế với bốn trào
  Bao độ đổi thay biển hóa dâu
  Nạn nọ tai kia thân thọ lãnh
  Vô thường sự thế nghĩa thâm sâu.

  Ngày mồng bốn tháng tư Ngài cùng bốn thị giả lên đường đi Bắc Kinh.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Công nguyện phó Bắc Bình
  Vãn giáo cứu ni tăng
  Thập phương đại đoàn kết
  Nhất trí lực thực hành.

  Dịch:

  Công nguyện đi Bắc Kinh
  Cứu pháp nạn cứu tăng
  Mười phương cùng đoàn kết
  Một lòng góp sức chung.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:54 pm • 197. HƯỚNG DẪN KHÓA TU QUAN ÂM TẠI CHÙA TAM PHẬT  Khi Vân Công gần tới Thiều Châu thì đã thấy trên một ngàn thiện nam tín nữ nghênh đón Ngài từ đàng xa cả mười dặm đường. Công trú tại chùa Đại Giám. Các tín đồ đến đãnh lễ rất đông, nghẹt các đường lộ. Ngày mồng 10, Ngài đáp xe lửa Việt Hán hướng về bắc. Đến Vũ Xương thì trú tại chùa Tam Phật. Lúc ấy các vết thương lại phát đau. Cư sĩ Trần Chân Như chăm lo thuốc thang cứu chữa và thương thế Công có phần thuyên giảm. Hòa thượng Ứng Hâm bèn thỉnh Công hướng dẫn khóa Quan Âm. Có hơn hai ngàn người quy y. Khi pháp sự xong, mặc dầu vết thương chưa lành hẳn, Ngài lại tiếp tục lên đường đi Bắc Kinh. Đại chúng mời Ngài cùng chụp hình chung để làm kỷ niệm.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Lão bệnh bạt thiệp vị chúng mang
  Tráng chí hạo nhiên lăng tiêu nhưỡng
  Đồ kinh Tam Phật lưu đạo ảnh
  Đan tâm nhất điểm báo Pháp vương.

  Dịch:

  Lặn lội thân già bệnh trọng mang
  Vì ai dũng khí ngất trời xanh
  Dừng chân Tam Phật lưu đạo ảnh
  Một tấc lòng son báo Pháp vương.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:55 pm • 198. ĐẾN KINH THÀNH TRÚ TẠI CHÙA QUẢNG TẾ
  Vân Công vịnh bài thơ như sau:

  Nghiệp phong xuy tống đáo Vũ Xương
  Lão bệnh trì khu lụy chúng mang
  Tam nguyệt yêm lưu Tam Phật tự
  Nhất trường tai nạn nhất tàm hoàng
  Vô tâm dục khóa lâu đầu hạc
  Hữu nguyện đồng đăng tuyển Phật trường
  Thượng tưởng ngọc tuyền Quan Tráng Mậu
  Năng ư ngôn hạ ngộ chân thường.

  Dịch:

  Nghiệp duyên đưa đẩy tới Vũ Xương
  Già bệnh lụy người chạy thuốc thang
  Ba tháng im hơi Tam Phật tự
  Một phen tai nạn luống bàng hoàng
  Lòng nào mong cưỡi trên lưng hạc
  Vốn nguyện cùng lên tuyển Phật trường
  Tưởng đến Ngọc Tuyền[34] Quan Tráng Mậu[35]
  Ngay lời vừa thốt ngộ chân thường.

  Ngày 28 tháng 7 Ngài đáp xe lửa Kinh-Hán, từ Hán Khẩu đi Bắc Kinh. Khi đến Kinh thành, Ngài được mọi người tiếp đón, gồm các vị trưởng lão các chùa, rồi các đoàn thể cùng các vị như Lý Nhiệm Triều, Diệp Thoái Am v.v. Ngài trú tại chùa Quảng Hóa, về sau mới đổi về chùa Quảng Tế.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Mạt pháp nhân tâm nguy
  Thánh tăng đạo tâm vi
  Thiên cổ thùy công huân
  Vạn thế ngưỡng quang huy.
  .
  Dịch:

  Thời mạt pháp nhân tâm nguy
  Thánh tăng ít đạo tâm suy
  Ngàn năm gương công đức
  Vạn thế ngưỡng quang huy.

  ______________________

  [34] Lưu Bị lập đền thờ Quan Vũ tại núi Ngọc tuyền. Quan Vũ tức Quan Vân Trường, người đời sau thường gọi là Quan Công.
  [35] Quan Tráng Mậu: Tráng Mậu hầu là tên thụy của Quan Vũ.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:56 pm • 199. NHẬN SỰ CÚNG DÀNG BA VẬT QUÝ VỚI TƯ CÁCH ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO TOÀN QUỐC
  Do pháp sư Viên Anh cùng một số các vị khác khởi xướng tại chùa Quảng Tế, Ngài thành lập Hiệp Hội Phật Giáo Trung quốc. Được mọi người đề cử làm hội trưởng, nhưng với lý do già và bệnh, Ngài suy từ mà chỉ nhận chức hội trưởng danh dự mà thôi. Hiệp hội thỉnh nguyện với nhà đương cuộc các điều sau :

  Nghiêm cấm việc phá chùa, hủy tượng và đốt kinh tại bất cứ tại địa phương nào.
  Không được bắt các tăng ni hoàn tục.
  Ruộng đất sỡ hữu của chùa sau ngày bị quốc hữu hóa sẽ được giao hoàn lại phần nào cho tăng ni canh tác làm phương tiện tự túc.

  Thỉnh nguyện trên được chấp thuận.
  Ngài nhân danh đại diện cho Phật giáo toàn quốc thâu nhận ba món báu vật do nước Tích Lan gửi tặng.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Phật đà xá lợi tử
  Bối diệp đạt ma kinh
  Bồ đề đạo bảo thụ
  Ngã sư thân thủ nghinh.

  Dịch:

  Trân quý xá lợi Phật
  Kinh viết trên lá bối
  Cây bồ đề đạo quả
  Vân Công Ngài thọ nhận.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:57 pm • 200. PHÁP HỘI LỚN CHO THẾ GIỚI HÒA BÌNH
  Đến tháng 10, dân chúng Thượng Hải bầy tỏ ý muốn lập một pháp hội để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Họ thương nghị với nhau đề cử cư sĩ Phương Tử Phan cùng một số người tới Bắc Kinh cung thỉnh Ngài về chủ trì pháp hội. Ngày 11 tháng 12, Ngài đến Thượng Hải giữa rừng hoa và cờ của trên một ngàn người đi nghênh rước. Tính theo âm lịch thì pháp hội khởi đầu vào ngày 26 tháng 10. Phụ giúp trong pháp hội thủy lục có các hòa thượng Ứng Từ, Tĩnh Quyền bên cạnh 10 vị đại đức cùng với 72 vị tăng khác. Pháp hội kéo dài đến ngày 14 tháng 12 âm lịch mới hoàn mãn với sự tham dự lũ lượt của các thiện tín.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Pháp hội kỳ cầu thế hòa bình
  Đạo tràng thù thắng các an ninh
  Tiêu tai miễn kiếp di lệ khí
  Tăng phúc diên thọ giáng cát tinh.

  Dịch:

  Nguyện cầu thế giới hòa bình
  Đạo tràng thù thắng an ninh mọi loài
  Miễn trừ kiếp nạn tiêu tai
  Điềm lành phước thọ cả hai dồi dào.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:58 pm • 201. TỊNH TÀI QUY Y CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG VÀ CÁC ĐẠO TRÀNG CỔ  Trong suốt thời gian pháp hội có trên bốn chục ngàn người đến quy y. Họ đến từ các tỉnh trên toàn quốc, có khi đi xa cả ngàn dặm đường. Có tất cả 10 địa điểm để tiếp nhận người đến xin quy y, chia thành các ban ghi danh và cấp phát giấy chứng nhận. Tịnh tài thâu được đều giao hết lại cho ban tổ chức pháp hội, còn Ngài thì không nhận một đồng nào. Số tiền đó dùng để phân phát cho tất cả mọi nơi, như tứ đại danh sơn thì có Phổ Đà Sơn, Ngũ Đài Sơn, Cửu Hoa Sơn và Nga Mi Sơn. Như bát danh sát- tám đạo tràng cổ - kể ra là Thiên Đồng, Dục Vương, Cao Mân, Linh Nham, Dũng Tuyền, Quán Tông, Thất Tháp, Địa Tạng.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Bác thi năng tế chúng
  Khổng viết duy thánh đương
  Cung dưỡng cổ danh sát
  Công đức vĩnh lưu phương.

  Dịch:

  Thi ân rộng khắp cứu dân đông[36]
  Khổng Tử nói ấy là bậc thánh
  Cúng dường đạo tràng cổ
  Công đức mãi tiếng thơm.

  ____________________
  [36] Lược dịch từ “bác thi tế chúng” (博施濟眾), trích trong sách Luận Ngữ của Nho gia. Hai câu kệ đầu nhắc tới lời đối thoại giữa Khổng Tử và Tử Cống. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:58 pm

 • 202. CÁC PHÁP HỘI CỬ HÀNH LIÊN TIẾP TẠI TÔ CHÂU VÀ HÀNG CHÂU

  Năm quý tỵ Công 114 tuổi. Ngày mồng 9 tháng giêng, tại chùa Ngọc Phật Ngài cho mở khóa thiền kéo dài trong hai thất (14 ngày). Khi thiền thất kết thúc, đoàn thể Phật giáo tại Hàng Châu phái Đỗ Vĩ tới thỉnh Ngài về nơi đây để chủ trì pháp hội. Ngài trú tại chùa Tĩnh Từ. Mấy ngàn người tới xin quy y. Kế đó Ngài đi Tô Châu cũng làm chủ pháp hội chiếu theo lời mời của hòa thượng Diệu Chân. Sau ngày pháp hội, Ngài viếng Hổ Khâu lễ bái tháp của tổ Thiệu Long. Trông thấy quang cảnh điêu tàn, Ngài lại khởi phát việc trùng tu tháp để nơi này trở lại cương vị danh thắng như xưa.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Phó Hàng sự tất chí Cô Tô
  Pháp hội trùng trùng bất tu hưu
  Hổ Khâu tái lễ Thiệu Tổ tháp
  Hủy nhi phục hưng tự thiên thu.

  Dịch:

  Hàng Châu xong việc đến Cô Tô
  Pháp hội liên miên chẳng nghỉ ngơi
  Tháp Tổ Thiệu Long thân lễ bái
  Phế tàn lại dựng để ngàn thu.


 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:59 pm • 203. THAM BÁI TƯỢNG PHẬT BẰNG ĐÁ TẠI VÂN CƯƠNG
  Thể theo lời mời của pháp sư Nam Thông, Ngài đến chùa Lương Sơn chủ trì pháp hội. Hàng ngàn người từ các nơi đến xin quy y. Tháng 3 Ngài trở về Thượng Hải và đến tháng 4 thì có điện mời Ngài đi Bắc Kinh. Ngài lại trú tại chùa Quảng Tế. Đại biểu Phật giáo các nơi về kinh tập họp và Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc chính thức được thành lập. Đại hội đồng nhóm họp đề ra những nghị quyết trọng yếu và sau khi kết thúc Ngài đến Đại Đồng thuộc tỉnh Sơn Tây để triều bái tượng Phật bằng đá tại hang Vân Cương, một kỳ quan vĩ đại về nghệ thuật điêu khắc.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Nghệ thuật tinh điêu Vân Cương Phật
  Cử thế giai xưng vĩ đại tác
  Ngã sư tối hậu vưu triều lễ
  Suất thân thùy phạm vật không qua.

  Dịch:

  Phật đá Vân Cương nghệ thuật tinh
  Tán xưng vĩ đại chẳng ngoa danh
  Tôn sư lại quyết thân triều bái
  Gặp dịp nêu gương tự chính mình.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:59 pm • 204. TRÙNG TU NGÔI CHÙA CỔ ĐỂ TƯỞNG NIỆM CÔNG ĐỨC CỦA TỔ SƯ  Ngài rời khỏi kinh đô đi Vũ Xương. Pháp sư Thuận Thành mời Ngài chủ trì hai kỳ thiền thất tại chùa Bảo Thông. Sau đó Ngài lên núi Lư Sơn trú tại chùa Đông Lâm. Đến tháng 6 một nhóm thiền tăng đi từ Vĩnh Tu, núi Vân Cư tìm đến Ngài tham bái. Có kể lại rằng trong thời gian quân Nhật chiếm đóng, chùa Chân Như đã bị họ thiêu rụi, chỉ còn lại Phật Tỳ-lô-giá-na. Nay thì tôn tượng đồng đó vẫn còn trơ trơ, ngự tọa giữa cảnh hoang tàn cỏ dại. Ngài buồn nhớ tới công lao khai sáng của tổ Đạo Dung vào năm Nguyên Hòa đời Đường, rồi từ đó biết bao anh kiệt xuất hiện. Ngài thấy trùng tu là lẽ đương nhiên.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Vân Cư Chân Như Vân Công cư
  Từ bi tam muội từ mẫu bi
  Tổ sư đạo tràng thệ trùng kiến
  Bồ tát hạnh nguyện vô dĩ thời.

  Dịch:

  Vân Công ở Vân Cư Chân Như
  Từ bi tam muội từ mẫu bi
  Chùa cổ Tổ xưa thề dựng lại
  Hạnh nguyện bồ tát chẳng biến suy.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 4:00 pm

 • 205. NÚI VÂN CƯ KẾT LỀU CỎ CƯ TRÚ

  Ngày mồng 5 tháng 7 Vân Công lên núi Vân Cư, trú ngụ trong một gian chuồng bò. Khoảng tháng 9 một số đệ tử của Ngài từ Quảng Châu tìm đến, rồi kể cả các vị xuất gia từ mọi nơi đến nữa, tính khoảng trên năm chục người. Đến tháng 10, do tin tức truyền lan rộng, giới tăng già mười phương kéo đến, mỗi ngày một đông. Hai bữa ăn mỗi ngày và cũng may mắn là có cư sĩ Giản Ngọc Giai cung phụng. Năm Giáp Ngọ, Vân Công 105 tuổi. Ngài cho xây cất một số gian phòng cho các tăng cư trú, dựng pháp đường, chánh điện v.v…Tháng 11, chuồng bò bị cháy, Ngài phải làm một mái bằng cỏ để che rồi Ngài vẫn trú ở đấy. Thiền thất bắt đầu.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Kết mao an cư tâm địa quảng
  Cổ thạch phu tọa tánh thiên khoan
  Vân Công chí thử toàn phóng hạ
  Bất hưu hưu thời diệc hưu hưu.

  Dịch:

  An cư lều cỏ tâm trùm khắp
  Tĩnh tọa núi xưa tánh bao la
  Vân Công tới lúc lòng rũ sạch
  Chẳng nghỉ ngơi mà vẫn nghỉ ngơi.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 4:01 pm • 206. THỊ HIỆN ĐAU BỆNH NẰM THẾ CÁT TƯỜNG
  Năm Ất mùi Vân Công 116 tuổi. Năm đó chùa xây thêm được nhà bếp Hương Tích và Ngũ Quán đường và một kỳ thiền thất được tổ chức. Năm Bính Thân, Công 117 tuổi. Tính nhắn tin cho người biên soạn tập sách đến Vân Cư nhưng thư thì chưa gửi được. Chánh điện và Thiên Vương điện và một số công trình khác được xây cất thêm. Pháp sư Hải Đăng được mời làm trụ trì. Vân Công giảng kinh và chủ trì hai kỳ thiền thất. Năm Đinh Dậu, Ngài 118 tuổi. Các điện đường khác được hoàn tất và hơn một trăm tôn tượng cũng được tô xong. Ngài giảng kinh và cho mở ba kỳ thiền thất. Số tăng sĩ cư trú trên hai trăm vị. Năm Mậu Tý, Ngài 119 tuổi. Cư sĩ Chiêm Lệ Ngô giúp sức kiến tạo tháp Hải Hội. Năm Kỷ Hợi Ngài 120 tuổi. Đến hạ và thu thì Ngài nhuốm bệnh kịch liệt.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Hóa cánh phóng hạ quy khứ lai

  Dịch:

  Việc giáo hóa đã buông rồi! Ngài ra đi..

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 4:03 pm • 207. ĐẠI BÁT NIẾT BÀN CHỨNG VÔ SANH

  Ngày 12 tháng 9 âm lịch, biết trước thời khắc lúc ra đi, Vân Công phó chúc, dặn dò các đệ tử đời sau phải ráng sức tinh tấn, siêng năng tu giới định tuệ, diệt tắt tham sân si, vì pháp quên thân mình và luôn sống trong tình thương kính nhau. Ngài nói bài kệ như sau:

  “Tôm chẳng xuống nước vì thương mạng kiến
  Ta muốn thả sông vui lòng thủy tộc
  Làm mồi cho họ xin hiến thân này
  Để độ chúng sanh cùng chứng bồ đề

  Xin các bạn đạo
  Chớ có ưu sầu
  Sanh tử theo nghiệp
  Như tầm làm kén
  Tham mê chẳng dừng
  Vui buồn tự trói
  Muốn giải nạn này
  Gắng công tu tập
  Khéo đạt vô sanh
  Sáng rõ tâm địa
  Dứt tình oán ghét
  Thoát hiểm luân hồi
  Tu ba học tịnh
  Kiên trì bốn niệm
  Thệ nguyện viên thành
  Mọi thứ đều huyễn
  Như sương như chớp
  Chứng ngộ chân không
  Vạn pháp một thể
  Hợp tan vui buồn
  Như bọt nước trôi.
  Sau khi ta tịch và thân này đã thiêu hóa xong thì các vị hãy lấy tro xương nghiền nát ra, trộn lẫn với dầu, đường và bột làm thành những viên nhỏ rồi tất cả rải xuống sông để cống hiến cho loài thủy tộc. Tròn được nguyện ước đó, ta vô cùng cảm tạ.
  Hư Vân, người trả nợ đảnh lễ.” (1)

  Ngài nhập niết bàn vào giờ vị (từ 11:00 đến 1:00 giờ), ngày mậu thìn, tháng giáp tuất, năm Kỷ Hợi.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Bách trấp quy khứ bát niết bàn
  Thiên vạn tái lai độ nhẫn kham
  Nhất thiết hữu tình giai kiều thủ
  Thùy dân vô nguyện bất trùng chiêm
  Kỳ Công mãn chúng nguyện.

  Dịch:

  Trăm hai mươi tuổi nhập niết bàn
  Ngàn vạn mong về độ nhẫn kham (2)
  Hết thảy hữu tình nay trông ngóng
  Còn ai chẳng ước lại ngưỡng chiêm
  Cầu xin Công thỏa nguyện đại chúng!

  ______________________

  (1)「蝦恤 蟻命不投水。吾慰水族身擲江。析諸受我身願供。同 菩提度眾生。請各法侶不必憂慮。生死循業。如蠶 繭。貪迷不休。囚閒憂喜。欲除此患。努力修煉。妙 契無 生。明通心地。斷愛憎情。脫輪迴險。參淨三學。堅 四念。誓願圓成。質幻露電。證悟真空。萬法一體 離合悲歡。隨緣泡水。吾死後。化身畢。請各位將吾 骨 灰。碾成細末。以油糖麥共骨灰和好。做成丸果。請 放河中。以供水族。滿吾所願。感謝無盡。還債人 雲頂禮。」
  (2) Nhẫn kham : hay Kham nhẫn tức chỉ cõi Ta-bà

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 4:04 pm • 208. LẬP PHÁP HỘI ĐẠI BÁT NHÃ ĐỂ HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

  Ngày 15 tháng 9 âm lịch, hòa thượng Độ Luân hay tin Vân Công viên tịch. Ngày 16, hòa thượng triệu tập toàn thể các tín đồ hộ pháp và ra quyết định tổ chức ba kỳ niệm phật, luôn trong ba tuần, bắt đầu từ ngày 17. Bốn chúng tham gia đông đảo. Ngày mồng 10 tháng 10 thì khởi đầu cho một pháp hội tụng kinh Bát Nhã, đủ sáu trăm quyển, kéo dài trong 140 ngày, cho tới ngày mồng 1 tháng 3 năm sau mới xong. Đàn tràng được thiết lập tại Phật Giáo giảng đường, phòng A trên lầu 12 của tòa nhà Du Viên, tọa lạc tại số 31 đường Hoàng Nê Dũng, Hương Cảng[1] . Bốn chúng đều hoan hỷ tham gia pháp hội, đồng thời có người được phái đi thỉnh xá lợi về, rồi tháp được xây lên để thờ xá lợi.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Thống ngã thiên nhân sư thượng sư
  Thành bỉ Tịnh độ thánh trung thánh
  Duy vọng lân mẫn sinh chúng sinh
  Tái lai độ hóa tình hữu tình.

  Dịch:

  Thương ôi! Thầy ta, thầy trời người
  Đã về Tịnh độ nơi hàng Thánh
  Chỉ mong thương xót đám chúng sinh
  Tình, hữu tình lại trở về độ.

  [1] Đường Hoàng Nê Dũng còn có tên là đường Thành Hòa - Bào Mã địa (như đã ghi trong nguyên văn, bản chữ Hán 跑馬地成和道) vì lúc xưa nơi đây là trường đua ngựa.Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group