Phật Tổ Đạo Ảnh

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Phật Tổ Đạo Ảnh

  Hư Vân Lão Hòa Thượng kết tập

  Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật 


  Giới thiệu:

  Chư Tổ, tuy Ấn, Hoa có khác, nhưng cùng vẻ thiên dung đạo mạo, rờ rỡ sáng ngời, khiến người chiêm ngưỡng, vơi sạch lòng trần, thấy tướng liền ngộ tâm. Chỉ trong sớm tối, ngàn năm cùng quay về với chư Tổ trong đại quang minh tạng. Chẳng có đạo ảnh thì lấy gì làm nên chuyện đó? Khoảng đời Hồng-Vũ, một số ham thích đạo, cả tăng và tục, cùng nhau miêu họa đạo ảnh Phật và Tổ, từ tôn giả Đại Ca Diếp đến các vị tôn túc cổ sơ trong nước, tính ra là 120 vị, rồi tàng trữ tại núi Ngưu-Thủ phía nam kinh đô. Nét bút tinh thần, phong độ cao khiết, nếu chẳng do sự kỳ diệu của tâm tư, cảm ứng đến chỗ u linh thì dễ gì có được bút pháp như vậy !


  Thích-ca Mâu-ni Văn Phật


  Phiên âm :

  Phật thị sanh ư trung Thiên Trúc quốc, vi Tịnh Phạn vương chi tử. Tầm xả Chuyển Luân Thánh Vương vị xuất gia, thành vô thượng đạo, chuyển đại pháp luân. Kỳ hậu thất thập cửu tuế, thùy bát-niết-bàn. Nãi dĩ chánh pháp nhãn tạng, phó kỳ cao đệ đệ tử Ma-ha Ca-Diếp, tịnh sắc A-Nan, phó nhị truyền hoá. Phục dĩ kim lũ tăng-già-lê y, lịnh đại Ca-Diếp chuyển phó đương lai bổ xứ Di-Lặc Phật. Kỳ thuyết kệ viết : Pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệc pháp ; kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp ?

  Dịch :

  Phật thị sanh tại miền trung nước Thiên Trúc, làm con đức vua Tịnh Phạn. Ngài sớm từ bỏ ngôi vị Chuyển luân Thánh vương để xuất gia, rồi thành tựu đạo vô thượng và chuyển bánh xe pháp lớn. Về sau, năm bẩy mươi chín tuổi, khi sắp sửa vào niết-bàn, Phật giao chánh pháp nhãn tạng cho cao đệ Ma-ha Ca Diếp, đồng thời bảo A-Nan phải phụ giúp để truyền bá chánh pháp. Phật còn đem áo tăng-già-lê vàng đưa cho Ma-ha Ca Diếp giữ để ngày sau giao lại cho đức Di-Lặc tức vị Phật tương lai. Phật nói bài kệ như sau : Pháp bổn lai chẳng pháp, cái pháp chẳng pháp đó cũng là pháp, nay giao cái pháp chẳng pháp, pháp đó chẳng pháp gì ?

  Tán

  Vạn đức trang nghiêm

  Nhất trần bất lập

  Tứ thập cửu niên

  Thái sát lang tạ

  Mạt hậu niêm hoa

  Tiếu đảo Ca-Diếp

  Chánh pháp nhãn tạng

  Thiên thánh bất thức

  Dịch :

  Vạn đức trang nghiêm

  Chẳng bợn nhiễm ô

  Bốn chín năm ròng

  Công lao khó nhọc

  Cầm hoa mỉm cười

  Truyền thừa Ca-Diếp

  Chánh pháp nhãn tạng

  Thánh Trời chẳng hay

  Kệ :

  Đâu Suất giáng sanh đế vương gia

  Tứ môn du tất khí phồn hoa

  Thuyết pháp diễn giáo hóa quần phẩm

  Từ bi hỷ xả độ chúng hiệp

  Vạn đức trang nghiêm phước huệ tu

  Nhất trần bất lập tịnh tự tha

  Phật tăng truyền thừa mãn thiên hạ

  Nhiếp thọ hữu tình sổ đạo ma

  (Tuyên Công thượng nhân tác)

  Dịch :

  Đâu suất giáng trần chốn vương gia

  Nhàn du bốn cửa chán phồn hoa

  Một đời pháp bảo trao truyền lại

  Hỷ xả từ bi hạnh chói lòa

  Vạn đức trang nghiêm tròn phước huệ

  Tự tâm thanh tịnh gạn tâm tha

  Đời đời tiếp nối môn đồ Phật

  Độ thoát chúng sanh tựa Hằng sa

  (Thượng nhân Tuyên Hóa soạn)  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • Sơ Tổ: Tôn Giả Ma-Ha Ca-Diếp


  Phiên âm Hán Việt:

  Tôn giả bổn Ma-kiệt-đà quốc nhân, xuất Ba-la-môn thị, kỳ hình kim sắc. Kiến Phật xuất gia, ký độ chư hữu. Phật ư chúng trung xưng vi đệ nhất. Nhất nhật, Phật ư Linh sơn hội thượng niêm xuất nhất chi kim sắc bát-la hoa thị chúng. Thời đại chúng mặc nhiên, duy tôn giả phá nhan vi tiếu. Phật viết : ‘Ngô hữu chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, bất lập văn tự, giáo ngọai biệt truyền, phó chúc Ma-ha Ca-Diếp.’ Phục dĩ kim lũ tăng-già-lê chúc viết : ‘Chuyển thọ đương lai Từ thị Phật ‘. Tôn giả tác lễ viết : ‘Cung y Phật sắc’. Hậu tôn giả dĩ pháp chuyển phó A-Nan, tức trì tăng-già-lê nhập Kê-Túc sơn nhập định, dĩ sỉ Từ thị hạ sanh.  Dịch : Sơ Tổ Tôn giả Ma-ha Ca-Diếp

  Tôn giả là người nước Ma-kiệt-đà, thuộc dòng Bà-la-môn, mang thân hình sắc vàng. Khi gặp Phật, tôn giả xin xuất gia, mong độ các chúng sanh. Giữa đại chúng Phật gọi tôn giả là đệ tử bậc nhất. Một hôm, tại hội Linh Sơn, Phật cầm bông hoa bát-la sắc vàng nhìn đại chúng. Lúc ấy, mọi người đều lặng yên, duy một mình tôn giả thì nét mặt rạng lên mỉm cười. Phật bảo : ‘Ta có chánh pháp nhãn tạng, tâm nhiệm mầu niết bàn, thực tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, chẳng lập văn tự, đặc biệt truyền ngòai giáo lý, giao phó cho Ma-ha Ca-Diếp.’ Phật còn đưa áo tăng-già-lê vàng cho tôn giả mà dặn rằng : ‘Hãy chuyển lại cho đức Phật Từ thị.’ Tôn giả đáp lễ nói : ‘Xin vâng lời Phật dạy.’ Về sau, tôn giả truyền pháp cho A-Nan rồi mang tấm áo tăng-già-lê đi vào núi Kê-Túc nhập định, chờ ngày đức Phật Từ thị hạ sanh.


  Tán

  Phá nhan vi tiếu

  Đề hồ độc dược

  Kim lan cà-sa

  Hà xứ an trước

  Truyền cá thập ma

  Tương thố tựu thố

  Ương họa nhi tôn

  Quy mao thố giác

  Dịch :

  Mặt nở mỉm cười

  Đề hồ thuốc độc

  Cà sa sợi vàng

  Cất ở nơi nao ?

  Truyền lại cái gì ?

  Từ sai đến sai

  Gieo họa con cháu

  Lông rùa sừng thỏ


  Kệ

  Linh sơn niêm hoa truyền tâm ấn

  Phá nhan vi tiếu trực thừa đương

  Tổ tổ pháp đăng chiếu sa giới

  Tăng tăng huệ mạng mãn đại thiên

  Kim sắc đầu đà cà sa tràng

  Di Lặc tôn Phật tục thánh điền

  Ma-ha Ca Diếp công huân đại

  Tận vị lai tế ân vô biên

  Tuyên Hóa Thượng Nhân tác  Dịch :

  Linh sơn niêm hoa truyền tâm ấn

  Nở mặt mỉm cười tự đảm đương

  Đèn pháp lan truyền Hằng sa giới

  Huệ mạng tăng già khắp đại thiên

  Cà sa cờ pháp khởi đầu đà

  Di Lặc nối theo gieo ruộng thánh

  Ma-ha Ca-Diếp công lao lớn

  Đến tận vị lai ơn vô biên  Thượng nhân Tuyên Hóa soạn

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • Nhị Tổ: Tôn Giả A-Nan-Đà


  Phiên âm Hán Việt:

  Tôn giả, Vương Xá thành nhân, Hộc-Phạn vương tử, Phật chi tòng đệ giả, đa văn đệ nhất. Nhất nhật vấn Ca-Diếp viết : ‘Sư huynh ! Thế Tôn truyền kim lan cà sa ngoại, biệt truyền cá thập ma ?’ Ca-Diếp triệu : ‘A-Nan !’ Tôn giả ứng nặc. Ca-Diếp viết :‘Đảo khước môn tiền sát can trước’. Hậu Ca-Diếp nãi cáo tôn giả viết : ‘Ngã kim niên bất cửu lưu, kim tương chánh pháp phó chúc ư nhữ, nhữ thiện thủ hộ.’ Hậu tôn giả chuyển phó pháp ư Thương-Na-Hòa-Tu, ư Hằng hà trung lưu nhập diệt, dũng thân hư không, hiện thập bát biến, nhập phong phấn tấn tam muội, phân thân tứ phần, nhất phụng Đao-Lợi thiên, nhất phụng Sa-Kiệt-La long cung, nhất phụng Tỳ-Xá-Ly vương, nhất phụng A-Xà-Thế vương. Các các tạo bảo tháp cung dưỡng.  Dịch :

  Tổ thứ hai: Tôn Giả A-Nan-Đà

  Tôn giả, người thành Vương Xá, con ông hoàng Hộc-Phạn, tức là em con chú của đức Phật, đa văn bậc nhất.

  Một hôm tôn giả hỏi Tổ Ca-Diếp :

  - Khi Thế tôn truyền lại áo cà-sa vàng cho sư huynh, có còn truyền cái gì khác nữa chăng?

  Tổ Ca-Diếp bèn gọi :

  - A-Nan !

  Tôn giả đáp lại :

  - Dạ!

  Tổ Ca-Diếp bảo :

  - Đổ cột phướn trước cổng !

  Về sau Tổ Ca-Diếp bảo tôn giả :

  Năm nay ta không ở lại lâu nên bây giờ ta giao phó chánh pháp cho ông, ông hãy khéo gìn giữ.

  Sau này tôn giả truyền pháp cho Thương-Na-Hòa-Tu, rồi ra giữa dòng sông Hằng mà nhập niết-bàn. Thân Ngài nhảy vọt lên không trung, hiện ra mười tám cách biến hóa, rồi vào trong định ‘ phong phấn tấn’. Thân Ngài chia làm bốn phần, một phần cung dưỡng trời Đao Lợi, một phần cung dưỡng long cung Sa-Kiệt-La, một phần dành cho vua Tỳ-Xá-Ly, một phần cho vua A-Xà-Thế. Các nơi đều dựng bảo tháp để thờ Ngài.  Tán

  Đa văn tổng trì

  Tuệ tánh viên ngộ

  Đảo khước sát can

  Lưỡng thủ phân phó

  Nan huynh nan đệ

  Thị tử thị phụ

  Tuy nhiên như thử

  Hội sự hậu tố.  Dịch :

  Đa văn tổng trì

  Trí huệ viên ngộ

  Đổ cột cờ phướn

  Hai tay giao phó

  Ai anh ai em?

  Cha đó con đó!

  Tuy là như vậy

  Vẽ xong giấy trắng.


  Hoặc thuyết kệ viết :

  A-Nan đa văn vị dụng công

  Ma-Đăng-Già nữ sính tà phong

  Thủy tri đạo lực thiểu kiên cố

  Chung bị dâm thất khốn quyết cung

  Phật đảnh Lăng Nghiêm nhiếp hoàn bổn

  Văn Thù Sư Lợi trì cúu ứng

  Kết tập kinh tạng truyền vạn cổ

  Pháp môn mệnh mạch lưu tây đông.

  Tuyên Hóa Thượng Nhân tác  Dịch :

  A-Nan đa văn chửa dụng công

  Ma-Đăng-Già giở thói tà phong

  Mới hay đạo lực chưa kiên cố

  Xui nên bị hãm trong nhà dâm

  Văn Thù Sư Lợi đi cứu ứng

  Dùng chú Lăng Nghiêm giải thóat về

  Kết tập kinh tạng truyền vạn cổ

  Phật pháp khơi dòng khắp tây đông.

  Thượng Nhân Tuyên Hóa soạn


 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • Tam Tổ: Tôn Giả Thương Na Hòa Tu


  Phiên âm Hán Việt:

  Tôn giả Ma-Đột-La quốc nhân dã, tính Tỳ Xá Đa, tại thai lục niên, ứng thụy nhi sinh. Hậu xuất gia học tiên đạo, cư Tuyết sơn. Nhân A-Nan tương nhập diệt, thời sơn hà đại địa lục chủng chấn động, tôn giả đồng ngũ bách tiên nhân lễ A-nan túc, nhi quỵ thỉnh viết : ‘Ngã ư trưởng lão, đương chứng Phật pháp, nguyện thùy độ thóat.’ A-Nan tức biến Hằng hà vi kim địa, vị thuyết đại pháp viết : ‘Tích Như Lai dĩ chánh pháp nhãn phó Đại Ca-Diếp, chuyển phó ư ngã, ngã kim phó nhữ.’ Tôn giả ký đắc pháp hàng nhị hỏa long, dĩ kiến phạm cung, chuyển đại pháp luân. Hậu phó pháp dữ Ưu Ba Cúc Đa, tức ẩn Kết tân quốc Tượng Bạch sơn, hiện thập bát biến hỏa quang tam muội, dụng phần ký thân.  Dịch : Tổ Thứ Ba Thương Na Hòa Tu  Tôn giả nguyên là dân nước Ma-Đột-La, dòng Tỳ Xá Đa, ở trong thai mẹ sáu năm, ứng vào điềm lành mà sanh ra đời. Về sau, tôn giả xuất gia học đạo tiên ở núi Tuyết. Nhân khi tổ A-Nan nhập diệt, núi sông đất bằng nổi lên sáu cách chấn động, tôn giả dẫn năm trăm tiên nhân đến đảnh lễ dưới chân tổ, quỳ xuống thỉnh rằng : ‘Chúng con phải chứng pháp Phật tại nơi trưởng lão, nguyện xin trưởng lão độ thoát cho chúng con.’ Tổ A-Nan liền biến sông Hằng thành bình địa, bằng vàng, rồi thuyết pháp lớn rằng : ‘Xưa, đức Như Lai đem đại pháp nhãn trao cho tổ Đại Ca-Diếp, rồi đại pháp nhãn lại chuyển đến ta, nay ta trao cho ngươi.’ Chứng được pháp rồi, tôn giả hàng phục hai con rồng lửa để xây đạo tràng và chuyển bánh xe pháp. Về sau tôn giả truyền pháp lại cho Ưu Ba Cúc Đa, đi tới núi Bạch Tượng nước Kế Tân, vào trong định hỏa quang mười tám cách biến rồi lấy lửa đó đốt thân.  Tán

  Ứng thụy nhi sinh

  Chuyển diệu pháp luân

  Ngũ bách tiên chúng

  Duy tổ đặc tôn

  Vô đoan nhất ngữ

  Ấn phá diện môn

  Hàng long phục tượng

  Đạo bố càn khôn.  Dịch :

  Khi sanh ứng điềm lành

  Nhiệm mầu chuyển pháp luân

  Tiên nhân năm trăm vị

  Riêng tôn một mình Tổ

  Nói thẳng chẳng mào đầu

  Một lời là ấn chứng

  Hàng phục rồng cùng voi

  Đạo lan tràn vũ trụ.  Hoặc thuyết kệ viết :

  Tu tiên học đạo nhập thâm sơn

  Khấu thỉnh Khánh Hỷ vọng thùy lân

  Ngũ bách đan khách quy tam bảo

  Lưỡng điều hỏa long thượng cửu thiên

  Chánh pháp nhãn tạng phó tâm ấn

  Kim sắc đầu đà định Vân nam

  Tổ tổ tương thừa vô ngôn thuyết

  Đăng đăng hỗ ánh cánh quang tiền.

  Tuyên Hóa Thượng nhân tác  Dịch :

  Tu tiên học đạo chốn thâm sơn

  Lạy Tổ A- Nan cầu độ thoát

  Tiên khách năm trăm quay về Phật

  Cặp rồng bay thẳng tận mây xanh

  Chánh pháp truyền trao qua tâm ấn

  Đầu đà thân vàng định Vân Nam

  Tổ tổ tiếp nối không lời nói

  Ánh đuốc giao thoa mãi rạng thêm.  Thượng Nhân Tuyên Hóa soạn


 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • Tổ thứ tư Tôn Giả Ưu-Bà-Cúc-Đa


  Phiên âm Hán Việt:

  Tôn giả Sất Lợi quốc nhân dã, tính Thủ Đà. Niên thập thất, đầu Tam Tổ xuất gia. Tổ vấn : ‘Nhữ niên kỷ hà ?’ Đáp viết : ‘Thập thất.’ Tổ viết : ‘Nhữ thân thập thất da ? Tính thập thất da ?’ Đáp viết : ‘Sư phát dĩ bạch, vị phát bạch da ? Tâm bạch da ?’ Tổ viết : ‘Ngã phát bạch, phi tâm bạch dã.’ Đáp viết : ‘Ngã thân thập thất, phi tính thập thất dã.’ Tổ tri thị pháp khí, tọai vị lạc phát thọ cụ. Cáo chi viết : ‘Tích Như Lai dĩ vô thượng pháp nhãn phó chúc Ca Diếp, triển chuyển tương thọ, nhi chí ư ngã. Ngã kim phó nhữ, vật linh đọan tuyệt.’ Tôn giả đắc pháp dĩ, tùy phương hành hóa, ma cung chấn động, ba tuần sầu bố, hậu đắc Đề Đa Ca dĩ, tọai dũng thân phi không, trình thập bát biến, phục tọa, già phu nhi thệ.

  Dịch :

  Tổ thứ tư Tôn Giả Ưu-Bà-Cúc-Đa

  Tôn giả là người nước Sất Lợi, dòng Thủ Đà la. Năm 17 tuổi, Ngài xin Tổ thứ ba xuất gia.

  Tổ hỏi :

  Ngươi được bao nhiêu tuổi?

  Thưa rằng :

  - Con được 17 tuổi.

  Tổ nói :

  - Thân ngươi 17 tuổi hay tánh ngươi 17 tuổi ?

  Ngài hỏi lại :

  - Đầu thầy đã bạc, vậy là tóc thầy bạc hay tâm thầy bạc.

  Tổ bảo :

  - Tóc của ta bạc, chẳng phải tâm của ta bạc.

  Ngài trả lời:

  - Thân con được 17 tuổi, không phải tánh con 17 tuổi.

  Tổ biết đây là pháp khí bèn nhận cho xuất gia, cắt tóc và thọ giới cụ túc.

  Tổ bảo :

  - Xưa đức Như Lai giao pháp nhãn vô thượng cho tôn giả Ca Diếp, từ đó pháp nhãn lần hồi truyền lại cho đến ta, nay ta giao phó cho ngươi chánh pháp này, ngươi chớ để đọan dứt.

  Tôn giả được pháp rồi tùy duyên đi các nơi cảm hóa chúng sanh, khiến cho cung ma chấn động, vua ma ba-tuần rất là lo sợ. Sau khi kiếm được ngườI tiếp nối là Đề Đà Ca, Ngài bay lên hư không, hóa 18 phép biến, rồi ngồi xuống theo thế kiết già mà đi.  Tán :

  Thân tánh thập thất

  Hữu hà giao thiệp

  Hàng phục ba tuần

  Toàn bằng cừ lực

  Chấn động ma cung

  Liễu vô luân thất

  Nguy nguy đường đường

  Quang thư hóa nhật.  身性十七  有何交涉  降伏波旬  全憑渠力

  震動魔宮  了無倫匹  巍巍堂堂  光舒化日

  Dịch :

  Thân tánh mười bảy

  Có gì quan hệ ?

  Hàng phục vua ma

  Tòan nhờ đạo lực

  Rung động cung ma

  Chẳng ai so bằng

  Lỗi lạc đường hòang

  Sáng như mặt nhật  Hoặc thuyết kệ viết :

  Ấu thời xuất gia ngộ tổ truyền

  Đẩu tẩu tinh thần vong thụy miên

  Thân tính thập thất đa ngôn thuyết

  Phát tâm bạch da nãi hí đàm

  Cơ giáo tương khấu khế chân lý

  Sư tư đạo hợp diễn diệu huyền

  Pháp bổn lưu biến tam thiên giới

  Thập phương phổ hóa tục tuyệt thuyên  Dịch :

  Tuổi trẻ xuất gia gặp Tổ truyền

  Đầu đà tu khổ ngủ thường quên

  Hỏi rằng mười bẩy, thân hay tánh?

  Vặn lại, bạc là tóc hay tâm?

  Cơ phong qua lại bầy chân lý

  Đạo hợp sư đồ diễn diệu huyền

  Pháp trùm khắp cả ba ngàn cõi

  Mạch đạo khơi thông chẳng tuyệt dòng • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • Tổ thứ năm: TÔN GIẢ ĐỀ-ĐA-CA


  Phiên âm Hán Việt:

  Tôn giả, Ma Ca Đà quốc nhân dã. Sanh thời, phụ mộng kim nhật chiếu diệu thiên địa. Trưởng ngộ Tứ tổ, cầu xuất gia. Tổ viết: “Nhữ thân xuất gia, tâm xuất gia da?” Đáp viết: “Ngã cầu xuất gia, phi vi thân tâm.” Tổ viết: “Bất vi thân tâm, thùy phúc xuất gia?” Đáp viết: “Phu xuất gia giả, vô ngã ngã cố, tức tâm bất sanh diệt. Tâm bất sanh diệt, tức thị thường đạo, chư Phật diệc nhiên, Tâm vô hình tướng, kỳ thể diệc nhiên.” Tổ viết: “Nhữ đương đại ngộ, tâm tự linh thông.” Tức vi thế độ thọ cụ, phó dĩ Đại Pháp. Tôn giả đắc pháp dĩ, hành hóa chí Trung Ấn Độ, chuyển phó pháp dữ Di Già Ca. Nãi dũng thân hư không, tác thập bát biến, Hỏa Quang tam-muội, tự phần kỳ thân.

  Dịch :

  Tôn giả Đề-đa-ca (Dhirtaka) người nước Ma-già-đà (Magadha). Lúc sắp sinh Tôn giả, cha Ngài mộng thấy mặt trời vàng rực chiếu khắp nơi. Lớn lên, Tôn giả gặp Tổ thứ tư (Ưu-ba-cúc-đa), liền xin xuất gia. Tổ hỏi:

  -Thân ông xuất gia hay tâm xuất gia?

  Tôn giả thưa:

  - Dạ! Con cầu xuất gia không phải vì thân tâm.

  - Không vì thân tâm, vậy ai xuất gia?

  - Phàm người xuất gia đâu có cái ngã của mình nên tâm không sinh diệt, tâm không sinh diệt thì đúng là thường đạo, chư Phật cũng thế, tâm không hình tướng, thể của nó cũng vậy.

  Tổ bảo:

  - Lúc ông đại ngộ tâm tự linh thông.

  Tổ liền cho Tôn giả xuất gia, thọ giới Cụ túc và giao phó Đại Pháp. Sau khi đắc pháp, Tôn giả du hóa đến Trung Ấn và truyền pháp cho Di-già-ca. Sau đó, Tôn giả phóng mình lên hư không, hiện mười tám thần biến, rồi dùng hỏa quang tam-muội thiêu thân.  Bài tán:

  Tâm phi sanh diệt

  Dục ẩn di chương

  Pháp phi thường đạo

  Hảo nhục oan sang

  Mộng trung thuyết mộng

  Gia sửu ngoại dương

  Hỏa Quang tam-muội

  Tuyết thượng gia sương[1]

  Dịch:

  Tâm không sanh diệt

  Muốn giấu càng tỏ

  Đạo pháp phi thường

  Thịt bất khoét ương

  Trong mộng nói mộng

  Nết xấu phô trương

  Hỏa Quang tam-muội

  Trên tuyết thêm sương

  Kệ rằng:

  Phụ mộng kim nhật Tổ giáng sanh

  Bất mê bổn tánh mịch ly trần

  Vô ngã xuất gia phi dị diệt

  Hữu nguyện thoát tục đoạn khổ nhân

  Dữ Phật vi lân tư tề Thánh

  Đồng Sư hộ giáo chánh pháp hưng

  Hỏa Quang tam-muội phần huyễn thể

  Ma cung chấn động quỷ thần kinh[2]

  Tuyên Hóa Thượng nhân tác  Dịch:

  Mộng mặt trời vàng Tổ giáng thần

  Linh căn bất muội quyết ly trần

  Xuất gia vô ngã lìa sanh diệt

  Nguyện ước đời tu dứt khổ nhân

  Kết thân cùng Phật đồng như Thánh

  Cùng Thầy hộ giáo chánh pháp hưng

  Hỏa Quang tam-muội thiêu thân huyễn

  Chấn động cung ma khiếp quỷ thần

  (Tuyên Công Thượng Nhân)

  Lại có kệ rằng:

  Thế tục phiền não tam giới gia

  Mộng uyển bào ảnh dữ không hoa

  Thân tâm giải thoát ly phân biệt

  Trường đoạn viên dung mẫn sát-na

  Hà đảm Như Lai truyền đại nghiệp

  Cao huyền Tổ ấn chiếu hôn ma

  Lâm hành thị hiện Hỏa Quang định

  Tự tại thần thông diệu vô nhai[3]

  Dịch:

  Phiền não thế tục tam giới gia

  Mộng huyễn bóng nước và không hoa

  Thân tâm giải thoát lìa phân biệt

  Dài, ngắn, tròn đầy không khác xa

  Gánh vác đại nghiệp, ngời Phật Tổ

  Tổ ấn cao huyền chiếu muôn nhà

  Lâm chung thị hiện lửa tam-muội

  Thần thông tự tại không gì qua.  (Tuyên Công Thượng Nhân)


 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • Tổ thứ sáu: TÔN GIẢ DI-GIÀ-CA


  Phiên âm Hán việt:

  Tôn giả, Trung Ấn Độ nhân. Sơ học tiên pháp, nhân Ngũ Tổ chí bỉ quốc, Tôn giả chiêm lễ, viết: “Tích dữ Sư đồng sinh Phạm thiên, ngã ngộ tiên nhân thọ ngã tiên pháp, sư phùng Phật tử tu tập thiền-na. Tự thử, báo phân thù đồ, dĩ kinh lục kiếp.” Tổ viết: “Chi ly lũy kiếp, thành tai bất hư! Kim khả xả tà quy chánh, dĩ nhập Phật thừa?” Tôn giả viết: “Kim hạnh tương ngộ, phi túc duyên da? Nguyện Sư từ bi, linh ngã giải thoát.” Tổ tức dữ thế độ thọ cụ, phó dĩ Đại Pháp. Tôn giả đắc pháp dĩ, du hóa chí Bắc Thiên Trúc quốc, phó pháp dữ Bà-tu-mật. Tức nhập Sư tử phấn tấn tam-muội, dũng thân cao thất đa-la thọ, khước phục bổn tọa, hóa hỏa tự phần.  Dịch
  :

  Tổ thứ sáu: Tôn Giả DI-GIÀ-CA  Tôn giả Di-già-ca (Micchaka, Mikkaka) người Trung Ấn, trước đây có học pháp tiên. Nhân lúc Ngũ tổ (Đề-đa-ca) đến nước này, Tôn giả chiêm ngưỡng, đỉnh lễ Ngũ Tổ rồi thưa:

  - Thưa Thầy! Xưa con và Thầy cùng sanh lên cõi trời Đại Phạm, con gặp tiên nhân trao cho pháp tiên, còn Thầy gặp đệ tử của Đức Phật nên tu tập thiền định. Từ đó, theo nghiệp báo, chúng ta mỗi người một đường, đã trải qua sáu kiếp.

  Tổ bảo:

  - Chia cách nhiều kiếp, lời ông chẳng dối hư. Nay ông nên bỏ tà về chánh và trụ vào Phật thừa.

  Tôn giả thưa:

  - Thưa Thầy! Hôm nay, may mắn được gặp nhau, há chẳng phải duyên xưa ư? Xin Thầy từ bi giúp con được giải thoát.

  Tổ liền cho Tôn giả xuống tóc xuất gia, truyền giới Cụ Túc và giao phó Đại pháp. Đắc pháp rồi, Tôn giả du hóa đến Bắc Ấn Độ, phó pháp cho Bà-tu-mật (Vasumitra), rồi nhập tam-muội Sư tử phấn tấn, phóng mình lên hư không cao bằng bảy cây đa-la (tala)[1] rồi trở lại chỗ ngồi, hóa lửa tự thiêu.  Bài tán:

  Nhất ngộ túc nhân

  Thoát tận trí giải

  Quy chánh xả tà

  Lưỡng thái nhất trại

  Sư tử phấn tấn

  Thị hà tam-muội?

  Thiên cổ du du

  Thanh phong biến giới[2]

  Dịch:

  Thoắt ngộ nhân xưa

  Ngọn nguồn tỏ rõ

  Bỏ tà quy chánh

  So sánh hai bên

  Sư tử phấn tấn

  Là tam-muội gì?

  Nghìn xưa dằng dặc

  Gió mát muôn nơi.  Kệ rằng:

  Học Tiên học Phật tuy thù đồ

  Thời tiết nhân duyên đãi thành thục

  Ngẫu nhiên tương phùng nguyên túc định

  Lịch kiếp phân tán vị tận sơ

  Nhất đán khế hợp toàn đạo quả

  Vạn cổ thường dung thị Chân Như

  Ngô bối vi hà vô cảm ứng?

  Phàm tâm nan đoạn trầm ái hồ![3]

  (Tuyên Công Thượng Nhân tác)

  Dịch:

  Dù cho Tiên, Phật có khác đường

  Đúng lúc đúng thời cũng đượm hương

  Ngẫu nhiên tương hội duyên đời trước

  Bao phen chia cách vẫn còn vương

  Một sớm hội thông tròn đạo quả

  Muôn đời hằng sáng ấy chơn thường

  Hậu bối bởi đâu không cảm ứng?

  Phàm phu khó đoạn được tình trường

  (Tuyên Công Thượng Nhân)

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • Tổ thứ bảy: TÔN GIẢ BÀ-TU-MẬT


  Phiên âm Hán việt:

  Tôn giả, bắc Thiên Trúc quốc nhân dã. Nhân Lục Tổ du hóa, kiến tôn giả thủ trì tửu khí, nghịch nhi vấn viết : ‘Sư hà phương lai ? Dục vãng hà sở ?’ Tổ viết : ‘Tòng tự tâm kai, dục vãng vô xứ.’ Tôn giả viết : ‘Thức ngã thủ trung vật phủ?’ Tổ viết : ‘Thử thị xúc khí, nhi phụ tịnh giả.’ Tôn giả viết : ‘Sư thức ngã phủ ?’ Tổ viết : ‘Ngã tức bất thức, thức tức phi ngã.’ Hậu vị phi thế viên giới, phó dĩ đại pháp. Tôn giả đắc pháp dĩ, hành hóa chí Ca-Ma-La quốc, quảng hưng Phật sự. Hậu phó pháp ư Phật-Đà-Nan-Đề, tức nhập Từ tâm tam muội. Phục khởi, thị chúng viết : ‘Ngã sở đắc pháp, nhi phi hữu cố. Nhược thức Phật địa, ly hữu vô cố.’ Ngữ dĩ, hoàn nhập tam muội, thị Niết-bàn.  Dịch :

  Tôn giả là người miền bắc xứ Thiên Trúc. Khi Tổ thứ 6 du hóa tới, trông thấy tôn giả trong tay cầm một bình dùng để đựng rượu, đi đến chỗ Tổ hỏi rằng : ‘Sư từ ở đâu lại ? Sẽ đi đến đâu ?’ Tổ đáp : ‘Từ tâm đến, chẳng đi đến nơi nào.’ Tôn giả hỏi : ‘Sư có biết vật tôi cầm trong tay là cái gì không ?’ Tổ đáp : ‘Đây là đồ dùng dơ dáy, nhưng nó chứa đồ thanh tịnh.’ Tôn giả hỏi : ‘Sư có biết tôi không ?’ Tổ nói : ‘Ta thì không biết ngươi, nếu biết thì chẳng phải ta.’ Sau đó Tổ cho tôn giả cạo tóc và thọ đầy đủ giới pháp cùng truyền lại Đại Pháp cho tôn giả. Nhận lãnh pháp xong, tôn giả đi giáo hóa đến nước Ca-Ma-La làm cho Phật giáo được hưng thịnh. Về sau, tôn giả truyền pháp cho Phật-Đà-Nan-Đề, vào định Từ tâm, rồi ra định, nói trước đại chúng : ‘Pháp ta đã được, chẳng phải là cái có. Nếu muốn biết chỗ của Phật thì phải lìa có và không.’ Nói xong, tôn giả lại vào định rồi nhập Niết-bàn.  Tán viết :

  Vân trình tường thụy

  Kim sắc hoảng hoa

  Thủ trì xúc khí

  Quy nguyên lộ trực

  Hiện từ tâm tướng

  Giao bồn niêm xuất

  Thuyết pháp thị chúng

  Hồ bính áp trấp.[1]  Dịch :

  Mây bầy điềm lành

  Vàng ối sáng chói

  Tay cầm bình rượu

  Về nguồn đường ngay

  Hiện tướng từ tâm

  Trong chậu lấy ra

  Nói pháp thị chúng

  Hút ngọt trong bánh  Hoặc thuyết kệ viết :

  Bắc Thiên Trúc quốc sanh thánh nhân

  Thủ trì xúc khí vấn tiền nhân

  Tòng tự tánh lai vô sở khứ

  Thức tức phi ngã hữu hà nhân

  Từ tâm chánh định thính khứ nhập

  Bi quang biến chiếu mãn càn khôn

  Kim sắc liên hoa tiếp học giả

  Ma ha bát nhã bí linh văn.[2]  Tuyên Hóa Thượng Nhân tác, nhất cửu thất thất niên thập nhị nguyệt thập tứ nhật.  Dịch :

  Bắc-Ấn nẩy sinh một thánh nhân

  Tay cầm bình rượu hỏi tiền thân

  Lại từ tự tánh, không nơi đến

  Biết chẳng là ta, hỏi biết ai ?

  Chánh định tâm từ luôn xuất nhập

  Tâm bi rạng chiếu khắp càn khôn

  Sen vàng tiếp nối truyền tâm ấn

  Pháp bí anh linh trí huệ chân  Thượng Nhân Tuyên Hóa trước tác ngày 14 tháng 12 năm 1977

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • Tổ thứ 8: TÔN GIẢ PHẬT-ĐÀ-NAN-ĐỀ


  Tôn giả, Ca-Ma-La quốc nhân dã. Đỉnh hữu nhục kế, biện tài vô ngại. Sơ kiến Thất Tổ luận nghĩa, Tổ viết : “Nhân giả ! Luận tức bất nghĩa, nghĩa tức bất luận. Nhược nghĩ luận nghĩa, chung phi nghĩa luận.” Tôn giả tri Tổ nghĩa thắng, tâm tức khâm phục, viết : “Ngô nguyện cầu đạo, triêm cam lồ vị.” Tổ toại dữ thế độ thọ cụ, phó dĩ Đại Pháp, kệ viết :

  Tâm đồng hư không giới

  Thị đẳng hư không pháp

  Chứng đắc hư không thời

  Vô thị vô phi pháp[1]

  Tôn giả đắc pháp dĩ, lãnh chúng hành hóa chí Đề-Già quốc, chuyển phó pháp ư Phục-Đà-Mật-Đa, tức hiện thần biến, khước phục bổn tòa, đoan nhiên thị tịch. Nhĩ thời chúng kiến bảo tháp, táng kỳ toàn thân.  Dịch :  Tôn giả là người nước Ca-Ma-La. Tôn giả có một cục thịt nổi lên trên đỉnh đầu, có tài biện luận lưu loát. Lần đầu gặp Tổ thứ bảy, tôn giả đến luận bàn về nghĩa lý. Tổ nói: “Nầy nhân giả ! Luận tức chẳng phải nghĩa, nghĩa tức chẳng phải luận. Nếu (suy) tính luận nghĩa thì trọn chẳng phải nghĩa luận.” Tôn giả biết rằng lý của Tổ cao vời, khởi lòng khâm phục, thưa rằng: “Con nguyện cầu đạo để được thưởng thức vị cam lồ.” Tổ bèn cho cắt tóc xuất gia thọ giới Cụ túc. Tổ truyền pháp và đọc kệ rằng :

  Tâm đồng với hư không

  Chỉ cho pháp hư không

  Khi đã chứng hư không

  Hết pháp phi và thị

  Được pháp rồi, tôn giả lãnh các đệ tử đi du hóa. Đến nước Đề-Già thì truyền pháp lại cho Phục-Đà-Mật-Đa, xong hiện thần thông biến hóa, rồi trở lại chỗ cũ, ngồi ngay thị tịch. Lúc bấy giờ đồ chúng xây bảo tháp rồi an táng toàn thân trong đó.  Tán viết :

  Luận tức phi nghĩa

  Nhất ngữ tiện liễu

  Khuếch triệt linh nguyên

  Tản khước trân bảo

  Cam lồ môn khai

  Tam canh nhật cảo

  Kim chi cổ chi

  Thanh quang kiểu kiểu.[2]  Dịch :

  Luận tức chẳng phải nghĩa

  Một lời liền khai ngộ

  Quán triệt tới ngọn nguồn

  Gạt mọi thứ quý giá

  Cửa cam lồ rộng mở

  Canh ba tợ trời sáng

  Từ xưa cho đến nay

  Thanh tịnh rực rỡ sang

  (Tuyên Hóa Thượng Nhân)  Hoặc thuyết kệ viết :  Đỉnh sinh nhục kế thị chân nguyên

  Tùy hình tướng hảo nguyện lực kiên

  Vô ngại biện tài thâm bát nhã

  Đại khai viên giải nghĩa luận huyền

  Tâm đồng hư không siêu pháp giới

  Lượng bao vũ trụ nhập vi tiên

  Tức hiện thần biến hoàn bổn tọa

  Tam canh cảo nhật tự minh thiên[3]

  (Tuyên Hóa Thượng Nhân tác)  Dịch :

  Đỉnh đầu nhục kế rõ căn nguyên

  Tướng tốt dáng hình nguyện lực kiên

  Biện luận tài cao thâm bát nhã

  Diễn đàn nghị luận nghĩa diệu huyền

  Tâm đồng hư không siêu pháp giới

  Lớn sánh trời đất, nhỏ vi trần

  Hiện đủ thần thông về chỗ cũ

  Mặt trời như mọc giữa đêm đen

  (Tuyên Hóa Thượng Nhân)

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • Tổ thứ chín: TÔN GIẢ PHỤC-ĐÀ-MẬT-ĐA


  Tôn giả, Đề Già quốc nhân. Niên dĩ ngũ thập, khẩu vị thường ngôn, túc vị tằng lý. Nhất nhật, kiến Bát Tổ sở thuyết: “Chân ngô đệ tử!” Tôn giả tức khởi lễ bái vấn viết: “Phụ mẫu phi ngã thân, thùy thị tối thân giả? Chư Phật phi ngã đạo, thùy thị tối đạo giả?” Tổ viết: “Nhữ ngôn dữ tâm thân, phụ mẫu phi khả tỷ; nhữ hành dữ đạo hiệp, chư Phật tâm tức thị.” Tôn giả văn kệ dĩ, tiện hành thất bộ. Tổ viết: “Thử tử tích tằng trị Phật phát nguyện, lự phụ mẫu nan xả, cố bất ngôn bất lý nhĩ!” Trưởng giả toại xả xuất gia. Tổ nãi thế lạc thọ cụ, phó dĩ Đại Pháp. Tôn giả đắc pháp dĩ, chí trung Ấn Độ hành hóa, chuyển phó pháp ư Nan Sinh. Tức nhập diệt tận tam muội, nhi bát Niết-bàn.

  Dịch :  Tôn giả Phục-đà-mật-đa người xứ Đề-già, đã năm mươi tuổi mà miệng chưa từng nói một lời, chân chưa từng đi một bước. Một hôm, gặp Tổ thứ tám (Phật-đà-nan-đề), nghe Tổ nói, Phục-đà-mật-đa đúng là đệ tử của Tổ, Tôn giả liền đứng dậy, đỉnh lễ Tổ và nói kệ rằng:

  Cha mẹ chẳng phải thân

  Thì ai là thân nhất?

  Phật chẳng là đạo ta

  Thì đạo ai hay nhất?

  Tổ đáp:

  Lời cùng tâm ngươi thân

  Cha mẹ không thân bằng

  Hành của ngươi hơp đạo

  Đó là tâm chư Phật

  Nghe kệ xong, Tôn giả liền đi bảy bước.

  Tổ bảo:

  Đứa bé này xưa đã từng gặp Đức Phật và phát nguyện xuất gia nhưng sợ cha mẹ không cho phép nên chẳng nói, chẳng đi vậy!

  Nghe Tổ nói, cha mẹ Ngài liền cho con xuất gia. Tổ cho Ngài xuống tóc, thụ giới Cụ túc và truyền trao Đại Pháp. Sau khi đắc pháp, Tôn giả đến miền Trung Ấn Độ hành hóa và truyền pháp cho Nan Sinh, rồi nhập diệt tận định mà vào Niết-bàn.

  Tán viết :

  Ngữ vị xuất khẩu

  Ngôn mãn thiên hạ

  Túc vị xích hộ

  Hư không biến khóa

  Tôn quý bất cư

  Phật Tổ tịnh giá

  Chu hành thất bộ

  Dĩ thành thoại bá  Dịch :

  Miệng chưa từng mở

  Nói khắp mọi người

  Chân chưa từng bước

  Đi khắp hư không

  Chẳng màng tôn quý

  Phật Tổ đồng hành

  Chân đi bảy bước

  Thành một giai thoại.  Hoặc thuyết kệ viết :  Bất ngôn bất lý thừa nguyện lai

  Xuân huyên nan xả thể thân hoài

  Hiếu thân hiếu tâm hiếu bản tính

  Kính sư kính Tổ kính Phật đài

  Độc cụ dị bẩm trạch pháp nhãn

  Xảo ngộ lương phạm thức anh tài

  Nhất ngôn hoán tỉnh chân đệ tử

  Thủ vũ túc đạo thán kỳ tai![1]

  Tuyên Hóa Thượng Nhân tác, nhất cửu thất bát niên tam nguyệt ngũ nhật.  Dịch :

  Chẳng nói chẳng đi bởi nguyện sinh

  Song thân chẳng nỡ dứt thâm tình

  Thân tâm bản tánh đều tròn hiếu

  Thầy Tổ, Phật-đà thảy kính tin

  Bẩm tánh phú cho tài chọn pháp

  Khéo thay anh tuấn gặp thầy tinh

  Một lời thức tỉnh ngay trò giỏi

  Mừng rỡ ngợi khen thật đáng kinh!  (Ngày 5, tháng 3, năm 1978 Tuyên Công Thượng Nhân)

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • Tổ thứ mười: HIẾP TÔN GIẢ


  Tôn giả, trung Ấn Độ nhân. Nhân tùy phụ yết Cửu Tổ, phụ viết: “Thử tử xử thai lục thập tuế, nhân danh Nan Sanh. Thường hữu tiên vị, thử nhi phi phàm, đương vi pháp khí. Kim ngộ Tôn giả, khả linh xuất gia.” Tổ tức vị lạc phát thọ cụ. Yết-ma chi tế, tường quang chúc tọa, nhưng cảm xá-lợi tam thất lạp hiện tiền. Tự thử tinh tiến vong bì, hiếp bất chí tịch, nhân toại hiệu vi Hiếp tôn giả. Hậu Tổ phó dĩ Đại Pháp, tôn giả đắc pháp dĩ, hành hóa chí Hoa Thị quốc, chuyển phó pháp ư Phú-na-dạ-xa. Tức hiện thần biến, nhi nhập Niết-bàn, hóa hỏa tự phần. Tứ chúng các dĩ y kích thịnh xá-lợi, tùy xứ kiến tháp.  Dịch :  Tôn giả người Trung Ấn, nhân lúc theo cha đến yết kiến Tổ thứ chín (Phục-đà-mật-đa), cha tôn giả thưa:

  - Thưa Ngài! Đứa trẻ này ở trong thai sáu mươi năm, do đó con đặt tên là Nan Sanh và từng có vị tiên bảo: ‘Đứa trẻ này khác thường, sẽ là bậc pháp khí, nay được gặp Tổ, xin Ngài cho nó xuất gia’.

  Tổ liền cho tôn giả xuống tóc xuất gia. Trong lúc yết-ma thọ giới Cụ túc, có ánh sáng lạ chiếu khắp tòa và cảm ứng hiện ra hai mươi mốt viên xá-lợi. Từ đó, tôn giả tinh tấn tu hành không biết mệt mỏi, hông chẳng hề dính chiếu nên người đời gọi tôn giả là Hiếp tôn giả. Sau đó, tôn giả được Tổ truyền trao Đại Pháp. Đắc pháp rồi, tôn giả du hóa đến nước Hoa Thị và truyền pháp cho Phú-na-dạ-xa. Truyền pháp xong, tôn giả liền hiện thần biến, hóa lửa tự thiêu rồi nhập Niết-bàn. Bốn chúng dùng y bọc xá-lợi và khắp nơi đều xây tháp cúng dường.  Tán viết :

  Hiếp bất chí tịch

  Ư đạo hà thiết

  Mãn tọa tường quang

  Xung phá thiết bích

  Địa diêu lục chấn

  My hoành tỵ trực

  Thiên cổ vạn cổ

  Vi nhân thiên tắc[1]  Dịch :

  Hông không dính chiếu

  Hành đạo tiến tu

  Khắp tòa điềm sáng

  Vách sắt phá tung

  Sáu cách đất rung

  Mày ngang mũi thẳng

  Làm gương trời người

  Mãi từ nghìn xưa.  Hoặc thuyết kệ viết :  Hiếp bất trước tịch hành lực kiên

  Dĩ thân tác tắc thị thùy tiên

  Tùng bách nại hàn nhân ngưỡng mộ

  Nhật nguyệt phổ chiếu các khai nhan

  Cao phong lượng tiết vô luân tỷ

  Đại chí vĩ nguyện hữu thùy toàn

  Cổ kim trung ngoại giai mông nhuận

  Tường quang thụy ải chúng sở chiêm[2]

  (Tuyên Công Thượng Nhân tác)  Dịch :

  Lưng không dính chiếu nhẫn khó hành

  Mẫu mực làm nền dạy hậu sanh

  Tùng bách chịu rét người ngưỡng mộ

  Nhật nguyệt tỏa sáng dáng thêm xinh

  Khí tiết thanh nhã không người sánh

  Chí cao nguyện lớn hiếm kẻ bằng

  Xưa nay khắp chốn đều nương đức

  Tướng tốt mây lành chúng kính tin

  (Tuyên Công Thượng Nhân)

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • Tổ thứ mười một: TÔN GIẢ PHÚ-NA-DẠ-XA

  Tôn giả, Hoa Thị quốc nhân. Nhân Thập Tổ hành hóa chí kỳ quốc, khế nhất thọ hạ. Tôn giả thích lai, hợp chưởng tiền lập. Tổ vấn: “Nhữ tùng hà lai?” Đáp viết: “Ngã tâm phi vãng.” Tổ viết: “Nhữ hà xứ trụ?” Đáp viết: “Ngã tâm phi chỉ.” Tổ viết: “Nhữ bất định da?” Đáp viết: “Chư Phật diệc nhiên.” Tổ viết: “Nhữ phi chư Phật.” Đáp viết: “Chư Phật diệc phi.” Tổ nhân thuyết kệ viết: “Thử địa biến kim sắc, dự tri hữu thánh chí; đương tọa Bồ-đề thọ, giác hoa nhi thành dĩ.” Tổ tri kỳ ý, tức vi thế lạc thọ cụ, nhân phó dĩ Đại Pháp. Tôn giả đắc pháp dĩ, hành hóa chí Ba-la-nại quốc, chuyển phó pháp ư Mã Minh, tức hiện thần biến, trạm nhiên viên tịch. Chúng kiến bảo tháp, bí kỳ toàn thân.  Dịch :  Tôn giả người nước Hoa Thị. Nhân lúc Tổ thứ mười (Hiếp Tôn giả) du hóa đến nước này, đang nghỉ dưới bóng cây, Ngài đến chắp tay đứng trước Tổ. Tổ hỏi:

  - Ông từ đâu đến?

  Tôn giả thưa:

  - Dạ! Tâm con chẳng phải đến.

  - Ông trụ ở đâu?

  - Tâm con chẳng dừng.

  - Ông chẳng định sao?

  - Chư Phật cũng vậy.

  - Ông chẳng phải Chư Phật.

  - Chư Phật cũng chẳng có.

  Nhân đó Tổ nói kệ:

  Thử địa biến kim sắc,

  Dự tri hữu thánh chí;

  Đương tọa Bồ-đề thọ,

  Giác hoa nhi thành dĩ[1].

  Dịch:

  Đất này đổi màu vàng

  Dự biết có Thánh sang

  Cội Bồ-đề an tọa

  Hoa giác nở hoàn toàn.

  Tổ biết ý tôn giả liền cho Ngài xuống tóc, thọ giới Cụ túc và truyền trao Đại Pháp. Đắc pháp rồi, Tôn giả du hóa đến nước Ba-la-nại và truyền chánh pháp cho Bồ-tát Mã Minh. Ngay sau đó, Tôn giả hiện thần biến, rồi thản nhiên thị tịch. Đồ chúng xây tháp báu tôn trí nhục thân Ngài.

  Tán viết :

  Chư Phật diệc phi

  Thánh phàm hà lập?

  Phu tọa thọ hạ

  Địa hiện kim sắc

  Đàm chân thật nghĩa

  Nhân thiên võng trắc

  Giác hoa nhất khai

  Cao huyền tuệ nhật[2]  Dịch :

  Chư Phật vốn không

  Thánh phàm nào có

  Dưới cây trải tòa

  Đất hiện vàng chói

  Luận tỏ nghĩa chân

  Trời người không lường

  Hoa giác vừa nở

  Trời tuệ treo cao.  Hoặc thuyết kệ viết :  Bổn vô lai vãng Diệu giác sơn 

  Ly chư chỉ tướng vạn Phật truyền

  Địa hiện kim sắc cát tường triệu

  Thiên vũ bảo hoa thụy ứng tiên

  Thánh nhân giáng thế hóa quần phẩm

  Thần long ủng vệ dự cảm triệu

  Chư Phật dĩ phi hà sở hữu?

  Như thị như thị mạc thanh cao[3]

  (Tuyên Công Thượng Nhân tác)  Dịch :

  Diệu giác xưa nay chẳng động dao

  Xa lìa các tướng vạn Phật trao

  Sắc vàng hiện đất điềm lành ứng

  Hoa báu tuôn rơi cảm tướng mầu

  Thánh nhân giáng thế vì muôn loại

  Long thần hộ vệ ứng duyên mau

  Chư Phật vốn không làm sao có

  Như vậy như vậy chớ truyền rao.

  (Tuyên Công Thượng Nhân)

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • Tổ thứ mười hai: ĐẠI SĨ MÃ MINH (Mahasattva Ashvagosha)  Đại sĩ, Ba-la-nại quốc nhân. Yết thập nhất tổ, vấn viết: “Ngã dục thức Phật, hà giả tức thị?” Tổ viết: “Nhữ dục thức Phật, bất thức giả thị.” Đáp viết: “Phật ký bất thức, yên tri thị hồ?” Tổ viết: “Ký bất thức Phật, yên tri bất thị?” Đại sĩ khoát nhiên tỉnh ngộ. Tổ vi thế độ, nãi viết: “Thử nhân tích vi Tỳ-xá-lợi quốc vương, vận kỳ thần lực, phân thân vi tàm, quốc nhân đắc y. Hậu sinh trung Ấn Độ, mã nhân bi luyến, nhân hiệu Mã Minh. Như Lai ký viết: ‘Ngô diệt hậu lục bách niên, đương hữu hiền giả, độ nhân vô lượng, kế ngô truyền hóa’. Kim chính thị thời.” Toại phó dĩ Pháp. Hậu đắc Ca-tỳ-ma-la, tức nhập Long phấn tấn tam muội, đĩnh thân không trung, như nhật luân tướng, nhiên hậu thị diệt.

  Dịch :

   

  Sư người nước Ba-la-nại, khi yết kiến Tổ thứ mười một (Phú-na-dạ-xa), sư hỏi:

  - Con muốn biết Phật, cái gì là Phật?

  Tổ đáp:

  - Ông muốn biết Phật, không biết là đúng.

  Sư thưa:

  - Đã không biết Phật, sao biết là đúng?

  Tổ bảo:

  - Đã không biết Phật, sao biết chẳng phải Phật?

  Sư hoát nhiên đại ngộ, Tổ liền cho sư xuống tóc, rồi bảo:

  - Người này, xưa kia là vua nước Tỳ-xá-lợi, đã vận thần lực phân thân làm nhiều tằm, nên người nước ấy có đủ áo mặc. Sau đó, Sư sinh vào Trung Ấn Độ, lúc đó những người có kiếp sống như ngựa đều quyến luyến, nên Sư có hiệu là Mã Minh. Trước đây Đức Phật huyền ký rằng: “Sau khi Ta diệt độ 600 năm sẽ có bậc Thánh độ vô lượng người, tiếp nối Ta truyền đạo giáo hóa, nay đã đúng thời.”

  Tổ liền phó Pháp cho sư. Về sau, Sư gặp Ca-tỳ-ma-la (Kapimala) và truyền pháp cho vị này. Truyền pháp xong, Sư liền nhập tam-muội Long phấn-tấn, rồi vút mình lên không trung như tướng mặt trời, sau đó thị tịch.

  Tán viết :

  Túc vận thần lực 

  Dữ lỏa giả y 

  Hà giả thị Phật

  Như thái tác tê

  Nhẫm ma ngộ khứ 

  Chánh Nhãn nan khuy 

  Viễn thọ ký biệt (莂)

  Tài nhãn thượng my[1]  Dịch :

  Xưa vận thần lực

  Cho áo người trần

  Người nào là Phật

  Như rau làm dưa

  Làm sao biết được

  Chánh Nhãn khó tầm

  Xưa đã thọ ký

  Mắt ở trên mày.  Hoặc thuyết kệ viết :

  Dũng mãnh tinh tấn tu thiện căn 

  Vô lượng kiếp lai độ chúng sinh

  Hóa tàm thổ ti Bồ tát nguyện 

  Nhược mã bi minh Tổ sư phong

  Truyền Phật tâm ấn hoằng Đại thừa 

  Tục thánh minh đăng diễn viên tông

  Tây thiên Đông độ tề chiêm ngưỡng 

  Hư không pháp giới nhật đương trung[2]

  (Tuyên Hóa Thượng Nhân tác)

  Dịch :

  Dũng mãnh siêng năng tu pháp lành

  Từ vô lượng kiếp độ quần sanh

  Hóa tằm nhả sợi nguyện Bồ-tát

  Ngựa hý bi thương Tổ tái sanh

  Truyền tâm ấn Phật hoằng chánh pháp

  Khơi đèn tuệ sáng diễn tông thành

  Tây Thiên, Đông Độ đều chiêm ngưỡng

  Mặt nhật không trung hiện rõ rành.

  (Tuyên Hóa Thượng Nhân)

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • Tổ thứ mười ba: TÔN GIẢ CA-TỲ-MA-LA (Kapimala)  Tôn giả, Hoa Thị quốc nhân. Sơ vi ngoại đạo, thông chư dị luận, hữu đại thần lực. Sơ kiến Thập nhị tổ, tác lễ sám hối. Tổ vấn: “Nhữ danh thùy? Quyến thuộc đa thiểu?” Tôn giả viết: “Ngã danh Ca-tỳ-ma-la, hữu tam thiên quyến thuộc.” Tổ viết: “Tận nhữ thần lực, biến hóa nhược hà?” Viết: “Ngã hóa cự hải, cực vi tiểu sự.” Tổ viết: “Nhữ hóa tánh hải đắc phủ?” Viết: “Hà vi tánh hải? ngã vị thường tri.” Tổ viết: “Sơn hà đại địa, giai y kiến lập; tam muội lục thông, do tư biến hiện.” Tôn giả văn ngôn, dữ đồ chúng câu cầu thế độ. Tổ triệu ngũ bách La Hán, dữ thọ cụ giới, phục dĩ đại pháp phó chi. Đắc pháp dĩ, du hóa chí tây Ấn Độ, chuyển phó Long Thọ. Tức hiện thần biến, hóa hỏa phần thân.  Dịch :

  Tôn giả người nước Hoa Thị, ban đầu Ngài là ngoại đạo, biết nhiều về các luận thuyết khác, có thần thông lớn. Vừa gặp Tổ thứ mười hai, Tôn giả đảnh lễ xin sám hối. Tổ hỏi:

  - Ông tên gì? Có bao nhiêu quyến thuộc?

  Tôn giả thưa:

  - Dạ! Con tên Ca-tỳ-ma-la, có ba nghìn đệ tử.

  Tổ hỏi:

  - Dốc hết thần lực của mình, ông biến hóa được đến đâu?

  - Dạ! Con hóa biển cả là việc rất dễ.

  - Ông hóa biển tánh được không?

  - Dạ! Biển tánh là gì, con chưa biết.

  Tổ bảo:

  - Núi sông đại địa đều y cứ biển tánh mà thành lập, tam-muội lục thông cũng do biển tánh mà biến hiện.

  Tổ nói xong, Tôn giả cùng đồ chúng cầu xin xuất gia. Tổ triệu tập năm trăm vị A-la-hán đến trao giới Cụ túc và truyền đại pháp cho Tôn giả. Sau khi đắc pháp, Tôn giả du hóa đến Tây Ấn Độ và truyền pháp cho ngài Long Thọ, rồi hiện thần biến hóa lửa tự thiêu thân mình.

  Tán viết :

  Xướng xuất đa đoan 

  Phách phách thị lệnh

  Dĩ tâm ấn tâm

  Tự kính chiếu kính

  Kiệt tận huyền vi

  Đốn siêu phàm thánh

  Chánh Nhãn khán lai

  Bát vu an bính[1]  Dịch :

  Giảng nói muôn cách

  Gõ phách làm lệnh

  Dùng tâm ấn tâm

  Như kính chiếu kính

  Tận lẽ nhiệm mầu

  Vượt lên phàm thánh

  Chánh nhãn xem qua

  Bình bát thêm cán.  Hoặc thuyết kệ viết :  Ngoại đạo quy Phật tục tuệ đăng 

  Thần thông biến hóa hiển uy linh

  Thâm tri sám hối cầu canh tiến

  Đại khai viên giải tự dung thông

  Bách thiên tam muội tánh hải hiện

  Bát vạn pháp môn nguyện san thành

  Vân canh thu hoạch cần nỗ lực

  Tu hành tu hành hựu tu hành[2]

  (Tuyên Hóa Thượng Nhân tác).

  Dịch :

  Ngoại đạo quy y nối tuệ minh

  Thần thông biến hóa hiển uy linh

  Lỗi xưa sám hối cầu tăng tiến

  Rộng bày trọn nghĩa lý thông tình

  Trăm nghìn biển tánh tam-muội hiện

  Tám vạn pháp môn núi nên hình

  Cày bừa bội thu cần nỗ lực

  Tu hành hai chữ phải chuyên tinh.

  (Tuyên Công Thượng Nhân)

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước

 • Tổ thứ mười bốn: BỒ-TÁT LONG THỌ (Nagarjuna)  Tôn giả, Tây Thiên Trúc quốc nhân. Nhân Thập tam tổ hành hóa chí bỉ, Long Thọ xuất nghênh viết: “Thâm sơn cô tịch, long mãng sở cư; đại đức chí tôn, hà uổng thần túc?” Tổ viết: “Ngô phi chí tôn, lai phỏng hiền giả.” Long Thọ mặc niệm, Tổ tri kỳ ý. Long Thọ hối tạ, Tổ tức dữ độ thoát, cập ngũ bách long chúng câu, thọ cụ giới, phó dĩ đại pháp. Đắc pháp dĩ, hành hóa chí Nam Ấn Độ. Bỉ quốc chi nhân đa tín phúc nghiệp, Tổ vị thuyết Phật tánh nghĩa, chúng văn, tất hồi sơ tâm. Phục ư tọa, hiện thân như mãn nguyệt luân. Chúng trung hữu Ca-na-đề-bà viết: “Thử thị Tôn giả, hiện Phật tánh thể tướng, dĩ thị ngã đẳng.” Hậu phó Pháp ư Ca-na-đề-bà dĩ, nhập nguyệt luân tam muội, quảng hiện thần biến, ngưng nhiên thị tịch.  Dịch :

  Bồ- tát Long Thọ người Tây Thiên Trúc, nhân khi Tổ thứ mười ba (Ca-tỳ-ma-la) đến đây hoằng hóa, Ngài đến nghinh tiếp và thưa:

  - Nơi núi sâu vắng vẻ, là chỗ hang động của rồng rắn, đại đức là bậc chí tôn, vậy chẳng là uổng công thần túc của Ngài sao? Tổ bảo:

  - Ta chẳng phải chí tôn, ta đến là để thăm hỏi hiền giả.

  Ngài Long Thọ nghĩ thầm (trong lòng). Tổ biết Ngài nghĩ gì. Ngài xin sám hối tạ tội. Tổ liền cho Ngài cùng năm trăm đồ chúng xuất gia, truyền giới cụ túc và truyền đại pháp cho Ngài. Sau khi đắc pháp Ngài liền du hóa đến Nam Ấn Độ. Dân chúng ở đây phần nhiều đều tin phước nghiệp, nên Ngài dạy về nghĩa Phật tánh, nghe xong họ đều tin theo. Thế rồi, Ngài trở lại ngay tòa hiện thân như trăng tròn. Bấy giờ, trong chúng có Ca-na-đề-bà nói: ‘Ngài hiện thể tướng của Phật tánh để chỉ dạy chúng ta’.

  Về sau, Ngài phó pháp cho tôn giả Ca-na-đề-bà (Kanadeva) rồi nhập tam-muội Nguyệt luân, hiện nhiều thứ thần biến rồi an nhiên thị tịch.

  Tán viết :

  Phật tánh chi nghĩa 

  Phi hữu vô tướng

  Hiện tam muội luân

  San hô nguyệt thượng

  Thị khắc gia nhi

  Bất lạc thú hướng

  Yết khước song my

  Nhất chùy lưỡng đương[1]  Dịch :

  Nghĩa của Phật tánh

  Chẳng tướng có, không

  Hiện trăng tam-muội

  Vầng trăng san hô

  Đúng nếp gia phong

  Không lọt thứ bậc[2]

  Đôi mày vừa nhướng

  Một nhát trúng hai  Hoặc thuyết kệ viết :

  Thiên Trúc thập tứ tổ truyền tâm 

  Long cung tầm bảo thủ đại kinh

  Pháp giới vi thể vô biên tế

  Hư không thị dụng hữu hà ngân

  Bao la vạn vật hàm chúng diệu

  Quyển tàng nhất mật huýnh căn trần

  Hỏa trạch nguy hiểm hưu lưu luyến

  Thế Tôn thọ hạ kiến minh tinh[3]

  (Tuyên Hóa Thượng Nhân tác)  Dịch :

  Tổ thứ mười bốn được truyền tâm

  Long cung tìm báu được kinh thâm

  Pháp giới là thể không ngằn mé

  Hư không là dụng có chi tâm

  Bao la vạn tượng nhiều vi diệu

  Gồm thâu yếu chỉ thoát mê lầm

  Nhà lửa hiểm nguy đừng lưu luyến

  Phật tọa Bồ đề thấy sao mầu

  (Tuyên Hóa Thượng Nhân)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group