42 Thủ Nhãn Ấn Pháp

 • Lòng Trắc Ẩn

  December 3rd 2012, 9:23 pm
 • 1. Như Ý Châu Thủ
  01. Nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều thứ châu báu, đồ dùng, nên cầu nơi tay cầm châu như ý.

  Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt ra, phạ đa ra, hồng phấn tra


  2. Quyến Sách Thủ
  02. Nếu bị các việc khuấy rối, muốn được an ổn, nên cầu nơi tay cầm dây quyến sách.

  Chân ngôn rằng: Án, chỉ rị, lã ra, mô nại ra, hồng phấn tra  3. Bảo Bát Thủ
  03. Nếu muốn trị các thứ bịnh trong bụng, nên cầu nơi tay cầm cái bát báu.

  Chân ngôn rằng: Án, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt-ra, hồng phấn tra


  4. Bảo Kiếm Thủ
  04. Nếu muốn hàng phục tất cả quỷ, thần, vọng, lượng, nên cầu nơi tay cầm gươm báu.

  Chân ngôn rằng: Án,đế thế, đế nhá, đổ vĩ nảnh, đổ đề bà đà dã, hồng phấn tra


  5. Bạt Chiết La Thủ
  05. Nếu muốn hàng phục tất cả thiên ma thần, nên cầu nơi tay cầm bạt chiết la

  Chân ngôn rằng: Án,nễ bệ nễ bệ, nễ bà dã, ma ha thất rị duệ, tát-phạ ha  6. Kim Cang Xử Thủ
  06. Nếu muốn hàng phục tất cả oán tặc, nên cầu nơi tay cầm chày kim cang

  Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt-ra, chỉ nãnh, chỉ nãnh, bát-ra nễ bát đa dã, tát-phạ ha


  7. Thí Vô Úy Thủ
  07. Nếu muốn trừ tánh ở tất cả chỗ sợ hãi không yên, nên cầu nơi tay thí vô úy.

  Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt-ra, nẵng dã, hồng phấn tra  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày August 9th 2014, 10:51 pm với 2 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  December 3rd 2012, 10:26 pm
 • 8. Nhật Tịnh Ma Ni Thủ
  08. Nếu muốn trị bịnh mắt mờ không thấy ánh sáng, nên cầu nơi tay cầm châu nhựt tinh ma ni.

  Chân ngôn rằng: Án, độ tỉ, ca giả độ tỉ, bát ra phạ rị nảnh, tát-phạ ha

  9. Nguyệt Tịnh Ma Ni Thủ
  09. Nếu bị bịnh nhiệt độc, muốn được mát mẻ hết bịnh, nên cầu nơi tay cầm châu nguyệt tinh ma ni.

  Chân ngôn rằng: Án, tô tất địa, yết rị, tát-phạ ha  10. Bảo Cung Thủ
  10. Nếu muốn được làm quan, lên chức, nên cầu nơi tay cầm cung báu.

  Chân ngôn rằng: Án, a tả vĩ, lệ, tát-phạ ha  11. Bảo Tiễn Thủ
  11. Nếu muốn được mau gặp các bạn lành, nên cầu nơi tay cầm tên báu.

  Chân ngôn rằng: Án, ca mạ lã, tát-phạ ha

  12. Dương Chi Thủ
  12. Nếu muốn trị các thứ bịnh trên thân, nên cầu nơi tay cầm cành dương liễu.

  Chân ngôn rằng: Án, tô tất địa, ca rị, phạ rị, đa nẫm đa, mục đa duệ, phạ nhựt ra, phạ nhựt ra, bạn đà, hạ nẵng hạ nẵng, hồng phấn tra  13. Bạch Phất Thủ
  13. Nếu muốn trừ những chướng nạn ác bên thân, nên cầu nơi tay cầm cây phất trắng.

  Chân ngôn rằng: Án, bát na di nảnh, bà nga phạ đế, mô ha dã nhá, nga mô ha nảnh, tát-phạ ha


  14. Bảo Bình Thủ
  14. Nếu muốn tất cả người trong quyến thuộc được hòa thuận nhau, nên cầu nơi tay cầm cái hồ bình.

  Chân ngôn rằng: Án, yết lệ thảm mãn diệm, tát-phạ ha  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày November 15th 2014, 6:11 pm với 3 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  December 3rd 2012, 11:06 pm
 • 15. Bàng Bài Thủ
  15. Nếu muốn xua đuổi loài hổ báo, sài lang và tất cả ác thú, nên cầu nơi tay cầm cái bàng bài.

  Chân ngôn rằng: Án, dược các sam nẵng, na dã chiến nại-ra, đạt nậu bá rị-dã, bạt xá bạt xá, tát-phạ ha


  16. Việt Phủ Thủ
  16. Nếu muốn trong tất cả thời, tất cả chỗ, lìa nạn quan quân vời bắt, nên cầu nơi tay cầm cây phủ việt.

  Chân ngôn rằng: Án, vị ra dã, vị ra dã, tát phạ ha


  17. Ngọc Hoàn Thủ
  17. Nếu muốn có tôi trai tớ gái để sai khiến, nên cầu nơi tay cầm chiếc vòng ngọc.

  Chân ngôn rằng: Án, bát na hàm, vị ra dã, tát-phạ ha


  18. Bạch Liên Hoa Thủ
  18. Nếu muốn được các thứ công đức, nên cầu nơi tay cầm hoa sen trắng.

  Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt ra, vị ra dã, tát phạ ha


  19. Thanh Liên Hoa Thủ
  19. Nếu muốn được sanh về 10 phương tịnh độ, nên cầu nơi tay cầm hoa sen xanh.

  Chân ngôn rằng: Án – chỉ rị, chỉ rị, phạ nhựt ra, bộ ra bạn đà hồng phấn tra


  20. Bảo Kính Thủ
  20. Nếu muốn được trí huệ lớn, nên cầu nơi tay cầm cái gương báu.

  Chân ngôn rằng: Án, vĩ tát phổ ra, na ra các xoa, phạ nhựt ra, mạn trà lã, hồng phấn tra  21. Tử Liên Hoa Thủ
  21. Nếu muốn được diện kiến 10 phương tất cả chư Phật, nên cầu nơi tay cầm hoa sen tím.

  Chân ngôn rằng: Án, tát ra, tát ra, phạ nhựt ra, hồng phấn tra  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày August 9th 2014, 10:58 pm với 1 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  December 3rd 2012, 11:21 pm
 • 22. Bảo Khiếp Thủ
  22. Nếu muốn lấy được kho báu ẩn trong lòng đất, nên cầu nơi tay cầm cái bảo kíp.

  Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt ra, bát thiết ca rị, yết nẵng hàm ra hồng


  23. Ngũ Sắc Vân Thủ
  23. Nếu muốn được đạo tiên, nên cầu nơi tay cầm hóa hiện mây ngũ sắc.

  Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt ra, ca rị ra tra hàm tra


  24. Quân Trì Thủ
  24. Nếu muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, nên cầu nơi tay cầm bình quân trì (60)

  Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt ra thế khê ra, rô tra hàm tra


  25. Hồng Liên Hoa Thủ
  25. Nếu muốn được sanh lên các cung trời, nên cầu nơi tay cầm hoa sen hồng.

  Chân ngôn rằng: Án, thương yết lệ, tát phạ ha


  26. Bảo Kích Thủ
  26. Nếu muốn xua đuổi giặc nghịch ở phương khác đến, nên cầu nơi tay cầm cây bảo kích.

  Chân ngôn rằng: Án, thảm muội dã, chỉ nãnh hạ rị, hồng phấn tra


  27. Bảo Loa Thủ
  27. Nếu muốn triệu tất cả chư thiên thiện thần, nên cầm nơi tay ống loa báu.

  Chân ngôn rằng: Án, thương yết lệ, ma ha thảm mãn diệm, tát phạ ha  28. Độc Lâu Trượng Thủ
  28. Nếu muốn sai khiến tất cả quỷ thần, nên cầu nơi tay cầm cây gậy đầu lâu.

  Chân ngôn rằng: Án, độ nẵng, phạ nhựt ra  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày December 7th 2014, 1:24 pm với 3 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  December 3rd 2012, 11:37 pm
 • 29. Sổ Châu Thủ
  29. Nếu muốn 10 phương chư Phật sớm đến đưa tay tiếp dẫn, nên cầu nơi tay cầm xâu chuỗi ngọc.

  Chân ngôn rằng: Nẵng mồ – ra đá nẵng, đát ra dạ dã. Án, a na bà đế vĩ nhã duệ. Tất địa tất đà lật đế, tát phạ ha


  30. Bảo Đạc Thủ
  30. Nếu muốn có được tất cả phạm âm thanh tốt nhiệm mầu, nên cầu nơi tay cầm chiếc linh báu.

  Chân ngôn rằng: Nẵng mồ bát ra hàm bá noa duệ. Án, a mật lật đảm, nghiễm bệ thất rị duệ, thất rị, chiếm rị nảnh, tát phạ ha


  31. Bảo Ấn Thủ
  31. Nếu muốn được miệng nói biện luận hay khéo, nên cầu nơi tay cầm chiếc ấn báu.

  Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt ra, nảnh đảm nhá duệ, tát phạ ha


  32. Câu Thi Thiết Câu Thủ
  32. Nếu muốn được thiên thần, long vương thường đến ủng hộ, nên cầu nơi tay cầm cu thi thiết câu.

  Chân ngôn rằng: Án, a rô rô, đa ra ca ra, vĩ sa duệ, nẵng mồ tát phạ ha


  33. Tích Trượng Thủ
  33. Nếu vì lòng từ bi muốn cho tất cả chúng sanh được nhở sự che chở giúp đỡ, nên cầu nơi tay cầm cây tích trượng.

  Chân ngôn rằng: Án, na lật thế, na lật thế, na lật tra bát để, na lật đế na dạ bát nảnh, hồng phấn tra


  34. Hợp Chưởng Thủ
  34. Nếu muốn cho tất cả chúng sanh thường cung kính yêu mến nhau, nên cầu nơi tay hiệp chưởng.

  Chân ngôn rằng: Án – bát nạp mạng, nhá lăng hất rị (Theo trong Tạng bản, lại có chân ngôn: Án, vĩ tát ra, vĩ tát ra, hồng phấn tra)  35. Hóa Phật Thủ
  35. Nếu muốn tùy theo chỗ sanh, thường ở bên Phật, nên cầu nơi tay hiện hóa Phật.

  Chân ngôn rằng: Án, chiến na ra, ba hàm tra rị, ca rị na, chỉ rị na, chỉ rị nỉ, hồng phấn tra  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày August 9th 2014, 11:02 pm với 1 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  December 3rd 2012, 11:46 pm
 • 36. Hóa Cung Điện Thủ
  36. Nếu muốn đời đời kiếp kiếp thường ở trong cung điện Phật, không thọ sanh ở bào thai, nên cầu nơi tay hiện hóa cung điện.

  Chân ngôn rằng: Án, vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra


  37. Bảo Kinh Thủ
  37. Nếu muốn được học rộng nghe nhiều, nên cầu nơi tay cầm quyển kinh báu.

  Chân ngôn rằng: Án, a hạ ra, tát ra phạ ni, nễ dã đà ra, bố nễ đế, tát phạ ha


  38. Bất Thối Kim Luân Thủ
  38. Nếu muốn từ thân này cho đến thân thành Phật, tâm bồ đề thường không lui sụt, nên cầu nơi tay cầm bất thối kim luân.

  Chân ngôn rằng: Án, thiết na di tả, tát phạ ha


  39. Đảnh Thượng Hóa Phật Thủ
  39. Nếu muốn 10 phương chư Phật mau đến xoa đầu thọ ký, nên cầu nơi tay đảnh thượng hóa Phật.

  Chân ngôn rằng: Án, phạ nhựt rị ni, phạ nhựt lãm nghệ tát phạ ha


  40. Bồ Đào Thủ
  40. Nếu muốn có được cây trái ngũ cốc, nên cầu nơi tay cầm chùm bồ đào.

  Chân ngôn rằng: Án, A ma lã kiếm đế nễ nãnh, tát phạ ha


  41. Cam Lộ Thủ
  41. Nếu muốn cho tất cả loài hữu tình đói khát được no đủ mát mẻ, nên cầu nơi tay hóa nước cam lộ.

  Chân ngôn rằng: Án, tố rô tố rô bác ra tố rô, bác ra tố rô, tố rô dã, tát phạ ha  42. Tổng Nhiếp Thiên Tý Thủ
  42. Nếu muốn hàng phục ma oán trong cõi đại thiên, nên cầu nơi tay tổng nhiếp thiên thủ.

  Chân ngôn rằng: Đát nễ dã thá, phạ lồ chỉ đế, thấp phạ ra dã, tra ô hạ di dã, sá phạ ha


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group