Chuc mung chi em nhan dip 08/03 ne!

 • An Hien

  khoảng 2 10 năm trước
 • Mång 8 th¸ng 3
  Hôm nay mồng tám tháng ba
  Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi
  Phần bà được một đĩa xôi
  Ưu tiên phụ nữ nên tôi ăn giùm
  H«m nay mång t¸m th¸ng ba
  ChÞ em ®i kh¸m phô khoa Çm Çm
  Chç th× ®á, chç th× th©m
  B¸c sÜ chÈn ®o¸n bÞ ®©m kh¸ nhiÒu Grin

 • An Hien

  khoảng 2 10 năm trước
 • Hom nay mong 8 thang 3
  Toi giat ho ba cai ao cua toi.
  Phan ba dc 1 dia xoi
  Uu tien phu nu nen tui an gium Grin

  Hom nay mong 8 thang 3
  Chi em di kham phu khoa am am
  Cho thi do cho thi tham
  Bac sy chan doan bi dam kha nhieu Laugh of loud


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group