• umeandaworld2me

  khoảng 1 10 năm trước
 • Một người kia đã bị mù từ thuở vừa sinh ra đời. Mãi sống trong cuộc đời tối tăm nên anh ta không tin gì cả ngoài bóng đêm thăm thẳm.

  Có nhiều người thuật cho anh những câu chuyện nhưng anh ta vẫn quả quyết:

  - Tôi không tin gì cả vì tôi không thấy.

  Một vị lương y thấy vậy động lòng thương hại bèn cố gắng đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn về để chữa bệnh mù mắt cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ luôn lớn tiến nói cùng mọi người rằng:

  - Giờ đây tôi đã thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi.

  Có người biết chuyện khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta trông thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của anh thôi. Thế giới nầy còn có rất nhiều điều khác mà anh chưa biết được như mặt trời, mặt trăng v.v... Anh ta bèn lớn tiếng:

  - Làm gì có những điều ấy. Tôi không tin. Những gì thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi!

  Mọi người đều thương hại cho anh ta, vì đôi mắt của anh ta đã thấy nhưng anh ta vẫn còn bệnh mù.

 • boring

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hihihi hình như mắt boring cũng thấy nhưng boring vẫn còn đang mù thì phải Laugh of loud . Just kidding. Thanks for your post anaways.

 • thanchet07

  khoảng 1 10 năm trước
 • mắt của tc cũng thấy nhưng tc cung sắp mù rồi Grin Có mắt mà chỉ biết nhìn, kô biết cảm nhận và thấu hiểu thì có cũng bằng kô


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group