Thôi Tử và Án Tử

 • hoang_duoc_su

  khoảng 1 10 năm trước
 • Thôi Tử là quyền thần của nước Tê, định giết vua Trang Công, bèn hội họp sĩ phu lại ăn thề. Ai nấy đều sợ hãi răm rắp vâng lời. Chỉ có Án Tử nghiễm nhiên như không, nhất quyết không chịu thề.
  Thôi Tử mới bảo Án Tử: "Ngươi nghe ta. Ta lấy được nước thì chia cho một nửa. Nếu không nghe, ta sẽ giết ngay lập tức."
  Lúc ấy, bốn bề quân lính hầm hầm vây quanh, chỉ có lệnh là hạ gươm giáo đâm chém Án Tử. Dẫu chết đến nơi mà Án Tử không biến sắc mặt, lại ung dung nói rằng: "Lấy lợi mà nhử người ta, bảo người ta phản bội quân thượng là bất nhân; lấy binh khí để hiếp người làm người ta mất chí khí là bất dũng. Giết thì giết, ta không theo việc nhà ngươi làm."
  Thôi Tử nghe xong, không dám làm gì Án Tử. Án Tử đứng dậy khoan thai bước ra.

  (Cổ Học Tinh Hoa)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group