Phật Đản

  • Khoai

    khoảng 2 10 năm trước
  • hihihi .. cao nhân nào ở ngoài có ý kiến thì góp dzô nghen ..
    Đản là ngày

    Phật Đản là ngày thiêng liêng của Đấng Toàn Giác thị hiện ra đời, ngày trần gian hân hoan chào đón Đấng Đại Giác Thế Tôn, ngày chư Thiên vui mừng đảnh lễ Đức Điều Ngự, ngày tứ sanh lục đạo được chiếu rọi Ánh Đạo Vàng, và là ngày rung động huy hoàng khắp mười phương ba cõi

    Phật Đản là ngày của Phật .. not to compare to Chúa Nhật nha


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group