Thảo luận : Tết Kỷ Dậu 1789, Quang Trung hoàng đế đánh tan 29 vạn quân Thanh .Sự thật hay huyền thoại ?

 • Mr_Hoang

  khoảng 1 10 năm trước
 • Như tất cả mọi người đều biết, lâu nay nhân dân Việt Nam hết sức tự hào về chiến thắng Kỷ Dậu 1789 của vua Quang Trung trước 29 vạn quân Thanh . Còn gì tự hào hơn nữa chứ khi mà chỉ trong 10 ngày 10 vạn quân Việt Nam đã đánh tan tành 29 vạn quân Mãn Thanh, đánh cho chúng cút chạy hụt mạng về phương bắc, làm cho bọn TQ sợ đế mức "từ cửa ải về mé bắc hơn mấy trăm dặm tịnh không nghe thấy 1 tiếng người nào !" (Việt Nam sử lược, Trần Trọng Kim, trang 374)

  Tuy nhiên vẫn có 1 số giả thiết về chiến thằng này nhằm làm người Việt Nam thất vọng 1 phen Evil .

  Các bác nào có những giả thiết gì thì nói ra cho mọi người cùng suy ngẫm :)

  1 tranh web chính thống ca ngợi chiến thắng Kỷ Dậu

  http://www.quehuong.org.vn/vi/nr050307131435/nr050106094245/nr05022109 5119/ns050225165317

  Có ca hơi quá 1 chút nhưng cũng chẳng sao
  Grin  Được sửa lần cuối bởi Mr_Hoang vào ngày khoảng 1 10 năm trước với 1 lần trong tổng số.
 • taothao77

  khoảng 1 10 năm trước
 • http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=61475&ChannelID =10

  "hình dung có một khu đất rộng bằng phẳng hình chữ nhật, cạnh lớn đo được ít nhất ba cây số(?). " trong đó chưa kế dân chúng, chợ búa, etc + 29 vạn quân Thanh + hông biết nhà Lê lúc đó còn có bao nhiêu quân nữa ...tính chuyện ăn uống còn bị TaoTháo dí nữa chổ đâu mà chứa cho nỗi

  Link của chú nói hông rỏ gì hết tôi còn nhớ đọc quyểN Hoàng Lê Thống Nhất Chí nói vua QT dùng 20 tấm với 30 tên quân lực luỡng để đánh Tôn Sỹ Nghị ...20*30=600 quân ...xin hỏi 29 vạn quân Thanh duới quyền điều khiển của Tôn sỹ Nghị sao NGU THÊ? tai sao hông dùng biễn ng` chỉ cần tiểu không 600 quân kia chắc chết đuối quá Grin Lý do hay nhất là Tôn Sỹ Nghị hông đủ quân nên thủ thành ..tại vi chỉ đem khoảng 3 hay 4 ngàn quân mà trọng lực thì ở thành Hà Nội ...suy ra 29 vạn quân Thanh chỉ là tô phở mà mấy ông sử nấU ra mà thôi ...

  Tôi hông nhớ trang mấy trong quyển Hoàng Lê Thống Nhất Chí nhưng các chú xem sứ chắc nhớ đến khúc đó chứ 20 tấm ván với 30 tên lính = 600 quân ....hehehehehe

 • Mr_Hoang

  khoảng 1 10 năm trước
 • Để rõ ràng, rành mạch hơn mình xin trích 1 đoạn trong quyển Việt Nam sử luợc của học giả Trần Trọng Kim về chiến thắng Kỷ Dậu

  http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2nqn1n31n343 tq83a3q3m3237nnn4n&cochu=

  4. Vua Quang Trung Đại Phá Quân Thanh.


  Bắc Bình Vương được tinh quân nhà Thanh đã sang đóng ở Thăng Long, lập tức hội các tướng sĩ để bàn việc đem binh ra đánh, các tướng đều xin hãy chính ngôi tôn, để yên lòng người rồi sẽ khởi binh.  Bắc Bình Vương bèn sai đắp đàn ở núi Bàn Sơn, ngày 25 tháng mười một năm mậu thân (1788), Vương làm lễ lên ngôi Hoàng Đế, rồi tự mình thống lĩnh thủy bộ đại binh ra đánh giặc Thanh. Ra đến Nghệ An nghỉ lại 10 ngày để kén lấy thêm binh, cả thảy được 10 vạn quân và hơn 100 con voi.  Vua Quang Trung điểm duyệt quân sĩ, truyền dụ nhủ bảo mọi người phải cố gắng đánh giặc giúp nước. Đoạn rồi kéo quân ra Bắc, đến ngày 20 tháng chạp thì đến núi Tam Điệp. Bọn Ngô Văn Sở, Ngô Thì Nhiệm đều ra tạ tội, kể chuyện quân Tàu thế mạnh, sợ đánh không nổi, cho nên phải lui về giữ chỗ hiểm yếu.  Vua Quang Trung cười mà nói rằng: "Chúng nó sang phen này là mua cái chết đó thôi. Ta ra chuyến này thân coi việc quân đánh giữ, đã định mẹo rồi, đuổi quân Tàu về chẳng qua 10 ngày là xong việc. Nhưng chỉ nghĩ chúng là nước lớn gấp 10 nước ta, sau khi chúng thua một trận rồi, tất chúng lấy làm xấu hổ, lại mưu báo thù, như thế thì đánh nhau mãi không thôi, dân ta hại nhiều, ta sao nỡ thế. Vậy đánh xong trận này, ta phải nhờ Thì Nhiệm dùng lời nói cho khéo để đình chỉ việc chiến tranh. Đợi mươi năm nữa, nước ta dưỡng được sức phú cường rồi, thì ta không cần phải sợ chúng nữa."  Vua Quang Trung truyền cho tướng sĩ ăn tết Nguyên Đán trước, để đến hôm trừ tịch thì cất quân đi, định ngày mồng 7 tháng giêng thì vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng. Đoạn rồi, truyền lệnh cho ba quân đến nghe lệnh điều khiển.  Đại tư mã Sở, Nội Hầu Lân đem tiền quân đi làm tiên phong. Hô hổ Hầu đem hậu quân đi đốc chiến.  Đại đô đốc Lộc, Đô đốc Tuyết đem hữu quân cùng thủy quân, vượt qua bể vào sông Lục Đầu. Rồi Tuyết thì kinh lược mặt Hải Dương, tiếp ứng đường mé đông; Lộc thì kéo về vùng Lạng Giang, Phượng Nhỡn, Yên Thế để chặn đường quân Tàu chạy về.  Đại đô đốc Bảo, đô đốc Mưu đem tả quân cùng quân tượng mã đi đường núi ra đánh phía tây. Mưu thì xuyên ra huyện Chương Đức (nay là Chương Mỹ), tiện đường kéo thẳng đến làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì, đánh quân Điền Châu; Bảo thì thống suất quân tượng mã theo đường huyện Sơn Lãng ra làng Đại Áng thuộc huyện Thanh Trì tiếp ứng cho mặt tả.  Năm quân được lệnh đều thu xếp đâu đấy, đến hôm 30 khua trống kéo ra Bắc. Khi quân sang sông Giản Thủy , cánh nghĩa quân của nhà Lê tan vỡ chạy cả. Vua Quang Trung thân đốc các quân đuổi theo đến huyện Phú Xuyên bắt sống hết được toán quân Tàu đóng ở đấy, không một người nào chạy thoát được; vì thế cho nên không có tin báo về, những quân Tàu đóng ở làng Hà Hồi và làng Ngọc Hồi không biết gì cả. Nửa đêm ngày mồng 3 tháng giêng năm Kỷ Dậu (1789) quân vua Quang Trung đến làng Hà hồi vây kín đồn giặc, rồi bắc loa lên gọi, các quân dạ rầm cả lên, có hàng muôn người. Quân canh đồn bấy giờ mới biết, sợ hãi thất thố, đều xin hàng, bởi thế, lấy được hết cả quân lương và đồ khí giới. Sáng mờ mờ ngày mồng năm, quân Tây Sơn tiến lên đến làng Ngọc Hồi, quân Tàu bắn súng ra như mưa. Vua Quang Trung sai người lấy những mảnh ván, ghép ba mảnh lại làm một, lấy rơm cỏ giấp nước quấn ở ngoài, rồi sai quân kiêu dũng cứ 20 người khiêng một mảnh, mỗi người dắt một con dao nhọn, lại có 20 người cầm khí giới theo sau. Vua Quang Trung cưỡi voi đi sau đốc chiến, quân An Nam vào đến gần cửa đồn, bỏ ván xuống đất, rút dao ra, xông vào chém, quân đi sau cũng kéo ùa cả vào đánh. Quân Tàu địch không nổi, xôn xao tán loạn, xéo lẫn nhau mà chạy. Quân Nam thừa thế đánh tràn đi, lấy được các đồn, giết quân Thanh thây nằm ngổn ngang khắp đồng, máu chảy như tháo nước. Quân các đạo khác cũng đều được toàn thắng. Quan nhà Thanh là đề đốc Hứa Thế Hanh, tiên phong Trương Sĩ Long, tả dực Thượng Duy Thăng đều tử trận cả; quan phủ Điền Châu là Sầm Nghi Đống đóng ở Đống Đa bị quân An Nam vây đánh cũng thắt cổ mà chết .  Tôn Sĩ Nghị nửa đêm được tin báo, hoảng hốt không kịp thắng yên ngựa và mặc áo giáo, đem mấy tên lính kỵ chạy qua sông sang Bắc. Quân các trại nghe tin như thế, xôn xao tan rã chạy trốn, tranh nhau sang cầu, một lát cầu đổ, sa cả xuống sông chết đuối, sông Nhị Hà đầy những thây người chết.  Vua Chiêu Thống cũng theo Tôn Sĩ Nghị sang sông cùng với bà Hoàng Thái Hậu và mấy người cận thần chạy sang Tàu.
  Đạo quân Vân Nam và Quý Châu đóng ở miền Sơn Tây nghe tin Tôn Sĩ Nghị đã thua, cũng rút quân chạy về.  Ngày hôm ấy vua Quang Trung đốc quân đánh giặc, áo ngự bào bị thuốc súng bắn vào đen như mực. Đến trưa thì vào thành Thăng Long, sai tướng đem binh đuổi đánh quân nhà Thanh đến cửa Nam Quan. Những dân Tàu ở gần Lạng Sơn sợ khiếp, đàn ông, đàn bà dắt díu nhau mà chạy, từ cửa ải về mé bắc hơn mấy trăm dặm, tịnh không nghe thấy tiếng một người nào?  Vua Quang Trung vào thành Thăng Long, hạ lệnh chiêu an, phàm những người Tàu trốn tránh ở đâu ra thú tội, đều được cấp cho áo mặc, lương ăn. Lại bắt được cả ấn tín của Tôn Sĩ Nghị bỏ lại, trong những giấy má bắt được có tờ mật dụ của vua Càn Long nói rằng: " Việc quân nên từ đồ, không nên hấp tấp. Hãy nên đưa hịch truyền thanh thế đi trước, và cho các quan nhà Lê về nước cũ hợp nghĩa binh, tìm tự quân nhà Lê đem ra đứng đầu để đối địch với Nguyễn Huệ, thử xem sự thể thế nào. Nếu lòng người nước Nam còn nhớ nhà Lê, có quân ta kéo đến, ai là chẳng gắng sức. Nguyễn Huệ tất phải tháo lui; ta nhân lấy dịp ấy mà sai Tự quân đuổi theo, rồi đại binh của ta theo sau, như thế không khó nhọc mấy nỗi mà nên được công to, đó là mẹo hay hơn cả. Ví bằng suốt người trong nước, nửa theo đằng nọ, nửa theo đằng kia, thì Nguyễn Huệ tất không chịu lui. Vậy ta hãy đưa thư sang tỏ bảo đường họa phúc xem nó đối đáp làm sao. Đợi khi nào thủy quân ở Mân, Quảng đi đường bể sang đánh mặt Thuận Hóa và Quảng Nam rồi, bộ binh sẽ tiến lên sau. Nguyễn Huệ trước sau bị địch, thế tất phải chịu thua. Bấy giờ ta sẽ nhân mà là ơn cho cả hai bên; tự đất Thuận Hóa Quảng Nam trở vào Nam, thì cho Nguyễn Huệ; tự châu Hoan, châu Ái trở ra Bắc thì phong cho Tự quân nhà Lê. Ta đóng đại binh lại để kiềm chế cả hai bên, rồi sẽ có xử trí về sau".  Vua Quang Trung đem tờ mật dụ ấy bảo với Ngô Thì Nhiệm rằng: " Ta xem tờ chiếu của vua nhà Thanh chẳng qua cũng muốn mượn tiếng để lấy nước ta đó thôi. Nay đã bị ta đánh thua một trận, tất là lấy làm xấu hổ, chắc không chịu ở yên. Hai nước mà đánh nhau thì chỉ khổ dân. Vậy nên dùng lời nói khéo, để khiến cho khỏi sự binh đao; việc ấy nhờ nhà người chủ trương cho mới được".  Ngô Thì Nhiệm vâng lệnh làm thư đại khái nói rằng: "Nước Nam vốn không dám chống cự với đại quốc, nhưng chỉ vì Tôn Sĩ Nghị làm nhỡ việc cho nên phải thua. Vậy nay xin tạ tội và xin giảng hòa."  Vua Quang Trung sai sứ đem thư sang Tàu, và lại sai đem những quân nhà Thanh đã bắt được, để ở một nơi, cấp cho lương thực, đợi ngày cho về nước. Xếp đặt mọi việc xong rồi, đem quân về Nam, lưu Ngô Văn Sở và Phan văn Lân ở lại tổng thống các việc quân quốc; còn những việc từ lệnh giao thiệp với nước Tàu thì ủy thác cho Ngô Thì Nhiệm và Phan Huy Ích cho được tự tiện mà khu xử, hễ không có việc gì quan hệ thì bất tất phải đi tâu báo mà làm gì.

 • Mr_Hoang

  khoảng 1 10 năm trước
 • Vài lời bàn của mình

  Học giả Trần Trọng Kim là 1 sử gia rất có uy tín của ngành sử học Việt Nam trước CMT8, cho chúng ta có thể yên tâm về những gì ông viết . Ông không nêm gia vị nhiều đến mức mà phở biến thành hủ tiếu đâu Grin, bạn taothao nhỉ Innocent .

  Hầu hết những tài liệu sử học VN đều đông ý là sau khi dừng lại ở Tam Điệp Biện Sơn tuyển quân thì vua Quang Trung thống lĩnh cả thảy 10 vạn quân ra Bắc để đập tan quân Thanh (không phải là 600 dũng sĩ đâu ;) ).Chi tiết này cho ta thấy rằng quân Thanh đã huy động 1 lực lượng khá lớn sang VN (nếu chỉ có vài ngàn quân như bạn taothao nói thì Ngô Văn Sở đâu phải bỏ Thăng Long Chạy về Tam Điệp nhỉ Innocent )

  Còn về chuyện thành Thăng Long nhỏ không chứa nổ 29 vạn quân Thanh thì bạn taothao hiểu sai rồi .29 vạn quân đó đâu có co cụm lại ở hết trong thành Thăng long đâu, có 1 vạn quân ở đồn Hà Hồi, 3 vạn ở Ngọc Hồi , trong khi đó cánh quân Vân-Quý đóng ở Sơn tây chứ đã vào Thăng Long đâu, rồi còn phải rải quân ra để phòng thủ các nơi nữa chứ .Và hơn nữa quân đội hạ trại ở nơi đồng không trống trải chứ ai lại chui vô thành chật ních dân mà hạ trại bao giờ , trừ khi là bị bao vây trong thành .

  Còn về quân số của quân Thanh thì thật ra cũng có 1 số nghi vấn, do đó Việt Nam sử lược đã không đề cập đến quân số quân Thanh như 1 số sách khác . Tuy nhiên chiến thắng Kỷ Dậu 1789 vẫn là 1 chiến thắng rất lớn của lịch sử VN, 1 vài nghi vấn hàm hồ há có thể làm lu mờ 1 kì công to lớn của cha ông à
  Evil Angry Laugh of loud

 • taothao77

  khoảng 1 10 năm trước

 • quân Tây Sơn tiến lên đến làng Ngọc Hồi, quân Tàu bắn súng ra như mưa. Vua Quang Trung sai người lấy những mảnh ván, ghép ba mảnh lại làm một, lấy rơm cỏ giấp nước quấn ở ngoài, rồi sai quân kiêu dũng cứ 20 người khiêng một mảnh, mỗi người dắt một con dao nhọn, lại có 20 người cầm khí giới theo sau.


  chú thấy ghi thiếu hông ...bao nhiêu tấm váng tất cả ...trong Hoàng Lê Thốn Nhất chí thì ghi rỏ hơn ...chú nên tìm đọc cuốn đó đi ...


  Còn về quân số của quân Thanh thì thật ra cũng có 1 số nghi vấn, do đó Việt Nam sử lược đã không đề cập đến quân số quân Thanh như 1 số sách khác . Tuy nhiên chiến thắng Kỷ Dậu 1789 vẫn là 1 chiến thắng rất lớn của lịch sử VN, 1 vài nghi vấn hàm hồ há có thể làm lu mờ 1 kì công to lớn của cha ông à


  đó chỉ là chiến thắng ...không kể là nói lớn được ...con số 29 vạn tôi nghi quá à ...lịch sỬ cho thấy ta đánh thắng mấy anh ba Tầu chỉ có nhờ địa điểm và nhân lực .... trong cuốn HLTNChí ...có ghi lên mấy mưoi vạn ...mấy mươi vạn là nhiều hơn 10 vạn ..còn cu Trần Trọng Kiêm đúng là 1 ng` có uy tín nhưng cụ củng phải xem xét lại những sử cũa tiên cha để lại MÀ TÔI ĐẢ NÓI ....nếu sự thực dược ghi ra..chúng ta hông có sự để đọc đâu ...tai sao vậy ...mấy ông ghi sử đã bị mất đâu rồi còn đâu ...

 • Mr_Hoang

  khoảng 1 10 năm trước
 • đó chỉ là chiến thắng ...không kể là nói lớn được ...


  Chà cái gò Đống Đa còn nằm đó ngày ngày nghi ngút khói hương mà con dân Việt Nam đã có người bĩu môi bảo là chiến thắng nhỏ (không lớn Grin )

  nếu sự thực được ghi ra..chúng ta hông có sự để đọc đâu ...tại sao vậy ...mấy ông ghi sử đã bị mất đâu rồi còn đâu ...


  Vậy ra hầu hết sử gia Việt Nam từ sau chiến thắng Kỷ Dậu đến nay đều nói dối hết nhỉ Angry .Vua Gia Long cũng nên chém đầu tất cả bọn sử gia nào dám viết là vua Quang Trung đã đánh tan 29 vạn quân Thanh đi nhỉ, ai lại để cho chiến công của 1 kẻ thù được ghi vào chính sử 1 cách huy hoàng như thế chứ (đừng biện hộ là ông ta rộng lượng nhá Grin) . Bạn có sử liệu nào chứng minh là quân Thanh ít hơn 29 vạn không ?

  lịch sỬ cho thấy ta đánh thắng mấy anh ba Tầu chỉ có nhờ địa điểm và nhân lực


  Chứng minh điều này 1 cách thuyết phục đi Laugh of loud

 • taothao77

  khoảng 1 10 năm trước

 • Quote:
  lịch sỬ cho thấy ta đánh thắng mấy anh ba Tầu chỉ có nhờ địa điểm và nhân lực

  Chứng minh điều này 1 cách thuyết phục đi


  Thí dụ :
  Chính quyền Vn đả mang lại độc lập cho đất nước là nhờ có rừng âm U ..đường mòn HỒ chí Minh ...nhờ nhân lực hùng hậu từ đàn bà đế trẻ em di chuyển lương thực đến vũ khí ..dùng nhiều đánh ít ...:)

  Nhà Tây Sơn đánh được thiên hạ là phải có 1 số lượng quân sự rất lớn ...Như tôi đả viết trong bài "sự thật của vua QT" ...thử hỏi 1 làng có bao nhiều nóc nhà la bao nhiêU lính ...biển ng` đó chú Hoàng ...

  Mổi lần mấy chú Ba Tầu qua việt rất khó khăn ...chú có đến HaNội chưa ...chung quanh là núi rất dể mà khó công ...Lương cho 29 vạn quân mà phải di chuyển bằng đường núi hehehehe ...nếu có ng` việt thời Bác Hồ giúp đở làm sao di chuyển và có 1 số dân lực hùng hậu ...MAY MẮN NHA!! có thể làm được


  Vậy ra hầu hết sử gia Việt Nam từ sau chiến thắng Kỷ Dậu đến nay đều nói dối hết nhỉ .Vua Gia Long cũng nên chém đầu tất cả bọn sử gia nào dám viết là vua Quang Trung đã đánh tan 29 vạn quân Thanh đi nhỉ, ai lại để cho chiến công của 1 kẻ thù được ghi vào chính sử 1 cách huy hoàng như thế chứ (đừng biện hộ là ông ta rộng lượng nhá ) . Bạn có sử liệu nào chứng minh là quân Thanh ít hơn 29 vạn không ?

  Nên nhớ sử sách chỉ bắt đầu nói nhiều về vua QT khoảng năm 1940s ...là chứng tỏ nhà Nguễn sau nầy hông có ghi nhiều ...thử hỏi nếu nhà Tây Sơn đuợc lòng dân sao lại mất lẹ vậy ...chú nên xem bài củi tôi "sự thật của vua QT" thì biết ...thời đó dân miền Bắc thì vẩn còn nhớ đến nhà Lê mà miên Nam thì ủng hộ Nguyễn Ánh ...chú biết tại sao Nguyễ Ánh đóng đô ở Huế mà hông ở Hà Nội hông vì ông ta biết dân miền Bắc vẩn tưởng nhớ đến nhà Lê ...đọc sách đừng suy nghỉ 1 chiều phải có 2 chiều củng như xa lộ có 2 chiều vậy Giggling

 • Mr_Hoang

  khoảng 1 10 năm trước
 • không thuyết phục không thuyết phục chút nào Grin Laugh of loud

  Chính quyền Vn đả mang lại độc lập cho đất nước là nhờ có rừng âm U ..đường mòn HỒ chí Minh ...nhờ nhân lực hùng hậu từ đàn bà đế trẻ em di chuyển lương thực đến vũ khí ..dùng nhiều đánh ít ...


  Bạn muốn nói thời kì nảo trước CMT8, kháng chiến chống Pháp, hay là kháng chiến chống Mỹ ? Mà cái nào thì cũng lạc đề cả mấy cái đó đâu có dính đến mấy anh TQ đâu . Chứng minh lại đi Grin .

  Nhà Tây Sơn đánh được thiên hạ là phải có 1 số lượng quân sự rất lớn ...Như tôi đả viết trong bài "sự thật của vua QT" ...thử hỏi 1 làng có bao nhiều nóc nhà la bao nhiêU lính ...biển ng` đó chú Hoàng ...


  Mới biết đó nha Laugh of loud. Vua Quang Trung Nguyễn Huệ chuyên dùng lối hành quân thần tốc, bất ngờ để chiếm tiên cơ, giành địa lợi để thắng kẻ thù chứ có bao giờ lấy thịt đè người đâu nhỉ .Bạn cho ví dụ về chuyện lấy thịt đè người của vua quang Trung đi ."1 lực lượng quân sự rất lớn" không có nghĩa là áp đảo bạn taothao à, vì lực luợng của chúa Trịnh và chúa Nguyễn sẽ là vô cùng lớn .Bạn có bao giờ nhìn thấy 1 cuộc nổi dậy mà có quân số lớn hơn quân số triều đình chưa ? Sẵn cho mình luôn cái nguồn về chuyện tuyển lính của vua Quang Trung luôn đi Laugh of loud , nói thật mình không tin chuyện này đâu, phải có 1 sử gia uy tín nào viết chứng thực thì mình mới xét lại .

  Mổi lần mấy chú Ba Tầu qua việt rất khó khăn ...chú có đến HaNội chưa ...chung quanh là núi rất dể mà khó công ...Lương cho 29 vạn quân mà phải di chuyển bằng đường núi hehehehe ...nếu có ng` việt thời Bác Hồ giúp đở làm sao di chuyển và có 1 số dân lực hùng hậu ...MAY MẮN NHA!! có thể làm được


  Ai mà chẳng biết là viễn chinh là việc vô cùng khó khăn chứ, nếu dễ thì giờ này anh em mình nói chuyện với nhau = tiếng Tàu rồi Giggling .Bạn đọc lại sách sử đoạn Lý Thái tổ dời đô đi ha, coi địa thế Thăng Long thời đó như thế nào . Lương thảo tuy cũng là 1 nghi vấn hay nhưng không thuyết phục lắm đâu, nếu đã quyết đánh thì bao nhiêu khó khăn cũng không là vấn đề gì, tăng dân phu, trâu bò, xe cộ, tích trữ thêm lương là được .1 điểm nữa là vua Càn Long rất trông cậy vào việc vua Lê sẽ chu cấp cho quân Thanh lương thực (vua Lê lên ngôi, lòng dân cảm khái đóng góp nôi quân -->nuôi bọn Trung Quốc tham lam) .

  Nên nhớ sử sách chỉ bắt đầu nói nhiều về vua QT khoảng năm 1940s ...là chứng tỏ nhà Nguễn sau nầy hông có ghi nhiều ...


  Chuyện này thì bạn hiểu sai mất rồi, thời xưa thì ngành in chưa phát triển như bây giờ đâu, sách sử có ghi đấy nhưng không phổ biến sâu rông thôi . Khoảng những năm 1920s thì các phong trào văn hoá yêu nước bùng nổ (Đông Kinh nghĩa thục, Đông du ..) Nhu cầu về sách sử để truyền bá tinh thần dân tộc thúc đẩy nhiều học giả nghiên cứu và viết nên nhiều bộ sách sử có giá trị . Lúc này sách sử dồi dào hơn,nên bạn mới có cảm giác là đến thời kì này Quang Trung mới được nói đến nhiều hơn thôi .Ờ mà có 1 điều mà bạn nói đúng, vua Quang Trung chưa được lòng dân .Đáng tiêc, đáng tiếc Ohh my!! Cryin

 • taothao77

  khoảng 1 10 năm trước

 • không thuyết phục không thuyết phục chút nào

  Quote:
  Chính quyền Vn đả mang lại độc lập cho đất nước là nhờ có rừng âm U ..đường mòn HỒ chí Minh ...nhờ nhân lực hùng hậu từ đàn bà đế trẻ em di chuyển lương thực đến vũ khí ..dùng nhiều đánh ít ...


  Bạn muốn nói thời kì nảo trước CMT8, kháng chiến chống Pháp, hay là kháng chiến chống Mỹ ? Mà cái nào thì cũng lạc đề cả mấy cái đó đâu có dính đến mấy anh TQ đâu . Chứng minh lại đi .


  Khi nói lịch sử là lịch sử ...tôi hông có chi ti ti như đàn bà đâu Grin có bao giờ mình đánh thắng ng` ta mà hông nghên ngoan chứ ...nhưng chiến thăng Mỹ Pháp ta đâu nói là mình dùng gấp 2 3 lần số quân cũa địch

  Về vụ vua QT tuyển lính tôi quả tình củ giống như bao chàng trai trẻ say mê vua QT từ 1 thần tượng đến bây giờ nói nhỮng lời hông nên nói với bật tiền bối như vậy nhưng hông nói thì hông ai biết ...tiếc là cuốn sách đó tôi hông nhớ là có đem qua đây haykhông ...nhưng tưa đề là Vua Quang Trung Nguyễn Huệ khoãng 100 trang nói rất tốt về ông ta nhưng có vài trang nói nhƯ cách chiêu mộ lính thì hông bằng lòng ...để tìm lại coi xem heheheh

  Khoảng những năm 1920s thì các phong trào văn hoá yêu nước bùng nổ (Đông Kinh nghĩa thục, Đông du ..) Nhu cầu về sách sử để truyền bá tinh thần dân tộc thúc đẩy nhiều học giả nghiên cứu và viết nên nhiều bộ sách sử có giá trị .

  Nói rất đúng ...!!! Họ chỉ tìm nhỮng gì gần với hiện tài rồi thêm mắm và muối ..
  1. Nguyễn Huệ ...anh hùng áo vải nghĩa sao ...AI CỦNG CÓ THỂ LÀ NG HUỆ cả chỉ cần anh dũng giết giặc là Nguyễn Huệ ...

  2. Khơi dậy lòng dân để chống xâm lăng...ai mà giỏi nhƯ NHuệ, 29 vạn còn bị giết nói chi và ngàn chú Pháp Laugh of loud


  .Ờ mà có 1 điều mà bạn nói đúng, vua Quang Trung chưa được lòng dân .Đáng tiêc, đáng tiếc

  Tôi hông có thấy tiết đâu ...đó là bài học cho tất cả mọi ng` ...muốn làm chính trị thì phải biết lòng dân ...củng như câu "Quan là phụ mẩu của nhân dân" dân là gốc ...mất dân thì mất gốc thôi ...RẤT ĐƠN GIẢN ....RẤT ĐƠN GIẢN ...

 • ngandao

  khoảng 1 10 năm trước
 • Lịch sử việt nam có nhiểu vua quá,,,, nhớ hoài không hết...

 • taothao77

  khoảng 1 10 năm trước
 • Lại thêm cho các bác 1 bài nửa nhưng đọc thì đọc ...ĐỪNG ĐỌC CÂU CUỐI MÀ THIÊN ĐÀNG SỤP ĐỖ ĐÓ ...tôi nói trước rồi đó ...đừng trách đó nha Laugh of loud

 • Mr_Hoang

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hay, rất hay :) 1 bài viết hay về nghi vấn quân số của quân Thanh trong chiến thắng Kỷ Dậu Rolleyes .
  Đoạn kết luận rất đúng ý mình Grin

 • taothao77

  khoảng 1 10 năm trước
 • Chú Hoàng,

  Tôi vừa mới mở 1 topic ....và củng để test xem nhưng ng` việt nam vào forum này là nhưng ai heheheheh

  I'll tell you after 1 week!!!!


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group