Trang web Pháp Âm

 • nhoccon1413

  khoảng 2 10 năm trước
 • nhoccon1413 mạo muội làm một trang web về Pháp Âm mong muốn đem lại lợi lạc cho các quý đạo hữu và tất cả mọi người

  xin vui lòng ghé thăm tại : http://phapam.good.to

 • OngBi

  khoảng 2 10 năm trước
 • cầu tam bảo gia hộ nhóccon1413 thân tâm an lạc, niệm Phật tin tấn .

  BẠCH Y THẦN CHÚ

  TỊNH - KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN

  Tu lị tu lị ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha
  Tu lị tu lị ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha
  Tu lị tu lị ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha
  TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔN

  Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, tu ma lị, ta bà ha
  Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, tu ma lị, ta bà ha
  Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, tu ma lị, ta bà ha
  TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN

  Án sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, Đạt ma sa phạ, bà phà truật độ hám.
  Án sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, Đạt ma sa phạ, bà phà truật độ hám.
  Án sa phạ bà phạ, truật đà sa phạ, Đạt ma sa phạ, bà phà truật độ hám.
  AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN

  Nam mô tam mãn đà, một đà nẫm án tô rô tô rô, địa vĩ ta bà ha
  Nam mô tam mãn đà, một đà nẫm án tô rô tô rô, địa vĩ ta bà ha
  Nam mô tam mãn đà, một đà nẫm án tô rô tô rô, địa vĩ ta bà ha
  PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN

  Án nga nga nẫng tam phạ phiệt nhiệt la hộc.
  Án nga nga nẫng tam phạ phiệt nhiệt la hộc.
  Án nga nga nẫng tam phạ phiệt nhiệt la hộc.
  BẠCH Y QUÁN THẾ ÂM ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ

  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát
  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát
  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát

  Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, đát chỉ đá, án dà liệp phạt đá, án dà liệp phạt đá, dà ha phạt đá, liệp dà phạt đá, liệp dà phạt đá ta ha, thiên la thần, địa la thần, thân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi trần.
  CHUNG

  KHÓA TỤNG KINH CỨU KHỔ


  Tịnh pháp giới chân ngôn
  Ám lãm (21 lần)
  Văn thù hộ thân chân ngôn
  Án sỉ lâm bộ lâm ( 7 lần)
  Lục tự đại minh chân ngôn
  Án ma ni bát minh hồng ( 7 lần)
  Đại Phật đỉnh thủ lăng nghiêm chú:
  Án a na ệ ty xa đề,
  Bề la bạt xà la đà lị,
  Bàn đà bàn đà nễ,
  Bạt xà la bang ni phấn,
  Hổ hân đô lưng ư phấn
  Sà ba ha. (7 lần)
  PHẬT THUYẾT CỨU KHỔ CHÂN KINH


  Nam mô đại từ, đại bi tầm thanh cứu khổ, cứu nạn Quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

  Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A nan ngôn, thử kinh đại thánh, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bệnh, năng cứu tam tai, bá nạn khổ. Nhược hữu nhân tụng đắc nhất thiên biến, nhất thân ly khổ nạn, tụng đắc nhất vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn. Nam mô Phật lực oai, nam mô Phật lực hô. Xử nhân vô ác tâm, định nhân thân đắc độ, hồi quang Bồ Tát, hồi thiện bồ tát, a nậu đại Thiên Vương Chánh điện Bồ Tát, ma kheo, ma kheo Thanh Tịnh tùy kheo, quan sự đắc tán tụng, sự đắc ưu. Chư đại Bồ Tát, ngũ bá a la hán cứu độ đệ tử ....(họ và tên). Nhất thân ly khổ nạn tự ngôn Quán Thế Âm anh lạc bất tu giải cần, đọc bá thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát, tính thọ phụng hành.

  Túc thuyết chân ngôn viết:
  Kim bà kim bà đế, cầu ha cầu ha đế, Đà la ni đế, ni ha la đế, tỳ nê nễ đế, ma ha dà đế, chân lăng can đế, Bồ đề ta bà ha, Bồ đề ta bà ha, Bồ đề ta bà ha.

  NAM MÔ PHẬT, NAM MÔ PHÁP, NAM MÔ TĂNG
  Phật quốc hữu duyên,
  Phật pháp tướng nhân,
  Thường, lạc, nga, tịnh.
  Chiêu niệm Quán Thế Âm,
  Mô niệm Quán Thế Âm,
  Niệm niệm lòng tâm khởi,
  Niệm Phật Bất ly thân (tâm)
  Thiên la thần, điện la thần,
  Nhân ly nạn, nạn ly thân,
  Nhất thiết tai ương hóa vi trần,
  Án, a đô lặc kế sa bà ha
  Án, a đô lặc kế sa bà ha
  Án, a đô lặc kế sa bà ha
  Quan âm đại sĩ
  Tích hiệu Viên thông,
  Thập nhị đại nguyện,
  Thệ hoằng thâm,
  Khổ hải độ mê tân,
  Cứu khổ tầm thanh,
  Vô sát bất hiện thân.

  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
  NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
  (Đại chúng đồng niệm giải kết thần chú)
  Giải kết, giải kết, giải oan kết
  Giải liễu oan hòa hiệp tẩy tâm
  Dịch lự phát kiền thành,
  Kim đốc Phật tiền cầu giải kết
  Giải kết, giải kết, giải oan kết,
  Giải liễu tiền sinh oan trái nghiệp,
  Bách niên vạn kiếp giải oan thù,
  Vô lượng vô biên đắc giải thoái
  Giải liễu oan diệt liễu tội,
  Nguyệt kiến đương lai long hoa hội,
  Long hoa tam hội nguyện tương phùng,
  Vô lượng bồ đề chân bất thoái.
  Án sỉ lâm, án bộ lâm diệt
  Kim tra, kim tra, tăng kim tra
  Ngô kim vị nhữ giải, kim tra,
  Chung bất giữ giới, kết kim tra,
  Án cường chung cường, cát chung cát
  Na ha hội lý hữu thu luật,
  Nhất thiết oan gia li ngả thân,
  Ma ha bát nhã ba la mật.

  NAM MÔ GIẢI OAN KẾT BỒ TÁT MA HA TÁT
  NAM MÔ GIẢI OAN KẾT BỒ TÁT MA HA TÁT
  NAM MÔ GIẢI OAN KẾT BỒ TÁT MA HA TÁT

  (Kinh này đọc ba biến
  Mỗi thời tụng biến,
  Đặng phước thọ trừ tai nạn)
  THẬP NHỊ NGUYỆN

  1. Nam mô hiệu viên thông, danh tự tại Quán Âm Như Lai, Quảng phát hoằng thệ nguyện, Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
  2. Nam mô nhất niệm tâm vô quải ngại Quán Âm Như Lai, thường cư nam hải nguyện. Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
  3. Nam mô trụ sa bà U Minh giới Quán Âm Như Lai, tầm Thanh cứu khổ nguyện. Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
  4. Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyện. Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
  5. Nam mô Thanh Tịnh bình thùy dương liễu Quán Thế Âm Như Lai, cam lồ sái tâm nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
  6. Nam mô đại từ đại bi năng hỷ xả, Quán Thế Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
  7. Nam mô trú da tầm vô tổn hại, Quán Âm Như Lai, thệ diệt tam đồ nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
  8. Nam mô tạo vọng nam nham cầu lễ bái, Quán Âm Như Lai, già tỏa giải thoát nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
  9. Nam mô đạo pháp thuyền du khổ hải Quán Thế Âm Như Lai, độ tận chúng sinh nguyện. Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.
  10. Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái Quán Âm Như Lai, độ tận chúng sinh nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
  11. Nam mô lượng Thọ Phật cảnh giới Quán Âm Như Lai. Đi đà thụ ký nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
  12. Nam mô Đoan nghiêm thân vô tỷ trại, Quán Âm Như Lai, Quả tu thập nhị nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

  (Sau mỗi một nguyện, lễ một lễ, và gõ một tiếng chuông)

  NGÀY TRAI (Lời phụ)
  Ai đã có tâm trì niệm chú này phải chăng làm những việc phúc thiện và nên theo đúng các ngày trai kể dứơi này mà giữ giới, ất sau đây thêm phúc phát nguyện thành nguyện:
  Tháng giêng: 8
  Tháng hai: 7-9-10
  Tháng ba: 3-6-13
  Tháng tư: 22
  Tháng năm: 3-17
  Tháng sáu : 16-18-19-23
  THáng bảy: 13-15
  Tháng tám: 6
  Tháng Chín: 19-23
  Tháng Mười: 2
  Tháng mười một: 19
  Tháng chạp không chay
  Tháng nhuận thì theo tháng chánh.
  CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ

  TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN
  ÁN LÃM.... (108 biến)

  HỘ THÂN CHÂN NGÔN
  ÁN XỈ LÃM ... (108 biến)

  LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN
  AN MA NI BÁC DI HỒNG... (108 biến)

  Chuẩn Đề công đức tụ,
  Tịch tịnh tân thường tụng:
  Nhất thiết chư đại nạn,
  VÔ NĂNG XÂM THI NHÂN
  Thiên thương cập nhân gian,
  Thọ phước như phật đẳng,
  Ngộ thử như ý châu,
  Định hoạch vô đẳng đẳng,
  Khể thủ quy y tô tất đế,
  Đầu diện đỉnh lễ thất câu chi,
  Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề
  Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
  Nam mô Thất Câu chi Phật Mẫu
  Đại Chuẩn đề.
  Nam mô tát đá Nẫm.
  Tam miệu tam Bồ Đề.
  Câu chi nẫm đát điệt tha.
  Án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề
  Ta bà ha “Bộ lam”
  Ngã kim trì tụng Đại Chuẩn Đề
  Tức phát Bồ đề quảng Đại nguyện,
  Nguyện ngã định huệ tốc viên minh,
  Nguyện ngã công đức giai thành tựu,
  Nguyện ngã thắng Phước biến trang nghiêm.
  Nguyện công chúng sanh thành Phật Đạo.
  Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp,
  Giai do vô thủy Tham, Sân, Si.
  Tòng thân, ngữ, ý chư sở sanh.
  Nhất thiết ngã kim giai sám hối.
  Nguyện ngã lâm dục mạng chúng thời.
  Tận trừ nhẩt thiết chư chướng ngại.
  Diện kiến bỉ Phật A Di Đà.
  Tức đắc vãng sanh An lạc sát.

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  ./.

 • asianscl

  khoảng 2 10 năm trước
 • wow this is rally interesting

 • OngBi

  khoảng 2 10 năm trước
 • nhoc_katy wrote:Shock trời cái g2i đây

  cho hỏi cái này kinh phật huh ???

  nhoc_katy, yes Grin Grin

 • jenny_nguyen243

  khoảng 1 10 năm trước
 • nhoccon1413 wrote:nhoccon1413 mạo muội làm một trang web về Pháp Âm mong muốn đem lại lợi lạc cho các quý đạo hữu và tất cả mọi người

  xin vui lòng ghé thăm tại : http://phapam.good.to


  nhưng nếu mình muốn dl những bài king trogn trang web đó thì làm sau dl được .......can you help me thank you .....

 • OngBi

  khoảng 1 10 năm trước
 • jenny_nguyen243 wrote:
  nhoccon1413 wrote:nhoccon1413 mạo muội làm một trang web về Pháp Âm mong muốn đem lại lợi lạc cho các quý đạo hữu và tất cả mọi người

  xin vui lòng ghé thăm tại : http://phapam.good.to


  nhưng nếu mình muốn dl những bài king trogn trang web đó thì làm sau dl được .......can you help me thank you .....

  jenny vô đây dl thử coi đuọc ko : http://adidaphat.net/phapam/dockinh.asp

 • kellylove

  khoảng 1 10 năm trước
 • thank you so much ! tìm haòi giờ thấy web stie này rồi hhihi

 • ShinichiKudo

  khoảng 1 10 năm trước
 • Đọc sao trhấy chẳng heio^`u gì hết xách dép đi ra

 • allbeyondintell

  khoảng 1 10 năm trước
 • chuyện thật sao vậy củng xảy ra trong thể giới hiện thực

 • rebel

  khoảng 1 10 năm trước
 • hix :( chẳng hiểu j cả

 • virusbro

  khoảng 1 10 năm trước
 • Kiết lị kiết lị sao đây ta , kiết kiết lị , khổ quá hà
  Kiết lị kiết lị sao đây ta , kiết kiết lị , khổ quá hà
  Kiết lị kiết lị sao đây ta , kiết kiết lị , khổ quá hà
  TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔN

  Thui ra ị, tui ra ị, tui ra ị, tui ra ị, mà hông ra
  Thui ra ị, tui ra ị, tui ra ị, tui ra ị, mà hông ra
  Thui ra ị, tui ra ị, tui ra ị, tui ra ị, mà hông ra
  TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN

  Ráng ra rặng mà rặng, tụt đà sa phạ, Lâu ra zậy lạ, bả phả truật hôi hám.
  Ráng ra rặng mà rặng, tụt đà sa phạ, Lâu ra zậy lạ, bả phả truật hôi hám.
  Ráng ra rặng mà rặng, tụt đà sa phạ, Lâu ra zậy lạ, bả phả truật hôi hám.
  AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN

 • Quỹ Lệ

  khoảng 1 10 năm trước
 • Tam đức kinh phải kô ? Confused ??? Confused ???

 • virusbro

  khoảng 1 10 năm trước
 • Cầm bô tam mãn đà, một đà rặng chảy rô rô rô rô, kì dĩ sao mà ra
  Cầm bô tam mãn đà, một đà rặng chảy rô rô rô rô, kì dĩ sao mà ra
  Cầm bô tam mãn đà, một đà rặng chảy rô rô rô rô, kì dĩ sao mà ra
  PHẢ CÚNG DÀNG CHÂN NGÔN

  Ấy za za lạ thiệt nhiệt ra "hộc !"
  Ấy za za lạ thiệt nhiệt ra "hộc !"
  Ấy za za lạ thiệt nhiệt ra "hộc !"
  BẠCH Y QUÁN THẾ ÂM ĐẠI SĨ LINH CẢM THẦN CHÚ

 • BlacknWhite

  khoảng 1 10 năm trước
 • i don't understand .

 • TayThi92

  khoảng 1 10 năm trước
 • BlacknWhite wrote:i don't understand .

  ha..ha..thì toàn là Kiết lị với ị khg ra mà khg hiểu sao BW ? Laugh of loud Laugh of loud Laugh of loud


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group