Hịch đánh Trịnh ! (Thời Tây Sơn)

 • anap3

  khoảng 1 10 năm trước
 • HỊCH ĐÁNH TRỊNH

  Lời giới thiệu: Bài này hịch này tương truyền của Nguyễn Hữu Chỉnh thay mặt vua Quang Trung soạn ra, nhưng dù vua Quang Trung không làm toàn bộ thì chắc cũng phải tham gia hiệu đính tu sửa rất nhiều vì bài hịch chính thức đứng tên ông, mà vua Quang Trung vốn là người sính chữ Nôm và cũng có học vấn, lại là người thích tự tay làm mọi việc. Đọc đoạn thơ Nôm của vua Quang Trung "Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ..." chúng ta thấy giọng điệu khí phách không khác gì bài hịch, nên bảo rằng Nguyễn Hữu Chỉnh làm toàn bộ là không có cơ sở !.  Sinh dân phải nuôi dân làm trước, vậy hoàng thiên dựng đất quân sư

  Gặp loạn đành dẹp loạn mới xong, ấy vương giả có phen binh cách

  Hội thuận ứng thế đừng được chửa

  Việc chinh tru lòng há muốn ru

  Ta đây:
  Bẩm khí trời Nam

  Vốn dòng họ Nguyễn

  Nhờ lộc nước phải lo việc nước, đòi phen Trương tử giả ơn Hàn

  Ăn cơm vua nên nhớ nghĩa vua, chi để Tào man nhòm vạc Hán

  Giận quốc phó ra lòng bội thượng

  Nên tây Sơn xướng nghĩa cần vương

  Trước là ngăn cột đá giữa dòng, kẻo đảng nghịch đặt mưu ngấp ghé

  Sau là tưới mưa dầm khi hạn, kẻo cùng nhân sa chốn lầm than

  Ví lòng trời còn nền nếp Phú Xuân

  Ắt đấu cũ lại cơ đồ Hoa Hạ

  Nào biết ngôi trời có bảy, giặc họ Trương toan biến phiếm mười phần

  Bỗng xui thế nước tranh ba, tôi nhà Hạ phải thu hồi hai nước

  Thế bạng duật đương còn đối mặt

  Thói kình lang sao khéo lắng tai

  Ngoài mượn lời cứu viện làm danh, dân kinh loạn cử binh điếu phạt

  Trong mấy chữ thừa nguy để dạ, chốn thừa bình nên nỗi lưu ly

  Cung đền thành quách phá lâng lâng

  Súng ống thuyền bè thu thảy thảy

  Cơn gấp khúc chẳng thương dòng ngoại tộc, đã cùng đường đuổi thú thời thôi

  Dấu cưỡi rồng còn nhớ đấng tiên quân, lại khoét lỗ bừa sâu sao nỡ

  So chữ bạo lửa nồng quá Hạng

  Dò lòng người nước chảy về Lưu

  Chúng cùng đường cờ nghĩa đem về đầu, nên quân số mỗi ngày một thịnh

  Dân cơ cận cảm lòng nhân ngóng cổ, khiến binh uy càng thấm càng thêm

  Quảng Nam đà quét sạch bụi trần

  Thuận Hóa lại đem về bờ cõi

  Nam một dải tăm kình phẳng lặng, cơ thái bình đứng đợi đã gần

  Bắc mấy thành tin nhạn chưa yên, bề cứu viện ngồi trông sao tiện

  Cảm công đức vua Lê dám phụ

  Lộng quyền hành họ Trịnh khó nghe

  Ngôi hoàng đế đặt không, há nước thấp lao lung thấy đặng

  Tội Hoàng Sào chẳng có, lòng trinh thêu dệt vào bình

  Hiệu Đoan Vương càng tỏ dạ vô quân

  Mưu soán đoạt nên lòng bội phụ

  Trưởng cung vốn xưa nay là đích, quyền cha trót bội bạc sao đành

  Điện Đô tuy bé nhỏ nhưng anh, mệnh cha rắp tranh khi sao phải

  Tai chẳng đoái đến lời cố mệnh

  Mặt nào trông vào chốn tử cung

  Khiến một đàn con trẻ đàn bà, đem chữ hiếu nỡ gieo xuống đất

  Để những kẻ tôi ngay người thẳng, tiếng kêu oan đã động đến trời

  Chí tôn phù ví chẳng mưu mình, thì sắc lệnh ngân tiền nào đợi nó

  Gươm ngược cán còn đem xuống dưới, nghĩa lý nào trời đất còn dong

  Lưới đứt giềng quân đuổi được quan, ấy sự ấy xưa nay cũng lạ

  Vì phế lập muốn mình cho ích

  Để khuynh nguy làm nước phải lo

  Vả bấy nay thần nịnh chúa hôn, mở bình trị lòng trời hẳn muốn

  Lại gặp hội binh kiêu dân oán, sửa mối giềng tài cả phải ra

  Chước vạn toàn đã tạc đá Hoành Sơn

  Binh tức khắc giương buồm Bắc Hải

  Qua sông Mạnh phất cờ Chu Võ, ra tay sử chính dẹp tà

  Vào đất Quan thét ngựa Hán Hoàng, quyết chí lấy nhân đổi bạo

  Sắp sửa vốn nguyên lòng thật

  Giữ gìn phải ngỏ lời ngay

  Chữ hướng minh phải mượn ai suy, thương sĩ nữ huyền hoàng là thế

  Máy trợ thuận hẳn nhiều kẻ biết, .... nữa ta

  Ai biết suy lẽ phải, quyết một lòng hạ chúng hề tô

  Ta chẳng phụ dân lành, ắt hai chữ thu hào vô phạm

  Thói bội phản chớ quen như trước

  Chút thái bình còn để dài lâu

  Nước triều đông ví chẳng thuận dòng, lại cự cưỡng rắp giơ tay chắn

  Lửa cháy đá lỡ hòa lầm ngọc, dù hiền ngu khôn lọt lưới trời

  Ân với uy ngỏ cáo lời hằng

  Thuận hay nghịch mặc lòng ai quyết.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group