Tục Tái Sanh Duyên_Khuyết Danh(Nguyễn Đổ Mục dịch thuật )(16/16 chương)

 • muahong

  khoảng 1 10 năm trước
 • Chương cuối


  Tiểu Tam Chân vừa nói vừa đưa tay trỏ. Nàng Văn Cơ liền ngẩng đầu lên nhìn. Khi nàng nhìn thấy, bỗng giật mình kinh sợ, nét mặt tái mét, rồi ngất người đi ngã lăn xuống đấy. Tiểu Tam Chân thấy vậy, kể sao cho xiết nỗi kinh hoàng, liền ôm lấy nàng Văn Cơ mà kêu người mau mau đến cứu.
  Sư cụ Trí Tu bấy giờ ở nhà ngoài đang nói chuyện với tiểu Kinh Viên rằng:
  - Ta tiếc cho con người thế ấy mà số mệnh long đong, chỉ vì phạm một tội tà dâm thì dẫu nhan sắc khuynh thành, cũng là uổng phí! Vệ vương phi cũng quá ư nghiêm khắc, lại bảo chúng ta dùng những lời mỉa mai mà đối với nàng. Còn ba bức tranh vẽ bảo ta đem treo tại phòng kia là có ý khiến cho nàng trông thấy phải kinh sợ, liệu mà hồi tâm cái tính, rồi yên một phận ở đây tu hành. Nếu nàng chịu cắt tóc đi tu thì Hùng vương sẽ cấp cho chùa ta mỗi năm năm trăm lạng bạc, lại trông nom tu bổ, có lẽ chùa ta cũng nhờ đó mà hưng vượng lên nhiều.
  Tiểu Kính Viên thở dài mà đáp lại rằng:
  - Đã đành rằng như thế, nhưng tội nghiệp thay cho nàng mặt hoa da ngọc, nhan sắc khuynh thành, ai ngờ lại bị người cưỡng bách bắt phải cắt tóc. Chỉ sợ con người thế ấy, vị tất đã yên lòng mà đoạn tuyệt được trần duyên vậy.
  Hai người đang chuyện trò cùng nhau thì bỗng nghe ở dưới nhà hậu có tiếng người kêu ầm ĩ:
  Tôn sư ơi! Đồ đệ ơi! Mau mau đến để cứu nàng.
  Sư cụ Trí Tu và tiểu Kính Viên chẳng còn hồn vía nào nữa, vội vàng tất tả chạy đến. Khi bước vào trong phòng, thấy nàng Văn Cơ đã trợn ngược mắt lên. Sư cụ Trí Tu nói:
  Bây giò biết tính thế nào! Nhân mệnh chí trọng, việc này biết tính làm sao!
  Tiểu Tam Chân và tiểu Kính Viên đều sụt sùi thương khóc. Bỗng có mấy bà vãi đến lễ chùa trông thấy, mới khẽ bảo rằng:
  - Bách các sư! Xin các sư đừng nóng nảy! Mau mau đỡ nàng ngồi dậy, rồi bảo người vuốt ngực cho nàng. Đây là nàng khí uất mà kéo đờm lên, cho nên thành ra như thế!
  Tiểu Tam Chân nghe lời, đỡ nàng Văn Cơ dậy, rồi các vãi xúm lại mà vuốt ngực cho nàng. Vuốt trong hồi lâu, quả nhiên nghe tiếng khò khè ở trong cuống họng. Các bà vãi nói:
  - Nên mau mau lấy nước gừng mà đổ cho nàng.
  Tiểu Kính Viên vội vàng đi sắc nước gừng đem đến. Khi đổ nước gừng cho nàng rồi thì nàng nấc lên mấy tiếng rồi khẽ động đậy mắt. Các bà vãi nói:
  - May ra có thể chữa được! Bây giờ ta hãy vực nàng lên nằm ở trên giường.
  Các sư xúm lại vực nàng lên giường. Bỗng thấy nàng kêu lên thật to một tiếng rồi nói:
  - Trời ơi! Nếu biết trước như thế này thì chẳng thà năm xưa yên phận ở vậy cho xong. Hùng công tử ơi! Không ngờ công tử lại dùng những lời cam ngôn mật ngữ mà đánh lừa tôi! Công trạng lớn lao kia về tay họ Hùng, mà bao nhiêu nông nỗi cực khổ thì bắt tôi phải cam chịu. Thương xót cho thân tôi, ngày nay tôi cũng chẳng tiếc gì một chết, nhưng chỉ ngại về nơi chín suối, còn mặt mũi nào mà trông thấy đứa vũ phu thô bỉ kia!
  Các sư đều xúm lại khuyên giải mà rằng:
  - Vệ tiểu thư ơi! Tiểu thư vừa mới hồi tỉnh, chớ nên nghĩ ngợi mà chi cả.
  Nàng Văn Cơ yên nghỉ hồi lâu thì các sư lại nấu cháo đem đến rồi bảo nàng rằng:
  - Vệ tiểu thư ơi! Tiểu thư hãy gượng dậy ăn một lưng cháo!
  Nàng Văn Cơ nể lời các sư, phải cầm lấy bát cháo gượng ăn. Các sư thấy nàng tinh thần đã hồi phục, mừng rỡ xiết bao, tức khắc chạy ra rung chuông đánh trống, tụng kinh niệm Phật, rồi ai nấy về phòng ngủ.
  Nàng Văn Cơ đêm hôm ấy không thể chợp mắt được, hai hàng nước mắt ròng ròng chảy xuống, chỉ ngồi nghĩ quanh nghĩ quẩn, đường kia nỗi nọ, ngổn ngang trong lòng, không biết cái thân thể này rồi sẽ ra sao.
  Nàng nghĩ thầm: “Bây giờ ta trở về quê nhà thì phụ huynh ta tất không nhận, mà chết xuống suối vàng thì mặt mũi nào trông thấy hai vị lang quân. Âu là ta quyết chí tu hành, nhưng muốn tu tất phải cắt tóc, con người mặt hoa da ngọc, nỡ nào cải dạng nâu sồng! Trời ơi! Ta cũng chớ nên oán tránh biểu đệ và cô mẫu, chẳng qua chỉ bởi ta nghĩ lầm một chút, đáng lẽ phu quân ta tạ thế, ta phải một lòng thủ tiết mới khỏi hổ thẹn con nhà thế gia. Nếu thân phụ có quá thương mà muốn cho ta cải giá thì ta cũng phải yên phận trong chốn khuê phòng, để tùy ý thân phụ ta kén chọn, cớ sao trông thấy biểu đệ lại đem lòng đeo đai. Trăm điều ngang ngửa vì ta, để đến nỗi Từ di nương bị oan mà chết. Xót thân lưu lạc, cát lấp sóng vùi, hồng nhan như ta, còn mong chi nữa. Ta nghe những lời các sư nói và xem mấy bức tranh treo đây thì quả nhiên là cô mẫu ta muốn bắt ta đi tu vậy”.
  Nàng Văn Cơ nghĩ quanh nghĩ quẩn, trời đã sáng rõ. Nàng trở dậy ngồi dưới cửa sổ, chẳng buồn rửa mặt, ngẩng nhìn ba bức tranh thì không thấy đâu. Bỗng có sư cụ Trí Tu ở mặt ngoài bước vào, lên tiếng bảo rằng:
  - Tiểu thư dậy sớm nhỉ, đêm qua ngủ có được yên giấc không?
  Nàng Văn Cơ nghoảnh nhìn thì thấy sư cụ Trí Tu mình mặc bộ áo cà sa, nét mặt hiền lành, mới gạt nước mắt rồi thỏ thẻ mà bạch rằng:
  - Dám bạch sư cụ! Đêm qua chắc người vì tôi mà phải một bữa sợ! Người đã hết lòng tử tế mà cứu tôi khỏi chết! Bây giờ tôi có một điều này muốn hỏi, xin người cứ lấy thực tình mà dạy bảo cho.
  Sư cụ Trí Tu nói:
  - Tiểu thư muốn hỏi điều gì, xin tiểu thư cứ nói.
  Nàng Văn Cơ nói:
  - Đầu đuôi việc này thế nào, tất người đã hiểu rõ! Cô mẫu tôi vẽ ba bức tranh ấy: Một cảnh vẽ “động phòng hoa chúc” của tôi năm xưa, và một bức vẽ trong khi tôi cưỡng bách Hùng công tử mà xé tập tranh “bách mỹ”; còn một bức còn lại vẽ Định Quốc tướng quân khi bị đâm. Quả nhiên là có ý khiến cho tôi phải hối hận. Nhưng tôi xin nói để người biết, tôi đây hối hận đã nhiều, muốn chết mà không thể chết được, chỉ xin hỏi hỏi người một câu rằng, cô mẫu tôi định xử trí tôi ra thế nào? Tất cô mẫu tôi có nói chuyện với người, vậy xin người hãy thuật rõ cho tôi nghe.
  Sư cụ Trí Tu nghe nói, thở dài mà than rằng:
  - Nếu vậy thì tiểu thư thật thông minh! Quả nhiên Vệ vương phi có nói chuyện với tôi. Vương phi tỏ ý cho tôi biết rằng cứ lấy tình thân thích mà nói thì đáng lẽ vương phi nên lĩnh tiểu thư về quê nhà là phải, nhưng ngặt vì có ba điđẻu không tiện.
  Nàng Văn Cơ hỏi:
  -Ba điều là những điều gì?
  Sư cụ Trí Tu nói:
  - Điều thứ nhất là Vệ vương phi xưa nay rất ghét những kẻ dâm tà không muốn nhìn mặt, mà tiểu thư không biết giữ thói nhà băng tuyết, lại cam lòng cải giá để sinh ra nhiều sự xấu xa. Điều thứ hai là tiểu thư hại anh hại cha như thế, còn mặt mũi nào trông thấy cha anh nữa. Chẳng những hại thân mà hại cả đến bà sinh mẫu, tội ác chất cao bằng núi, khiến cho bao nhiêu oan hồn quanh quẩn bên mình. Điểu thứ ba là vương phi nghe nói tiểu thư nhan sắc xinh đẹp, mà tư chất lại thông minh thì vị tất đã chịu ở yên một bề vậy. Huống chi ngày nay trong vương phủ toàn thị con hiền dâu thảo danh tiếng thơm tho, nếu đem tiểu thư về thì vương phi lấy làm một sự hổ thẹn. Bởi vậy vương phi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn một kế này là hơn.
  Nàng Văn Cơ hỏi rằng:
  - Còn một kế gì?
  Sư cụ Trí Tu nói:
  - Chỉ còn một kế tiểu thư nên quyết chí tu hành. Nếu tiểu thư cứ yên phận ở đây trong ba năm thì bấy giờ vương gia sẽ thân hành tới đây, cô cháu gặp nhau, lại được vui vẻ như xưa vậy. Tiểu thư ở đây, mỗi năm vương phi sẽ cấp cho nhà chùa năm trăm lạng bạc, biều ấy hôm qua tôi đã nói để tiểu thư nghe.
  Nàng Văn Cơ nghe xong thở dài một tiếng mà rằng:
  - Có khó chi điều ấy! Nếu cô mẫu tôi đã muốn cho ở chủa thì tôi cắt tóc đi tu, phỏng có tiếc chi nữa!
  Nói xong, liền đứng dậy, xõa bộ tóc mây, đến trước giá gương, ngắm nghía hồi lâu, trong lòng nghĩ xiết bao chua xót. Nàng thở dài nói:
  - Vệ Văn Cơ ơi! Không ngờ nhan sắc đẹp tuyệt trần như thế này, mà kết cục lại đến cảnh đi tu ở chùa! Ta dẫu cam chịu phụ bạc với phu quân ta thuở xưa cùng gã thô bỉ là Đồ Man Định Quốc kia, nhưng ta chưa hề dám phụ bạc Hùng công tử.
  Sự cụ Trí Tu nói:
  - Tiểu thư nghĩ lầm! Nếu tiểu thư đã có lòng luyến ái Hùng công tử thì cớ sao lại cùng Đồ Man Định Quốc đẹp duyên loan phượng, đàn bà lấy chữ trinh làm trọng, chứ nếu như bông hoa theo chiều gió thôi thì chiếc thân phiêu bạt kia còn ra thế nào!
  Nàng Văn Cơ nức nở khóc mà đáp rằng:
  - Đó là lỗi tại thân mẫu tôi! Vì thân mẫu tôi cưỡng bách mà khiến tôi đến nỗi như thế! Thương xót thay cho thân mẫu tôi, dùng hết trăm phương nghìn kế, mà rút lại thì mưu gian có ngày bại lộ, cũng không thoát khỏi lưới trời.
  Nàng Văn Cơ vừa nói vừa lấy kéo cắt tóc. Đầu xanh có tội tình gì, tóc mây một mớ, đã đau xót vì lưỡi đao oan nghiệt. Nàng thương thân tủi phận, liền ngẫm nghĩ mà khóc òa lên. Tiểu Tam Chân chạy vào nói với sư cụ Trí Tu rằng:
  - Bạch lạy sư cụ! Con đã châm đèn đốt hương để làm lễ thế phát cho Vệ tiểu thư đó!
  Sư cụ vội vàng đi lên trên tam bảo trước. Tiểu Kính Viên chạy vào trong phòng, lấy một bộ áo nâu sồng của nhà chùa đem ra cho nàng Văn Cơ mặc. Khi nàng Văn Cơ cải trang xong, tiểu Tam Chân và Tiểu Kính Viên đều reo lên mà rằng:
  - Quả là một sư cô ở trên thiên cung mới giáng hạ!
  Bấy giờ trên tam bảo đã rung chuông đánh trống, tiểu Tam Chân và Tiểu Kính Viên đều mở kinh quì đọc. Nàng Văn Cơ rón rén đến làm lễ ở trước phật đài. Khi làm lễ xong, nàng sụp lạy sư cụ Trí Tu mà rằng:
  - Bạch lạy tôn sư! Tôn sư đã độ cho tôi được siêu thoát, tôi xin quyết chí tu hành từ đây.
  Sư cụ Trí Tu đỡ nàng dậy mà bảo rằng:
  - Vệ tiểu thư ơi! Bần đạo này xin đặc pháp danh cho tiểu thư là Tam Tu, nghĩa là đã tu thì tu trọn ba kiếp: kiếp trước kiếp này và kiếp sau. Vệ tiểu thư ơi! Tội nghiệp của tiểu thư nặng lắm, tiểu thư nên dốc lòng sám hối! hai vị lang quân ở nơi chín suối, nay đang cau mày mà căm tức tiểu thư, lại còn bà thân mẫu cùng Từ di nương nữa. Trăm điều ngang ngửa, vì đâu nên nỗi nước này! Từ đây tiểu thư nên đoạn tuyệt trần tâm, may ra cửa Phật từ bi, sau này cũng sẽ được siêu thăng tĩnh thổ. Đáng lẽ phải đại hội tăng chúng, mới được làm lễ thế phát, nhưng vì tiểu thư là con một nhà hầu tước, cho nên không theo lệ thường.
  Nàng Văn Cơ chắp tay vào ngực mà tạ ơn sư cụ Trí Tu. Từ đó dốc một lòng ăn chay niệm Phật. Nàng Văn Cơ vốn tính minh mẫn, cho nên bao nhiêu kinh kệ, chỉ đọc qua một lượt là đã thuộc lòng. Nàng Văn Cơ dẫu ngày đêm niệm Phật, nhưng hiềm một nỗi lòng trần chưa dứt, đêm nào cũng giấc điệp mơ màng. Hoặc mộng thấy phu quân thuở xưa, hoặc mộng thấy Đồ Man Định Quốc, hoặc lại có khi mộng thấy cùng Hùng công tử chung gối loan phòng. Nào lúc thân mẫu là Lã thị đến kể lể những nỗi oan tình, nào lúc thì Từ di nương đến đòi phải đền mạng. Đêm nào cũng tinh thần mê mẩn, ngủ không yên giấc. Nàng Văn Cơ lại tự hỏi lòng, ruột đau như cắt, bỗng sực nghĩ mà kêu to lên rằng:
  - Văn Cơ ơi! Nhà ngươi chẳng những hại thân, lại hại đến bao nhiêu người, chẳng qua đều chỉ bởi cái mặt hoa da phấn này! Bây giờ đã cắt tóc đi tu thì còn tiêc gì cái dung nhan này mà không hủy bỏ đi, để khiến cho mối trần tâm phải đoạn tuyệt!
  Nàng Văn Cơ nghĩ vậy, mới tay cầm một lưỡi dao con, xăm xăm đến trước giá gương, nghiến răng rạch mặt ra, máu chảy đầm đìa xuống áo. Tiểu Tam Chân ở ngoài bước vào, trông thấy như vậy giật mình kinh sợ, hai tay ôm chặt lấy nàng Văn Cơ rồi giằng lấy lưỡi mà ném đi chỗ khác. Tiểu Tam Chân vừa ôm vừa kêu gọi đạo bà mau mau đến để cứu nàng!
  Đạo bà nghe tiếng vội vàng chạy đến cứu, rồi lại thở dài mà than rằng:
  - Sư cụ vừa mới đi vắng, mà không biết cớ sao Vệ tiểu thư lại làm như thế này? Trời ơi! Đầm đìa khắp người toàn những máu tươi vậy.
  Đạo bà đi lấy tro rắc những chỗ máu rây ra đấy. Nàng Văn Cơ ngất người đi hồi lâu, bỗng lại tỉnh dần, cũng không biết gì là đau đớn. Nàng trông thấy tiểu Tam Chân đang ôm mình, mới thở dài một tiếng mà than rằng:
  - Vì tôi lại để phiền lòng đến người! Tôi vì mối oan nghiệt mà đến nỗi này, cho nên tôi muốn hủy bỏ cái dung nhan này đi, để xin phát thệ từ đây sẽ quyết một lòng tu hành.
  Nói xong, ngồi dậy thay aó, rồi ra làm lễ trước Phật đài. Nàng vừa làm lễ lại vừa nức nở khóc mà khấn rằng:
  - Lạy Phật! Lạy tổ! Tiểu Tam Tu này không dám tham cầu phú quí, chỉ xin quyết một lòng tu hành để mong chuộc lại những lỗi lầm xưa.
  Từ đó nàng Văn Cơ chỉ chăm việc tụng niệm, không còn nghĩ ngợi chi nữa. Nếu Vệ Dũng Nga vương phi không thì kế ấy, bao giờ nàng Văn Cơ biết đổi lỗi sửa mình.
  Khi sư cụ trở về biết việc nàng Văn Cơ huỷ bỏ dung nhan, mới sai người báo tin cho nhà Hùng vương biết. Vệ Dũng Nga vương phi thấy vậy, động lòng thương xót, Phi Loan quận chúa nghe nói, cũng gạt thầm gịot châu. Phi Loan quận chúa cố gượng làm vui, để khuyên cho Vệ Dũng Nga vương phi được yên lòng. Nhưng khi trở về phòng riêng, nghĩ vẫn lấy làm áy náy. Phi Loan quận chúa nghĩ thầm: “Cứ như lời nàng Văn Cơ nói thì phu quân ta thật là một kẻ bạc tình. Người quân tử đã nói câu nào thì quyết không bao giờ đổi thay, cớ sao lại dùng lời ngọt ngào mà đánh lừa một người nữ tử”. Phi Loan quận chúa lẩm nhẩm nói một mình rằng: “Phu quân ta cùng ta sum họp trong một tháng nay, ta xem ra tính khí ôn hòa, và đối với ta có lòng luyến ái, không biết cớ sao đối với Vệ tiểu thư thì lại hững hờ nhạt nhẽo, coi như kẻ cừu thù”.
  Phi Loan quận chúa nghĩ quanh nghĩ quẩn lại nói:
  - Vệ tiểu thư ơi! Tiểu thư cũng không nên trách phu quân ta. Đàn bà lấy chữ trinh làm trọng, một đời chồng trước đã chẳng ra gì, đến đời chồng sau lại thêm sự xấu xa, tài nào mà không khiến cho vương phi phải tức giận.
  Phi Loan quận chúa đang ngồi ngẫm nghĩ thì bỗng có người khẽ lấy tai vỗ vào vai. Phi Loan quận chúa nghoảnh đầu nhìn lại, trông thấy Hùng Khởi Thần, vội vàng đứng dậy mà hỏi rằng:
  - Phu quân về bao giờ thế? Mấy hôm nay có Lưu cữu phụ về, thiếp đã bẩm vương gia cùng vương phi, xin đến sáng ngày mai về thăm nhà, để bái yết Lưu cữu phụ.
  Hùng Khởi Thần mỉm cười mà đáp rằng:
  - Lưu cữu phụ có diện tâu thánh thượng về việc các nước thuộc ở Tây Vực, Đông Di và Bắc Nhung đều xin vào triều cống, thật là một sự “Thiên thu thịnh điển” vậy. Hiện nay triều đình đang trù tính việc nghênh tiếp, sự tổn phí ấy chưa biết trích vào khoản nào. Các quan triều thần xin vay tiền của dân, hoặc giảm các khoản chi tiêu về quân bị nhưng Doãn tướng công cùng phò mã Triệu Câu không nghe. Quan thương thư Tần Sĩ Thăng thì định tăng thuế muối, nhưng chưa tâu xin. Hôm nay có đệ tứ công tử là Triệu Thụy về kinh, tình nguyện quyên cho công khố hai trăm vạn. Công tử thuật chuyện cho biết là trong bấy lâu nay vẫn lưu tâm kinh doanh về thương nghiệp, phát tài kể hàng mấy trăm vạn. Nay nghe triều đình có việc, vậy xin quyên tiền để giuqp. Thánh thượng nghe nói rất lấy làm mừng. Quận chúa ơi! một nhà Hoàng Phủ bao nhiêu những bậc anh tài! Tôi thiết tưởng quận chúa nghe được tin này, hẳn cũng phải vui lòng hả dạ.
  Phi Loan quận chúa nét mặt tươi cười, rôì nói:
  - Đời thánh quân vẫn thường có nhiều việc hay, nhưng cũng bởi cha mẹ thiếp biết hết lòng khuyên bảo con cái phải giữ trọn nghĩa vụ. Bây giờ phu quân về đay, đã vào bái yết cao đường chưa?
  Hùng Khởi Thần liền cười mà đáp rằng:
  - Đã! Có lẽ nào chưa bái yết cha mẹ mà đã vào thê phòng!
  Bấy giờ hai người cùng ngồi trò chuyện vui vẻ. Các nữ tỳ pha trà uống, Hùng Khởi Thần vừa cầm chén trà uống, lại vừa hỏi Phi Loan quận chúa rằng:
  - Thế nào? Quận chúa đã vẽ được mấy bức tranh “Bách mỹ” rồi?
  Phi Loan quận chúa nói:
  - Tôi vừa mới vẽ phát máy bức, nhưng bức tranh thái hậu thì thật khó vẽ lạ thường, tấm lòng trung hiếu, dẫu nét bút nào cũng không có thể tả hết được. Vì thế mà tôi còn ngần ngừ chưa dám hạ bút.
  Hùng Khởi Thần lại cười mà đáp rằng:
  - Quận chúa thật có đại tài, tôi chắc cũng là một bậc thiên tiên giáng hạ trần thế vậy. Nếu không thì cớ sao trung hiếu tiết nghĩa, giữ trọn mọi điều, mà lại có được nét bức thiên nhiên ấy. Kiếp tu xưa ví chẳng dày phúc nào đối với giá này cho cân!
  Nói xong, dịch ghế lại gần, khẽ cầm lấy tay Phi Loan quận chúa, Phi Loan quận chúa nói:
  - Phu quân hãy nghe tôi nói. Tôi còn có một sự nghi ngờ muốn hỏi phu quân.
  Hùng Khởi Thần nói:
  - Có việc gì? Xin quận chúa cứ nói cho nghe.
  Phi Loan quận chúa tủm tỉm cười mà bảo rằng:
  - Tôi nghe nói phu quân đứng đắn khác thường, giống tính Hùng quận chúa, thế mà trong một tháng nay, ở chốn khuê phòng, lúc nào cũng thấy phu quân cười đùa bỡn cợt. Thảo nào vương phi vẫn bảo phu quân là một người không được nghiêm trang.
  Hùng Khởi Thần nói:
  - Thế mới thật lạ! Tôi ở chốn khuê phòng thì hay cười đùa bỡn cợt, nhưng đi ra ngoài thì lúc nào cũng rất nghiêm trang. Còn như gia huynh tôi quận chúa biết đâu rằng trong khi ở chốn khuê phòng, lại không cười đùa bỡn cợt hay sao! Nếu quận chúa nghi tôi là người không nghiêm trang thì quận chúa hãy thử nghĩ đó mà coi; nhan sắc của Văn Cơ, thiết tưởng lại có phần hơn quận chúa, thế mà tôi cùng nàng gần gũi hơn nửa năm trời, nàng dùng hết cách tài tình để chiều chuộng hoặc cợt ghẹo tôi, tôi vẫn trơ trơ lòng sắt đá. Bởi vậy nàng mới nổi cơn tức giận tức giận mà xé rách tập tranh “Bách mỹ” này. Sau Lã thị lại dùng những lời thô bỉ đối với tôi, khiến cho tôi xót thân tủi phận, đã mấy lần muốn cắn lưỡi chết. Thời gian thấm thoát, bỗng chốc trong mười mấy năm trời, ngày nay mới được loan phượng đẹp duyên, một nhà sum họp, chẳng lẽ cứ bo bo như người ngây dại mãi ru! Đã không là loài một thạch tất phải có tình sao quận chúa lại trách tôi điều đó!
  Phi Loan quận chúa nói:
  - Đối với việc nàng Văn Cơ, phu quân thật là tệ bạc! Phu quân đã hứa lời thề nguyện với nàng, cớ sao bây giờ lại đổi trắng thay đen, mà cưỡng bách nàng phải cắt tóc đi tu, khiến cho nàng luống chịu trăm cay nghìn đắng.
  Nói xong, lại thuật những lời sư cụ Trí Tu cho Hùng Khởi Thần nghe. Hùng Khởi Thần nghe xong, lẩm nhẩm gật đầu rồi thở dài mấy tiếng mà rằng:
  - Vệ Văn Cơ ơi! Năm xưa ta đã từng khuyên bào nhà ngươi, sao nhà ngươi không biết nghe ta, ngày nay đã xảy ra cớ sự này, lại huỷ bỏ dung nhan mà đem lòng hối hận. Quận chúa trách tôi bạc hạnh, nhưng biết nàng Văn Cơ chẳng khác chi những phường liễu ngỏ hoa tường. Đàn bà con gái dẫu đến nhà thường dân cũng còn biết quý chữ “trinh” huống chi các bậc vương hầu tử đệ. Khi ở thành Kim Lăng, tôi vì việc nước nhà mà phải bày kế, cớ sao lại kể là những lời thệ hải minh sơn. Tôi dẫu không bằng gia huynh tôi, nhưng thiết tưởng trong bọn nam nhi, trừ tôi ra không kể, chưa dễ đã được mấy người. Nếu quận chúa đem lòng nghi tôi thì thật là kiến thức hẹp hòi vậy.
  Phi Loan quận chúa nói:
  - Không phải tôi có lòng nghi phu quân đâu! Chỉ vì tôi sực nghĩ câu chuyện trước khi mười năm, tai biến bất thường, một nhà giam cầm, nhờ có lòng trung nghĩa của cao đường cảm thấu đến trời, khiến cho hai ta ngày nay lại được đẹp duyên cầm sắt. Ta nỡ nào an hưởng phú quý mà chẳng nghĩ chi đến nàng Văn Cơ. Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện nàng thì vương phi ta lại hầm hầm nổi cơn tức giận, cho nên tôi không dám giải bày sau trước. Tôi thiết tưởng ta nên tâu xin với thái hậu giáng chỉ triệu nàng cho vào tu ở Tiểu Hoa Sơn, chẳng hay phu quân nghĩ thế nào? Nếu phu quân bằng lòng thì sáng mai tôi về thăm nhà, khẽ nói với thân mẫu tôi để tâu thái hậu.
  Hùng Khởi Thần cười mà khen rằng:
  - Quận chúa thật là một người hiền đức, thiên hạ ít có! Đã không lấy điều lễ nghĩa nghiêm trách nàng Văn Cơ, mà lại còn mở lượng nhân từ, nghĩ thương đến nàng. Việc ấy quận chúa hà tất phải đợi hỏi tôi trước mới được, cứ liệu lời mà bẩm với thân mẫu.
  Nói xong, liền tháo mũ cới áo, vào màn yên nghỉ. Sáng hôm sau, Phi Loan quận chúa bẩm với Vệ Dũng Nga vương phi, xin phép cho về thăm nhà. Phi Loan quận chúa nói:
  - Dám bẩm vương phi! Nhân có Lưu cữu phụ con tiến kinh, xin vương phi cho con về thăm nhà, để được bái yết cữu phụ.
  Vệ Dũng Nga vương phi nói:
  - Ta nghe nói tiểu nữ nhà Lưu vương, người rất đoan trang diễm lệ, Lưu phu nhân đã định làm mối để gả cho nhị lang. Con về chuyến này, tất thế nào cũng uống được rượu mừng.
  Phi Loan quận chúa về đến nhà Hoàng Phủ vừa gặp Lưu vương ở triều về. Phi Loan quận chúa sụp lạy mà rằng:
  - Con là Phi Loan xin lạy chào cữu phụ!
  Lưu vương mừng rỡ mà rằng:
  - Sanh nữ ơi! Ta vẫn nghe tiếng con là người đã có tài học, lại giữ trọn một lòng tiết hiếu, bấy lâu nay xa cách bây giờ mới được gặp đây. Còn biểu muội con tên gọi Phương Anh kia, từ thuở nhỏ cũng có theo đòi bút nghiên, ta đem tới đây để chị em được cùng nhau trò chuyện.
  Phương Anh tiểu thư ra chào Phi Loan quận chúa. Bấy giờ Gia Tường công chúa gần đến tháng sinh, đang tĩnh dưỡng ở trong dinh phò mã. Phi Loan bẩm với Tô phu nhân và Lưu phu nhân, xin vào thăm Gia Tường công chúa. Hai phu nhân gật đầu cho đi. Trân Khanh quận chúa cùng mọi người cũng đi theo. Khi đến cửa dinh phò mã, các nữ tỳ trông thấy Phi Loan công chúa ai nấy đều lấy làm mừng rỡ. Chúng reo to lên mà rằng:
  - Đaị quận chúa nhà ta đã về!
  Nói xong, vội vàng vào báo với Gia Tường công chúa. Gia Tường công chúa nghe báo, cũng mừng rỡ mà rằng:
  - Cô nương nhà ta đã về! Mau mau ra mời vào đây!
  Khi vào tới nơi, hai người cùng nhau truyện trò vui vẻ. Các nữ tỳ pha trà uống. Gia Tường công chúa cười mà bảo Phi Loan quận chúa rằng:
  - Cô nương ơi! Phương Anh tiểu thư theo Lưu vương tới đây thật là một người sắc sảo lạ thường, so với Phật Châu tiểu thư ( con Cao Bí) mới về làm dâu nhà ta đây, khác nào như xuân lan thu huệ một nhà sum họp vậy. Hôm trước tôi bẩm rõ với Lưu phu nhân muốn cho Phương Anh tiểu thư làm bạn cùng nhị thúc, dẫu nhị thúc dẫu có lớn hơn dăm bảy tuổi, nhưng trai tài gái sắc tưởng cũng đẹp đôi. Hôm nay cô nương về đây,cũng nên nói với cữu phụ, nếu cữu phụ bằng lòng thì nên tức khắc cho chọn ngày để làm lễ cưới.
  Phi Loan quận chúa cười mà đáp rằng:
  - Việc ấy tất thế nào cữu phụ tôi cũng ưng thuận.
  Phật Châu tiểu thư nói:
  - Nếu vậy thì còn gì hay cho bằng!
  Phương Anh tiểu thư nghe nói nét mặt đỏ bừng, có ý hổ thẹn. Gia Tường công chúa mỉm cười rồi bảo Trân Khanh quận chúa rằng:
  - Trân Khanh con ơi! Con đưa cô nương lên Xuyết Cẩm Các để xem hoa đào nở.
  Trân Khanh quận chúa vâng mệnh rồi tủm tỉm cười, cầm tay Phương Anh tiểu thư mà dắt lên Xuyết Cẩm Các.

  Khi Phương Anh tiểu thư đi khỏi rồi, Phi Loan quận chúa mới nói với Gia Tường công chúa rằng:
  - Thế mới biết thiên hạ cũng có nhiều người tuyệt sắc!
  Gia Tường công chúa cười mà bảo rằng:
  - Trong tập tranh “Bách mỹ” kia cô nương lại cần phải vẽ thêm một người ấy nữa!
  Phi Loan quận chúa lại ân cần mà hỏi han các công việc trong nhà. Quận chúa nói:
  - Thân mẫu tôi tất sang năm tiến kinh, có lẽ ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu tôi cũng cùng đi, vì gặp tiết “Thiên thu đại thọ” của bà thái hậu.
  Phi Loan quận chúa thuật đến việc nàng Văn Cơ đi ở chùa cho Gia Tường công chúa nghe. Công chúa thở dài mà than rằng:
  - Chẳng qua là nàng lại tự làm hại nàng đó. Đàn bà con gái lấy “Tứ đức” làm đầu, cớ sao nàng không biết giữ gìn tính hạnh. Nhưng dẫu sao cũng là con một vị hầu tước mà để lưu lạc ở chùa, tất bị người ta dị nghị vậy.
  Phi Loan quận chúa nói:
  - Chính vì điều ấy mà tôi muốn tâu xin thái hậu rộng lượng mà đặc ân cho!
  Gia Tường công chúa hỏi rằng:
  - Cô nương muốn tâu xin thế nào?
  Phi Loan quận chúa nói:
  - Tôi muốn tâu xin thái hậu giáng chỉ cho nàng Văn Cơ được vào tu ở Tiểu Hoa Sơn.
  Bấy giờ Lưu Yến Ngọc phu nhân đang rối rít lo nghĩ về việc hôn sự cho Phương Anh tiểu thư. Phi Loan quận chúa hỏi:
  - Thưa thân mẫu! Chẳng hay cớ chi mà thân mẫu phải lấy việc ấy làm lo nghĩ?
  Lưu Yến Ngọc phu nhân nói:
  - Con không hiểu! Số là việc này cữu phụ con ( Trần Khanh) chẳng quản cố chi đến. bây giờ thành ra Tô phu nhân tức là nhà trai, mà ta đây tức là nhà gái thì thật rất phiền. Khi trước cưới con, còn có Tô phu nhân trông nom giúp ta được!
  Phi Loan quận chúa cười mà thưa rằng:
  - Thân mẫu chớ lo phiền! Ngày nay đã có con và em dâu con (Phật Châu tiểu thư) giúp thân mẫu chớ chi.
  Phật Châu tiểu thư nói:
  - Có đồ trang sức, nếu ngày nay không sắp kịp thì hãy đem của con mà đưa cho nhị tẩu dùng!
  Phi Loan quận chúa nói:
  - Cho sang bên nhà con lấy cũng được.
  Tô Ánh Tuyết phu nhân cười mà bảo rằng:
  - Thế ra còn ta thì chẳng ai giúp, lại chẳng biết đi giặt mượn vào đâu. Nhưng ta không ngại, hễ Lưu vương có phàn nàn oán trách câu gì thì ta nói là một mình ta, chỉ lo được như thế mà thôi.
  Lưu Yến Ngọc phu nhân nói đùa rằng:
  - các con nghe lời Tô mẫu nói, thật đã trây lười. au này Mạnh vương phi về, sắp lại khai một món tiền to vậy.
  Lưu Yến Ngọc phu nhân nói xong, mọi người lại nhìn nhau cả cười. Nhà ngoài Lưu vương cùng mấy anh em phò mã Triệu Câu đã về. Doãn tướng công, Nguyễn tướng công, Tần thượng thư và Hùng vương cũng đều kéo đến cả. Người nhà bày tiệc, mọi người cùng ngồi vào ăn. Trong khi ăn tiệc lại có đem phường hát ở Lê Viên vào để diễn kịch. Lưu vương cả cười mà bảo rằng:
  - Tôi đây vốn là vũ nhân thô lỗ, hay nói chân thật, không biết những giọng văn hoa. Lâu ngày cách xa, ngày nay gặp nhau, nên để nói chuyện vui, hà tất lại bày những trò múa hát.
  Mọi người đều nói:
  - Đã đành như vậy, nhưng một vị thân ông mới thì lễ nghênh tiếp cũng nên phải trọng thể chứ sao!
  Lưu vương cười mà đáp rằng:
  - Tôi là người nào mà dám đương lễ trọng thể ấy! Nay tôi được cùng các bậc quốc thích hoàng thân sum họp một nhà, thật là vinh hạnh cho tôi, không biết thế nào mà kể cho xiết! Sáng mai tôi xin vào Tiểu Hoa Sơn bái yết Hoàng Phủ vương gia rồi lại trở về quê nhà vậy.
  Doãn Thượng Khanh tướng công liền nghoảnh lại bảo phò mã Triệu Câu rằng:
  - Cung kính không bằng theo mệnh. Lưu thân ông đã bảo như thế thì phò mã nên truyền bãi phường hát đi.
  Phò mã Triệu Câu tức khắc truyền cho phường hát lui ra. Bấy giờ tiệc tan, mọi người trở vào thư phòng uống trà, lại cùng nhau kể lể những chuyện sau khi tương biệt.
  Lại nói chuyện Phi Loan quận chúa ở nhà trong bảo Gia Tường công chúa rằng:
  - Nàng Văn Cơ ngày nay đã biết sửa mình đổi lỗi, hủy bỏ dung nhan đi, để quyết chí tu hành, thế thì công chúa nên thừa cơ tâu xin với thái hậu, xin cho nàng được theo vào tu ở Tiểu Hoa Sơn. Nàng Diễm Tuyết và nàng Hạng Ngọc Thanh tất cũng chẳng hẹp chi mà không cho nàng được nương thân ở đấy. Việc này chẳng những khiến nàng khỏi trầm luân tại nơi bể khổ, mà lại có thể che được những sự sỉ nhục cho nhà họ Hùng vậy.
  Gia Tường công chúa đáp lại rằng:
  - Đã đành như thế, nhưng thái hậu xưa nay vốn lấy chữ “trinh tiết” làm trọng. Nếu nghe biết những sự việc xấu xa của nàng Văn Cơ thì tất cũng hầm hầm nổi giận, chẳng khác chi Vệ vương phi vậy. Âu là đợi khi tôi lâm sản đã mãn nguyệt rồi, bấy giờ sẽ thừa cơ tâu xin thái hậu.
  Gia Tường công chúa nói chưa dứt lời thì bỗng có người bộc phụ khúc khích cười chạy vào mà bảo rằng:
  - Dám bẩm công chúa! Phương Anh tiểu thư bây đã thành ra người nhà ta rồi!
  Phi Loan quận chúa cười mà bảo rằng:
  - Đầu đuôi thế nào, mau mau nói lại chúng ta nghe.
  Người bộc phụ nói:
  - Vừa rồi Lưu phu nhân mời Lưu vương nói việc hôn sự Phương Anh tiểu thư với đệ nhị quận chúa. Lưu vương bằng lòng ngay. Lưu phu nhân lại xin chọn ngày làm lễ cưới. Lưu vương nói: “Gia quyến không có đây thì biết cưới ở đâu. Bây giờ phu nhân đã là cô mẫu nó thì phải nhận làm nhà gái mà Lương phu nhân tức nhà trai, vậy cứ chọn ngày rồi cưới từ đông phòng sang tây phòng cũng được". Lưu phu nhân mừng rỡ, đã nói chuyện với Lương phu nhân để sửa soạn làm lễ cưới đó.
  Người bộc phụ nói xong, nét mặt tươi cười hớn hở, Gia Tường công chúa cùng Phi Loan quận chúa đều lấy làm mừng rỡ. Cách mấy hôm sau, nhà Hoàng Phủ sửa soạn làm lễ thành hôn cho Phương Anh tiểu thư kết duyên với nhị lang Triệu Phượng. Câu chuyện trong khi tiệc mừng, toàn thị nói những lời trung hiếu. Lưu vương hỏi những công việc ở bên nước Cao Ly, Doãn Thượng Khanh tướng công đều thuật hết đầu đuôi cho biết. Lưu vương nghe xong liền nói:
  - Nếu vậy thì Hùng Khởi Phượng thật là một bậc kỳ nam tử, chẳng kém chi các công tử con nhà Hoàng Phủ chút nào, không biết Hùng vương khéo tu thế nào mà đẻ được người con như thế. Doãn tướng công ơi! Phò mã Triệu Câu đang kể là bậc xã tắc thần. Nhị lang Triệu Phượng cũng là một tay trung dũng. Lại được tam lang Triệu Lân kia có nhiều mưu sâu kế lạ, mới biết dùng cái giỏ đựng thuốc mà đem được hoàng tử ở trong cung ra. Tứ lang và ngũ lang thì hiếu thuận lạ thường. Thế thì một nhà Hoàng Phủ đã chung đúc biết bao nhân tài vậy.
  Hùng vương cũng tấm tắc khen ngợi mà rằng:
  -Chẳng những thế thôi. Khi Mạnh vương phi bày mưu lập kế, buộc thư vào chân con chim quạ để truyền bảo cho anh em Triệu Phượng và Triệu Lân biết. Lại khi thái hậu lâm triều, các tờ chiếu thư một tay Mạnh vương phi khởi thảo cả. Đàn bà như thế, thật khiến cho bọn tu mi nam tử ta phải hổ thẹn.
  Nguyễn Long Quang tướng công nói:
  - Mạnh vương phi thật là một người trí rộng tài cao, chẳng kém chi Khổng Minh thuở trước. Hãy xem như cái mưu “khổ nhục kế” ở chốn pháp trường, đủ biết là tay tài giỏi vậy.
  Nếu không có cái mưu lạ ấy thì làm sao mà cứu thoát được Hùng vương đây và Vệ vương phi. Sử xanh chép để nghìn thu, ai không khỏi ca tụng công nghiệp họ Hùng họ Mạnh và nhà Hoàng Phủ. Ngày nay nhị lang đã kết duyên cùng Phương Anh tiểu thư, còn tứ lang chưa thành gia thất, vậy tôi có một chút con gái cũng có ý muốn ngưỡng phan, chẳng hay phò mã Triệu Câu nghĩ thế nào?
  Phò mã Triệu Câu mừng rỡ, vội vàng đứng dậy rót một chén rượu đầy mời Nguyễn Long Quang tướng công mà rằng:
  - Tướng quân đã có lòng hạ cố thì anh em chúng tôi cảm tạ xiết bao. Chúng tôi xin bẩm với cao đường để chọn ngày làm lễ.
  Nguyễn Long Quang tướng công cầm lấy chén rượu uống. Lưu vương cười mà bảo Hùng vương rằng:
  - Chỉ sợ chúng tôi đây lại phải làm môi nhân mà thôi.
  Phò mã Triệu Câu lại rót rượu mời Lưu vương và Hùng vương làm chủ hôn. Tần thượng thư cùng Hùng quốc cữu làm tá lễ. Nguyễn Long Quang tướng công cười mà bảo rằng:
  - Đem chén rượu lớn lại đây, để tôi rót mời mỗi ngài một chén.
  Hùng vương bảo Nguyễn Long Quang tướng công rằng:
  - Cứ như ý tôi thiển nghĩ thì nên bảo phò mã Triệu Câu viết thư nói với Mạnh vương phi để thương nghị cùng Doãn thân ông mà làm lễ cưới tại Vân Nam rồi qua sang năm sẽ theo Mạnh vương phi cùng tiến kinh một thể.
  Nguyễn Long Quang tướng công nghe nói vui cười mà rằng:
  - Vương gia nghĩ rất phải! Như thế thì được tiện việc cả cho hai nhà!
  Tần thượng thư cười mà bảo rằng:
  - Đã đành rằng tiện, nhưng trong một năm trời tứ huynh ở kinh mà tân nhân ở Vân Nam thì cầu Ô Thước bắc sao cho được.
  Nhị lang nói:
  - Đã chọn được giai ngẫu như thế thì chậm trễ cũng càng hay, chứ có hề chi!
  Hùng Khởi Phượng mỉm cười mà hỏi rằng:
  - Nếu vậy thì cớ sao quốc cữu lại nóng về việc chọn ngày làm lễ cưới.
  Nhị lang nói:
  -Việc ấy tự ý Lưu mẫu muốn cho tôi chóng thành, chứ không phải ở tôi vậy.
  Lưu vương cũng cười mà rằng:
  - Việc ấy chỉ có tôi là chẳng lo nghĩ chi cả, nghiễm nhiên được một ông đông sàng giai tế vậy.
  Mọi người nghe nói đều cả cười. Bấy giờ Lưu vương lại hỏi Hùng vương rằng:
  - Khoản tiếp sứ thần các nước, chẳng hay triều đình xử trí ra thế nào?
  Hùng Khởi Phượng nói:
  - Việc ấy chúng tôi đã tâu với thánh thượng rằng: “nếu ngày nay lập riêng nhà công quán cho đủ sứ thần các nước ở thì tổn phí không biết dường nào, vậy tạm lấy mấy nơi vương phủ để khỏan tiếp sứ thần các nước, mà giáng chỉ cho sứ thần các nước biết rằng mỗi vị vào thành, chỉ được đem theo mấy chục người hầu mà thôi, còn bao nhiêu quân sĩ đều phải đóng tại ngoài quan ải cả, như thế thì chẳng những công khố bớt sự tổn phí, mà quân dân cũng khỏi phải phiền nhũng. Thánh thượng hiện đã phê chuẩn, chẳng hay các ngài nghĩ thế nào.
  Hùng vương nín lặng không nói, Doãn Thượng Khanh tướng công và Nguyễn Long Quang tướng công đều mừng rỡ mà rằng:
  - Nếu vậy hay! Quốc cữu thật là có tài “kinh tiên vĩ đại”, bọn lão hủ này không thể theo kịp! Việc này chẳng những bớt sự tổn phí, mà lại khiến cho sứ thần các nước biết những nơi kiến trúc tráng lệ của nước ta.
  Lưu vương khen rằng:
  - Hùng quốc cữu thật đáng gọi là một tay lương tá.
  Tần thượng thư cũng cười mà nói rằng:
  - Tôi đã được biết Hùng quốc cữu xưa nay vốn là một bậc tài cao trí rộng hơn người.
  Khi tiệc tan rồi, mọi người đều cáo từ lui ra. Lưu vương giữ Hùng vương ở lại, để đêm hôm ấy hai người truyện trò cùng nhau. Mấy anh em phò mã Triệu Câu lui vào nhà trong, đem những lời Nguyễn Long Quang nói thuật lại cho Tô phu nhân và Lưu phu nhân nghe. Hai phu nhân đều mừng rỡ mà rằng:
  - Thế mới biết duyên trời đem lại thì dẫu xa xôi muôn dặm cũng thành ra sum họp một nhà.
  Sáng hôm sau, Triệu Lân theo Lưu vương và Hùng vương vào Tiểu Hoa Sơn để thăm Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Ba người đều ăn mặc thường phục, chỉ có mấy đứa đồng tử theo hầu. Phò mã Triệu Câu đã sai người báo trước cho địa phương quan phải ra nghênh tiếp. Đường đi cách kinh thành trong ba ngày trời. Khi gần tới nơi, Triệu Lân trỏ phía trước mặt mà bảo rằng:
  - Thẳng phía trước mặt, trông có một dãy tường vàng kia, tức là chỗ thượng hoàng ở tu đó!
  Triệu Lân vừa nói vừa dừng cương xuống ngựa. Bỗng thấy có một người cưỡi ngựa ra đón, vỗ tay cả cười mà rằng:
  - Đêm qua tôi nhìn hoa đèn, đết ngay là hôm nay có người đến thăm tôi vậy. Tôi xin kính chào Hùng vương và Lưu vương. Triệu Lân chắp tay vái chào mà rằng:
  - Con xin kính chào thân phụ!
  Mấy người cùng nhau do cửa đông môn tiến vào. Nguyên chỗ ấy có ba cửa, cửa giữa chỉ khi nào thượng hoàng ngự giá ra vào thì mới được mở; cửa về phía tây thì để khi nào các quan văn võ triều thần đến thăm thượng hoàng; còn về cửa phía đông thì đi thẳng vào chỗ Hoàng Phủ Thiếu Hoa ở. Bấy giờ Hoàng Phủ Thiếu Hoa mời Hùng vương và Lưu vương vào trong trai phòng cùng ngồi. Trong trai phòng không trần thiết chi cả, chỉ có mấy cái giường tre ghế gỗ mà thôi. Lưu vương thấy vậy lẩm nhẩm gật đầu mà rằng:
  - Cách tự phụng đơn sơ thế này thì thật quả nhiên là một bậc rất cao thượng!
  Hùng vương cười mà bảo rằng:
  - Mới cùng nhau cách biệt chưa đầy một năm, mà trông khí sắc đã quả nhiên là một người mộ đạo. Chẳng hay công tu luyện của vương gia những thế nào?
  Hoàng Phủ Thiếu Hoa đáp rằng:
  - Tôi chẳng có công tu luyện chi cả, chỉ hàng ngày ra vườn cày cuốc trồng hoa vun trúc mà thôi. Có lúc thì cả ngày ngủ say, có lúc suốt đêm xem sách, nhơ ơn thánh thượng, di dưỡng tuổi thọ mà hưởng phúc thanh nhàn, nào dám nói chi đến sự đạo đuưc vậy.
  Hùng vương cười mà bảo rằng:
  Vương gia chớ nói dối tôi. Nếu không có công tu luyện sao được như thế!
  Hoàng Phủ Thiếu Hoa nói:
  - Thật không dám nói dối, chẳng qua chỉ tĩnh hết trần tâm thì trong lòng tự khắc thấy được khoan khoái.
  Lưu vương nói:
  - Tôi cũng ưa cảnh thanh nhàn lắm. Bấy lâu nay sở dĩ chưa dám cáo lão về điền lý là vì còn muốn báo đáp ơn trời bể của triều đình, ngày nay thiên hạ thái bình, tôi muốn tâu xin thượng hoàng cho tôi được trở về quê nhà vậy.
  Hùng vương nói:
  - Tôi đến bái yết thượng hoàng lần này rồi cũng tâu xin trở về quê nhà.
  Hoàng Phủ Thiếu Hoa nói:
  - Hùng vương thì khóc lòng xin về được. Số là hôm trước thượng hoàng có phán bảo rằng: “Hiện nay Doãn tướng công, Nguyễn tướng công và Mạnh tướng công đều xin cáo về, trong triều trừ Tề vương không kể, còn thì toàn thị là các quan trẻ tuổi cả, vậy cần phải có một vị lão thành đứng đầu mới được". Tôi tâu xin thượng hoàng giữ Hùng vương lại, thượng hoàng rất lấy làm vui lòng, định hôm nào về cung, sẽ bảo thiên tử không phê chuẩn cho Hùng vương cáo.
  Hùng vương nghe nói, nét mặt buồn rầu mà đáp rằng:
  - Hai vợ chồng tôi hàng ngày mong mỏi được trở về quê nhà, để cùng tiêu dao sơn thủy, nay vương gia tâu xin một câu như thế thì tôi làm sao mà xin được cáo về. Hoàng Phủ vương gia ơi! Vương gia thì biết vui thú cảnh thần tiên, mà để cho vợ chồng tôi không được thanh nhàn, lòng nào lại nỡ như thế, há chẳng bất công lắm ru!
  Hoàng Phủ Thiếu Hoa cười mà đáp rằng:
  - Vương gia chớ lấy làm lạ! Ngày nay thiên tử mới phục vị, các nước ngoài đến cống, chính là lúc quan yếu của triều đình đó. Lệnh lang dẫu tài giỏi, nhưng quốc chính chưa từng trải, tất phải trông cậy có vương gia giúp đỡ thì trong ngoài mới được trị an. Còn như vợ chồng tôi, tội ác đã nhiều, mặt nào mà đứng ở chốn triều đường, vì thế nên tránh cho xa, chứ không phải dám mơ tưởng về sự thần tiên vui thú.
  Lưu vương cười mà rằng:
  - Hoàng Phủ vương gia khiêm tốn quá!
  Triệu Lân lại đem việc hôn nhân của Phương Anh tiểu thư cùng nhị lang Triệu Phượng thuật cho Hoàng Phủ Thiếu Hoa nghe. Triệu Lân nói:
  - Dám bẩm thân phụ! Đếm hôm làm lễ cưới, xin mời thân phụ về nhà!
  Hoàng Phủ Thiếu Hoa nghe nói có ý mừng rỡ, vội vàng đứng dậy vái chào Lưu vương mà bảo rằng:
  - Thế ra quanh quẩn một nhà, tình thân ái lại càng thêm mật thiết. Bây giờ năm đứa con tôi, bốn đứa có vợ rồi, chỉ còn đứa thứ tư vẫn chưa thành hôn!
  Hùng vương cười mà bảo rằng:
  - Xin chớ nóng nảy! Người phúc hậu tự nhiên đã có việc đem đến.
  Nói xong, liền thuật chuyện cho Hoàng Phủ Thiếu Hoa biết rằng Nguyễn Long Quang tướng công đã hứa gả nữ tôn cho tứ lang. Hoàng Phủ Thiếu Hoa mừng rỡ bội phần mà rằng:
  - Nếu vậy thì còn gì hay bằng! Hôm nay ta nên uống bữa rượu thật say, vừa mừng thân ông, lại vừa tạ người mai mối vậy.
  Nói chưa dứt lời thì có người nhà vào bẩm rằng:
  - Bẩm vương gia! Vương gia truyền bày tiệc ở Vạn Xuân đình, hiện đã sửa soạn xong cả rồi.
  Hoàng Phủ Thiếu Hoa đứng dậy, mời mọi người ra Vạn Xuân đình uống rượu. Tam lang là Triệu Lân rót rượu, trước mời Hùng vương và Lưu vương, sau mời Hoàng Phủ Thiếu Hoa.
  Các thứ mỹ vị gia hào, bày la liệt ở trên án, chung quanh nhà thì cỏ thơm hoa lạ, nhạc múa oanh ca, cảnh sắc trông thật khác thường, phảng phất như một nơi thiên cung nguyệt điện. Hùng vương thấy vậy khen ngợi mà rằng:
  - Một nơi an tĩnh thế giới như thế này, ở cũng sướng đời, không biết khéo tu từ bao giờ mà ngày nay được hưởng phúc thanh nhàn ấy.
  Nói xong lại uống luôn mấy chén rượu đầy, Lưu vương cũng vui vẻ mà rót rượu uống. Tình chí thân trong mười năm trời, bây giờ mới lại gặp nhau thì mừng rỡ kể sao cho xiết! Khi uống rượu xong, Hoàng Phủ Thiếu Hoa lại đưa đi xem các nơi danh sơn thắng cảnh. Cách mấy hôm sau, bỗng thấy Triệu Lân chạy vào với Hoàng Phủ Thiếu Hoa bẩm rằng:
  Dám bẩm thân phụ! Tứ đệ con nay đã đến để bái yết thân phụ đó!
  Nói chưa dứt lời thì bỗng thấy tứ lang là Triệu Tường bước vào, Triệu Tường sụp xuống đất lạy. Hoàng Phủ Thiếu Hoa trông thấy động lòng thương xót, đỡ dậy mà ân cần hỏi han. Tứ lang Triệu Tường lạy chào Hùng vương và Lưu vương, rồi cùng Triệu Lân làm lễ tương kiến. Bấy lâu xa cách, ngày nay gặp gỡ, kể sao xiết nỗi bi oan. Hoàng Phủ Thiếu Hoa bảo ngồi, tứ lang Triệu Tường vội vàng bẩm rằng:
  - Dám bẩm thân phụ! Tô mẫu và Lưu mẫu sai con mời thân phụ về ngay!
  Hoàng Phủ Thiếu Hoa cười mà hỏi rằng:
  - Gọi ta về có việc chi?
  Lưu vương vừa cười vừa nói:
  - Vì việc hôn lễ của các con, nên mời về để lo tính giúp đó chăng.
  Hoàng Phủ Thiếu Hoa nói:
  - Việc ấy hà tất cứ phải tôi về mới được.
  Tứ lang Triệu Tường nói:
  - Số là cữu tổ phụ con đã tạ thế rồi.
  Hoàng Phủ Thiếu Hoa cùng Hùng vương và Lưu vương đều kinh ngạc mà hỏi rằng:
  - Từ bao giờ thế!
  Tứ lang Triệu Tường nói:
  - Hôm qua con sang thăm cữu tổ phụ, bỗng nghe báo có biểu thúc tẩu ( con dâu Doãn Thượng Khanh ) về, ẵm tiểu công tử đến để cữu tổ phụ đặt tên. Cữu tổ phụ trông thấy, cả cười mà rằng:
  - “Ai ngờ Doãn Thượng Khanh ngày nay lại còn có cháu trai, cũng là một sự lạ lùng vậy!” Cữu tổ phụ cười sằng sặc hồi lâu rồi bỗng tạ ththái hậu. Cả nhà xúm lại cứu chữa không được. Bây giờ Tô mẫu và Lưu mẫu đều sang nhà họ Doãn để lo tính tang sự, xin mời thân phụ về ngay.
  Hoàng Phủ Thiếu Hoa khóc mà bảo rằng:
  - Năm trước cữu phụ ở Cao Ly về triều, ta mới được trong mấy ngày trò chuyện sum họp ai ngờ ngày may đã thành ra người thiên cổ rồi! Bây giờ ta tức khắc về trước, còn các con ở đây đến sáng mai sẽ theo Hùng vương và Lưu vương cùng về.
  Nói xong, truyền người nhà thắng ngựa rồi tức khắc đi ngay. Buổi chiều hôm ấy, hai anh em Triệu Lân mời Hùng vương và Lưu vương ăn cơm. Hùng vương bỗng thở dài mà than rằng:
  - Mới vừa vui vẻ lại bỗng xót thương! Con ta cùng Doãn tướng công đi sứ Cao Ly trong mười năm trời, nếu không nhờ có mưu sâu trí rộng của tướng công thì con ta cũng khó lòng đã được về nước.
  Lưu vương cũng phàn nàn thương tiếc Doãn tướng công mà rằng:
  - Đi sứ trong bấy lâu, vừa mới về nước thì đã tạ thế!
  Mọi người tỏ ý buồn rầu, chỉ ăn cơm mà không uống rượu. Khi ăn cơm uống trà xong, Hùng vương và Lưu vương hỏi chuyện tam lang Triệu Lân cùng tứ lang Triệu Tường về những nỗi sau khi tương biệt.
  Triệu Lân cùng Triệu Tường cũng kể hết đầu đuôi mọi việc về trước cho nghe. Tứ lang Triệu Tường khóc mà nói với tam lang Triệu Lân rằng:
  - Tài trí như anh, thiết tưởng cũng ít có! Ngày nay chua bao nhiêu tuổi đầu mà hai mái tóc đã điểm hoa râm, thế mới biết cái nỗi khổ tâm cho những người tận trung báo quốc vậy. Còn như em đây, văn đã vô tài, võ lại bất lực, nhưng trông thấy huynh trưởng hàng ngày luyện tập binh mã thì cũng phải gia công cố sức, trú tính lương tiền để lo về việc chi dụng, gọi là một chút báo đền, không ngờ sau lại mông ân triều đình ban thưởng tước hàm, triệu về kinh thành, khiến cho em càng thêm hổ thẹn.
  Hùng vương và Lưu vương bảo tứ lang Triệu Tường rằng:
  - Tứ lang chớ khiêm tốn quá! Nếu chi dụng không đủ thìi lấy chi mà lo việc cần vương. Huống chi ngày nay tứ lang lại bỏ một món tiền to để quyên trợ cho nước, việc ấy khiến cho các nước ngoài nghe tiếng đều phải kính phục vậy.
  Hùng vương và Lưu vương đi ngủ trước, hai anh em Triệu Lân cùng Triệu Tường lại còn ngồi nói chuyện với nhau cho đến suốt sáng. Sáng hôm sau, Hùng vương và Lưu vương cũng dậy sớm, rồi cùng nhau lên ngựa trở về kinh thành, đi thẳng đến Doãn tướng phủ. Khi tới nơi, trông thấy một lá cờ trắng phất phới ở trước cửa phủ, người ra vào tấp nập đông như kiến. Lại nghe nói thánh thượng ở đấy vừa về. Hùng vương và Lưu vương cùng hai quốc cữu xuống ngựa đi vào trong phủ, thay mặc đồ tang phục, rồi đến trước linh sàng để làm lễ bái yết Doãn tướng công. Hùng vương khóc lóc kể lể những công việc trong khi Doãn tướng công đi sứ ở nước Cao Ly, mọi người chung quanh ai nghe cũng phải cảm động lòng thương xót. Hiếu chủ là Doãn Thượng Chí ra lạy tạ Hùng vương và Lưu vương, vì thương xót quá độ mà đi đứng không vững, phải có người đỡ. Hoàng Phủ Thiếu Hoa mời Hùng vương và Lưu vương ngồi, tam lang Triệu Lân cùng tứ lang Triệu Tường thì đứng ở hai bên. Hoàng Phủ Thiếu Hoa lại thuật chuyện thượng hoàng viếng tang cho Hùng vương và Lưu vương nghe.
  Hoàng Phủ Thiếu Hoa nói:
  - Vừa rồi thánh thượng ra viếng tang, khóc thương thảm thiết. Lại giáng chỉ gia phong cho làm Lỗ quận thượng trụ quốc, và cho con cháu đời đời nối tập tước. Có ban cho một trăm khoảnh ruộng để làm tự điền. Lại phái lục phẩm văn võ quan hai người hàng ngày phải giúp việc tang lễ, và cho một số hai vạn lạng để là tiền tử tuất. Thượng hoàng và thái hậu muốn ra viếng khóc, thánh thượng phải can ngăn mới thôi. Sáng hôm nay thánh thượng ra đây, có cả ba vị vương tử cùng Đông cung hoàng thái tử đi theo thánh thượng lại hỏi đến tiểu công tử mới đẻ, rồi ẵm lên trên lòng, khóc mà bảo rằng: “Trẫm chúc mong nhà ngươi sau này lớn lên, lại làm trụ thạch cho nước, cũng noi theo được lòng trung thành của tổ phụ ngày nay.” Thánh thượng hỏi đã đặt tên gì chưa thì tôi phải thuật rõ để thánh thượng biết rằng Doãn tướng công chưa kịp mệnh danh cho, phút bỗng tạ thế. Thánh thượng lại phán rằng: “Doãn tướng công tài cao học rộng, lại là người tận trung báo quốc, trẫm mong ngày sau cháu lại giống như ông, vậy trẫm đặt tên cho là Doãn Thiệu Tiên.”
  Hùng vương và Lưu vương đều nói:
  - Chúng ta được gặp gỡ một vị thánh quân như thế, tưởng cũng may mắn lắm thay!
  Mấy người trò truyện hồi lâu thì người nhà dọn cơm, Hoàng Phủ Thiếu Hoa mời Hùng vương và Lưu vương cùng ngồi vào ăn. Khi ăn cơm xong, Hoàng Phủ Thiếu Hoa lại nói với Lưu vương rằng:
  - Việc tiện nhi cầu hôn, hôm trước lệnh muội (Lưu Yến Ngọc) đã có ước định đến ngày mồng hai này. Ngày nay tôi bỗng có tang, không tiện dự lễ, vậy đến hôm ấy đã có lệnh muội chủ trương, cũng là chí thân trong một nhà, xin cữu huynh tha thứ cho.
  Lưu vương đáp rằng:
  -Tôi nguyên là kẻ vũ phu, đ lạm dụng vào hàng chí thân, thật lấy làm vẻ vang lắm. Vương gia đã là bậc tu hành đạo đức, xin chớ nói những câu khách sáo ấy.
  Hùng vương cũng cười mà bảo rằng:
  - Đã là chỗ chí thân, không nên dùng những câu khách sáo.
  Hùng vương cáo từ về phủ, còn Lưu vương thì về lại nhà Hoàng Phủ đế nói chuyện cùng Lưu Yến Ngọc phu nhân. Lưu Yến Ngọc phu nhân nói cho Lưu vương biết rằng mọi sự đều đã hoàn hảo cả. Phò mã Triệu Câu cũng đã viết thư về Vân Nam để nói với Mạnh vương phi. Đến ngày mồng ba là ngày định làm lễ cho Phương Anh tiểu thư kết hôn cùng nhị lang Triệu Tường. Hôm ấy lại vừa gặp hôm có sứ thần các nước đến, mấy anh em phò mã Triệu Câu đang bận vê việc nghênh tiếp, thành ra hôn sửa soạn đủ rồi mà tân lang vẫn chưa thấy về. Buổi chiều hôm ấy, Hùng Khởi Thần đến mừng, thuật chuyện cho Tô Ánh Tuyết phu nhân và Lưu Yến Ngọc phu nhân biết rằng thái hậu đã giáng chỉ cho nàng Văn Cơ vào tu ở Tiểu Hoa Sơn.
  Hai vị phu nhân nghe xong, đều nói:
  - Nàng Văn Cơ còn mặt mũi nào. Khi vào đến Tiểu Hoa Sơn mà trông thấy nàng Diễm Tuyết và nàng Hạng Ngọc Thanh thì thiết tưởng hổ thẹn không biết thế nào mà kể cho xiết. Hùng Khởi Thần cười mà đáp rằng:
  - Cứ như lời thân mẫu tôi nói chuyện thì Lưu Diễm Tuyết và Hạng Ngọc Thanh cũng rủ lòng thương xót mà đối với nàng Văn Cơ rất tử tế.
  Lưu Yến Ngọc phu nhân thấy nhị lang Triệu Tường mãi không về, nóng lòng sốt ruột mà rằng:
  - Bây giờ biết làm thế nào? Hôn lễ đã chọn ngày hôm nay, nếu vậy thì thật là lỡ việc! Nghe nói các nước ngoài đến cống, còn hơn một tháng nữa mới tới nơi, không biết cớ sao mà hôm nay thình lình lại đến như thế?
  Hùng Khởi Thần nói:
  - Đi đường bể thường thường nhờ về sức gió. Hễ gặp gió thuận, mỗi ngày đi được mấy nghìn hải lý, nếu không thì hàng năm, bảy năm chưa đi đến nơi. Bây giờ cát kỳ đã lỡ, chẳng hôm nay thì hôm khác, chứ có hề chi, phàn nàn làm chi cho thêm vô ích!
  Tô Yến Tuyết phu nhân nói:
  - Hôm nay lễ nghi đã sửa soạn đủ cả, đổi ngày làm sao cho tiện. Quốc cữu nên tâu với thánh thượng cho nhị lang hãy tạm về làm lễ hợp cẩn rồi sau lại đi.
  Hùng Khởi Thần mỉm cười mà đáp rằng:
  - Nhưng tôi muốn đổi hôm khác, khiến cho tôi cũng được uống rượu mừng.
  Lưu Yến Ngọc phu nhân nói:
  - Khi nào triều đình vô sự rồi, ta sẽ sửa một tiệc rượu để mời quốc cữu.
  Hùng Khởi Thần nói:
  - Nếu vậy để tôi xin vào triều tâu với thánh thượng.
  Nói xong, vội vàng lên ngựa đi ngay. Đợi trong hồi lâu nữa cũng chưa thấy về, Tô Ánh Tuyết và Lưu Yến Ngọc phu nhân đều lấy làm bối rối. Bỗng nghe báo tân lang đã về. hai phu nhân nghoảnh ra đã trông thấy nhị lang Triệu Tường bước vào, đầu đội mũ trụ, mình mặc áo giáp, lại có đeo một thanh bảo kiếm bên mình. Triệu Phượng nói với hai phu nhân rằng:
  - Hôm nay có sứ thần các nước đến, đang lúc nguy nghi, cho nên mấy anh em chúng con về không được. Sau thánh thượng nghe nói hôm nay là ngày cưới của con, bất đắc dĩ mới cho về.
  Nói xong, vào làm lễ bái thiên địa, rồi lại mời các bậc tôn trưởng ngồi để bái tạ. Tô Ánh Tuyết phu nhân và Lưu Yến Ngọc phu nhân đều từ chối mà rằng:
  - Ngày nay Mạnh vương phi chưa về tới đây, chúng ta không dám nhận lạy.
  Bấy giờ hai vợ chồng cùng nhau giao bái, rồi vào động phòng làm lễ hợp cẩn. Khi làm lễ sắp xong thì bỗng lại có nội giám đến triệu. Triệu Phượng vội vàng lên ngựa đi ngay. Cách ba hôm sau, sứ thần các nước đều xin cáo từ về, mấy anh em phò mã Triệu Câu bấy giờ mới được trở về phủ. Gia Tường công chúa lại sinh được một cậu con trai. Hoàng Phủ Thiếu Hoa sau khi đưa ma Doãn tướng công rồi, lại theo thượng hoàng trở về chốn cũ. Lưu vương cũng từ biệt con gái rồi trở về phiên bang.
  Nàng Hạng Ngọc Thanh tâu với thái hậu, xin cho nàng Lý Hoa Khôi ở Xuân Vân viện được thoát tịch, rồi gả cho Tô Thành. Lý Hoa Khôi cảm kích không biết dường nào. Thời giờ thấm thoát, Phương Anh tiểu thư và Phật Châu tiểu thư đều sinh con trai. Hưng Bình công chúa cũng sinh được một trai một gái.
  Năm sau tiết “Thiên thu thánh đản” của bà thái hậu, Mạnh Lệ Quân ơ Vân Nam cùng hai vợ chồng tứ lang Triệu Tường đều tiến kinh, thật là lan huệ sum họp một nhà vậy. hôm làm lễ “Thiên thu thánh đản”, thái hậu cho tất cả gia quyến nhà họ Hùng và nhà Hoàng Phủ đều được vào dự tiệc tại trong cung. Phi Loan quận chúa dâng tập tranh “Bách mỹ” để chúc thọ. Thái hậu xem xong, rất vui vẻ.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group