SẤM TRẠNG TRÌNH - Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • anap3

  khoảng 1 10 năm trước
 • Sấm Trạng Trình --- Mỗi một câu là một lời tiên tri ....
  Cái này được viết cách đây 500 năm và viết theo Hán Việt nên đọc rất khó hiểu ...
  Trong phần đầu có câu **Việt Nam khởi tổ xây nên** . Mà 500 năm về trước thì nước Việt chưa có tên -- Việt Nam . Ông Trạng Trình đã biết trước nước Việt sẽ có tên ... Việt Nam .


  Vận lành mừng gặp tiết lành
  Thấy trong quốc ngữ lập thành nên câu
  Một câu là một nhiệm màu
  Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao
  Trải vì sao mây che Thái Ất
  Thủa cung tay xe nhật phù lên
  Việt Nam khởi tổ xây nên
  Lạc Long ra trị đương quyền một phương
  Thịnh suy bỉ thới lẽ thường
  Một thời lại một nhiễu nhương nên lề
  Ðến Ðinh Hoàng nối ngôi cửu ngủ
  Mở bản đồ rủ áo chấp tay
  Ngự đao phút chốc đổi thay
  Thập bát tử rày quyền đã nổi lên
  Ðông a âm vị nhi thuyền
  Nam phương kỳ mộc bỗng liền lại sinh
  Chấn cung hiện nhật quang minh
  Sóng lay khôn chống trường thành bền cho
  Ðoài cung vẻ rạng trăng thu
  Ra tay mở lấy đế đô vạn toàn
  Sang cửu thiên ám vầng hồng nhật
  Dưới lẫn trên năng vẫn uống quen
  Sửa sang muôn việc cầm quyền
  Ngồi không ai dể khẳng nhìn giúp cho
  Kìa liệt vương khí hư đồ ủng
  Mặc cường hầu ong ỏng tranh khôn
  Trời sinh ra những kẻ gian
  Mặt khôn đổi phép, mặc ngoan tham tài
  Áo vàng ấm áp đà hay
  Khi sui đấp núi khi say xây thành
  Lấy đạt điền làm công thiên hạ
  Ðược mấy năm đất lở giếng mòn
  Con yết ạch ạch tranh khôn
  Vô già mở hội mộng tôn làm chùa
  Cơ trời xem đã mê đồ
  Ðã đô lại muốn mở đô cho người
  Ấy lòng trời xuôi lòng bất nhẫn
  Suốt vạn dân cừu giận oán than
  Dưới trên dốc chí lo toan
  Những đua bán nước bán quan làm giàu
  Thống rủ nhau làm mồi phú quí
  Mấy trung thần có chí an dân
  Ðua nhau làm sự bất nhân
  Ðã tuần bốn bể lại tuần đầu non
  Dư đồ chia xẻ càn khôn
  Mối giềng man mác khiếp mòn lòng nhau
  Vội sang giàu giết người lấy của
  Sự có chăng mặc nọ ai đôi
  Việc làm thất chính tơi bời
  Minh ra bổng lại thất thôi bấy giờ
  Xem tượng trời đã giơ ra trước
  Còn hung hăng bạc ngược quá xưa
  Cuồn phong cả sớm liền trưa
  Ðã đờn cửu khúc còn thơ thi đề
  Ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết
  Ðể vạn dân dê lại giết dê
  Luôn năm chật vật đi về
  Âm binh ở giữa nào hề biết đâu
  Thấy nội thành tiếng kêu ong ỏng
  Cũng một lòng trời chống khác nào
  Xem người dường vững chiêm bao
  Nào đâu còn muốn ước ao thái bình
  Một góc thành làm tâm chứng quỷ
  Ðua một lòng ích kỷ hại nhân
  Bốn phương rời rỡ hồng trần
  Làng khua mỏ cá lãng phân điếm tuần
  Tiếc là những xuất dân làm bạo
  Khua dục loài thỏ cáo tranh nhau
  Nhân danh trọn hết đâu đâu
  Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê
  Hùm già lạc dấu khôn về
  Mèo non chi chí tìm về cố hương
  Chân dê móng khởi tiêu tường
  Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình
  Nội thành ong ỏng hư kinh
  Ðầu khỉ tin sứ chèo thành lại sang
  Bở mồ hôi Bắc giang tái mã
  Giửa hai xuân bỗng phá tổ long
  Quốc trung kinh dụng cáo không
  Giữa năm giả lai kiểm hung mùa màng
  Gà đâu sớm gáy bên tường
  Chẳng yêu thì cũng bất tường chẳng không
  Thủy binh cờ phất vầng hồng
  Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng
  Ðứng hiên ngang đố ai biết trước
  Ấy Bắc binh sang việc gì chăng ?
  Ai còn khoe trí khoe năng
  Cấm kia bắt nọ tưng bừng đôi nơi
  Chưa từng thấy đời này sự lạ
  Bổng khiến người giá họa cho dân
  Muốn bình sao chẳng lấy nhân
  Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày
  Ðã nên si Hoàn Linh đời Hán
  Ðúc tiền ra bán tước cho dân
  Xun xoe những rắp cậy quân
  Chẳng ngờ thiên đạo xây dần đã công
  Máy hoá công nắm tay dễ ngỏ
  Lòng báo thù ai dễ đã nguôi
  Thung thăng tưởng thấy đạo trời
  Phù Lê diệt Mạc nghỉ dời quân ra
  Cát lầm bốn bể can qua
  Nguyễn thì chẳng được sẽ ra lại về
  Quân hùng binh nhuệ đầy khe
  Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời
  Bấy giờ càng khốn than ôi
  Quỉ ma trật vật biết trời là đâu ?
  Thương những kẻ ăn rau ăn giới
  Gặp nước bung con cái ẩn đâu
  Báo thù ấy chẳng sai đâu
  Tìm non có rẩy chừng sau mới toàn
  Xin những kẻ hai lòng sự chúa
  Thấy đâu hơn thì phụ thửa ân
  Cho nên phải báo trầm luân
  Ai khôn mới được bảo thân đời này
  Nói cho hay khảm cung rồng dấy
  Chí anh hùng xem lấy mới ngoan
  Chử Rằng lục thất nguyệt gian
  Ai mà nghĩ được mới gan anh tài
  Hễ nhân kiến đã dời đất cũ
  Thì phụ nguyên mới chổ binh ra
  Bốn phương chẳng động can qua
  Quần hùng các xứ điều hoà làm tôi
  Bấy giờ mở rộng qui khôi
  Thần châu thu cả mọi nơi vạn toàn
  Lại nói sự Hoàng Giang sinh thánh
  Hoàng phúc xưa đã định tây phong
  Làu làu thế giới sáng trong
  Lồ lộ mặt rồng đầu có chử vương
  Rỏ sinh tài lạ khác thường
  Thuấn Nghiêu là chí Cao Quang là tài
  Xem ý trời có lòng đãi thánh
  Dốc sinh hiền điều đỉnh nội mai
  Chọn đầu thai những vì sao cả
  Dùng ở tay phụ tá vương gia
  Bắc phương chính khí sinh ra
  Có ông Bạch sĩ điều hoà hôm mai
  Song thiên nhật rạng sáng soi
  Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường
  Ðời này thánh kế vị vương
  Ðủ no đạo đức văn chương trong mình
  Uy nghi trạng mạo khác hình
  Thác cư một gốc kim tinh phương đoài
  Cùng nhau khuya sớm dưỡng nuôi
  Chờ cơ sẽ mới ra tài cứu dân
  Binh thơ mấy quyển kinh luân
  Thiên văn địa lý nhân luân càng mầu
  Ở đâu đó anh hùng hẳn biết
  Xem sắc mây đã biết thành long
  Thánh nhân cư có thụy cung
  Quân thần đã định gìn lòng chớ tham
  Lại dặn đấng tú nam chí cả
  Chớ vội vàng tất tả chạy rong
  Học cho biết lý kiết hung
  Biết phương hướng bội chớ dùng làm chi
  Hễ trời sinh xuống phải thì
  Bất kỳ chi ngộ màng gì tưởng trông
  Kìa những kẻ vội lòng phú quí
  Xem trong mình một thí đều không
  Ví dù có gặp ngư ông
  Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng
  Xin khuyên đấng thời trung quân tử
  Lòng trung nghi ai nhớ cho tinh
  Âm dương cơ ngẩu ngô sinh
  Thái nhâm thái ất trong mình cho hay
  Văn thì luyện nguyên bài quyết thắng
  Khen Tử Phòng cũng đấng Khổng Minh
  Võ thông yên thủy thần kinh
  Ðược vào trận chiến mới càng biến cơ
  Chớ vật vờ quen loài ong kiến
  Biết ray tay miệng biếng nói không
  Ngỏ hay gặp hội mây rồng
  Công danh sáng chói chép trong vân đài
  Bấy giờ phỉ sức chí trai
  Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình
  Nặng lòng thật có vĩ kinh
  Cao tay mới gẩm biết tình năm nao
  Trên trời có mấy vì sao
  Ðủ nho biền tướng anh hào đôi nơi
  Nước Nam thường có thánh tài
  Ai khôn xem lấy hôm mai mới tường
  So mấy lời để tàng kim quỉ
  Chờ hậu mai có chí sẽ cho
  Trước là biết nẽo tôn phò
  Sau là cao chí biết lo mặc lòng
  Xem đoài cung đến thời bất tạo
  Thấy vĩ tinh liệu rạo cho mau
  Nguôi lòng tham tước tham giàu
  Tìm nơi tam hiểm mới hầu bảo thân
  Trẻ con mang mệnh tướng quân
  Ngỡ oai đã dấy ngỡ nhân đã nhường
  Ai lấy gương vua U thủa trước
  Loạn ru vì tham ngược bất nhân
  Ðoài phương ong khởi lần lần
  Muôn sinh ba cốc cầm binh dấy loàn
  Man mác một đỉnh Hoành Sơn
  Thừa cơ liền mới nổi cơn phục thù
  Ấy là những binh thù Thái Thái
  Lòng trời xui ai nấy biết ru ?
  Phá điền dầu khỉ cuối thu
  Tái binh mới động thập thò liền sang
  Lọ chẳng thường trong năm khôn xiết
  Vẽ lại thêm hung kiệt mất mùa
  Lưu tinh hiện trước đôi thu
  Bấy giờ thiên hạ mây mù đủ năm
  Xem thấy nhũng sương săm tuyết lạnh
  Loài bất bình tranh mạnh hung hăng
  Thành câu cá, lửa tưng bừng
  Kẻ ngàn Ðông Hải người rừng Bắc Lâm
  Chiến trường chốn chốn cát lầm
  Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông
  Sang thu chín huyết hồng tứ giả
  Noi đàng dê tranh phá đôi nơi
  Ðua nhau đồ thán quần lê
  Bấy giờ thiên hạ không bề tựa nương
  Kẻ thì phải thủa hung hoang
  Kẻ thì binh hỏa chiến trường chết oan
  Kẻ thì mắc thủa hung tàn
  Kẻ thì bận của bổng toan khốn mình
  Muông vương dựng ổ cắn tranh
  Ðiều thì làm chước xuất binh thủ thành
  Bời bời đua mạnh tranh giành
  Ra đâu đánh đấy dem binh sớm ngày
  Bể thanh cá phải ẩn cây
  Ðất bằng nổi sấm cát bay mịt mù
  Nào ai đã dễ nhìn U
  Thủy chiến bộ chiến mặc dù đòi cơn
  Cây bay lá lửa đôi ngàn
  Một làng còn mấy chim đàn bay ra
  Bốn phương cùng có can qua
  Làm sao cho biết nơi hào bảo thân
  Ðoài phương thực có chân nhân
  Quần tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người
  Tìm cho được chốn được nơi
  Thái nguyên một giãi lần chơi trú đình
  Bốn bề núi đá riểu quanh
  Một đường tiểu mạch nương mình dấy an
  Hễ Ðông Nam nhiều phen tàn tạc
  Tránh cho xa kẻo mắc đao binh
  Bắc kinh mới thật đế kinh
  Dấu thân chưa dễ dấu danh được nào
  Chim hồng vỗ cánh bay cao
  Tìm cho được chốn mới vào thần kinh
  Ai dễ cứu con thơ sa giếng
  Ðưa một lòng tranh tiếng dục nhau
  Vạn dân chịu thủa u sầu
  Kể dư đôi ngủ mới hầu khoan cho
  Cấy cày thu đãi thời mùa
  Bấy giờ phá ruộng lọ chờ mượn ai
  Nhân ra cận duyệt viễn lai
  Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm
  Xem tượng trời biết đường đời trị
  Gẩm về sau họ Lý xưa nên
  Giòng nhà để lấy dấu truyền
  Gẩm xem bốn báu còn in đời đời
  Thần qui cơ nổ ở trời
  Ðể làm thần khí thủa nơi trị trường
  Lại nói sự Hoàng Giang sinh thánh
  Sông Bảo Giang thiên định ai hay
  Lục thất cho biết ngày dài
  Phụ nguyên ấy thực ở đầy tào khê
  Có thầy nhân thập đi về
  Tả phụ hửu trì cây cỏ làm binh
  Giốc hết sức sửa sang vương nghiệp
  Giúp vạn dân cho đẹp lòng trời
  Ra tay điều chỉnh hộ may
  Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân
  Lọ là phải nhọc kéo quân
  Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm về
  Năm giáp tý vẽ khuê đã rạng
  Lộ Ngũ tinh trinh tượng thái hanh
  Ân trên vũ khí vân hành
  Kẻ thơ ký tuý kẻ canh xuân đài
  Bản đồ chảng sót cho ai
  Nghìn năm lại lấy hội nơi vẹn toàn
  Vững nền vương cha truyền con nối
  Dõi muôn đời một mối xa thư
  Bể kình tâm lặng bằng tờ
  Trăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân
  Âu vàng khỏe đặt vững chân
  Càng bền thế nước vạn xuân lâu dài
  Vừa năm nhâm tý xuân đầu
  Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời
  Quyển vàng mở thấy sấm trời
  Từ Ðinh đổi đời chí lục thất gian
  Một thời có một tôi ngoan
  Giúp trong việc nước gặp an thái bình
  Luận chung một tập kim thời
  Tướng quyền tử sĩ nam nhi học đòi
  Trượng phu có chí thời coi
  Những câu nhiệm nhặt đáng đôi nhành vàng
  Tài nầy nên đấng vẻ vang
  Biết chừng đời trị biết đường đời suy
  Kể từ nhân đoản mà đi
  Số chưa gặp thì biết hoà chép ra
  Tiếc thay hiền sĩ bao già
  Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công
  Thử cho tay giúp ra dùng
  Tài này so cùng tài trước xem sao
  Trên trời kể chín tầng cao
  Tay nghe bằng một ti hào biết hay
  Hiềm vì sinh phải thời này
  Rấp thù mở nước tiếc thay chưng đời
  Hợp đà thay thánh nghìn tài
  Giáng sinh rủi kiếp quỉ ma nhà trời
  Nói ra thì lậu sự đời
  Trái tai phải lụy tài trai khôn luần
  Nói ra am chúa bội quân
  Ðương thời đời trị xoay vần được đâu
  Chờ cho nhân đoản hết sau
  Ðến chừng đời ấy thấy âu nhiễu nàn
  Trời xui những kẻ ắt gian
  Kiếp độc đạo thiết làm loàn có hay
  Vua nào tôi ấy đã bày
  Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn
  Ðua nhau bội bạn nghịch vi
  Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay
  Tiếc tài gẩm được thời hay
  Ðã sao như vậy ra tay sẽ dùng
  Tài trai có chí anh hùng
  Muốn làm tướng súy lập công xưng đời
  Khá xem nhiệm nhặt tội trời
  Cơ mưu nhiệm nhặt mấy trai anh hùng
  Ði tìm cho đến đế cung
  Rấp phù xuất lực đế cung được toàn
  Bảo nhau cương kỷ cho tường
  Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài
  Chờ cho động đất chuyển trời
  Bấy giờ thánh sẽ nên tay anh hùng
  Còn bên thì náu chưa xong
  Nhân lực cướp lấy thiên công những là
  Ðời ấy những quỉ cùng ma
  Chảng còn ở thật người ta đâu là
  Trời cao đất rộng bao xa
  Làm sao cho biết cửa nhà đế vương
  Dù trai ai chửa biết tường
  Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này
  Ý ra lục thất gian nay
  Thời vận đã định thời nầy hưng vương
  Trí xem nhiệm nhặt cho tường
  Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy
  Vua ngự thạch bàn xa thay
  Ðại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng
  Gà kêu vượn hót vang lừng
  Ðường đi thỏ thẻ dặm chưn khôn dò
  Nhân dân vắng mạt bằng tờ
  Sơn lâm vào ở đổ nhờ khôn thay
  Vua còn cuốc nguyệt cày mây
  Phong điều vũ thuận thú rày an dân
  Phong đăng hoà cốc chứa chang
  Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây
  Chính cung phương khảm vần mây
  Thực thay thiên tử là nay trị đời
  Anh hùng trí lượng thời coi
  Công danh chẳng ngại tìm đòi ra đi
  Tìm lên đến thạch bàn khê
  Có đất sinh thánh bên kia cuối làng
  Nhìn đi nhìn lại cho tường
  Dường như chửa có sinh vương đâu là
  Chảng tìm thì đến bình gia
  Thánh chưa sinh thánh báo ca địa bình
  Nhìn xem phong cảnh cũng xinh
  Tả long triều lại có thành đợt vây
  Hửu hổ uấn khúc giang này
  Minh Ðường thất diệu trước bày mặt tai
  Ở xa thấy một con voi
  Cúi đầu quen bụi trông vời hồ sâu
  Ấy điềm thiên tử về chầu
  Tượng trưng đế thánh tô lâu trị đời
  Song thiên nhật nguyệt sáng soi
  Sinh đặng chúa ấy là ngôi chẳng cầu
  Ðến đời thịnh vượng còn lâu
  Ðành đến tam hợp chia nhau sẽ làm
  Khuyên cho Ðông Bắc Tây Nam
  Muốn làm tướng súy thì xem trông này

  Thiên sinh thiên tử ư hỏa thôn
  Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn
  Tiền sinh cha mẹ đà cách trở
  Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn
  Kìa cơn gió thổi lá rung cây
  Rung Bắc sang Nam Ðông tới Tây
  Tan tác kiến kiều an đất nước
  Xác xơ cổ thụ sạch am mây
  Sơn lâm nổi sóng mù thao cát
  Hưng địa tràng giang hóa nước đầy
  Một gió một yên ai sùng bái
  Cha con người Vĩnh Bảo cho hay
  Con mùng búng tít con quay
  Vù vù chong chóng gió bay trên đài
  Nhà cha cửa đóng then cài
  Ầm ầm sấm động hỏi người đông lân
  Tiếc tám lạng thương nửa cân
  Biết rằng ai có du phần như ai
  Bắt tay nằm nghỉ dông dài
  Thương người có một lo hai phận mình
  Canh niên tân phá
  Tuất hợi phục sinh
  Nhị Ngũ dư bình
  Long hổ xà đầu khởi chiến tranh
  Can qua tứ xứ loạn đao binh
  Mã đề dương cước anh hùng tận
  Thân dậu niên lai kiến thái bình
  Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
  Có một đàn xà đánh lộn nhau
  Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
  Lợn kia làm quái phải sai đầu
  Chuột nọ lăm le mong cản tổ
  Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
  Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
  Tìm về quê củ bắt ngựa tàu
  Cửu cửu kiền khôn dĩ định
  Thanh minh thời tiết hoa tàn
  Trực đáo dương đầu mã vĩ
  Hồ binh bát vạn nhập trường an
  Bảo Giang thiên tử xuất
  Bất chiến tự nhiên thành
  Lê dân bảo bảo noản
  Tứ hải lạc âu ca
  Dục đức thánh nhân hương
  Qua kiều cư Bắc phương
  Danh vi Nguyễn gia tử
  Kim tịch sinh ngưu lang
  Thượng đại nhân bất nhân
  Thánh ất dĩ vong ân
  Bạch hổ kim đai ấn
  Thất thập cổ lai xuân
  Bắc hữu kim thành tráng
  Nam tạc ngọc bích thành
  Hỏa thôn đa khuyển phệ
  Mục giả dục nhân canh
  Phú quí hồng trần mộng
  Bần cùng bạch phát sinh
  Anh hùng vương kiếm kích
  Manh cổ đổ thái bình
  Nam Việt hửu Ngưu tinh
  Quá thất thân thủy sinh
  Ðiạ giới sĩ vị bạch
  Thủy trầm nhi bắc kinh
  Kỷ mã xu dương tẩu
  Phù kê thăng đại minh
  Trư thử giai phong khởi
  Thìn mão xuất thái bình
  Phân phân tùng Bắc khởi
  Nhiểu nhiểu xuất Ðông chinh
  Bảo sơn thiên tử xuất
  Bất chiến tự nhiên thành
  Thủy trung tàng bảo cái
  Hứa cập thánh nhân hương
  Mộc hạ châm châm khẩu
  Danh thế xuất nan lương
  Danh vi Nguyễn gia tử
  Tinh bản tại ngưu lang
  Mại dử lê viện dưỡng
  Khởi nguyệt bộ đại giang
  Hoặc kiều tam lộng ngạn
  Hoặc ngụ kim lăng cương
  Thiên dử thần thực thụy
  Thụy trình ngũ sắc quang
  Kim kê khai lựu điệp
  Hoàng cái xuất quí phương
  Nhân nghĩa thùy vi địch
  Ðạo đức thực dữ đương
  Tộ truyền nhị thập ngủ
  Vận khải ngủ viên trường
  Vận đáo dương hầu ách
  Chấn đoài cương bất trường
  Quần gian đạo danh tự
  Bách tính khổ tai ương
  Can qua tranh đấu khởi
  Phạm địch tánh hung hoang
  Ma vương sát đại quỉ
  Hoàng thiên tru ma vương
  Kiền khôn phú tai vô lương
  Ðào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng
  Cơ nhị ngủ thư hùng vị quyết
  Ðảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
  Ta hồ vô phụ vô quân
  Ðào viên tán lạc ngô dân thủ thành
  Ðoài phương phước điạ giáng linh
  Cửu trùng thụy ứng long thành ngủ vân
  Phá điền thiên tử giáng trần
  Dũng sĩ nhược hai mưu thần như lâm
  Trần công nai thị phúc tâm
  Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du
  Tướng thần hệ xuất y chu
  Thứ kỵ phục kiến Ðường ngu thi hành
  Hiệu xưng thiên hạ thái bình
  Ðông Tây vô sự Nam thành quốc gia .


  --- Nguyễn Bỉnh Khiêm ---

 • Hannah85

  khoảng 1 10 năm trước
 • Lời sấm này nhiều câu rất đúng ;)

 • Amar

  khoảng 1 10 năm trước
 • Có nhiều câu Hán Việt mình không hiểu rõ cho lắm, anap3 biết những câu nào ứng nghiệm với những trường hợp nào không Confused ???

 • bamboo

  khoảng 1 10 năm trước
 • Dài quá,không đọc nổi.Ai thấy đúng chỗ nào thì nói ra nghe thử đi.

 • haiquan125

  khoảng 1 10 năm trước
 • hiểu được hết chỗ này chết liền đó nghen

 • khanh_nz

  khoảng 1 10 năm trước
 • Sau bài Sấm này, mới mở ra thời kì Đàng trong - Đàng ngoài do chúa Nguyễn Hoàng vào Nam phai khẩn đất hoang

 • kiemsy

  khoảng 1 10 năm trước
 • Nhân nói về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, kiemsy có sưu tập được bài này trên net (hoàn toàn không có chữ nào ks viết cả) để các bạn cùng đọc nhé

  Giai thoại Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm tân hợi 1491, thuộc đời vua Lê Thánh Tông Hồng Ðức thứ 22 tại thôn Trung An, làng Cổ An, huyện Vĩnh Bảo Hải Dương. Thân phụ cụ Văn Ðình, thân mẫu Nhữ Thị Thục, người đất Tiên Minh, làng An Tử hạ. Ngoại của Nguyễn Bỉnh Khiêm là Nhữ Văn Lan, đã làm rạng rỡ dòng họ và quê hương với bảng vàng tiến sĩ, khoa thi năm Quí mùi, niên hiệu Quang Thuận, đời Lê Thánh Tông, được nhà Vua tin dùng, phong chức Thượng thư bộ Hộ.

  Theo tài liệu để lại bà Nhữ Thị Thục là bậc nữ lưu tài hoa vào bậc nhất chốn kinh kỳ thời bấy giờ. Con gái Hộ bộ thượng thư Nhữ văn Lân, được phong là Từ thục phu nhân. Bà giỏi văn chương và tài học về Lý số. Biết trước những gì có thể xảy ra và mộng lớn con cái nên danh phận không thể chờ thời. Như Nguyễn Du đã viết sau nầy “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều” .Trạng Trình có người em cũng tài giỏi về lý số, người đời gọi là Trạng Bùng Phùng Khắc Khoang cùng mẹ khác cha. Nguyễn Bỉnh Khiêm huý là Văn Đạt, tự Hanh Phủ, người làng Trình Tuyền (Trung An), huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương, nay thuộc huyện Vĩnh Bảo, ngoại thành Hải Phòng.

  Nguyễn Bỉnh Khiêm,lúc trẻ ông học với Lương Ðắc Bằng được truyền cho quyển “Thái ất thần kinh” từ đó ông tinh thông về Lý học,Tướng số học giỏi, nghiên cứu về lý số với thiên tài “thần thông” có khả năng siêu quần, quán chúng về thấu thị, thần giao cách cảm, ông biết nhà Lê Trung Hưng, nên chờ đúng số mệnh năm 44 tuổi dự thi đỗ Giải Nguyên, đời nhà Mạc (1527-1592), làm việc bên cạnh Tả thị Lang, Ðông Các Ðại Học Sĩ, làm quan được 8 năm, ông dâng sớ hạch tội 18 lộng thần vua nghe không. Ông cáo quan năm 1542 về vườn, lập Bạch Vân am và hiệu Bạch Vân Cư Sĩ mở trường dạy học cạnh sông Hàn giang còn có tên Tuyết giang nên học trò gọi ông “Tuyết giang Phu tử “ thơ mang triết lý của Thái Ất là nguồn tri thức hữu thể, về đời sống nhân sinh với càng khôn trong vũ trụ. Thái Ất còn gọi là Lý Thiên, Lý Địa và Lý Nhân

  Ngư ông bất ngộ Ðào Nguyên khách

  Khởi thức hưng vong thế cổ kim

  hay

  Nhàn trung hoa thảo túc Cung xuân
  Tà dương độc lập đô vô sự

  Dù Nguyễn Bỉnh Khiên không còn làm quan, nhưng vua Mạc Phúc Hải phong cho ông tước Trình Nguyên Hầu vào năm Giáp thìn (1544), ngụ ý đề cao ông có công khơi nguồn nghành lý học, giống như (Trình Y Xuyên,Trình Minh Ðạo bên Trung Hoa). Sau đó được thăng chức Thượng thư bộ Lại, tước hiệu Trình quốc Công. Từ đó người đời gọi ông là Trạng Trình. Nhờ học phương pháp tính theo Thái ất, tiên đoán được biến cố trước và sau 500 năm. Người Trung Hoa khen Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm “An Nam lý học hữu Trình Tuyền”

  Tục truyền rằng Năm Bính ngọ (1546) Mạc Phúc Hải mất truyền ngôi lại cho con Mạc Phúc Nguyên mãi đến năm mậu thân (1548) vua Trang Tông mất, Trịnh Kiểm lập Thái tử tên Duy Huyên lên ngôi tức Trung Tông được 8 năm thì mất không có con nối nghiệp. Trinh Kiểm muốn làm vua nhưng còn sợ dư luận, nên sai người đến Hải Dương hỏi ý khiến Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. ông không nói gì chỉ bảo người giúp việc ngụ ý :

  “năm nay mất mùa, thóc giống không tốt, chúng mày nên tìm giống cũ mà gieo mạ, gữi chùa thờ Phật thì ăn oản.. “ Sau đó Trịnh Kiểm tìm con cháu họ Lê, lên làm vua.

  Dù Trạng Trình ở ẩn, vua Mạc cũng như các chúa Trịnh, Nguyễn có việc hệ trọng vẫn cho người đến hỏi ý ông. Ông thường kín đáo khuyên Vua cố gắng tránh chiến tranh để nhân dân khỏi chết chóc. Trong năm Quang Thiêu (Lê Chiêu Tôn) có việc biến loạn, Nguyễn Bỉnh Khiêm không muốn tiếng tăm với đời lúc bấy giờ Trịnh Tuy, Mạc Ðăng Dung cũng cố ý muốn tranh quyền, đánh nhau mấy năm dài. Ông tính số Thái Ất, biết có nhà Lê lại khôi phục được làm bài thơ

  Non sông nào phải buổi bình thời

  Thú đánh nhau chi khéo nực cười

  Cá vực, chim rừng, ai khiến đuổỉ

  Núi xương sông tuyết, thảm đầy vơi

  Ng ựa phi chắc có hồi quay cổ (1)

  Thú dữ nên phòng lúc cắn người (2)

  Ngán ngẫm việc đời chi nói nữa

  Bên đầm say hát, nhởn nhơ chơi  Hoành sơn nhất đái

  Sau khi nhà Lê bị Mạc Đăng Dung (1483-1541) chiếm ngôi, con của vị tướng triều Lê là Nguyễn Hoàng Dụ trốn sang Lào, được vua Lào cho nương náu ở xứ Cẩm Châu, trấn Nam Phủ, tỉnh Thanh Hoá. Năm Quý Tỵ (1532) Nguyễn Kim lập con út vua Chiêu Tông lên làm vua, gọi là Trang Tông.

  Để mưu đồ đại sự, Nguyễn Kim (1467-1545) thu nạp kiện tướng ở tỉnh Thanh Hoá là Trịnh Kiểm, sau là rể của Nguyễn Kim. Năm Canh Tý (1540), Nguyễn Kim đem quân đánh chiếm Nghệ An và thu phục luôn cả Thanh Hoá. Nhưng bỗng dưng Nguyễn Kim chết vì ngộ độc (1545), mọi bình quyền về tay Trịnh Kiểm. Việt Nam lúc bấy giờ bị chia đôi: từ Sơn Nam trở ra thuộc nhà Mạc, gọi là Bắc Triều. Từ Thanh Hoá trở vào là khu vực của nhà Lê hay gọi là Nam Triều.

  Nguyễn Kim mất, để lại hai người con trai là Nguyễn Uông và Nguyễn Hoàng (1525-1613) cả hai tuy còn ít tuổi nhưng đã bộc lộ tài năng xuất sắc hơn người. Trịnh Kiểm không khỏi lo sợ cả hai sau này có thể tranh giành địa vị với mình, nên đã ngấm ngầm ngăn trở, và vì thế Nguyễn Uông chỉ mắc một lỗi nhỏ, Trịnh Kiểm cũng buộc Nguyễn Uông phải chịu phép gia hình. Nguyễn Hoàng thấy anh bị hại, sợ đến lượt mình, liền cử người kín đáo lên hỏi Trạng Trình. Trạng không trả lời cụ thể, chỉ đứng ngắm đàn kiến bò trên hòn non bộ trước sân nhà và thốt lên một câu:

  “Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân”

  Nghĩa là từ núi đèo ngang ở Quảng Bình kia có thể yên thân được muôn đời . Từ câu nói đó, Nguyễn Hoàng nghiệm ra rằng trạng Trình đã bày cho kế đi vào phương Nam lập nghiệp. Từ năm 1558 Nguyễn Hoàng vội vàng đến nói riêng với chị là bà Ngọc Bảo xin Trịnh Kiểm cho vào trấn phiá Nam, năm mậu ngọ (1558) đời vua Anh Tông Trịnh Kiểm tâu vua cho Nguyễn Hoàng vào trấn đất Thuận Hoá, phía Nam dãy Hoành Sơn. Nhờ thế mà lập nên cơ nghiệp của họ Nguyễn ở Đàng Trong, truyền nối lâu dài.

  Nguyễn Hoàng là người khôn ngoan, có lòng nhân đức, thu dụng hào kiệt giúp dân cho nên được lòng dân kính phục. Trấn giữ đất Thuận Hóa, mở đầu cho triều đình nhà Nguyễn từ từ khai phá cho đến vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

  Ngoài ra rất nhiều lời sấm được lưu truyền qua dân gian nhiều lời bàn diễn giải khác nhau câu : ” Cẩu vĩ trư đầu, xuất thánh nhân ” ứng nghiệm vào việc vua Gia Long lên ngôi từ (1802-1819) thống nhất sơn hà vào năm Nhâm tuất ngày 02-05-1802. trải qua 13 triều đại .Hoàng đế cuối cùng Bảo Ðại trị vì từ 1929 và thoái vị năm 1945 .

  Tương truyền Trạng Trình nói trước nhà Mạc suy vong, tuy nhiên con cháu họ Mạc về đất Cao bằng tuy nhỏ nhưng được 3 đời là Mạc Kính Cung, Mạc Kinh Khoan và Mạc Kinh Vũ . Dòng dõi họ Mạc bị bắt, bị giết nhiều người đổi họ lưu lạc khắp nơi để mưu cầu sự sống

  Trạng Trình có 3 người vợ và 12 người con (7 trai 5 gái) các con trai đều có chức tước sau nầy. Ông mất ngày 28 tháng 11 năm đinh dậu, niên hiệu Diên Thành thứ 8 nhà Mạc (1585) hưởng thọ 94 tuổi. Trước khi chết, Trạng có ghi vào gia phả và dặn con cháu rằng:

  "Bình sinh ta có tấm bia đá sẵn và đã sơn kia. Khi ta mất rồi, hễ hạ quan tài xuống phải để tấm bia đá ấy lên nắp rồi lấp đất. Chờ khi nào có khách tới viếng mộ và nói rằng: "Thánh nhân mắt mù" thì phải lập tức mời người ấy vào nhà, yêu cầu họ đổi hướng lại ngôi mộ cho ta. Nếu trái lời ta, dòng dõi về sau sẽ suy đồi lụn bại đấy".
  Con cháu nghe lời, làm y như đã dặn. Nhưng chờ mãi đến năm mươi năm sau, mới có người khách đến nhìn mộ cụ một lúc rồi nói:

  "Cái huyệt ở đằng chân sờ sờ thế kia mà không biết, lại tự đem để mả thế này. Vậy mà thánh nhân gì chớ, hoạ chăng là thánh nhân mắt mù".
  Người trong họ nghe được, chạy về báo với trưởng tộc. Ông này vội vàng ra đón người khách Tầu kia về nhà, xin để xoay ngôi mộ kia lại. Ra đó là một nhà phong thuỷ (Feng Shui) trứ danh ở phương Bắc. Ông ta sang là để đi tìm xem di tích của Trạng, bấy lâu ông ta đã nghe tiếng đồn.

  Khi nghe vị trưởng tộc nói, ông ta sẵn lòng làm ngay, và tự đắc cho rằng mình giỏi hơn Trạng Trình. Ông ta bảo: Không cần phải đem đi đâu xa cả, chỉ đào lên rồi xoay lại, nhích đi một chút là được. Ông trưởng tộc bèn tụ họp con cháu lại, đưa thầy địa lý Tầu ra đổi lại ngôi mộ. Lúc đào đến tấm bia đá, ông ta làm lạ bảo đem rửa sạch xem những gì trên đó. Khi tấm bia được rửa sạch, mới thấy mấy câu thơ hiện ra: tạm dịch nghĩa:

  Ngày nay mạch lộn xuống chân

  Năm mươi năm trước mạch dâng đằng đầu.

  Biết gì nhữg kẻ sinh sau ?

  Thánh nhân mắt có mù đâu bao giờ ?

  Đọc tới đâu vị khách Tầu đổ mồ hôi hột đến đó, ra Trạng Trình mà ông ta nghe đồn là giỏi thật. So với Trạng, có lẽ ông còn thua xa.

  Năm 1930 Việt Nam Quốc Dân Ðảng lãnh tụ Nguyễn Thái Học (1901-1930) lãnh đạo cuộc tổng khởi nghiã ngày 10.2.1930 đánh Tây ở các tỉnh : Yên Bái, Hưng Hoá, Lâm Thao, Hải Dương, Kiến An. Thất bại bị Pháp đìên cuồng ném bom tàn phá làng Bảo an để trả thù. Có lời đồn Trạng Trình đã tiên đoán :  Kìa kìa gió thổi lá rung cây

  Rung Bắc rung Nam rung tới Tây

  Tan tác kiến kiều an đất nước

  Xác xơ cổ thụ sạch am cây

  Lâm giang nổi gió mù thao cát

  Hưng địa tràn dâng hóa nước đầy

  Một ngựa một yên ai sùng bái

  Nhắn tin nhà vĩnh bảo cho hay „  Thoát nạn sập nhà

  Trước lúc mất, Trạng có giao cho con cháu một ống tre sơn son thếp vàng, bịt kín hai đầu, và dặn đúng năm tháng ấy, ngày giờ ấy, phải để cái ống ấy vào kiệu rước lên dinh Thống đốc Hải Dương, trao cái ống này cho quan thì sẽ cứu được tình thế gia đình. Khi Trạng mất, hằng trăm năm sau, con cháu Trạng lâm vào cảnh đói nghèo, sa sút, nhưng tuyệt đối không được mở ống ra xem trước thời hạn. Trạng còn dặn kỹ trừ quan Tổng đốc ra, không ai được mở ống, vì thế ống vẫn giữ nguyên vẹn. Trải qua bảy đời, cái ống tre ấy mới được rước lên dinh quan Tổng đốc, đúng ngày giờ đã ghi trong gia phả. Đang nằm nghỉ, nghe tin con cháu cụ Trạng mang thư đến gặp, quan Tổng đốc rất ngạc nhiên, không biết vì cớ gì, nên truyền cho vào, đồng thời quan ngồi dậy để đi ra cửa.

  Quan Tổng đốc vừa bước khỏi giường nằm được mấy bước thì bỗng rầm một cái, chiếc sà nhà không biết bị mọt ăn hỏng từ bao giờ, rơi ngay xuống chỗ giường vừa nằm. Thật là một phen hú vía! Nếu ông không kịp ngồi dậy nhận thư Trạng, thì mạng ông đã khó mà sinh tồn. Quan Tổng đốc mở ống tre ra xem, thấy bên trong có một cuộn giấy, đề hai câu thơ:

  Ngã giải nhĩ thượng lương chi ách, Nhĩ cứu ngã tử tôn chi bần

  Nghiã là
  Cứu người thoát nạn đổ nhà, Ngươi nên cứu cháu con ta khỏi nghèo

  Chưa hết kinh hoàng vì chuyện chiếc sà nhà vừa rơi xuống, ông thoát nạn nhờ ra lấy lá thư. Quan Tổng đốc biết rằng trạng Trình đã cứu ông thoát chết, nên ông ta ân cần mời cháu trạng Trình về tư thất đãi hậu hỹ, sau đó đưa ra rất nhiều tiền để giúp con cháu cụ Trạng.

  Nguyễn Công Trứ (1778-1858) phá đền

  Năm Minh Mạng (1791-1840) năm thứ 14, Nguyễn Công Trứ được vua điều đi khẩn hoang ở vùng Hải Dương, Nguyễn Công Trứ thấy địa thế cần phải đào con sông, đào sông thì phải phá đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông ra lệnh cho dân phu phá đền để khai phá công trường. Khi sai người đào mang bát hương ra, Nguyễn Công Trứ chợt thấy dưới bát hương có một tấm bia đá nhỏ phủ vải điều. Nguyễn Công Trứ lau sạch đọc được các câu đã ghi :

  Minh Mạng thập tứ

  Thằng Trứ phá đền

  Phá đền phải làm đền

  Nào ai đụng đến doanh điền nhà bay

  Nguyễn Công Trứ lập tức thảo sớ về kinh, xin bãi bỏ lệnh phá đền. Ông còn cho người sửa sang lại đền Trạng khang trang hơn. Từ đó, ông không còn nghĩ đến việc phá đền để đào sông nữa.

  Cha con thằng Khả

  Tục truyền trong làng có cha con ông Khả đi bắt dế (chuột) kiếm sống. Khi đến bên mộ Trạng, hai cha con vướng víu thế nào lại làm đổ tấm bia trên mộ. Dân làng rất sùng kính trạng Trình, nên khi thấy bia mộ bị đổ, họ nổi giận bắt cả hai cha con, kêu nộp phạt ba quan tiền mới tha, vì khi tấm bia đổ xuống thấy có hàng chữ ở sau:


  Cha con thằng Khả. Đánh ngã bia tao

  Làng xóm xôn xao.Bắt đền quan tám

  Cha con ông Khả chịu nộp phạt, nhưng dân làng phải tha cha con về nhà chạy tiền. chỉ tìm được có một quan tám, dân làng không chịu, cha con ông Khả ngẫm nghĩ mới tìm được cách, cha con bèn nói với dân làng: Cha con tôi bị Trạng Trình bắt phạt có quan tám, "Tam quán" nói lái lại thành quan tám . Ðúng như cha con ông Khả đã tìm đủ số tiền

  Thơ văn của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Kiêm còn lại hơn 100 bài trong bộ Bạch Vân Thi Tập, được dịch ra chữ quốc ngữ thơ mang nặng tình người, khuyên người đời biết điều nhân nghĩa, ngoài ra còn một số giai thoại truyền tụng trong nhân gian…. và những lời sấm ký có giá trị.


  1/ ứng nghiệm về sau nhà Lê khôi phục

  2/ ứng nghiệm nhà Trịnh giữ nhà Lê

  Tài liệu tham khảo

  Việt Nam Sử lược : Trần Trọng Kim

  Tự Ðiển nhân vật lịch sử : Nguyễn Quyết Thắng

  Những câu chuyện lịch sử tập 3 : Trần Gia Phụng

  Thái Ất thần Kinh nhà xuất bàn văn Hoá

 • haminh

  khoảng 1 10 năm trước
 • không biết hiện tại nước mình đang ứng với dòng thơ thứ mấy của Sấm nhỉ?

 • Mr.Blue

  khoảng 1 10 năm trước
 • Không biết có ai nghiên cứu mấy câu sấm này để dự đoán tương lai một cách nghiêm túc không ?
  Để một bài thơ khơi khơi thế kia ai hiểu chứ :(

 • truongmykien

  khoảng 1 10 năm trước
 • Theo mình thấy người ta đã quá đề cao Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thật ra những gì ông nói đều có căn cơ logic, chả có gì để gọi là Sấm cả


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group