Những đóa hoa Thiền - Dương Đình Hỷ

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 30. Tới số.


  Nhất Hưu từ nhỏ đã rất thông minh. Sư phụ ông có một cái tách để uống trà là một đồ cổ rất hiếm quý. Một hôm ông vô ý đánh vỡ, trong lòng cảm thấy khốn đốn. Ngay lúc đó ông nghe tiếng bước chân sư phụ đến nơi ông liền hỏi:
  - Sư phụ! Con người vì sao phải chết?
  Sư phụ ông đáp:
  - Đó là chuyện tự nhiên, ở trên thế gian này, tất cả mọi sự vật có sanh thì có tử!
  Lúc đó Nhất Hưu đưa mảnh tách vỡ ra và nói:
  - Tách trà của sư phụ đã tới số rồi!
  (Thiền Thuyết)
  Nếu đã hiểu được sanh tử của con người thì cũng hiểu được sự thành hoại của sự vật.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 31. Không biết gã này.


  Khế Xung là một vị đại sư ở thời Minh Trị, trụ trì Đông Phúc Tự nhiều năm. Một hôm đại tướng quân Bắc Viên là Tổng Đốc Kinh Đô đến thăm viếng. Thị giả đưa danh thiếp có mấy chữ "Tổng Đốc Kinh Đô Bắc Viên" trình lên.
  Thiền sư nói:
  - Ta chẳng có quan hệ gì với gã Tổng đốc này, bảo gã hãy đi đi.
  Thị giả đưa trả danh thiếp.
  Bắc Viên ngỏ lời xin lỗi :
  - Đó là lỗi của ta, (bèn lấy bút xóa bốn chữ Tổng Đốc Kinh Đô), phiền thầy trao lại.
  Thiền sư đọc danh thiếp nói:
  - A, thì ra là Bắc Viên, ta tiếp gã này.
  (Thiền Thuyết)
  Danh lợi, địa vị, của cải, thành tựu thường làm che mất chân ngã, làm chúng ta mê man như du tử lạc lối về nhà.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 32. Đại ý Phật Pháp.


  Có ông tăng hỏi Thạch Sương:
  - Đại ý Phật pháp là thế nào?
  - Ngày xuân, gà gáy.
  - Đệ tử không hiểu.
  - Trung thu, chó sủa.
  (Thiền Viên)
  Đạo là do tham cứu những sự vật tầm thường mà ngộ.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 33. Con lừa.


  Quang Dũng là truyền thừa của Ngưỡng Sơn, một hôm về thăm Ngưỡng Sơn.
  Ngưỡng Sơn hỏi:
  - Đến làm gì?
  - Đến tham bái hòa thượng.
  - Còn thấy lão tăng không?
  - Thấy!
  Ngưỡng Sơn lại hỏi:
  - Thấy lão tăng giống con lừa không?
  - Lão tăng cũng không giống Phật.
  - Vậy giống cái gì?
  - Nếu giống cái gì thì đối với con lừa có gì là khác biệt đâu?
  Ngưỡng Sơn nghe rồi khen rằng:
  - Ta dùng câu này 20 năm rồi để khảo nghiệm mà chỉ có con là đáp được, thật là phàm thánh tận tình hộ trì!
  (Thiền Viên)
  Câu đáp của Quang Dũng chỉ rằng ông đã thể hội Tánh, Tướng là một.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 34. Trời đất cùng cười.


  Một tối, Dược Sơn lên núi kinh hành, đột nhiên mây tan, lộ vầng trăng sáng, thiền sư bỗng phá lên cười. Kết quả là dân dưới núi trong vòng 10 dậm đều nghe thấy tiếng cười, không biết ở đâu tới. Ngày hôm sau, mọi người đều hỏi nhau, tin tức lan truyền tới núi, chúng đệ tử nói rằng:"Đó chính là sư phụ chúng tôi đêm qua tại đỉnh núi cười đó."
  (Cảnh Đức Truyền Đăng Lục)
  Dược Sơn đã vong ngã, hòa cùng trời đất thành một thể mà cười lớn vậy. Lý Cao có làm một bài thơ tặng Dược Sơn nói về chuyện này:

  選得 幽 居 合 野 情
  Tuyển đắc u cư hiệp dã tình
  終年 無 送 亦 無 迎
  Chung niên vô tống diệc vô nghinh
  有時 直 上 孤 鋒 頂
  Hữu thời trực thượng cô phong đỉnh
  月下 披 雲 叫 一 聲
  Nguyệt hạ phi vân khiếu nhất thanh

  Chọn chốn cô liêu thỏa dạ quê
  Quanh năm nào biết đón đưa gì
  Có khi lên tận đầu non vắng
  Điểm nguyệt khơi mây lớn giọng kỳ.
  (Tuệ Sĩ dịch)
  Hòa Sơn cũng đã từng nói qua "Lạ thật! Lạ thật! Giả như ta cười thì trời cũng cười, đất cũng cười!"

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 35. Tạp dịch.


  Một hôm Tây Viên đun nước để tắm, một ông tăng thấy nói rằng:
  - Những việc tạp dịch này, thiền sư để các chú tiểu lo được rồi!
  Tây Viên không nói, chỉ phủi tay.
  (Thiền Viên)
  Thiền phải do tự mình thể hội, không thể nhờ kẻ khác.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 36. Hai rồng tranh châu.


  Một ông tăng hỏi Thủ Sơn :
  - Hai rồng tranh châu, con nào được?
  - Con được, thua.
  - Con không được, thì sao?
  - Châu ở đâu?
  (Thiền Cơ)
  Châu chỉ tự tánh; được, thua chỉ sai biệt là hiện tượng giới. Không thể tìm tự tánh trong sự sai biệt.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 37. Mới vào cửa Thiền.


  Ông tăng hỏi :
  - Đệ tử mới vào cửa Thiền, xin thiền sư chỉ dậy.
  Trần Tôn Túc đáp:
  - Ngươi không biết cách hỏi.
  - Vậy sao, ý của thiền sư là gì?
  - Tha cho ngươi 30 gậy, hãy tự mang đi.
  (Thiền Cơ)
  Đừng hỏi người, hãy tự hỏi mình.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 38. Thế nào là giải thoát.


  Một ông tăng hỏi Thạch Đầu:
  - Thế nào là giải thoát?
  - Ai trói ngươi?
  - Thế nào là Tịnh Độ?
  - Ai làm bẩn ngươi?
  - Thế nào là Niết Bàn?
  - Ai làm ngươi, sống, chết?
  (Cảnh Đức Truyền Đăng Lục)
  Câu trả lời của Thạch Đầu chỉ mình tự trói, tự ô uế, tự gây ra sanh, tử.
  (Thiền Cơ)

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 39. Gà mẹ ấp trứng.


  Một ông tăng hỏi Đầu Tử:
  - Đệ tử hỏi một câu, thiền sư liền đáp ngay; nếu bỗng nhiên hỏi ngàn vạn câu thì thiền sư làm sao?
  - Giống gà mẹ ấp trứng.
  (Thiền Cơ)
  Phương pháp có nhiều nhưng không ngoài mục đích kiến tánh.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 40. Ta có thể đánh trống.


  Có ông tăng hỏi Hòa Sơn:
  - Thế nào là chân quá?
  - Ta có thể đánh trống!
  - Thế nào là chân đế?
  - Ta có thể đánh trống!
  - Tức tâm tức Phật không thể hỏi, nhưng phi tâm phi Phật là sao?
  - Ta có thể đánh trống!
  - Đối với bậc thượng nhân, làm sao mà giáo hóa?
  - Ta có thể đánh trống!
  (Thiền Viên)
  Chân là chân thật, quá là độ quá; chân quá nghĩa là đã giác ngộ. Trong Phật học, tu tập học vấn gọi là văn; học tận học vấn gọi là "lân" đã tiếp cận đạo, là hàng xóm của Phật. Đã thông quá "Văn" và "Lân" là đạt tới cảnh giới tối cao gọi là "Chân Quá.” Ngôn ngữ không truyền đạt được sự thật, nếu bị lời nói làm cho khốn quẫn thì càng ngày càng đi sâu vào mê lộ, không tìm ra được chân lý.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 41. Mắt thấy như cục đất.


  Một ông tăng hỏi Lệnh Siêu:
  - Hai rồng tranh châu con nào được?
  - Châu ở khắp nơi, mắt thấy như cục đất.
  (Thiền Cơ)
  Châu chỉ tự tánh.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 42. Một đám mây trắng.


  Một ông tăng hỏi Nguyên An:
  - Kinh Phật nói cúng dường cho trăm ngàn vị Phật chẳng bằng cho một người phàm tục ăn cơm, không biết trăm ngàn vị Phật có tội lỗi gì, còn người phàm tục có công đức gì?
  - Một đám mây trắng ngang cửa hang, biết bao chim lạc lối về tổ.
  (Thiền Cơ)
  Mây trắng chỉ sự chấp Phật, càng chấp càng xa lìa tự tánh.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 43. Thế nào là siêu Phật, vượt Tổ?


  Có ông tăng hỏi Vân Môn:
  - Thế nào là siêu Phật, vượt Tổ?
  - Ma Hoàng Bồ Châu, Phụ Tử Ích Châu!
  (Vân Môn Lục)
  Câu hỏi hãy còn chấp Phật, pháp; Câu đáp đả phá mọi trói buộc để tiến tới cảnh giới tối cao.
  (Long Mãn)

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 44. Không nói.


  Đạo Ngô dẫn đệ tử Tiệm Nguyên đến tang gia phúng điếu. Tiệm Nguyên vỗ quan tài mà nói:
  - Sống ư? chết ư?
  Đạo Ngô nói:
  - Ta không nói sống, cũng không nói chết.
  - Tại sao không nói?
  - Không nói! Không nói!
  Khi về tự viện, Tiệm Nguyên nói:
  - Lão sư nói mau, nếu không con sẽ đánh.
  - Muốn đánh, cứ đánh, ta không nói.
  Tiệm Nguyên bèn đánh sư phụ. Khi Đạo Ngô mất Tiệm Nguyên đến Thạch Sương và kể lại câu truyện trên. Thạch Sương nói:
  - Ta không nói sống, cũng không nói chết!
  - Tại sao không nói?
  - Không nói, không nói.
  Tiệm Nguyên nghe rồi liền ngộ. Một hôm, tại pháp đường Tiệm Nguyên vác cuốc đi từ Đông sang Tây. Thạch Sương hỏi:
  - Ngươi làm gì đó?
  - Tìm linh cốt của tiên sư.
  - Ngươi chẳng thấy nước lớn mênh mông, sóng bạc ngập trời, tìm linh cốt tiên sư cái gì?
  - Vậy, con đã phí công rồi!
  (Cảnh Đức Truyền Đăng Lục)
  Đạo Ngô và Thạch Sương không nói sống, không nói chết vì sống chết là những ý niệm đối đãi, còn ở trong hiện tượng giới. Câu của Thạch Sương "ngươi chẳng thấy nước lớn mênh mông, sóng bạc ngập trời" chỉ Phật tánh sung mãn khắp trời đất. Câu đáp của Tiệm Nguyên hàm ý "Đúng vậy! Đó là điều con muốn nói!"
  (Long Mãn)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group