Những đóa hoa Thiền - Dương Đình Hỷ

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 60. Chỉ có ta thôi.


  Một ông tăng hỏi Đầu Tử:
  - Trên trời, dưới trời chỉ có ta là hơn cả, cái ta đó là gì?
  - Đẩy ngã lão Hồ đó!
  (Thiền Cơ)
  Lão Hồ chỉ Phật Thích Ca; câu đáp của Đầu Tử là để phá cái chấp Phật của ông tăng.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 61. Ngón tay trỏ mặt trăng.


  Ni cô Vô Tận Tạng thưa với Huệ Năng rằng:
  - Con tụng kinh Niết Bàn đã nhiều năm nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu, nhờ thầy chỉ dậy.
  - Ta không biết chữ, ngươi cứ tụng đi ta sẽ giải nghĩa cho.
  - Chữ thầy còn chẳng đọc được thì làm sao giảng chân lý?
  - Chân lý và chữ viết có liên quan gì với nhau đâu! Chân lý ví như mặt trăng ở trên trời, chữ viết ví như ngón tay. Ngón tay có thể chỉ cho biết mặt trăng ở chỗ nào, nhưng ngón tay không phải là mặt trăng, muốn ngắm trăng đâu cần thiết phải nhờ ngón tay.
  (Thiền Thuyết)
  Lời nói, chữ viết chỉ là công cụ để diễn tả chân lý; tưởng lầm lời nói, chữ viết là chân lý cũng như tưởng lầm ngón tay là mặt trăng vậy.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 62. Kẻ cướp giác ngộ.


  Một buổi chiều Thất Lý đang tụng kinh, bỗng có một tên cướp xông vào dí dao vào người Thất Lý:
  - Đưa tiền ra đây, nếu không ta sẽ lấy cái mạng già của ngươi.
  - Tiền ở trong ngăn kéo, ngươi tự tiện mà lấy nhưng để lại một ít để ta mua thực phẩm.
  Nói rồi lại tiếp tục đọc kinh. Tên cướp lấy tiền rồi định đi, Thất Lý nói:
  - Lấy tiền của người ta mà không nói một tiếng cám ơn sao?
  Tên cướp bèn nói "Cám ơn" rồi bỏ đi. Về sau tên cướp còn cướp giật nhiều nơi, nhiều người nữa và cuối cùng bị bắt. Thất Lý được kêu ra làm chứng. Thất Lý nói:
  - Người này không phải là cướp, như ta biết, ta cho hắn tiền và hắn còn cám ơn ta nữa.
  Tên cướp vẫn bị phán có tội và bị giam vào ngục. Hết hạn tù gã tìm ngay đến Thất Lý và xin được làm đệ tử.
  (Thiền Thuyết)
  Câu nói "Buông dao đồ tể, lập tức thành Phật" thật khó làm được. Cái động lực khiến cho phải "buông dao đồ tể" chính là lòng từ bi vậy.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 63. Số mạng trong tay mình.


  Một vị võ tướng Nhật Bản tên là Tín Trưởng, một lần ông quyết tâm đánh bại địch thủ có số quân nhiều gấp mười lần quân số của ông. Ông rất tin tưởng là mình sẽ thắng nhưng bộ hạ của ông thì lại tỏ vẻ nghi ngờ. Khi dẫn quân đi ngang một tòa miếu, ông dừng lại bảo bộ hạ rằng:
  - Ta muốn vào để bói một quẻ xem sao. Nếu mặt chính ở trên, chúng ta sẽ thắng, bằng ngược lại chúng ta sẽ thua, vận mạng của chúng ta nằm trong tay thần vậy!
  Tín Trưởng vào trong miếu, yên lặng cầu nguyện một lúc. Sau dó quay mình ra trước mặt ba quân, tung đồng tiền lên. Kết quả mặt chính ở trên. Do đó, bộ hạ ông đều đòi đi đánh trận ngay. Đánh thắng trận rồi, một bộ hạ nói:
  - Ai cũng không thể cải biến được số mạng.
  Tín Trưởng không nói giơ đồng tiền ra: hai mặt đều là mặt chính cả.
  (Thiền Thuyết)
  Trời đất chẳng tư vị ai, phải tự mình cứu mình.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 64. Vô Ngôn Đồng Tử Kinh.


  Quy Sơn hỏi một ông tăng:
  - Xem kinh gì vậy?
  - Vô Ngôn Đồng Tử Kinh
  - Có mấy cuốn?
  - Hai cuốn.
  - Đã vô ngôn sao lại chỉ có hai cuốn
  Ông tăng không trả lời được.
  (Thiền Cơ)
  Vô ngôn tức có thể là 1 cuốn, 2 cuốn, vạn cuốn?

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 65. Đánh vào đầu.


  Tòng Triển thấy một ông tăng chạy lại, bèn giơ thiền trượng đánh vào đầu, ông tăng kêu đau. Tòng Triển nói:
  - Cái đó vì sao không đau?
  (Thiên Cơ)
  Cái đó chỉ tự tánh.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 66. Giết trâu.


  Có người hỏi Huệ Giác:
  - Tôi thường thích giết trâu, có tội không?
  - Không tội.
  - Vì sao không tội?
  - Giết một, trả một.
  (Thiền Cơ)
  Có và không là sai biệt vì vậy thiền sư bảo phải bình đẳng.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 67. Gia phong của La Hán.


  Một ông tăng hỏi La Hán:
  - Gia phong của La Hán là gì?
  - Không nói với ngươi.
  - Tại sao không nói?
  - Đó là gia phong của ta.
  (Thiền Cơ)
  Gia phong chỉ tự tánh.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 68. Rùa đá nói rồi


  Một ông tăng hỏi Cư Độn:
  - Thế nào là ý của tổ sư từ Tây sang?
  - Đợi rùa đá nói, ta sẽ bảo!
  - Rùa đá nói rồi!
  - Nói gì với ngươi vậy?
  (Thiền Cơ)
  Tự tánh không thể dùng lời để diễn tả được

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 69. Trời, trăng chưa sáng.


  Một ông tăng hỏi Đầu Tử:
  - Trời, trăng chưa sáng, Phật và chúng sanh ở đâu?
  - Thấy lão tăng giận nói giận, thấy lão tăng vui nói vui.
  (Thiền Cơ)
  Ông tăng còn phân biệt Phật và chúng sanh là còn sai biệt, Đầu Tử phàm thánh vô ngại, thấy giận nói giận, thấy vui nói vui, tùy duyên mà điểm hóa đại chúng.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 70. Thiền lý của tách trà.


  Nam Ẩn là một thiền sư Nhật Bản sống dưới thời Minh Trị (1868-1912). Một hôm, có một vị giáo sư đại học đến hỏi thiền. Thiền sư lấy trà ra đãi khách. Ông rót nước trà vào tách của khách cho đến khi tách đầy mà vẫn tiếp tục rót. Vị giáo sư trợn mắt trừng trừng, nhìn nước trà tràn khỏi tách cho đến khi không giữ yên lặng được nữa, thưa rằng:
  - Tách đã tràn rồi, xin đừng rót nữa.
  Nam Ẩn trả lời:
  - Ông cũng giống như tách trà này. Trong óc ông đầy những tư tưởng, nếu ông không đổ hết tách trà của ông đi thì tôi làm sao mà nói chuyện Thiền cho ông nghe được.
  (Thiền Thuyết)
  Nếu đã có thành kiến thì khó lòng chấp nhận ý kiến của người khác.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 71. Ta chẳng vào địa ngục thì ai vào?


  Có người hỏi Triệu Châu:
  - Thiền sư mất rồi đi đâu?
  - Làm lừa, làm ngựa.
  - Sau đó thì sao?
  - Ta vào địa ngục.
  - Có thể nào một vị thánh tăng như sư phụ sa địa ngục?
  - Chính ta là người đầu tiên đi vào!
  - Một vị đại thiện tri thức sao vào địa ngục được?
  - Nếu ta không vào thì làm sao gập mà cứu con được?
  (Thiền Thuyết)
  Nếu chỉ cúng Phật ở chỗ thanh khiết, vậy ở nơi ô uế không có Phật sao? Phật không đâu không có: thiên đường dĩ nhiên là có Phật, nhưng địa ngục lại chẳng là nơi cần Phật hơn sao?

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 72. Trên trời, dưới trời chỉ có ta là đáng tôn quý.


  Theo truyền thuyết Phật giáo, đức Phật khi được sanh ra, liền bước đi bẩy bước, tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất nói rằng: "Trên trời, dưới trời chỉ có ta là đáng tôn quý.”
  (Nhất Nhật Nhất Thiền Ngữ)
  Cái ta ở đây là chỉ tự tánh.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 73. Gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước.


  Có ông tăng hỏi Ba Lăng:
  - Tổ ý và giáo lý là cùng hay là khác?
  - Gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước.
  (Nhất Nhật Nhất Thiền Ngữ)
  Gà vịt đều tìm cách trốn lạnh, nhưng phương pháp thì khác.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 74. Cầu đá Triệu Châu.


  Có ông tăng hỏi Triệu Châu:
  - Từng nghe tiếng Cầu Đá Triệu Châu, tới nơi nhìn mới thấy nguyên lai chỉ là cầu gỗ.
  - Ngươi chỉ mới thấy cầu gỗ chứ chưa thấy Cầu đá Triệu Châu.
  - Cầu đó như thế nào?
  - Lừa, ngựa đều qua được.
  (Cảnh Đức Truyền Đăng Lục)
  Cầu gỗ hữu hình, chỉ độ người một thời, cầu đá vô hình do lòng từ bi của bồ tát độ tất cả chúng sanh.
  (Thái Chí Trung).


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group