Hư Vân Hòa Thượng họa truyện

 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 2:15 pm • 16. Thọ Cụ Túc Bảo Giới

  Ðến được chùa Dũng Tuyền trên ngọn Cổ Sơn, Ngài liền lạy Thường-Khai Thượng Nhân làm Thầy và xuống tóc xuất gia. Ngài thọ Cụ-Túc Giới với Hòa Thượng Diệu-Liên; được đặt tên là Diễn-Triệt (giảng bày thông suốt) và Cổ-Nham (hang động xưa), hiệu là Ðức-Thanh (đức hạnh thanh cao).

  Sau khi xuất gia và thọ giới, Ngài sống đời ẩn dật, thầm lặng tu hành. Ngài nghiên cứu cặn kẽ các giáo lý trong Ðại Thừa Khởi Tín Luận cùng nhiều kinh điển khác, rồi học và ghi nhớ những điểm tinh túy, cốt tủy để noi theo.
  Hòa Thượng Tuyên-Hóa có bài kệ tán rằng:

  Thọ giới tức nhập chư Phật vị,
  Trì giới thanh tịnh như nguyệt viên,
  Thân khẩu ý nghiệp vô hà tỳ,
  Xả ngã Vân Công kỳ thùy đảm?

  Nghĩa là:

  Thọ giới liền vào ngôi vị Phật,
  Giữ giới thanh tịnh tựa trăng rằm,
  Thân khẩu ý nghiệp không tỳ vết,
  Chẳng Thầy Hư-Vân thì còn ai?

 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 2:16 pm • 17. Ẩn Thân Hang Sâu,
  Âm Thầm Tu Tập


  Bấy giờ, tại Tuyền Châu, thân phụ Ngài phái rất nhiều người đi tìm Ngài. Sau khi thọ giới, em họ của Ngài là Phú-Quốc liền khăn gói lên đường, tham phương hành cước; về sau chẳng rõ tông tích. Còn Ngài thì xả bỏ thân tâm, sống ẩn dật sau núi. Nơi ấy vốn là chốn thâm sơn cùng cốc, chỉ có cọp, beo, chó sói thường xuyên ra vào các hang động; chứ hiếm khi có bóng người lai vãng. Ngài sống ở đó, đói thì ăn hạt trái thông (tùng), khát thì uống nước trong từ khe núi.
  Hòa Thượng Tuyên-Hóa có bài kệ tán rằng:

  Nham huyệt khổ tu nại tuế hàn,
  Mưu Ðạo vong thực y bất toàn,
  Hổ lang đồng du vi Pháp hộ,
  Vạn Phật Bảo Sám bái tam thiên.

  Nghĩa là:

  Khổ tu chịu lạnh chốn hang sâu,
  Vì Ðạo quên ăn, áo rách sờn,
  Cọp, sói cùng nhau đến hộ Pháp,
  Vạn Phật Sám lễ ba ngàn lần.

 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 2:20 pm • 18. Vâng Mệnh Phục Vụ Thường Trụ

  Năm 23 tuổi, khi Ngài lạy sám hối đã được ba năm, có một vị Sư đến tìm Ngài, báo tin Tiêu đại nhân (thân phụ của Ngài) đã cáo lão về quê, đồng thời cho hay rằng Lão Hòa Thượng Diệu Liên hết sức khen ngợi Ðạo tâm tu khổ hạnh của Ngài. Tuy nhiên, Lão Hòa Thượng cũng nhắn nhủ Ngài là cần phải chú trọng cả hai mặt phước huệ, và phải thông hiểu cả sự lẫn lý. Lạy sám hối là thuộc về mặt tu huệ; còn đảm nhận chức trách phục vụ Tăng chúng, mưu sự lợi ích cho đại chúng, chính là tu phước vậy.
  Hòa Thượng Tuyên-Hóa có bài kệ tán rằng:

  Thập phương Thường Trụ Tam Bảo tôn,
  Bách ban chức vụ các tận tâm,
  Phúc huệ kiêm tu, bồi tự tánh,
  Hiền Thánh đồng cư hiệu tùng lâm.

  Nghĩa là:

  Chốn Tam Bảo Mười Phương Thường Trụ,
  Ngài dốc lòng đảm đương chức vụ,
  Tu bồi phước huệ cùng tự tánh.
  Nơi Hiền Thánh ngụ tức Tùng-lâm.


 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 2:26 pm • 19. Cần Cù Trồng Rau Cúng Dường Chư Tăng

  Sau một thời gian giữ nhiệm vụ trông coi việc cung cấp nước, Ngài được chuyển sang chăm sóc vườn rau của chùa. Phàm trồng các loại rau cải thì phải để ý xem hạt giống có tốt và đất có đủ màu mỡ hay không; đồng thời cũng cần phải biết ương cây con hoặc vùi dây leo đúng lúc nữa. Ngoài ra, còn phải biết cách chăm bón, vun xới các cây con, và làm giàn để đỡ những cây bị nghiêng ngả. Ngài thường tưới rau bằng thứ nước thánh có gia trì Chú Ðại Bi, nhờ đó, những người ăn các rau cải này đều chóng đạt được cảnh giới Vô Sanh.
  Hòa Thượng Tuyên-Hóa có bài kệ tán rằng:

  Phục lao chấp dịch nhiệm viên đầu,
  Dĩ thân thị phạm cữu chuyên mông,
  Ðương tri kim nhật nhân thiên sư,
  Công tại Cổ Sơn lão phố trung.

  Nghĩa là:

  Lãnh nhiệm vụ làm vườn cực nhọc,
  Nêu tấm gương răn kẻ cuồng ngông.
  Nên biết ngày nay Nhân Thiên Sư,
  Công ở vườn chùa núi Cổ Sơn.

  Chú thích: Nhân Thiên Sư: Thầy của người và trời. Ðây là một trong mười danh hiệu chỉ Ðức Phật: 1) Như Lai, 2) Ứng Cúng, 3) Chánh Biến Tri, 4) Minh Hạnh Túc, 5) Thiện Thệ Thế Gian Giải, 6) Vô Thượng Sĩ, 7) Ðiều Ngự Trượng Phu, 8) Thiên Nhân Sư, 9) Phật, 10) Thế Tôn.

 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 2:31 pm • 20. Hành Ðường

  Theo thanh quy của tùng lâm các nơi, việc thọ trai theo đúng nghi thức (thượng điện quá đường) được xem là quan trọng hàng đầu. Trước kia, khi sắp đến thời ăn, Ðức Như Lai đắp y, ôm bình bát đi vào thành khất thực. Về sau, vì điều kiện khí hậu của Trung Hoa và Ấn Ðộ có phần khác nhau, chư Tăng bèn tùy thuận đặt ra quy chế thọ trai theo nghi thức; do đó mà có khổ hạnh của Hành Ðường. Là người chân chánh phát Bồ-đề tâm, Ngài hăng hái gánh vác trách nhiệm phục dịch đại chúng lúc thọ trai, nhân đó kết thiện duyên với mười phương chúng sanh.


  Hòa Thượng Tuyên-Hóa có bài kệ tán rằng:

  Phổ Hiền Ðại Sĩ điều chúng vị,
  Quán Âm Bồ Tát nhiệm thiên trù,
  Văn Thù, Di Lặc đồng ứng cúng,
  Thanh tịnh đại hải phạn thực mang.

  Nghĩa là:

  Ðại Sĩ Phổ Hiền nêm gia vị,
  Bồ Tát Quán Âm giữ bếp trời.
  Văn Thù, Di Lặc đều ứng cúng,
  Hải hội Bồ Tát cùng thọ trai.  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày May 3rd 2012, 11:30 am với 1 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 2:38 pm • 21. Ðiển Tọa

  Vị Sư giữ chức Ðiển Tọa là người có nhiệm vụ coi sóc tăng phường, cho nên cần phải là bậc Diệu Trí Bát Nhã đệ nhất, có thể nhẫn nhục, chịu đựng được mọi cực nhọc, oán trách. Ngoài ra, vị Ðiển Tọa cũng cần phải để ý đến khẩu vị của đại chúng, biết kiệm tiền bạc của Thường Trụ, và ân cần cúng dường người khác trước; đồng thời còn phải biết quý tiếc đồ vật, thận trọng từng ly từng tí về mặt nhân quả, cân nhắc về công và tội trong từng niệm một, không được sơ xuất.


  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Thiên trù diệu cúng vị thanh hương,

  Thiền duyệt vi thực lạc uông dương,

  Pháp hỷ sung mãn chu sa giới,

  Thực dĩ kinh hành thối mật tàng.

  Nghĩa là:

  Bếp trời diệu cúng thơm tinh khiết,

  Ðậm đà Thiền vị, ngát hương vui,

  Pháp hỷ ngạt ngào lan tỏa khắp,

  Ăn xong tản mác đi kinh hành.  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày May 3rd 2012, 11:31 am với 1 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 2:39 pm • 22.Quyến Thuộc Cũng Xuất Gia

  Sau khi lui về quê quán, thân phụ Ngài vì thương tiếc người vợ hiền sớm quá vãng và nhớ thương đứa con phiêu bạt, nên đau buồn đến lâm bệnh mà qua đời. Bà thứ mẫu họ Vương xúc động dẫn hai cô con dâu đi xuất gia. Bà được đặt Pháp danh là Diệu Tịnh; còn cô họ Ðiền thì có Pháp danh là Chân Khiết và cô họ Ðàm là Thanh Tiết. Cả ba người đều nhất tâm sám hối nghiệp chướng bao đời, xả bỏ nhiễm duyên trần tục, thiết tha cầu vãng sanh Cực Lạc, gặp Ðức Di Ðà.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Nhân gian quyến thuộc Phật quốc ma,

  Do lai đại thánh đa khảm khả.

  Ðãi chí bỉ ngạn hồi đầu khán,

  Phản mê quy giác tạ Ðề Bà.

  Nghĩa là:

  Bà con cõi người: ma cõi Phật,

  Khiến cho đại thánh lắm lao đao,

  Sang đến bờ kia quay đầu lại:

  Lìa mê về giác, nhờ Ðề Bà!  Chú thích: Ðề Bà tức Ðề Bà Ðạt Ða,anh ruột của Tôn giả A-Nan. Tôn giả Ðề Bà Ðạt Ða cũng là em chú bác và là đệ tử của Ðức Phật Thìch Ca, song luôn luôn đố kỵ và gây chướng nại cho Phật. Về sau, trong Hội Pháp Hoa, ông được Phật thọ ký thành Phật hiệu Thiên Vương, ở cõi nước Thiên Ðạo.  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày May 3rd 2012, 11:32 am với 1 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 2:44 pm • 23. Không Tham Văn Lợi Dưỡng

  Trong suốt bốn năm làm chức sự ở chùa Dũng Tuyền, Ngài khổ hạnh tu hành, đảm đương những công việc nặng nhọc; trong chúng có chia phần cúng dường dành cho Thường Trụ, Ngài đều không nhận. Tuy mỗi ngày chỉ ăn một bát cháo mà Ngài vẫn khỏe mạnh, tráng kiện. Lúc bấy giờ, trong núi có Thiền-đức Cổ Nguyệt, vốn là một tấm gương khổ hạnh bậc nhất trong chúng. Ngài thường sang thăm và đàm đạo với Thiền-sư, phát nguyện noi gương bậc cổ đức.  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Xuất loại bạt tụy hướng bất đồng,
  Khởi thị nhục nhãn năng nhận thanh?
  Phú quý công danh trí độ ngoại,
  Lợi dưỡng hủy dự bất động tâm.

  Nghĩa là:

  Chí hướng khác thường, tài xuất chúng,
  Phàm phu mắt thịt há nhận ra?
  Giàu sang danh vọng: không màng đến,
  Lợi lộc chê khen: chẳng bận lòng!

  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày May 3rd 2012, 11:33 am với 1 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 2:47 pm • #24. Khổ Hạnh Tu Thiền Tập Ðịnh

  Năm hai mươi bảy tuổi (1866), Ngài Hư Vân lập chí tu khổ hạnh, nguyện chấm dứt sanh tử. Nghĩ tới Pháp Sư Huyền Trang thuở xưa, trước khi sang Ấn Ðộ đã tinh tấn tự rèn luyện, tập nhịn đói nhịn khát và đi bộ đường trường, Ngài hết lòng ngưỡng vọng. Nhận thấy mình chức trách tuy chu toàn, song Ðạo nghiệp chưa thành tựu, Ngài quyết định từ bỏ mọi chức sự, trở về nơi hang động để tham Thiền, sống đời kham khổ, chỉ ăn hạt tùng, uống toàn nước suối.  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Cao tăng hạnh nguyện kinh quỷ thần,
  Kim thạch vi khai nhất niệm chân,
  Từ chức ẩn huyệt tập tĩnh lự,
  Giới Ðịnh huân tu Huệ nhật minh.

  Nghĩa là:

  Cao tăng hạnh nguyện, quỷ thần sợ,
  Chân thành một niệm, vàng đá vỡ,
  Từ chức vào hang tu Thiền quán,
  Giới Ðịnh huân tu, Huệ sáng ngời.

  Hay là:

  Tu khổ hạnh quỷ thần nể nang,
  Vàng đá còn ghi nét huy hoàng,
  Chôn vùi danh lợi nơi hang thẳm,
  Ðịnh Huệ tu trì nhất thế gian.
  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày May 3rd 2012, 11:34 am với 1 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 2:49 pm • #25. Sống Ðời Tịch Tĩnh Chốn Thâm Sơn

  Suốt từ năm hai mươi tám đến ba mươi ba mươi tuổi, Ngài Hư Vân ẩn thân nơi động đá, sống bằng cỏ núi rau rừng, không hề thọ dụng các thức ăn nấu chín của nhân gian. Ban đầu, Ngài thưòng thấy thắng cảnh hiện ra, song không chấp trước vào cảnh, chỉ nhất tâm chánh quán niệm Phật. Lâu dần, Ngài cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, tráng kiện, bước đi như bay, tai thính mắt tinh nhìn thấy tỏ tường từng đường tơ kẽ tóc. Hai mắt Ngài sáng quắc, khiến ai gặp cũng ngỡ Ngài là quỷ mị, hoảng sợ bỏ chạy mất.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hoá:

  Huyệt cư dã xứ nguyên thủy phong,

  Thiểu dục tri túc vô sở tranh,

  Bất ngữ quán tâm hà sanh trụ,

  Tiêu dao Tam Giới nhậm tây đông.  Nghĩa là:

  Hang sâu động vắng sống đơn sơ,

  Biết đủ, không ham, chẳng tranh cầu,

  Lặng thinh quán xét tâm sanh, trụ,

  Tam Giới thanh nhàn dạo đó đây.


 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 2:51 pm • #26 Thiện Tri Thức Chỉ Đường

  Bấy giờ, Hư Công sống siêu nhiên thoát tục, không vướng không bận, thảnh thơi thả bước ngao du. Khi đến một mỏm núi ở Ôn Châu. Ngài dừng chân và ở lại đó.

  Một hôm có vị Thiền giả đến đảnh lễ và cầu Ngài chỉ dạy. Hổ thẹn vì không ứng đối được. Ngài gượng gạo nói: “Kẻ này ngu muội không rõ, chẳng dám khai thị.”.

  Vị Thiền giả nọ gạn hỏi Ngài tu hành đã đưọc bao lâu; Ngài bèn tình thực tỏ bày mọi sự. Vị Thiền giả bảo: “Ngài Dung Kính Lão Nhân ở Hoa Đỉnh, trên núi Thiên Thai, chính là bậc Thiện Tri Thức duy nhất ở cõi đời nay.”
  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Kỳ lộ chỉ mê hóa cao hiền,

  Nhược phi Tịnh Cư tức thiên tiên.

  Tri thức viết thiện vưu đệ nhất,

  Dao thị Thiên Thai Hoa Đỉnh tiền.

  Nghĩa là:

  Lối rẽ đường mê gặp cao nhân,

  Chẳng trời Tịnh Cư cũng thiên tiên.

  Hiện thời đệ nhất Thiện Tri Thức,

  Tận miền Hoa Đỉnh núi Thiên Thai.
  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày May 3rd 2012, 11:34 am với 1 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 2:53 pm • #27. Gặp Ðược Chánh Ðạo

  Niên hiệu Ðồng Trị thứ 9 ( nhằm năm Canh Ngọ, 1870), Hư Công được 31 tuổi. Một hôm, Ngài tìm tới am Long Truyền ở Hoa Ðỉnh, trên núi Thiên Thai và đến đảnh lễ Lão Pháp Sư Dung Kính. Im lặng một lúc lâu, Lão Pháp Sư chợt hỏi Ngài: “ Ông là Tăng nhân, Ðạo sĩ, hay là kẻ thế tục mà hình dạng quái dị thế kia?’’

  Hư Công đáp: “Thưa, con là Tăng nhân.’’

  Lão Pháp Sư hỏi tiếp: “Thế đã thọ Giới chưa?’’

  Ngài trả lời: “Thưa , con đã thọ Cụ Túc Giới.’’

  Lão Pháp Sư lại hỏi: “Vậy ai dạy ông tu tập như thế kia?’’

  Ngài đáp: “Thưa, con bắt chước theo gương người xưa.’’

  Lão Pháp Sư dạy: “ Ông chỉ biết trì thân chứ chưa biết trì tâm vậy! ’’  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Thiên Thai Hoa Ðỉnh Long Tuyền am,

  Ðảnh lễ Dung Kính, bái lão tham,

  Cảm tạ tích nhật Ma-Ha-Diễn,

  Thành tựu hiện tại đại giác tiên.

  Nghĩa là:

  Ðến Long Tuyền, Thiên Thai Hoa Ðỉnh,

  Ðảnh lễ Lão Thiền Sư Dung Kính.

  Nhờ Pháp Ðại Thừa từ bao thuở,

  Ðời nay có bậc Ðại Giác Tiên!
 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 2:56 pm • # 28. Thay Ðổi Nếp Sống, Học Giáo Thiên Thai

  Kính Lão Nhân giáng cho một chùy đau thấu tâm can, Ngài Hư Vân lại thỉnh cầu khai thị. Lão Pháp Sư dạy: “Nếu chịu nghe lời ta thì ở lại, bằng không chịu nghe thì cứ đi.’’

  Ngài liền đáp: “Con đến đây cốt để thân cận học hỏi, há dám không nghe!’’

  Bấy giờ, sau khi tặng cho áo quần, giày vớ, Lão Pháp Sư bảo Ngài cạo tóc, tắm rửa và theo chúng chấp tác. Lại dạy Ngài tham quán câu thoại đầu “Người kéo cái thây ma này là ai?’’ Từ đó, Ngài ăn uống như mọi người trong chùa, cùng học giáo quán Thiên Thai và siêng năng chấp tác.
  Kệ tán của Hòa Thượng Thuyên Hóa:

  Hàng hải thê sơn phỏng minh sư,

  Phi tinh đái nguyệt tham Thiện Tri,

  Cải đầu hoán diện hoàn bản thể,

  Nhất tâm chuyên khán “thùy thác thi?’’

  Nghĩa là:

  Tầm minh sư, trèo non vượt biển,

  Kiếm Thiện Tri, lặn lội đêm ngày.

  “Sửa đầu đổi mặt,’’ hoàn bản thể,

  Một lòng tham quán “ai kéo thây?’’

 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 2:59 pm • #29 Học Tập Thiền Chế của Bát Nhã Đường

  Thời gian theo học với Lão Pháp Sư Dung Kính, Ngài Hư Vân có được mở mang. Lão Pháp Sư bấy giờ tuổi đã ngoài tám mươi, Giới Luật tinh nghiêm, Tông và Giáo đều thông; thường bảo Ngài tham gia giảng giải kinh điển. Thấy được sự ích lợi của việc đi tham học các nơi, Lão Pháp Sư dạy Ngài đến Quốc Thanh Thiền Tự để học tập quy chế cùng phép tắc của chốn Thiền Đường, và đến Chùa Phương Quảng học Kinh Pháp Hoa.

  Trong hai năm liền, từ năm ba mươi bốn đến ba mươi lăm tuổi, Ngài ở Chùa Quốc Thanh học tập Kinh Giáo, và thỉnh thoảng về am tranh thăm Lão Pháp Sư Dung Kính.  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hoá:  Thập phương tụ hội Bát Nhã Đường,

  Tập học Vô Vi kiến tánh vương,

  Tuyển Phật Trường trung khảo công quá,

  Thùy đắc tâm không, cập đệ quy.  Nghĩa là:  Mười phương tề tựu Bát Nhã Đường,

  Học lẽ Vô Vi, thấy tánh vương,

  Tuyển Phật Trường cùng nhau khảo thí,

  Kẻ đắc “tâm không” được đỗ đầu.

 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 3:03 pm • 30. Pilgrimage to P'U T'O Mountain.  In the first year of the reign period Kuang Hsu, the cyclical year I Hai (1875), when the Master was thirty-six, he arrived at Kao Ming (Lofty Light) Monastery. After listening to Dharma Master Min Hsi (Clever Brilliance expound the Dharma Flower Sutra, he spent several evenings speaking with the Venerable Master Hsi, and then, bidding him farewell, took his leave. Descending the mountain, he passed through Hsueh Tou and arrived at Yo Lin (Mountain Peak Grove) Monastery, where he listened to an explanation of the Amitaba Sutra. The Master then crossed the ocean to visit P'u T'o Mountain, where he bowed to all the Knowledgeable Advisors at the monasteries there. He spent New Year's at Fa Yu (Dharma Rain) Temple.
  The Verse Says:

  At Nan Hai, Potala Mountain Monastery,

  Kuan Yin Bidhisattva crosses over beings at the Celestial Crystal Palace.

  Virtuous men and faithful women come to bow in respect;

  While eight hundred people are going over, a thousand are coming back.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group