Hư Vân Hòa Thượng họa truyện

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:42 pm • 151. TỔNG BINH LÝ CĂN NGUYÊN PHÁ HỦY CHÙA  Tân hợi là năm có cuộc cách mạng tại Trung Hoa, vua Tuyên Thống thoái vị. Khắp mọi nơi xảy ra nạn phá chùa miếu, hủy tượng, đuổi tăng. Vị tướng chỉ huy tỉnh Vân Nam lúc đó là Lý Căn Nguyên từng lãnh đạo số lính tráng đi đập các tượng, phá các chùa, giết hại tăng ni. Nhận thấy Vân Công chỉ là một nhà sư nghèo mà làm sao lại được lòng dân đến như vậy, ai nấy đều ủng hộ Công, nên Lý Căn Nguyên cho là điều kỳ quặc, rồi truyền lệnh cho bắt Ngài. Tình thế quả là nguy ngập!

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Chư tự tăng đào Công bất nhiên
  Như thuộc nghiệp báo hà tỵ yên
  Dĩ thân tuẫn Phật tỳ kheo chí
  Chúng duyệt thành phục nguyện hoạn.

  Dịch:

  Bỏ chùa tăng trốn ngoại trừ Công
  Nghiệp báo tránh chi chẳng bận lòng
  Theo Phật xả thân tỳ kheo nguyện
  Mọi người hoan hỷ nạn cùng chung.
 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:44 pm • 152. MỘT VÀI LỜI CHUYỂN DỮ THÀNH LÀNH  Vị tổng binh ra quân, đóng trại tại chùa Tất Đàn và cho hủy bức tượng Đại Vương bằng đồng trên đỉnh núi Kê Túc, đồng thời phá các điện đường thờ Phật và chư Thiên. Công lập tức đi xuống núi để tìm gặp họ Lý. Lính gác vốn biết Công, khuyên Công đừng vào và phải mau mau trốn đi nhưng Công cứ đi thẳng vào. Trông thấy Lý và Triệu Phan đương ngồi nói chuyện, Công làm lễ chào. Lý giận dữ lớn tiếng: “Phật giáo thì dùng để làm gì? Ích lợi gì?” Công đáp: “Thánh nhân lập giáo là để cứu đời, mang lại lợi ích cho dân. Nói về điều cơ bản là làm việc lành, tránh điều ác. Từ ngày xưa chánh trị và tôn giáo đều đi chung với nhau, chánh trị đem lại ổn định cho dân, tôn giáo dẫn dắt dân. Phật giáo thì dạy người điều phục tâm. Tâm lại là gốc của vạn vật. Nếu cái gốc mà chân chánh thì vạn vật sẽ an ổn, do đó mà thiên hạ được thái bình.” Lúc đó với sắc mặt bớt giận dữ, vị tổng binh lấy tay chỉ vào tượng Phật.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Hóa hung vi cát hỹ!

  Dịch:

  Chuyển dữ thành lành vậy! • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:46 pm • 153. VÀI CÂU NÓI, ÁC ĐỔI RA THIỆN

  Lý nói: “Mấy cái tượng nặn bằng đất, đẽo bằng gỗ kia thì có công dụng gì? Chẳng là phí tiền của sao?” Công đáp: “Phật nói tới pháp tướng. Tướng là để tượng trưng pháp, nếu không lấy hình tướng để biểu hiện pháp thì pháp Phật không mở rộng được. Công dụng của tướng chính là khởi lên niềm kính sợ trong lòng người ta vậy! Nếu như lòng người mà không biết tới kính trọng, e sợ thì chẳng việc ác nào mà không dám làm, không việc làm nào mà chẳng ác, từ đó mà thành ra loạn, tai họa vậy. Kìa như tại Ni Sơn[23] người ta tô tượng đức Thánh, Đinh Lan[24] khắc hình cha mẹ, các từ đường tại Trung Hoa, rồi các bức tượng đồng ở các nước khác, đâu chẳng phải là khiến cho mọi người có chỗ để nương về mà khởi lòng kính ngưỡng trong tâm? Công hiệu không thể nghĩ bàn. Còn nói về lý tột cùng, như thấy tướng mà không chấp tướng thì tức là thấy Như Lai. Họ Lý hiện rõ nét mặt vui tươi bèn kêu trà nước, bánh để cùng Công đàm thoại.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Cải ác hướng thiện hỹ!

  Dịch:

  Chuyển ác thành thiện vậy!

  ___________________

  [23] Ni Sơn: tức núi Ni Khâu, nơi cha mẹ đức Khổng Tử cầu xin mà sanh hạ ra Ngài. Từ đó đức Khổng có tên là Khâu và tên tự là Trọng Ni.
  [24] Đinh Lan: Sách Nhị Thập Tứ Hiếucó kể câu chuyện Đinh Lan, thời Đông Hán, khắc tượng của cha mẹ bằng gỗ để thờ. Sớm tối Đinh Lan đến trước tượng lễ lạy, dâng nhang đèn hầu hạ, coi như cha mẹ hãy còn sống.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:47 pm • 154. NGHE THẤU LỜI GIẢNG, ĐỨNG DẬY NGHIÊM CẨN ĐẢNH LỄ  Lý hỏi: “Cớ sao lại có những vị sư không tốt lành?” Công đáp: “Giới tăng già cũng có phàm thánh khác nhau, do đó không thể vì một hai người xấu mà xóa bỏ hết. Há lại có chuyện nhân một vài nho sĩ không ra gì mà trách mắng Khổng Tử? Nay như tiên sinh thống lãnh quân đội, tuy cùng trong quân kỷ nghiêm minh, nhưng có phải ai ai cũng đều thông minh chính trực như tiên sinh chăng? Biển kia không bỏ sót một con cá, một con tôm, nên mới gọi là biển cả.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Phật pháp tánh hải vô bất dung
  Tăng hoằng thánh hóa dụng di cùng
  Hiệp thống linh giáo túc nhiên lập
  Kính lễ lập chánh hựu cúc cung.

  Dịch:

  Pháp Phật như biển chứa hết thảy
  Nhờ tăng lời Thánh rải muôn phương
  Tổng binh nghe thấm nghiêm trang đứng
  Đảnh lễ đứng ngay lại cúi lưng.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:48 pm • 155. TỐI HÔM TRƯỚC THỌ GIÁO, NGÀY HÔM SAU ĐỔI KHÁC  Tối hôm đó, họ Lý giữ Công ở lại thọ trai. Đốt đèn lên, hai bên đàm luận về lý nhân quả một cách rành rẽ và nói đến nghiệp báo như mạng lưới ràng buộc chằng chịt; do nghiệp quả nhân duyên mà nói đến thế giới và chúng sanh nối tiếp nhau ra sao. Câu chuyện đã hứng thú, ý nghĩa lại càng thâm sâu. Tiếp chuyện Công, có lúc họ Lý điểm vào bằng những lời nồng ấm, có lúc trên dung nhan biểu lộ sự kính nể, rồi thốt nhiên, bùi ngùi thở dài: “Pháp Phật bao la như vậy, nay tôi lại phá chùa hại tăng, gây thành nghiệp nặng, biết làm sao bây giờ!”

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Công vân phong khí thời sử nhiên
  Cực lực bảo hộ công đại yên
  Lý công đại duyệt dụy y giáo
  Đồng tăng sơ thực thượng điện tham.

  Dịch:

  Công rằng thế cuộc khiến xui nên
  Hộ pháp công to hãy kết duyên
  Lý nghe mừng rỡ vâng lời dạy
  Cùng chúng ăn chay cũng lễ thiền.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:49 pm • 156. SÁM HỐI QUY Y TAM BẢO  Đến ngày mồng 4 tháng 8, trong núi hiện ra hào quang ánh vàng, tử đỉnh núi xuống tới chân núi, cây cỏ thảy đều biến thành mầu vàng ối. Tương truyền rằng trong núi vốn có ba loại hào quang, mầu của Phật quang, mầu bạc và mầu vàng. Mầu Phật quang thì đôi lúc xuất hiện, còn hào quang mầu bạc và vàng thì rất hiếm thấy. Tổng binh họ Lý rất lấy làm cảm khái trước sự việc đó, giữ lễ thầy trò đối với Vân Công, xin quy y tam bảo, rồi cung thỉnh Công làm tổng trụ trì núi Kê Túc, sau đó dẫn quân lính xuống núi. Về sự việc này, nếu chẳng phải vì sức mạnh cảm hóa từ cái đức tuyệt vời của Công, há có thể chuyển đổi được tâm niệm chỉ trong một khoảnh khắc như vậy! Ngoài Công ra ai làm được chuyện đó?

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Uy vũ bất khuất đại trượng phu
  Nghị nhiên vãng kiến chí hà như
  Kham tiếu phạ tử tham sinh bối
  Đào chi yêu yêu tại kỳ đồ.

  Dịch:

  Đại trượng phu uy vũ chẳng sờn
  Một lòng quyết gặp giữa ba quân
  Cười người sợ chết cùng tham sống
  Gặp khúc hiểm nguy vội lánh thân.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:50 pm • 157. ĐI THƯỢNG HẢI THÀNH LẬP TỔNG HỘI PHẬT GIÁO  Qua hiến chương mới, Phật giáo Thượng Hải có chỗ mâu thuẫn với hội Phật giáo các nơi và người ta gửi điện mời Công đến. Tại đây, Công gặp và thương nghị với các pháp sư Ký Thiền, Trị Khai, Phổ Thường, Thái Hư, Nhân Sơn, và Đế Nhàn rồi cùng thỏa thuận đặt trụ sở Tổng Hội Phật Giáo tại chùa Tịnh An. Tại Nam Kinh, Công gặp Tôn Dật Tiên, bàn việc sửa đổi điều lệ về hội đoàn. Sau đó, Công cùng pháp sư Ký Thiền đi Bắc Kinh, gặp Viên Thế Khải. Ở chùa Pháp Nguyên, ngài Ký Thiền nhuốm bệnh rồi ngồi mà viên tịch. Công đưa linh cữu của ngài trở về Thượng Hải, rồi tổ chức khai mạc ngày thành lập Tổng Hội Phật Giáo.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Phật Giáo Tổng Hội thiết Tịnh An
  Điền Kiềm Tạng văn Công đái hoàn
  Ấn Tuyền Lý công hàm giới thiệu
  Thái Tùng Pha đẳng ngoại hộ hiền.

  Dịch:

  Chùa Tịnh An thành nơi Tổng Hội
  Điền Kiềm Tạng[25] văn thư mang về
  Lý Ấn Tuyền[26] gửi thư giới thiệu
  Dặn Thái Tùng Pha khéo hộ trì.

  _____________________

  [25] Điền Kiềm Tạng: tức Vân Nam, Quý Châu và Tây Tạng. Khi trở về, Vân Công mang theo các văn kiện tổ chức của phân hội Điền Kiềm và chi hội Điền Tạng.
  [26] Lý Ấn Tuyền: tức Lý Căn Nguyên.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:52 pm • 158. CHIM SÁO NIỆM PHẬT A DI ĐÀ  Năm nhâm tý, Công 73 tuổi. Trở về Vân Nam, Công lo việc tổ chức phân hội, khai mạc đại hội tại cung Văn Xương, rồi mời pháp sư Liễu Trần đứng ra lập phân hội tại Quý Châu. Các vị lạt ma Tây Tạng đến dự rất đông. Có chương trình mở các trường học Phật giáo, lập các đoàn truyền bá đạo, cũng như thành lập các y viện và các cơ sở từ thiện. Có người đến cúng một con sáo biết nói để làm lễ phóng sinh. Trước khi con sáo quy y, học niệm Phật thì nó ăn thịt nhưng sau đó, nó chỉ ăn đồ chay rồi, có một hôm nó bị chim ưng bắt đi.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Phi khứ không trung nhưng niệm Phật
  Tận thử báo thân sinh Cực Lạc
  Hồ vi vạn vật chi linh giả
  Nhân bất như điểu luyến Ta bà.

  Dịch:

  Sáo đã bay cao còn niệm Phật
  Báo thân này hết vãng sanh Tây
  Loài người ưu tú trong muôn vật
  Tham sống với chim sánh chẳng tầy.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:53 pm • 159. HỒN OAN ĐÒI MẠNG BÁO CỪU  Năm quý sửu, 74 tuổi, do công việc của phân hội đòi hỏi, Công phải đi về kinh đô. Tại đây Công gặp Hùng Hy Linh và tổng lý nội các là Nhiệm Khả Trừng, và được các vị này ra sức giúp đỡ và hộ trì Phật giáo[27]. Năm sau, giáp dần, 75 tuổi, Công trở về núi Kê Túc lo việc trùng tu các chùa và tu viện. Công đi Tây Tạng, thăm 13 ngôi đại tự. Năm ất mão, Công 76 tuổi. Sau kỳ truyền giới, một hôm, có cô con gái, 18 tuổi, con của một hiếu liêm họ Đinh ở huyện Đặng Xuyên, thình lình bị mê man bất tỉnh. Đến khi tỉnh thì tức khắc đổi giọng nói như một người nam, rồi mắng người cha: “Ngươi cậy quyền thế vu cáo ta là trộm cướp, để đến nỗi ta bị mất mạng. Ta chính là Đổng Chiêm Bưu đây! Ngươi còn nhớ không? Nay Diêm Vương cho phép ta báo cái thù 9 năm đó!” Nói rồi, cô ta cầm dao rượt đuổi người cha.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Nhân quả bất khả đào
  Tạo nghiệp tất thọ báo
  Kim nhật quỷ sách mạng
  Vãng thời tâm táng chiêu.

  Dịch:

  Nhân quả không thể trốn
  Nghiệp tạo quả báo theo
  Hồn ma nay đòi mạng
  Bởi trước tâm ác chiêu.

  __________________
  [27] Theo cuốn Hư Vân Hòa Thượng Niên Phổ thì nhân vật Hùng Hy Linh chính là Tổng lý nội các vào thời bấy giờ (prime minister), còn Nhiệm Khả Trừng đảm nhiệm chức vụ án tuần tại tỉnh Vân Nam.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:55 pm • 160. GIẢI OAN, GIẢNG GIỚI LUẬT, SÁM HỐI  Hàng ngày, hễ mỗi lần hồn ma đến thì cô gái lại biến đổi sắc mặt và thái độ. Không những gia đình bị rối rắm, thôn xóm cũng bị phiền nhiễu. Vào khoảng đó, núi Kê Túc phái hai vị tăng là Tố Cầm và Tố Trị đi Đặng Xuyên để lo công việc chùa. Nhân đi ngang qua nhà họ Đinh, hai vị này trông thấy đông người đương đứng coi hành động hung hãn của hồn ma nhập vào cô gái. Một vị lên tiếng bảo:
  - Ta khuyên ngươi đừng có làm vậy mà phá mất sự an ổn của vùng này.
  Con ma đáp:
  - Thầy là người xuất gia, chớ có can thiệp vào đây!
  Vị tăng nói:
  - Vốn là chẳng có gì liên quan đến ta, nhưng sư phụ ta dạy rằng oan phải giải, chẳng nên thắt lại, vì càng thắt oán càng sâu, khi nào mới kết liễu.
  Ma nghĩ ngợi một lát rồi nói:
  - Sư phụ của thầy là ai?
  - Sư phụ ta là hòa thượng Hư Vân tại chùa Chúc Thánh.
  Ma bảo:
  - Tôi nguyện xin quy y và thọ giới.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Thân tống chí Kê Sơn
  Vân Công thuyết giới đàn
  Tòng thử giải oan kết
  Đặng Xuyên kết hội sám.

  Dịch:

  Đưa hồn ma đến Kê Túc
  Vân Công giảng giới đàn
  Oan kết liền được giải
  Đặng Xuyên lập hội sám. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:56 pm • 161. BỊ NGHI OAN MẮC NẠN TÙ TỘI

  Năm bính thìn, Công 77 tuổi. Nghĩ tới bức tôn tượng bằng ngọc mà cư sĩ Cao Vạn Bang cung tiến, cách nay đã mấy năm rồi, vẫn còn gửi tạm tại đình Quan Âm, Công muốn tìm cách mang tượng về. Lại được nghe thổ dân trong vùng đó rất tin Phật, Công bèn du hành đến các vùng biển miền Nam đặng thăm cho biết tình hình. Công đi Miến Điện giảng kinh, sau đó đáp thuyền đi Tân Gia Ba. Tại đây có sự kiểm tra và Công bị nghi oan thuộc thành phần cách mạng. Người ta bắt và giam Công lại, từ 6 giờ sáng cho đến 8 giờ tối thì có một đệ tử từng quy y với Công là Hồng Thịnh Tường tới xin bảo lãnh luôn cả 6 vị tăng, đóng tiền cho mỗi người là 5 ngàn đồng. Sau khi được phóng thích, Công đến ngụ tại tiệm buôn của cư sĩ họ Hồng qua năm, rồi lo gom góp phương tiện vận chuyển bức tượng ngọc.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Vu vi cách mạng đảng
  Bị phòng tù lục tăng
  Linh ngữ cộng hoạn nạn
  Phật quốc đồng hóa sanh.

  Dịch:

  Nghi oan làm cách mạng
  Sáu tăng đều bị nhốt
  Cùng trong vòng tù tội
  Hóa sanh nơi đất Phật.


 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:57 pm • 162. NÂNG TẢNG ĐÁ LỚN KHIẾN AI NẤY ĐỀU BỘI PHỤC  Năm đinh tỵ, Công 78 tuổi. Cuộc vận chuyển tôn tượng Phật ngọc từ đình Quan Âm trở về núi Kê Túc cần mướn tới 8 nhân công khuân vác. Đi được 10 ngày thì gặp vùng núi cao hiểm trở, chưa có dấu chân người tới. Một hôm đi qua núi Dã Sơn, một ý tưởng thoáng qua trong số phu khiêng tượng là trong Phật ngọc có chứa vàng và châu báu, nên họ đặt tượng xuống đất và bảo rằng họ không đủ sức khiêng. Giá cả thuê mướn như vậy thì phải tính lại, họ coi như bị thiệt thòi và mọi lời khuyên giải đối với họ đều vô hiệu quả. Trước tình hình đó, rồi nhác thấy một tảng đá lớn có thể nặng tới mấy trăm cân, Công bèn trỏ tảng đá và hỏi rằng bức tượng và khối đá cái nào nặng hơn. Mọi người đều trả lời là đá nặng hơn tượng gấp hai ba lần. Công đi tới dùng sức mình và nâng tảng đá lên. Các phu vác trông thấy thảy đều hãi sợ và bội phục. Họ bảo: “Hòa thượng đúng là một vị Phật sống!” Tôn tượng vận chuyển về tới núi Kê Túc, các phu vác được thưởng hậu hĩnh và họ ra về.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Hộ pháp mặc trợ dã.

  Dịch:
  Thần hộ pháp ngầm giúp sức.


 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:59 pm • 163. PHÁP HỘI THỦY LỤC, RÁNG MÂY CẢM ỨNG ĐIỀM LÀNH  Năm mậu tuất, Công 79 tuổi. Đường Kế Nghiêu, vị tư lệnh quân đội tỉnh Vân Nam cung thỉnh Công về Côn Minh để lo tổ chức Phật sự. Công mang theo đệ tử Tu Viên. Giữa đường gặp cướp, nhưng rồi bọn cướp lại bị Công dùng lời thuyết phục.Về đến thành phố, Đường Kế Nghiêu thỉnh cầu Công giúp đỡ ba việc: (1) Lập một đàn tràng lớn, cầu Phật gia hộ đặng giải tiêu mọi tai nạn và siêu độ các vong linh; (2) Xây cất một đại tùng lâm để hoằng dương Phật pháp; (3) Lập một trường đại học từ thiện để giáo dục lớp thanh niên. Công cũng đưa ra ba điều kiện, cấm làm thịt gia súc, đại xá tội phạm và phát chẩn cứu tế. Tất cả mọi điều Công đưa ra đều được đáp ứng. Năm ất vị, Công 80 tuổi. Pháp hội khai mạc, các ngọn nến khi thắp lên thì hoa đèn rộ nở, tựa như những bông sen, ánh sáng mầu tỏa rực khắp nơi. Sau 49 ngày, pháp hội viên mãn, đến lễ tống thánh thì trên không trung hiện ra những ráng mây hình tràng phan và tàn lọng rực rỡ.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Cảm ứng nan tư.

  Dịch:
  Cảm ứng khó lường.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:04 pm

 • 164. CẶP NGỖNG NIỆM PHẬT VÃNG SINH


  Năm canh thân, Công 81 tuổi. Đường Kế Nghiêu mời Công về trú tại chùa Hoa Đình. Sau đó ít lâu, họ Đường đi Hương Cảng. Một hôm Trương Chuyết Tiên mang đến chùa Vân Thê[28] để phóng sinh một cặp ngỗng trống mái và nhờ Công thuyết giảng cho chúng được quy y. Hai con ngỗng cúi đầu xuống đứng lặng nghe. Giảng về giới xong thì thấy chúng có giáng điệu hoan hỷ. Từ đó, chúng đi theo mọi người lên chánh điện tụng kinh, đi nhiễu Phật, cứ như vậy trong ba năm. Đến ngày nọ, trước Phật, con ngỗng mái nhiễu Phật ba vòng, nó đứng thẳng người lên rồi tịch. Chẳng bao lâu sau, con trống cũng làm như vậy. Ngỗng chết rồi mà bộ lông của chúng vẫn thấy tươi tốt như lúc còn sống. Xác ngỗng được đặt trong một cái hòm nhỏ bằng gỗ rồi chôn xuống đất.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Nhất thiết chúng sinh hữu Phật tính
  Bách thiên tam muội chứng bồ đề
  Vạn vật nguyên lai bổn nhất thể
  Tam giới vô tư nhiệm tự thích.

  Dịch:

  Hết thảy chúng sanh có Phật tính
  Trăm ngàn tam muội chứng bồ đề
  Vạn vật vốn cùng chung một thể
  Ba cõi đâu riêng mặc sức về.

  __________________
  [28] Chùa Hoa Đình về sau đổi tên thành chùa Vân Thê.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:07 pm • 165. CỨU CÔ GÁI VÀ HÓA ĐỘ HAI HỌ  Năm tân dậu, Công 82 tuổi. Cố Phẩm Trân là chủ nhiệm tỉnh Vân Nam. Năm đó trời làm lụt, rồi hạn hán, tiếp theo là nạn dịch với bệnh yết hầu lan tràn. Mọi công trình xây dựng phải đình hoãn lại. Một hôm Công đi về thành phố. Lúc trở về núi, nhân ngồi nghỉ bên gốc cây, Công lượm được một gói đồ và mở gói ra thì thấy bên trong có nữ trang gồm xuyến vàng, vòng ngọc, đồng hồ, với 8 ngàn tiền Vân Nam và hơn một vạn đồng tiền quan Pháp (francs). Tất cả đều được Công gói lại tính để chờ có dịp sẽ giao hoàn cho chủ. Trời đã gần tối, Công phải trở về. Khi đến hồ thì trông thấy một cô gái nhẩy xuống nước, Công bèn cứu lên, hỏi han thì biết cô này họ Chu, bị gả cho ông họ Tôn, một cấp chỉ huy trong quân đội. Vì bị làm nhục, tức khí cô gái trốn đi nên xảy ra sự việc như trên. Công hóa độ cho cả hai bên gia đình, đồng thời truyền giới quy y cho họ.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Thất kim dục tự sát
  Cáp ngộ hoạt bồ tát
  Chửng cứu ly khổ hải
  Tôn Chu cộng hiến hoa.

  Dịch:

  Mất của toan tự sát
  Duyên may gặp bồ tát
  Vớt người lìa bể khổ
  Tôn Chu cùng dâng hoa.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group