Hư Vân Hòa Thượng họa truyện

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:08 pm • 166. LƯỢM ĐƯỢC VÀNG CỨU TẾ NẠN DÂN
  Năm nhâm tuất, Công 83 tuổi. Chùa Hoa Đình bắt đầu công trình trùng tu. Năm xưa người con thứ của vua A Dục trông thấy một bầy chim phượng mầu xanh biếc nên đặt tên núi là Bích Kê sơn. Nay, ở đây thì lại đào được một tấm bia trên có khắc hai chữ “Vân Thê”. Trong khu rừng đàng sau chùa mọi người còn lượm được một bao, trong đựng vàng bạc và tiền, đáng giá trên hai mươi vạn đồng. Ý kiến chung muốn giữ số tiền đó cho chùa, nhưng Công thì chủ trương hiến cho nhà nước để dùng vào việc giúp đỡ cô nhi quả phụ và những nạn nhân cùng khổ trong nạn dịch vừa qua. Ai nấy đều tán đồng như vậy.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Lộ bất thập di cổ thánh thời
  Tài đương nghĩa thủ tư nhân tri
  Cơ cẩn bố thí năng tế chúng
  Xả kỷ tòng thiện đại đức sư.

  Dịch:

  Chẳng nhặt của rơi thời thánh cổ
  Được tiền phi nghĩa lẽ nào theo
  Tiền mang bố thí khi dân đói
  Vì thiện quên mình quả đức siêu.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:12 pm • 167. LỄ CẦU TUYẾT CUỐI MÙA XUÂN TIÊU NẠN DỊCH YẾT HẦU  Mấy năm liền thiên tai hoành hành tại Vân Nam. Bệnh yết hầu phát tác dữ dội. Luôn mấy tháng trời không mưa. Người chết vô kể trong số quan dân binh lính. Mọi người nhớ lại chánh sách nhân đức năm xưa của Đường Kế Nghiêu, do đó mới đồng lòng làm kiến nghị xin mời họ Đường trở về làm chủ nhiệm tỉnh Vân Nam. Họ Đường lên chùa xin Công lập đàn cầu mưa, nhờ vậy mà trời mưa lớn trong ba ngày, nhưng dịch yết hầu vẫn chưa lui, vì phải có tuyết xuống mới mong trị được bệnh này. Lúc đó đã là cuối xuân rồi, Đường Kế Nghiêu lại xin Công lập đàn cầu tuyết. Đàn được thiết lập. Sau đó tuyết đổ xuống dầy tới một thước (đơn vị cũ). Mọi người đều cho rằng Phật pháp quả là khó lường.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Mộ xuân thụy tuyết phân phân phiêu
  Tiêu trừ hầu dịch cứu đồng bào
  Đường công thiện chính thiên tâm chuyển
  Trưởng lão từ nguyện Phật lực chiêu.

  Dịch:

  Điềm vui mưa tuyết cuối mùa xuân
  Dịch yết hầu tiêu cứu nạn dân
  Thiện chánh họ Đường trời cảm ứng
  Lòng từ trưởng lão Phật gia ân.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:14 pm • 168. CHÙA ĐI GẶT LÚA TRONG CẢNH HOANG VẮNG
  Năm quý hợi, Công 84 tuổi. Trong thời kỳ này có một vài kỳ tích lạ. Có vụ hỏa thiêu xác một bà họ Lý và khi lửa đốt lên hóa thành hình bông sen. Trên ngôi mộ của ni sư Đạo Minh thì có tổ kiến đùn lên giống như hình một cái tháp. Thiền sư Cụ Hành, tự đốt mình hóa thân về Tây Phương. Năm giáp tý, Công 85 tuổi. Công tác tập trung vào việc tu sửa các chùa tháp. Năm ất sửu, Công 86 tuổi. Công truyền giới giảng kinh, tổ chức các khóa nhập thất dài hạn. Năm bính dần, Công 87 tuổi. Hồi này trong hạt Vân nam có nhiều cướp bóc, dân chúng lo sợ, lúa chín mà không dám đi gặt về. Công đứng xin với quân đội đừng ngăn trở để cho phép các tăng đi gặt lúa. Từ đó cả ngàn người kéo nhau đến chùa để có gạo ăn. Mới đầu ai nấy có cơm ăn, kế đến phải ăn cháo, rồi nước cám, sau chỉ còn nước uống đỡ đói v.v. Chùa và mọi người cùng cam chịu khổ với nhau. Thấy vậy dân chúng hết sức cảm động !

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Thủy tắc đồng thực phạn
  Kế nhi ẩm chúc tương
  Chung chí khang hòa thủy
  Tăng tục cộng chưng thường.

  Dịch:

  Mới đầu có gạo có cơm
  Sau đành húp cháo đỡ cơn đói lòng
  Cuối cùng hòa cám nước trong
  Tăng tục cam chịu cùng chung qua ngày.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:15 pm

 • 169. ĐIỀM LÀNH : HOA SEN NỞ Ở VƯỜN RAU VÀ TRÊN CÂY MAI


  Thời gian Công trụ trì chùa Vân Thê, Ngài lo sắm sửa vật liệu, rồi kiếm nhân công giúp việc xây cất và chính Công cũng đích thân lao động như họ. Sau khi xây xong các phòng cho chư tăng thì mỗi năm đều có đàn truyền giới, giảng kinh sách và tọa thiền. Năm bính dần, đương trong kỳ truyền giới thì cây mai khô ở sân trước chánh điện bỗng nở ra mấy chục đóa hoa sen trắng, đồng thời các vườn rau trước và sau chùa cũng rộ nở hoa sen mầu xanh, trong hoa đều có hình hóa Phật, giống như trong kinh[29] nói:

  Nay ta Lô Xá Na
  Ngồi trên đài hoa sen
  Ngàn bông sen vây quanh
  Trên hiện ngàn Thích Ca.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Khô mai khai liên hoa
  Chủ lâm thần trợ phát
  Chư Phật lai gia hộ
  Thiên diệp thiên Thích Ca.

  Dịch:

  Mai khô nở liên hoa
  Chúa rừng ra tay giúp
  Chư Phật đều gia hộ
  Ngàn cánh ngàn Thích Ca.

  _____________________

  [29] Kinh Phạm Võng quyển hạ : “Ngã kim Lô Xá Na, phương tọa liên hoa đài, châu táp thiên hoa thượng, phục hiện thiên Thích Ca”

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:16 pm • 170. ĐI HƯƠNG CẢNG VÀ CỔ SƠN
  Năm đinh mão, Công 88 tuổi. Có các công trình xây dựng như cất lầu chuông U Minh. Năm mậu thìn Công 89 tuổi. Để quyên tiền đúc tượng, Công cùng với cư sĩ Vương Cửu Linh đi Hương Cảng. Hồi đó chủ nhiệm tỉnh Quảng Đông là Trần Chân Như cho một phái viên đưa Công đến Quảng Châu. Công đi thăm núi Bạch Vân Sơn. Trần Chân Như muốn thỉnh Công về trụ trì chùa Nam Hoa đặng có thể chấn hưng lại đạo tràng Tào Khê, nhưng Công không nhận. Công đi Cổ Sơn, giảng kinh ở đây, sau đó thăm chùa A Dục bái xá lợi và kế đó đi triều bái Phổ Đà Sơn.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Vị mộ thiện duyên thiệp sơn xuyên
  Phổ linh đồng luân chủng phước điền
  Hữu duyên tức tài vô lậu quả
  Đương diện thố qua vạn kiếp nan.

  Dịch:

  Khuyến khích chúng sinh gieo ruộng phước
  Khắp nơi quyên góp vượt quan hà
  Duyên may gieo được nhân vô lậu
  Vạn kiếp uổng trôi dịp bỏ qua.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:18 pm • 171. ĐẢM NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA DŨNG TUYỀN
  Năm kỷ tỵ, Công 90 tuổi. Tháng giêng Công đi từ Thượng Hải về Cổ Sơn, lễ tháp của chư Tổ. Nhân dịp đó, chủ tịch tỉnh Phúc Kiến kiêm bộ trưởng hải quân là Dương Ấu Kinh (Thụ Trang) cùng vị cựu chủ tịch của tỉnh này là Phương Thanh Đào, cả hai dẫn một nhóm viên chức cùng các thân hào, cả tăng lẫn tục, với các cư sĩ hộ pháp đến để ngỏ lời giữ Công ở lại trụ trì tại Cổ Sơn. Nơi này vốn là chỗ Công xuống tóc xuất gia năm xưa, lại chạnh nhớ tới đức lớn của chư tổ, trước ơn nghĩa đó lòng Công cảm thấy khó thể từ chối trách nhiệm này. Công nhận lời để lo liệu công việc chấn hưng chùa.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Dũng Tuyền cổ sát Đường đại hưng
  Cao tăng long tượng độ quần manh
  Vân Công phi tích trú thạch cổ
  Chỉnh đốn tông phong giáo hóa hành.

  Dịch:

  Dũng Tuyền chùa cổ tự đời Đường
  Lớp lớp cao tăng nối pháp đăng
  Công dời trượng trụ hòn trống đá[30]
  Chỉnh đốn tông phong pháp diễn dương.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:19 pm • 172. HAI CÂY THIẾT THỤ NỞ HOA DƯỚI THỀM
  Năm canh ngọ, Công 91 tuổi. Mọi sự được giải quyết xong xuôi ổn thỏa. Cứ đến xuân sang là kỳ truyền giới. Công mời hòa thượng Văn Chất làm yết ma. Trong khi Công thuyết giảng kinh Phạm Võng thì hai cây thiết thụ[31] trước thềm nhà phương trượng nở rộ các bông hoa. Theo truyền thuyết thì một cây là do chính tay Mân Vương trồng, còn cây kia do chính tổ Thánh Tiễn trồng và chúng là những loại cây tăng trưởng rất chậm, cả ngàn năm mới nở hoa một lần. Để ghi nhận điềm cát tường này, Công có bài kệ trong có câu “Ưu đàm chẳng phải hoa tầm thường v v. . .”

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Bồ tát diễn pháp chúng hộ trì
  Phóng quang hiện thụy chính cập thì
  Không trung truyền báo long thiên tán
  Thiết thụ khai hoa thế hy kỳ.

  Dịch:

  Bồ tát nói pháp chúng hộ trì
  Điềm lành hiển hiện quả tức thì
  Trên không loan báo trời rồng tán
  Thiết thụ nở hoa chuyện hy kỳ.

  ____________________
  [31] Phượng vĩ thiết thụ: tiếng Anh.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:21 pm • 173. TRỌNG GIỚI LUẬT MỞ HỌC VIỆN
  Năm tân mùi, Công 92 tuổi, được mọi người xem như vì sao bắc đẩu trong Thiền tông. Ngài đề xướng pháp môn thượng thừa “Chẳng lập văn tự, truyền ngoài giáo lý, chỉ thẳng nhân tâm, thấy tánh thành phật và lấy tâm ấn tâm”. Ngoài ra, nhận thấy giới tăng già trong đời mạt pháp thường coi nhẹ về giới luật, do đó Công thành lập học viện giới luật nhằm giáo hóa lớp trẻ tuổi, nêu cao chánh pháp, rồi mời luật sư Từ Chu làm chủ giảng. Số tăng sĩ học viên lên tới sáu bẩy chục người.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Đề xướng mộc xoa tạo tăng tài
  Thập phương học giả quy khứ lai
  Chủ giảng luật sư ủy Từ lão
  Đại xiển thi la kim cương giới.

  Dịch:

  Mộc xoa đề xướng tạo tăng tài
  Tìm học tới lui từ khắp nơi
  Ủy nhiệm Từ công vai chủ giảng
  Kim cương giới luật lại triển khai.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:22 pm • 174. ÔNG LÃO THẦN LONG VƯƠNG THỌ GIỚI  Năm nhân thân, Công 93 tuổi. Giữa mùa truyền giới, xuân năm đó, có một ông già, tóc râu bạc trắng, diện mạo thanh tú, đi thẳng vào nhà phương trượng rồi quỳ xuống xin với Công để được thọ giới. Hỏi tên họ gì thì ông già trả lời là họ Dương, quê quán tại Nam Đài Kiều, tỉnh Phúc Kiến. Lúc ấy có một tăng, tên Diệu Tông mới thọ giới cũng vốn là người Nam Đài, nhưng sư Diệu lại không biết ông già đó là ai. Sau kỳ bồ tát giới thì không ai thấy ông lão nữa. Diệu Tông trở về Nam Đài và khi ghé qua miếu Long vương thấy diện mạo bức thần tượng giống hệt ông già thọ giới.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Long vương cầu giới hóa lão ông
  Bồ tát giới tất vô ảnh tung
  Diệu sư kinh quá Long thần trắc
  Giới điệp đoan nhiên tại thủ trung.

  Dịch:

  Hóa lão ông Long vương cầu giới
  Bồ tát giới xong thấy mất tăm
  Long miếu sư Diệu ghé thăm
  Giới điệp thần tượng còn cầm trong tay.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:24 pm • 175. THỜI LOẠN VẪN ĐÓN NHẬN KHÁCH TĂNG  Năm quý dậu, Công 94 tuổi. Quân đội Nhật Bản chiếm đóng Sơn Hải Quan. Lòng dân hoang mang, quân lính tán loạn, tình trạng bất an lan tràn khắp mọi nơi. Lộ quân thứ 19 tại vùng Phúc Kiến nổi loạn khiến các chùa trong toàn tỉnh đều phải đóng cửa, không tiếp nhận khách tăng, duy còn chùa Cổ Sơn nơi Công Trụ trì thì vẫn đón nhận những vị từ đường biển ghé vào, do đó chư tăng từ khắp các ngả trên biển tụ tập tại Cổ Sơn lên tới khoảng một ngàn năm sáu trăm người. Kết quả là vấn đề lương thực rất thiếu thốn, nhưng mỗi ngày một người cũng được một bát cơm và một bát cháo.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Phật giáo kỷ nhiệm đảm Như Lai
  Tăng già cơ khát thân thọ hoài
  Hoạn nạn điên bái tất ư thị
  Thế biến lưu ly cánh nghi tài.

  Dịch:

  Dấn thân gánh vác việc Như Lai
  Tăng chúng đói no dạ quan hoài
  Hoạn nạn cam go là hẳn thế
  Loạn ly càng rõ hạnh tu dầy.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:25 pm

 • 176. BA LẦN BÁO MỘNG LỤC TỔ KÊU VỀ
  Năm giáp tuất, Công 95 tuổi. Kỳ giới đàn mùa xuân, Công mời hòa thượng Ứng Từ giảng kinh Phạm Võng. Một đêm nọ, vào tháng hai, trong khi đương ngồi kiết già, như tuồng trong giấc mộng mà chẳng phải là mộng, Công thấy Lục Tổ đến nói với Công: “Đã tới lúc ông phải trở về”. Ngày hôm sau Công kể lại cho đệ tử là Quán Bổn nghe. Quán Bổn tìm lời an ủi Công. Đến tháng tư, có một đêm trong 3 lần chiêm bao, Lục Tổ lại về giục Công đi. Công rất lấy làm lạ. Chẳng bao lâu sau, chủ tịch tỉnh Quảng Đông là Lý Hán Hồn phái Ngô Chung Thạch và các nhân viên mang thư đến cung thỉnh. Công nhận lời.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Lục Tổ tam mộng thôi tốc hồi
  Bách quan vạn dân nghinh pháp khu
  Bảo Lâm đạo tràng trùng quang nhật
  Khổ hạnh lão tăng khiêu thổ thời.

  Dịch:

  Ba lần báo mộng Tổ kêu đi
  Ngàn vạn quan dân đón pháp về
  Tự viện Bảo Lâm ngày khởi sắc
  Một phen khổ hạnh lại đến kỳ.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:26 pm • 177. NGƯỜI THỌ GIỚI HỔ QUY Y
  Đến mùa đông, các tín đồ hộ pháp một lòng cầu xin thọ giới. Nhận thấy nhà cửa hư hỏng, tường vách đổ nát, Công cho dựng phòng ốc bằng tre, dùng tranh lợp mái, tạm làm nơi trú ngụ cho đại chúng. Số quyến thuộc của các viên chức và thân hào trong tỉnh Quảng đông và Triều Châu đến tham dự khoảng mấy trăm người, họ mang theo cả lính đi bảo vệ. Số người quy y rất là đông. Trong đêm ngày 17 tháng 11, đương lúc thuyết giảng về bồ tát giới thì có một con hổ đến quy y. Mọi người đều kinh hoàng. Công giảng cho hổ nghe về giới quy y thì hổ liền khấu đầu ba lần, tỏ ra ngoan ngoãn. Công nói câu kệ sau :

  Hổ thức quy y Phật
  Chánh tính vô lưỡng dạng
  Nhân tâm dữ thú tâm
  Đồng nhất quang minh tạng.

  Dịch:

  Hổ biết quy y Phật
  Tánh đúng là như vậy
  Tâm người cùng tâm thú
  Đều là quang minh tạng.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Thú vương lễ pháp vương
  Quy y hộ giới đàn
  Niên niên lai triều bái
  Nguyệt nguyệt trì giới hương.

  Dịch:

  Vua thú lạy vua pháp
  Quy y hộ giới đàn
  Hàng năm lại triều bái
  Tháng tháng trì giới hương.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:28 pm • 178. CÂY BÁ KHÔ HÂN HOAN NỞ LỘC
  Năm ất hợi Công 96 tuổi. Xuân năm đó tướng Lý Hán Hồn đổi qua miền đông khiến cho việc trùng tu chùa thiếu người hỗ trợ. Sau kỳ truyền giới, đáp ứng lời mời của tổ chức Đông Hoa Tam Viện tại Hương Cảng, Công đến đây chủ trì khóa lễ siêu độ thủy lục rồi sau đó, Công ghé qua Cổ Sơn mời pháp sư Viên Anh đảm nhiệm chức vị trụ trì. Về lại Nam Hoa, Công tu bổ Tổ điện, Quan Âm đường và xây cất các phòng ốc để làm nơi trú ngụ. Qua tháng 11 thì ba cây bá (bách) đàng sau chùa, về phía bắc của đình Phục Hổ và phía nam của suối Trác Tích, trồng lên từ đời Tống, nguyên đã khô héo từ mấy trăm năm, nay bỗng mọc ra cành tươi mới.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Khô bá hân hân hựu hướng vinh
  Sinh khí bột bột lạc ý nùng
  Bút giả thân đổ tư kỳ tích
  Chí đức cảm vật mị bất ứng.

  Dịch:

  Già khô cây bá bỗng xanh tươi
  Nhựa sống tràn dâng tỏ ý vui
  Người viết đích thân xem tận mắt
  Cỏ cây cũng cảm đức cao vời.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:29 pm • 179. CÁO TRẮNG QUY Y THỌ GIỚI  Năm bính tý, Công 97 tuổi. Mùa xuân là kỳ truyền giới. Sau đó là các cuộc viếng thăm của chủ tịch nhà nước Lâm Tử Siêu, viện trưởng Cư Chính và tướng Tưởng Giới Thạch. Các vị này tới thăm chùa và trợ giúp vào các công trình trùng tu. Hồi đó, đơn vị quân đội trú đóng tại Tào Khê là đoàn quân thứ 16. Lâm Quốc Canh, vị chỉ huy của đoàn quân, một hôm, mang đến chùa một con cáo lông trắng, để chùa phóng sanh. Sau khi giảng giới cho cáo quy y xong, Công cho mang cáo vào núi thả ra, nhưng nó không đi mà ở lại chùa như loài chó nuôi trong nhà vậy. Về sau, cáo bị xe cán, Công nói kệ để siêu độ cho cáo.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Bạch hồ quy y cánh linh thông
  Tưởng công sậu chí viễn tương nghinh
  Nhập trượng dẫn công xuất kiến khách
  Bỉ thử ác thủ tiếu doanh doanh.

  Dịch:

  Cáo trắng quy y chuyện dị kỳ
  Chợt đâu tướng Tưởng viếng Tào Khê
  Công ra tiếp khách từ xa đến
  Cùng nắm tay nhau cười hả hê.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:30 pm • 180. LẠT MA TÂY TẠNG QUY Y  Năm đinh sửu, Công 98 tuổi. Sau kỳ truyền giới mùa xuân, Công đi Quảng Châu giảng kinh do hội cư sĩ tại đây cung thỉnh. Hồi đó vì lòng ngưỡng mộ đạo đức của Công, nên có vị lạt ma Tây Tạng là Kim Cương thượng sư Vinh Tăng Kham Bố, cùng La Cách Cánh Tang, dẫn một số hơn 10 người Tây Tạng tới xin quy y với Ngài. Sau đó, một số tăng và các chúng hộ pháp ở Phật Sơn mời Công đến chủ trì lễ khai quang bảo tháp tại chùa Nhân Thọ. Xong việc, Công trở về Nam Hoa tiếp tục lo các công trình tu bổ tự viện.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Quảng khai pháp diên độ hàm thức
  Đại xiển giáo nghĩa hóa manh xuy
  Tây Tạng hoạt Phật lai quy kính
  Đông Chấn tỳ kheo đệ nhất chi.


  Dịch:

  Trải chiếu pháp sinh linh hóa độ
  Nghĩa đạo mầu giảng dụ người si
  Lạt ma Tây Tạng quy y
  Tỳ kheo bậc nhất chỉ về miền Đông.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group