Hư Vân Hòa Thượng họa truyện

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:31 pm • 181. QUÁ NGỌ NHỊN ĂN NHẰM VIỆC CỨU TẾ
  Năm mậu dần, Công 99 tuổi. Như thường lệ mùa xuân có kỳ truyền giới. Sau đó giảng kinh rồi Ngài đi Hương Cảng chủ trì pháp hội đại bi cho tới mùa thu mới trở về Nam Hoa. Năm ất mão, Công 100 tuổi. Vào mùa truyền giới thì chiến nạn lan rộng, số người thọ giới càng đông, từ các nơi đổ về. Công đề xướng hàng ngày bỏ ra 2 tiếng đồng hồ tụng sám hối, nhằm giải tiêu các tai kiếp và siêu độ các chiến sĩ trận vong trong cuộc chiến kháng Nhật, đồng thời ra lệ quá ngọ không ăn, bỏ bữa ăn chiều để dành một phần lương thực cống hiến nhà nước dùng vào việc cứu tế. Mọi người đều tán thành.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Từ thiện vi hoài chẩn tai dân
  Tu Đạt trưởng giả cấp cô bần
  Lão nhân phương ngoại niệm xích tử
  Giảm thực tiết y cứu quần luân.

  Dịch:

  Việc từ thiện một lòng cứu nạn
  Tu Đạt Đa[32] xưa hẳn thế này
  Thương dân đói khổ đó đây
  Bớt ăn bớt mặc giúp ai khốn cùng.

  _____________________
  [32] Tiếng Phạn là Sudatta, tên của trưởng giả Cấp Cô Độc.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:32 pm

 • 182. CỨU ĐÓI CHẲNG TÍCH LŨY TIỀN


  Năm canh thìn, Công 101 tuổi. Thời gian sau kỳ truyền giới là lúc Quảng Châu bị chiếm đóng. Các cơ quan dân sự và quân đội phải di tản về Khúc Giang. Tăng già thập phương cũng đổ xô về, nên Ngài phải cho tu sửa lại chùa Đại Giám ở Khúc Giang, coi như một tu viện phụ thuộc của chùa Nam Hoa. Công cũng cho tu sửa lại cả chùa Nguyệt Hoa để có đủ chỗ cho mọi người.
  Năm Tân Tỵ, Công 102 tuổi. Các công trình xây dựng hoàn thành rất mau chóng. Với số tiền thâu góp được khoảng trên hai chục vạn đồng, Công hiến cho chính phủ để gom vào quỹ cứu đói.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Đại địa chúng sinh hữu Phật tính
  Đại đức cao tăng bồ tát tâm
  Đại xả bố thí châu pháp giới
  Đại hỷ tịch nhiên nhập định trung.

  Dịch:

  Đại địa chúng sinh có Phật tính
  Đại đức cao tăng tâm bồ tát
  Đại xả bố thí trùm pháp giới
  Đại hỷ tĩnh lặng vào trong định.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:33 pm • 183. THẦN CÂY LONG NÃO XIN THỌ GIỚI

  Năm Nhâm Ngọ, Công 103 tuổi. Mùa xuân vào kỳ truyền giới, có một thiện nam đến, tự xưng thuộc họ Trương, quán tại Khúc Giang, 34 tuổi và xin được thọ giới xuất gia. Khi được hỏi đã xuống tóc với vị thầy nào thì y nói không có thầy. Hỏi đã chuẩn bị y và bát của người xuất gia chưa thì trả lời rằng không có. Công ban cho pháp danh là Thường Nhục. Y tỏ vẻ trầm lặng, siêng năng và chu đáo. Khi ba giới đàn kết thúc viên mãn thì y đã biến mất. Qua năm sau, Công nằm mộng thấy y đến đòi tờ giới điệp, Ngài mới hay y là vị thần cây long não[33] .

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Lão Chương cầu giới diệc kỳ duyên
  Ký vô bát cụ thiểu sư phó
  Công khai phương tiện tứ pháp hiệu
  Tam đàn thọ tất cánh yểu nhiên.

  Dịch:

  Họ Trương cầu giới lạ lùng thay
  Chẳng bát chẳng y cũng chẳng thầy
  Phương tiện tạm bầy ban pháp hiệu
  Giới xong biến dạng chẳng ai hay.

  _____________________

  [33] Cây long não: Tên chữ hán là chương thụ (樟樹), hay còn gọi là long não thụ (龍腦樹).Trong truyện, người thọ giới tự xưng thuộc họ Trương (張)và điều đáng chú ý là 2 chữ chương (樟) và Trương(張) phát âm giống nhau trong tiếng Trung Hoa.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:35 pm • 184. MÁY BAY ĐỊCH ĐỤNG NHAU BỐC CHÁY TIÊU
  Mùa thu, Công cho tu sửa am Vô Tận. Một hôm 8 chiếc máy bay của quân địch đến bay lượn trên không nhiều vòng. Thời gian này đúng là lúc rất đông các yếu nhân trong chính phủ đến chùa, họp bàn chuyện quốc sách. Phi cơ tuần thám trên không, không chịu bay đi. Công ra lệnh tất cả các tăng chúng trở về phòng, đừng chạy đi đâu, còn riêng Ngài thì lên chánh điện, thắp hương rồi ngồi kiết già. Máy bay địch thả bom xuống. Bom rớt ngoài chùa, ở bờ sông trong khu rừng, còn máy bay thì có hai chiếc đụng nhau, bốc cháy tiêu tan. Từ đó về sau máy bay địch không tới nữa.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Địch cơ oanh tạc thế mãnh hung
  Nam Hoa tự thượng thám quân tình
  Phật lực hộ trì kinh vô hiểm
  Toàn bằng lão tăng định hóa công.

  Dịch:

  Máy bay oanh tạc thế dữ hung
  Quanh chùa do thám lượn trên không
  Kinh hoàng thoát hiểm nhờ ơn Phật
  Toàn cậy công phu định của Công.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:36 pm • 185. ĐƯỢC BỒ TÁT VI ĐÀ BÁO MỘNG VÀ PHÁT TÂM
  Đến tháng 11, chủ tịch Lâm Tử Siêu cùng các viên chức nhà nước phái các ông Khuất Ánh Quang và Trương Tử Liêm đến cung thỉnh Công đi Trùng Khánh để tổ chức pháp hội “cứu quốc tiêu tai”. Năm Quý Mùi, Công 104 tuổi. Quan chức chính phủ lần lượt thiết tiệc trai mời Ngài. Tháng 3 thì Ngài trở về Nam Hoa. Hồi đó cư sĩ Trịnh Tử Gia, người Triều Châu đến chùa cho hay ông nguyên là một thương gia ở Hương Cảng. Khi quân Nhật chiếm đóng Cảng, ông thấy trong giấc mộng một võ sĩ mặc áo giáp vàng trỏ phương hướng cho ông trốn chạy, nay tới chùa Nam Hoa được trông thấy dung mạo bồ tát Vi Đà, ông mới biết đó chính là vị thần trỏ đường mà ông đã gặp trong giấc mộng.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Tử Gia mộng Vi Đà
  Cảm ân dục báo đức
  Thỉnh nguyện tu tự miếu
  Thủ trợ hải hội xá.

  Dịch :

  Tử Gia mộng Vi Đà
  Cảm ơn muốn báo đức
  Nguyện tu sửa chùa miếu
  Cất ngay nhà hải hội.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:37 pm • 186. RỒNG ĐEN QUY Y CHÁNH PHÁP
  Năm Giáp Thân, Công 105 tuổi. Y sĩ Tạ Song Hồ ở tỉnh Giang Tây có dẫn một ni cô, pháp danh Tuệ Diễn, mới xuất gia, đến xin Ngài cho thọ giới. Một hôm, đương lúc quá đường nhiễu Phật, sư cô hốt nhiên ngất xỉu, chốc lát sau mới tỉnh dậy. Khi ba đàn truyền giới kết thúc, sư cô Tuệ Diễn mới quỳ xuống bạch với Ngài sự việc cô thường bị quỷ hắc long ám. Nay cô được truyền giới, con quỷ rồng đen đó không dám tới kề cận với cô nữa và nó cũng muốn xin được thọ u minh giới đặng cải tà quy chánh. Con quỷ bèn mượn thân của ni cô rồi vẽ ra hình một con rồng đen, đầu là đầu rồng, thân là thân người. Ni cô Tuệ Diễn cầm tấm hình đó lên để xin thọ giới. Ngài chấp thuận.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Hắc long tác trúy loạn nữ trinh
  Tuy nhiên xuất gia nhưng cựu xâm
  Nam Hoa thọ giới kỳ thánh giả
  Nhất đồng thọ giới viễn ly thân.

  Dịch:

  Con quỷ rồng đen ám gái trinh
  Đi tu quỷ vẫn đeo bên mình
  Nam Hoa cầu giới nơi chân thánh
  Cùng thọ giới xong quỷ dứt tình.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:40 pm • 187. ONG NÚI KÉO VỀ THỔ PHỈ ĐẾN  Mùa hè chùa Nam Hoa mở pháp hội thủy lục. Trước đó một tháng, có một loại ong rất lớn cỡ bằng ngón tay cái, kéo về nhiều vô số, làm tổ ở hai hành lang của pháp đường. Công trình xây tổ của chúng quả là khéo léo. Công cùng ông Sầm Học Lữ và một số cư sĩ có đến xem. Ngài bảo loại ong đầu người này rất hiếm thấy, nếu xuất hiện thì sẽ có sự chẳng lành. Đến tháng 11, quân Nhật chiếm Triều Châu, rồi bọn thổ phỉ lại tới chùa ăn cướp. Khoảng nửa giờ sau khi chúng bỏ đi, thì có người của Công phái đến rước cư sĩ Sầm Học Lữ về chùa Vân Môn. Điều này cho thấy dự báo của Công thật là kỳ diệu!

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Sơn phong kết sào thổ phỉ lai
  Tứ phương phong động loạn thế thái
  Dự ngôn tiên triệu ngữ quả trúng
  Đãi chí hữu sự tiếp nhĩ hồi.

  Dịch:

  Ong rừng làm tổ cướp kèm theo
  Ong dậy bốn phương biến loạn nhiều
  Quả đúng như lời từng dự báo
  Tới ngày ắt rước chẳng chờ lâu.


 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:42 pm • 188. DÂN LÁNH NẠN, THỢ KHÔNG LẤY TIỀN CÔNG
  Năm Ất Dậu, Công 106 tuổi. Miền bắc tỉnh Quảng Đông bị quân Nhật chiếm đóng. Dân lánh nạn đến chùa rất đông. Mới đầu còn được ăn cháo gạo, sau thì chỉ còn ăn bột khoai. Trong cảnh binh loạn khó khăn trăm bề, vào khoảng năm dân quốc thứ 32, tướng Lý Hán Hồn cùng các vị hộ tống Ngài di chuyển về chùa Đại Giác, núi Vân Môn. Trước cảnh tượng hoang phế nơi đây, mặc dầu thời cuộc loạn ly, Công vẫn bắt tay vào các công trình tu sửa, đặng trùng hưng lại tự viện. Những toán thợ tham gia, làm hồ, làm mộc, làm gạch ngói v.v. tạm thời góp sức mà không lấy tiền công lao.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Ly loạn hưng công bội gian cự
  Cánh gia nạn dân tăng phụ đảm
  Nguyện đồng cam khổ dữ hoạn nạn
  Tái kỳ công giả bất chi tiền.

  Dịch:

  Khởi công thời loạn bội gian nan
  Còn phải cưu mang số nạn dân
  Cam khổ nguyện cùng trong hoạn nạn
  Lạ kỳ công thợ miễn chi tiền.


 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:43 pm • 189. CÂY ĐÀO CHÙA LỤC DUNG BIỂU HIỆN ĐIỀM LÀNH  Năm Bính Tuất, Công 107. Đệ nhị thế chiến kết thúc. Tại các tỉnh, các công chức trở về làm việc như xưa. Như thường lệ, chùa Nam Hoa mở đàn truyền giới và giảng kinh. Chính phủ gửi thông tư kêu gọi các chùa trong toàn quốc tụng kinh siêu độ cho các chiến sĩ trận vong. Vân Công đi Quảng Châu thể theo sự cung thỉnh của các quan chức và thân hào tại nơi đây, để chủ trì đàn cầu siêu tại chùa Tịnh Tuệ (tức chùa Lục Dung). Vào ngày 17 tháng 9, cây đào của chùa rộ nở hoa, phô mầu sắc xán lạn chưa từng có. Trên một vạn người chiêm ngưỡng.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Hữu tình vô tình giai tùy hỷ
  Thiện nhân ác nhân tận tham quan
  Phi đào cửu nguyệt phóng hoa nhụy
  Long Hoa tam hội nguyện tương phùng.

  Dịch:

  Hữu tình vô tình đều tùy hỷ
  Người lành kẻ ác đến xem chung
  Hoa đào tháng chín phô mầu sắc
  Ba hội Long Hoa nguyện trùng phùng.


 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:44 pm • 190. TỪ XA VẠN DẶM HÒA THƯỢNG AN TỪ ĐI GẶP VÂN CÔNG
  Năm Đinh Hợi, Công 108 tuổi. Ngài về chùa Nam Hoa truyền giới, giảng kinh, sau đó đi Hương Cảng, Áo Môn, Trung Sơn, Thạch Kỳ và một vài nơi khác để chủ trì các pháp hội. Năm Mậu Tý, Công 109 tuổi. Từ Song Thành, đường xa vạn dặm, hòa thượng An Từ, pháp danh là Độ Luân, đi đến gặp Vân Công. Qua lời trao đổi, Ngài biết vị khách tăng là một pháp khí, bèn ấn chứng công phu, truyền lại pháp mầu tâm ấn, đồng thời giao phó trọng trách chủ nhiệm Giới Học Viện, chờ một ngày nào cơ duyến đến.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Công kiến ngã ngôn như thị
  Ngã kiến Vân Công chứng như thị
  Vân Công dữ ngã giai như thị
  Phổ nguyện chúng sinh diệc như thị.

  Dịch:

  Thấy ta Công nói như vậy
  Ta thấy Công chứng như vậy
  Vân Công với ta đều như vậy
  Nguyện mọi chúng sinh cũng như vậy.


 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:46 pm • 191. CƯ SĨ JENNINGS QUY Y  Sau kỳ truyền giới mùa xuân, Vân Công đi hoằng pháp tại Quảng Châu và Hương Cảng. Đến mùa đông có một nữ cư sĩ người Mỹ là Ananda Jennings, đi máy bay từ Mỹ qua, muốn tìm ấn chứng về đạo. Cha nữ cư sĩ vốn là một linh mục Thiên Chúa giáo, chồng cũng là một giáo đồ, riêng bà thì tự mình nghiên cứu về thần học, đã từ 20 năm. Nhận thấy Thiên Chúa giáo chưa tới được chỗ rốt ráo, bà đổi qua tu theo đạo Phật. Tại Ấn Độ, bà đóng cửa ẩn tu trong vòng 4 năm và tự cảm thấy được khai ngộ. Trước công hạnh về thiền của Vân Công, bà đem lòng kính ngưỡng nên bà tìm đến Nam Hoa, xin quy y và được ban cho pháp danh là Khoan Hoằng. Sau khóa tu thiền, Vân Công đứng cùng với bà Jennings và thiền sư Độ Luân chụp hình làm kỷ niệm.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Đệ tử mãn đại thiên
  Hằng sa số bất hoàn
  Kim cử Chiêm Ninh sĩ
  Lược dĩ biểu nhất đoan.

  Dịch:

  Đệ tử khắp đại thiên
  Nhiều hơn cát sông Hằng
  Kể về chuyện Chiêm Ninh
  Lược cử một trường hợp.
 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:47 pm • 192. CỨU NẠN TĂNG GIÀ TRONG TINH THẦN VÔ ÚY  Năm Kỷ Sửu, Công 110 tuổi. Mùa xuân, truyền giới xong, Công trở về chùa Vân Môn. Tại đây Ngài cho tiến hành một công trình tô tượng để trang nghiêm toàn bộ các điện thờ, tổng cộng được trên 80 pho tôn tượng. Ngài đi Hương Cảng giảng kinh. Một hôm, trong buổi đàm đạo, cư sĩ Sầm Học Lữ hỏi Ngài ở đâu có được sự an ổn trước thế cuộc đổi mới này. Ngài bảo: “Đối với người học đạo thì chỗ nào cũng là quê hương. Buông bỏ hết mọi thứ thì ngay đó là đạo tràng. Cư sĩ cứ an tâm đi!”. Họ Sầm giữ Công ở lại Hương Cảng để hoằng pháp nhưng Ngài trả lời rằng việc đó đã có người đảm nhiệm. Ngài còn lo việc hỗ trợ cho giới tăng già, kể tới hàng vạn người đương ở tại đại lục.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Duy hộ giáo nạn cứu tăng già
  Thệ báo Phật ân phó thang hỏa
  Vô úy tinh thần phấn tam muội
  Hữu vi hạnh nguyện việt vạn kiếp.

  Dịch:

  Cứu vãn tăng già khi pháp nạn
  Vào lửa đền ơn Phật cũng cam
  Tinh thần vô úy nung định lực
  Hạnh nguyện rải xa muôn kiếp sau.
 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:49 pm • 193. BIẾN CỐ VÂN MÔN CHỊU CỰC HÌNH  Năm Canh Dần, Vân công 111 tuổi. Ngài vẫn đi Nam Hoa để làm lễ truyền giới, sau đó mới trở về Vân Môn. Tại thiền đường, khóa thiền hoạt động có tính cách trường kỳ. Có người đã được khai ngộ. Năm sau, Tân Mão, Công 112 tuổi. Mùa xuân, đương trong kỳ truyền giới thì đột ngột biến cố xảy ra. Ngày 24 tháng 2 âm lịch bỗng thấy có hơn một trăm người mang vũ khí đến bao vây chùa. Họ gom các tăng lại, nhốt tất cả trong thiền đường và không cho một ai được tự do đi lại, đồng thời giam giữ Công trong thất của Ngài, không cho ăn uống, cấm cả việc đại tiểu tiện, thẳng tay tra khảo. Bọn họ mặc sức lục lọi, đào xới hết mọi nơi, chửi bới và đánh đập mọi người.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Khảo đả sách kim tiền
  Chúng tăng bất tri vân
  Độc bách tăng trung thụy
  Huyết lưu lặc đoạn căn.

  Dịch:

  Tra khảo đòi tiền bạc
  Chúng tăng biết nói chi
  Bức hại vị đức tăng
  Máu chảy xương sườn gãy.


 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:50 pm • 194. GẶP ĐỨC TỪ THỊ LẠI TRỞ VỀ  Đến ngày mồng 3 tháng 3 thì thương thế của Công trở nên trầm trọng. Ngài ngồi như khi tọa thiền, nhưng mắt chẳng nhìn, miệng chẳng nói, không ăn, không uống. Các thị giả Pháp Vân và Khoan Thuần luôn ở bên cạnh. Số người lạ kia thì ra sức hành hạ Công, chân đạp, tay thì dùng roi đánh, mặc cho chí mạng. Đến ngày 11, Ngài ngả xuống nằm theo thế “cát tường”, hơi thở không còn nữa và mạch thì dừng lại, nhưng thân thể còn ấm áp. Ngày 12, Công lại hồi sinh và kể lại rằng trong giấc mộng Ngài đã lên nội viện cung trời Đâu Xuất. Nơi đó được trang nghiêm rất mực hoa lệ, thế gian không thể sánh kịp. Ngài thấy bồ tát Di Lặc ngồi trên tòa thuyết pháp, rồi lại thấy cả các ngài Chí Thiện, Tử Bá v v.... Ngài A-Nan thì giữ vai duy na, còn Công ngồi ở vị trí thứ 3.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Duy tâm thức định pháp
  Từ Thị thân khẩu tuyên
  Nghiệp duyên tạm hồi khứ
  Sự cánh tái phục hoàn.

  Dịch:

  Trong định pháp duy thức
  Đức Từ Thị miệng truyền
  Nghiệp duyên hãy tạm lui
  Xong việc lại trở về.


 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:51 pm • 195. MỞ CUỘC ĐIỀU TRA VÀ CÙNG NHAU ĐI CHẶT CỦI
  Đến giai đoạn này, các tăng chúng vẫn không được tự do, thậm chí ăn cơm cũng có kẻ canh gác. Qua tháng 5, tin tức về biến cố lan truyền đến Bắc Kinh và nhà đương cuộc phái về chùa một ủy ban điều tra gồm các ủy viên thuộc trung ương và cấp tỉnh. Khi hỏi đến Vân Công thì ngài đáp chẳng có chuyện gì. Ngài chỉ nói là tai bị điếc và mắt thì mờ.
  Tai biến của chùa Vân Môn chấm dứt nhưng lương thực thì cạn hết. Ngài bảo với mọi người rằng :“Nghiệp nặng của ta mà lụy đến đại chúng, phải chịu khổ cực, thiếu ăn. Các vị ở lại hay đi nơi khác thì cứ tự nhiên.” Ngài nói như vậy mà không ai chịu bỏ đi, rồi tất cả cùng nhau đi chặt củi để bán lấy tiền mua gạo nấu cháo cùng ăn. Công khóa tu tập vẫn như thường lệ.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Đăng sơn trảm sài tân
  Phó thị hoán bạch mễ
  Ký vô nỉ ngã tha
  Hòa hợp chân nhất thể.

  Dịch:

  Lên núi cùng chặt củi
  Gánh ra chợ đổi gạo
  Chẳng ta, người, ai khác
  Hòa hợp chung một thể.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group