Hư Vân Hòa Thượng họa truyện

 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 3:04 pm • 31. Nhân nào quả nấy  Ngài lưu lại núi Phổ Ðà và viếng thăm các cảnh chùa quanh vùng. Vào tháng mười năm ấy, nước triều lên và đẩy tấp một con cá khổng lồ vào bãi cát cách bờ chừng một ngàn bước. Cá dài tới mấy chục trượng, mắt lớn bằng cái chậu. Ngư dân mổ bụng cá thì thấy có hai chiếc xuồng gỗ, cùng với tóc, vòng vàng và nhiều đồ vật khác của con người.

  Bởi cá này thường hoành hành ở các miền duyên hải, sát hại dân lành, nên nay gặp quả báo bị nước thủy triều cuốn tấp vào bờ. Có lẽ đây là do Long Vương "chém đầu để răn chúng" cũng nên!  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Kim thương mã mạch Phật thượng nhiên,

  Ngô Công ngộ ngư hữu diệu huyền,

  Như thị nhân quả như thị báo,

  Thiên võng khôi khôi sơ bất thiên.

  Nghĩa là:

  Ðức Phật xưa từng ăn lúa ngựa,

  Thầy tôi gặp cá rõ lý mầu,

  Nhân nào quả nấy, vay phải trả,

  Lồng lộng lưới trời chẳng sót ai!

 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 3:06 pm • 32. Trước Ðộng Triều Dương Thấy Rồng Vàng

  Lại khi nước triều lên, có một con rồng xuất hiện giữa sóng nước ngợp trời ngay trước động Triều Dương. Vảy rồng sắc vàng óng ánh; thấy rõ được toàn thân với bốn chân và đuôi như đuôi cá, chỉ không thấy đầu; một lúc lâu sau rồng mới lặn mất.

  Có lẽ rồng này biết có bậc đại đức cao Tăng đến nên hiện ra để nghênh đón. Ðây là một vị thần linh hộ pháp bày tỏ lòng cung kính đối với bậc thánh nhân bằng cách thường xuyên theo bảo vệ.


  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:  Triều Dương động tiền kiến kim long,

  Toàn thân kim sắc, tứ túc thanh,

  Vấn nhĩ vi hà lai hiển hiện,

  Kỳ duyên bỉ ngạn hữu chí nhân.

  Nghĩa là:

  Trước động Triều Dương thấy rồng vàng,

  Toàn thân óng ánh, rõ bốn chân,

  Khẽ hỏi vì sao rồng xuất hiện?

  Ấy bởi chốn này có thánh nhân! • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 3:08 pm • 33. Ðảnh Lễ Xá Lợi Chùa A Dục Vương

  Triều bái núi Phổ Ðà xong, Ngài trở về Ninh Ba, đến Chùa A-Dục Vương. Tại đây, Ngài gởi tiền ăn mỗi tháng ba đồng (nguyên) và ở lại để lễ lạy xá-lợi cùng hai Tạng hầu báo đáp công ơn khó nhọc của cha mẹ. Tương truyền rằng xá-lợi mà vua A-Dục thờ cúng là từ Chân Thân của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni, do đó rất nhiều người tìm đến tận nơi để lập nguyện và chiêm bái xá-lợi.

  Sau đó, Ngài đến Chùa Thiên Ðồng, và ở lại nghe giảng xong bộ Lăng Nghiêm Tông Thông thì ra đi.  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Xá-lợi Chân Thân Như Lai tồn,

  Lưu dữ tư thế chủng phước nhân,

  Bất cần canh điền hà thu hoạch?

  Tài bồi quán khái mạc thâu nhàn.

  Nghĩa là:

  Xá-lợi từ Chân Thân Ðức Phật,

  Lưu lại đời, tặng người trồng phước,

  Chẳng siêng cày cấy, sao thu hoạch?

  Hãy chăm vun tưới, chớ biếng lười! • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 3:10 pm • 34. Giữ Giới Luật, Không Coi Thường Phòng Tối

  Sau khi lạy xá-lợi, Ngài đáp thuyền đến Hàng Châu. Từ đây, Ngài đi triều bái các thánh cảnh của Tam Thiên Trúc, và đến tham lễ Pháp Sư Thiên Lãng cùng Pháp Sư Trường Tùng; rồi lại đáp thuyền đi tiếp.

  Bấy giờ trời đang vào tiết Tam Phục*, nhằm lúc thuyền nhỏ mà người đông, tất cả phải ngủ chung trong một khoang thuyền chật chội. Ngồi bên cạnh Ngài là một thiếu nữ. Ðêm khuya đang ngon giấc, Ngài chợt cảm thấy có người sờ mó thân thể. Giật mình tỉnh dậy, sực thấy cô gái kế bên thân thể lõa lồ, Ngài lập tức ngồi kiết già ngay ngắn và liền trì Chú. Ôi! Có thể nào không thận trọng được ư?

  *Tam Phục tức là sơ phục, trung phục, mạt phục; ba thời kỳ nóng nực.


  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Ðồng châu cộng tề ngộ Ma Ðăng,

  Bất liệu Kim Cang Ðạo nghiệp thâm,

  Già phu đoan tọa, tâm chỉ thủy,

  Nhiệm nhĩ biến hóa, một nại hà!

  Nghĩa là:

  Chung thuyền gặp phải nạn Ma Ðăng,

  Ðạo nghiệp Kim Cang sâu chẳng ngờ,

  Kiết già nghiêm tọa, tâm dừng lắng,

  Ngươi dầu biến hóa, chẳng được gì! • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 3:16 pm • 35. Tham Lễ Danh Lam Thắng Cảnh Ở Hàng Châu

  Phong cảnh của Tây Hồ ở Hàng Châu vốn nổi tiếng khắp thế giới. Chính tại nơi đây, Quá Khứ Thất Phật (bảy đức Phật trong đời quá khứ) đã từng thuyết giáo diễn giảng, lịch đại Tổ Sư đã từng hoằng hóa tông môn, cho nên chốn này còn có tên là "Phật địa" (đất Phật). Ðệ tử của Phật tất thường đến đây tham quan, triều lễ các danh lam thắng cảnh.

  Hòa Thượng Bảo Chưởng đời Tấn, vị Tổ khai sơn của núi Tam Thiên Trúc, cùng Ðại Sư Ô Khoa đời Ðường, Ðại Sư Vĩnh Minh đời Tống, và Ðại Sư Liên Trì đời Minh, đều có cổ tích ở nơi này.  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Hàng Châu Phật hóa đại hạnh khai,

  Tây Hồ mỹ cảnh đoạt thiên tài,

  Cổ kim Tri Thức tham bất tận,

  Di phong dịch tục xưng "thiện tai!"

  Nghĩa là:

  Ðất Hàng Châu, Phật Ðà hóa độ,

  Cảnh Tây Hồ chẳng kém thiên cung,

  Tri Thức xưa nay nô nức đến,

  Phong tục đổi dời, thật "lành thay!"

 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 3:50 pm • 36. Triều Lễ Núi Tây Thiên Mục  Núi Tây Thiên Mục là một danh sơn ở tỉnh Triết Giang. Phật Pháp ở đây rất hưng thịnh, và đây cũng là nơi có nhiều bậc thầy kiệt xuất như vị khai sơn là Thiền Sư Nguyên Diệu đời Nguyên ở Cao Phong cùng người kế thừa ngài là Quốc Sư Trung Phong. Cũng chính tại nơi này Quốc Sư Ngọc Lâm đời nhà Thanh đã từng hoằng dương quảng bá, mở mang và chấn hưng gia phong của tông môn. Tại đây còn có thắng cảnh "đảo quải liên hoa", nơi mà Thiền Sư Diệu ở Cao Phong đã đương đầu với "ma ngủ" té rơi xuống và được cứu.
  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:


  Tích nhật Cao Phong chí xung thiên,

  Thệ tử bất bị thụy ma triền,

  Đẩu tẩu tinh thần tập Đại Định,

  Vi-Đà Hộ Pháp siêu vạn thiên.

  Nghĩa là:

  Cao Phong thuở trước chí ngất trời,

  Thà chết quyết chẳng hàng "ma ngủ",

  Phấn chấn tinh thần tu Đại Định,

  Vượt muôn ngàn kiếp nhờ Vi Đà!

 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 4:01 pm • 37. Tu Học Tại Chùa Thiên Ninh Ở Thường Châu

  Thiên Ninh Thiền Tự ở huyện Thường Châu, tỉnh Giang Tô, là một đại tùng lâm mười phương nổi tiếng của Phật Giáo Trung Hoa. Sản nghiệp của chùa rất nhiều, tài nguyên cũng rất phong phú. Tại Chùa Thiên Ninh, cả Thiền lẫn Giáo đều được hành trì; và đây là nơi đứng đầu về mặt xướng niệm. Bấy giờ, vị trụ trì là Hòa Thượng Thanh Quang; đương thời có rất nhiều học giả chẳng quản muôn dặm xa xôi, nô nức tìm đến để được thân cận học hỏi với Ngài.

  Năm này (1878), Ngài Hư Vân được ba mươi chín tuổi. Ngài đến Chùa Thiên Ninh để tu tập quy chế của Thiền Tông và ở lại đây cho đến hết mùa đông.
  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Thiên Ninh cổ tự hữu Ðạo phong,

  Ðịa linh nhân kiệt tàng tượng long,

  Thập phương học giả đồng tụ hội,

  Tham Thiền, học Giáo, diễn Phạm âm.

  Nghĩa là:

  Thiên Ninh chùa cổ có Ðạo phong,

  Ðất thiêng người giỏi, rồng voi ẩn,

  Học giả mười phương cùng tụ họp,

  Ngồi Thiền, học Giáo, diễn Phạm âm.


 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 4:04 pm • 38. Hòa Thượng Đại Thủy Ở Tiêu Sơn, Trấn Giang

  Núi Tiêu Sơn nằm giữa dòng nước xiết của con sông Trấn Giang, hình thù tựa như con sư tử lớn đang thu mình lại. Trên núi có Huệ Cư Thiền Tự, và vị trụ trì lúc bấy giờ là Hòa Thượng Ðại Thủy, một bậc cao tăng đắc Ðạo.

  Năm bốn mươi tuổi (1879), Ngài Hư Vân tìm đến Huệ Cư Thiền Tự để được thân cận học hỏi với Hòa Thượng. Bấy giờ, quan Cung Bảo nhà Thanh là Bành Ngọc Lân đang chỉ huy thủy quân đóng giữ miền đó. Ông có lòng kính tín rất thâm sâu, nhiều lần mời Ngài Hư Vân đến để cùng đàm luận về Phật Pháp.


  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Trấn Giang Tiêu Sơn Ðại Thủy Sư,

  Huệ Cư Thiền Tự hải chúng tri,

  Tướng quân hộ Pháp, kính Tam Bảo,

  Duyên Công Pháp hóa phá chướng chấp.

  Nghĩa là:

  Sư Ðại Thủy, núi Tiêu, sông Trấn,

  Chùa Huệ Cư nức tiếng gần xa.

  Kính Tam Bảo, tướng quân hộ Pháp,

  Nhờ Hư Công phá bỏ chấp mê.


 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 4:15 pm • 39. Kim Sơn Giang Thiên Thiền Tự

  Giang Thiên Thiền Tự, quen được gọi là Chùa Kim Sơn, chính là môn đình của Thiền Tông, là nơi tụ hội của hàng long tượng, minh nhãn cao tăng, đời đời không thiếu người ưu tú.
  Ngôi chùa này, vào đời Đường, do Hòa Thượng Pháp Hải dựng tích trượng trụ trì. Đời Tống, có Thiền Sư Phật Ấn cùng Tô Đông Pha tại đây luận nghĩa; họ Tô thua cuộc, phải để lại thắt lưng bằng ngọc (ngọc đái), hiện vẫn còn được lưu giữ tại chùa.
  Năm bốn mươi mốt tuổi (1880), Ngài Hư Vân đến Giang Thiên Thiền Tự để được thân cận học hỏi với Hòa Thượng Quán Tâm cùng các Thượng Tọa Tân Lâm và Đại Định.


  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Kim Sơn chung linh ẩn cao tăng,
  Thiền Tông bổng hát lập gia phong,
  Niệm Phật thị thùy? Thùy thị niệm?
  Hắc khí đồng phá xuất phàn lung.

  Nghĩa là:

  Kim Sơn khí thiêng cao tăng ẩn,
  Gậy, hét—Thiền Tông lập gia phong,
  Niệm Phật là ai? Ai đương niệm?
  Phá thùng hắc khí, thoát khỏi lồng.


  Được sửa lần cuối bởi Lòng Trắc Ẩn vào ngày May 3rd 2012, 11:35 am với 1 lần trong tổng số.
 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 4:19 pm • 40. Hành Thiền Tại Chùa Cao Mân Ở Dương Châu

  Chùa Cao Mân, nằm bên dòng Tam Xá, là một đạo tràng chuyên tu Thiền-Na. Đa số những người ưu tú của tông môn đều được đào luyện từ “lò đúc” này. Quy củ của chùa hết sức nghiêm mật, khiến “rồng phải uốn mình, hổ phải phủ phục.” Đây quả thật là một ngôi Lan Nhã thanh tịnh, tuy hải chúng trú ngụ trong chùa có tới mấy trăm vị, song không hề nghe tiếng ồn ào, huyên náo.

  Năm Tân Tỵ (1882), Ngài Hư Vân đến Chùa Cao Mân tham học và đảnh lễ Hòa Thượng Lãng Huy. Ngài tinh tấn tu tập tĩnh lự, công phu được tương ưng, tăng tiến.


  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Đẩu tẩu tinh thần hiệu Đầu Đà,
  Bất xá trú dạ Diễn Ma Ha,
  Bát Nhã Đường trung quán tự tại,
  Tuyển Phật Trường lý khán a thùy.

  Nghĩa là:

  Phấn chấn tinh thần, hiệu Đầu Đà,
  Ngày đêm chẳng nghỉ, Diễn Ma Ha,
  Bát Nhã Đường quán xem tự tại,
  Tuyển Phật Trường kén kẻ dụng công.


  Chú thích: “Lan-nhã” là gọi tắt của chữ “A-lan-nhã,” chỉ chỗ ở của chư tăng; và có nghĩa là chốn vắng vẻ, thanh tịnh, tĩnh mịch, không có tiếng cãi cọ.


 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 4:24 pm • 41. Lập Đại Nguyện Triều Bái Núi Thanh Lương

  Tam Bộ Nhất Bái
  Ngài Hư Vân xuất gia đến nay đã hơn hai mươi năm, song thấy mình Đạo nghiệp vẫn chưa thành, ơn cù lao còn chưa báo đáp, nên phát nguyện triều bái Nam Hải lần nữa.

  Khởi hương từ Am Pháp Hoa, Ngài nhắm hướng ngọn Thanh Lương trên dãy Ngũ
  Đài Sơn ở miền Bắc mà đi, cứ đi ba bước thì lạy một lạy (tam bộ nhất bái). Ban đầu có bốn Thiền nhân là Biến Chân, Giác Thừa, Sơn Hà và Thu Ngưng cùng tháp tùng để phụ hương cho Ngài; song mỗi ngày vừa đi vừa lạy nên đi không được xa, những người theo phụ hương dần dần đều sanh tâm thối chuyển. Thật khó lắm thay!

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Nan hành năng hành thị chân hành,
  Nan nhẫn năng nhẫn thị chân nhẫn,
  Nan tu năng tu thị chân tu,
  Nan thọ năng thọ thị chân thọ.

  Nghĩa là:

  Khó làm, làm được tức chân hành,
  Khó nhịn, nhịn được tức chân nhẫn,
  Khó sửa, sửa được tức chân tu,
  Khó chịu, chịu được tức chân thọ.

 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 4:30 pm • 42. Vượt Biển Đến Hồ Châu

  Sau khi vượt biển và vào đến bờ, Ngài tiếp tục đi ba bước lạy một lạy. Ngài hành trì như vậy ngày này sang ngày khác, bất kể mưa gió. Những đêm trăng sáng, lúc mọi âm thanh đều lắng bặt, Ngài lặng lẽ hướng về trước lễ lạy. Tuy mỗi ngày Ngài đi chẳng được nhiều lắm, song dần dần mỗi ngày mỗi tăng tiến.

  Đến Hồ Châu, phía bắc tỉnh Triết Giang, Ngài tạm ngưng việc bái hương vài hôm để nghỉ ngơi.  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Huyền Trang thủ Kinh phó Tây Càn,

  Vân Công báo ân lễ bắc điên,

  Thù đồ đồng quy đại hạnh lực,

  Cung hành thực tiễn hóa hữu duyên.

  Nghĩa là:

  Thỉnh Kinh, Huyền Trang đến Tây Càn,

  Đền ơn, Vân Công lạy núi bắc,

  Khác đường, cùng đích—hạnh nguyện lớn,

  Chân thật tu hành độ hữu duyên.  Chú thích: Tây Càn tức là nước Tây Trúc, Ấn Độ.

 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 4:33 pm • 43. Tiếp Tục Lạy Qua Tô Châu


  Từ Hồ Châu, Ngài khởi hương đi lạy như trước. Dọc đường, những người trông thấy Ngài thảy đều sanh lòng kính ngưỡng, cùng nhau chắp tay niệm Phật, có người còn tùy hỷ đi lạy theo. Đến thành Tô Châu, Ngài gặp rất nhiều thiện nam tín nữ biết kính ngưỡng Tam Bảo; số người đến thọ quy y với Ngài không phải là ít. Đông đảo mọi giới cung kính đón mừng Ngài, và bấy giờ, tin Ngài đến được loan truyền như chuyện lạ.  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:


  Thiện Tài nam tham việt bách thành,
  Yên thủy y hy phán hồng mông,
  Công triều Ngũ Đài Hồ, Tô giới,
  Thiện nam tín nữ bồ bặc hành.


  Nghĩa là:


  Vượt trăm thành Thiện Tài tham học,
  Sương khói mịt mờ phân hỗn mang.
  Sư qua Hồ, Tô lạy Ngũ Đài,
  Thiện nam tín nữ lục tục theo.  Chú thích: Thiện Tài: tức là Thiện Tài Đồng-tử, con trai của Trưởng-giả Phúc Đức ở Phúc Thành, Đông Thiên-trúc. Vị đồng-tử này vâng theo lời dạy của Bồ Tát Văn Thù mà đi về phương nam, vượt qua cả trăm thành trì để được tham học với 53 vị thiện tri thức.

 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 4:42 pm • 44. Chia Tay Tại Thường Châu, Một Mình Hướng Tới Phía Trước


  Bốn Thiền nhân theo Ngài khởi hương từ Am Pháp Hoa trên núi Phổ Đà đến giữa đường thì cảm thấy quá gian nan vất vả, nên nhiều lần muốn bỏ về. Ngài dùng lời ôn tồn khuyến khích, khiến họ đừng sanh nản lòng, thối chí. Đến đây [Thường Châu], thì bốn người đều quyết lòng cáo biệt. Ngài xem ý thối lui của họ đã chắc nên đành phải nghe theo. Ôi! Đức Thế Tôn khi xưa tu Đạo trên ngọn Tuyết Sơn cũng đã bị bốn người tùy tùng rời bỏ Ngài mà đi. Có được bạn Đạo (đi cùng đường) chẳng phải dễ vậy!  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:


  Đại nhậm giáng thế khổ kỳ hạnh,
  Ngạ kỳ thể phu, lao kỳ cân,
  Vô đảng, vô thiên, vô ỷ lại,
  Tự hành, tự bái, tự đăng trình.


  Nghĩa là:


  Đến cõi trần đảm đương hạnh khổ,
  Thân thể đói khát, gân cốt mỏi.
  Không phe đảng, thiên vị, ỷ lại,
  Tự đi, tự lạy, tự lên đường.

 • Lòng Trắc Ẩn

  January 1st 2012, 4:46 pm • 45 Đảnh Lễ Tháp Của Tổ Sư Lãn Dung Tại Nam Kinh

  Trên núi Ngưu Đầu ở Kim Lăng vào đời vua Trinh Quán nhà Đường, có Thiền Sư Lãn Dung đến kết am tranh tại núi mà dụng công tu Đạo. Cọp beo tuy thường hay xuất hiện song chúng chẳng hề quấy rầy, nhiễu hại.

  Tứ Tổ Đạo Tín Thiền Sư khi quan sát ngọn núi này từ xa, thấy ở đó có luồng khí màu đỏ tía như đám mây lành xuất hiện, bèn đến viếng thăm. Tại đây, Ngài đã gặp Thiền Sư Lãn Dung và khai thị về diệu lý “minh tâm kiến tánh.”
  Tháp thành Đạo của Thiền Sư vẫn còn, Ngài Hư Vân đặc biệt hướng về tháp lễ bái.
  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:


  Quán thị hà nhân, tâm hà vật,
  Hổ lang vi nhiễu Sư tác bố.
  Thượng tòa do hữu giá cá tồn,
  Tòa thư “Phật” tự, ngộ vị ngộ?

  Nghĩa là:


  Quán đây người nào, tâm vật chi?
  Cọp sói vây quanh, Sư hãi sợ,
  Thượng tòa phải chăng còn “cái này”?
  Ghế viết chữ “Phật”-- ngộ hay chưa?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group