Hư Vân Hòa Thượng họa truyện

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:58 am • 91. CHÙA CAO ĐỈNH VÀ LAN TIÊN TỎA HƯƠNG THƠM  Vân Công xuống núi Kê Túc và đi đến phủ Sở Hùng. Phía ngoài cổng hướng tây của phủ là chùa Cao Đỉnh. Ngài trú tại đây chưa được bao lâu thì chợt có mùi hương hoa lan tỏa ngát cả ngôi chùa. Vị tăng chấp sự tới mừng Ngài và thưa rằng :“Vì có thượng tọa tới nên lan tiên mới tỏa hương. Đó là điều hiếm có vậy! Theo sự ghi chép của phủ thì ở địa phương này có loại lan tiên, vô hình, chỉ tỏa hương khi nào có bậc chân tu xuất hiện. Nay hương lan ngát tỏa, chính là hiệu quả chiêu cảm trước đức độ của thượng tọa.” Ngài ở đây được tiếp đãi hết sức ân cần.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Tiên lan phóng hương phi ngẫu nhiên
  Tất hữu chân nhân giáng kỳ gian
  Thượng tọa thánh đức năng cảm triệu
  Ân cần cung kính thỉnh lưu nhan.

  Dịch:

  Hương ngát lan tiên chẳng ngẫu nhiên
  Chân tu xuất hiện mới xui nên
  Thượng nhân cao đức thành chiêu cảm
  Cung kính mời Công ở lại thêm. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:59 am • 92. CHÙA HẢI HỘI TRÊN LƯ SƠN TẠI CỬU GIANG  Vân Công qua phủ Sở Hùng, qua phủ Côn Minh, Khúc Tĩnh, tới tỉnh Quý Châu, rồi nhằm hướng đông, đi vào đất Tương rồi tới Hành Dương, lễ hòa thượng Hằng Chí. Ngài lại đi Hồ Bắc đến chùa Bảo Thông lễ hòa thượng Chí Ma.Tại đây Ngài dự khóa lễ Đại Bi Sám, đến khi hoàn mãn thì lên đường đi Cửu Giang lên núi Lư Sơn. Tại chùa Hải Hội, Ngài lễ hòa thượng Chí Thiện, đồng thời tham dự pháp hội niệm Phật.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Lư sơn tỵ thử thậm thanh lương
  Viễn cận tri danh du khách mang
  Chí Thiện trú trì Hải Hội tự
  Niệm Phật pháp hội tịnh độ đường.

  Dịch:

  Mát mẻ Lư Sơn tránh nắng hạ
  Xa gần tấp nập khách du đông
  Trú trì Hải Hội Ngài Chí Thiện
  Niệm Phật có Công tham dự chung. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:00 am

 • 93. TRIỀU BÁI BỒ TÁT ĐỊA TẠNG TẠI CỬU HOA SƠN
  Đi qua An Huy, rồi du hành núi Hoàng Sơn xong thì Vân Công đi triều bái Cửu Hoa Sơn, lễ tháp bồ tát Địa Tạng, viếng cung Bách Tuế và lễ hòa thượng Bảo Ngộ, một vị cao tăng có giới hạnh tinh nghiêm, có định lực vào bậc nhất. Trong hai năm qua, trên đường du hành vượt qua hàng vạn dặm, không kể những lúc đáp tầu qua biển, phương tiện di chuyển của Vân Công chỉ là đôi chân đi bộ. Qua sông, leo núi, phong cảnh mỗi lúc một đổi thay, nhưng tâm của Ngài thì lặng lẽ, ví như vầng trăng treo đơn độc trên không, chẳng còn cảm thấy nỗi khổ của đường trường.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Nhất bát hành khất thiên gia phạn
  Cô thân phiêu nhiên vạn lý du
  Cố trung tự tại chân cảnh giới
  Ấn cần đảnh lễ vấn đà đầu.

  Dịch:

  Một bát ngàn nhà cung dưỡng ăn
  Đơn thân vạn dặm vượt quan san
  Giữ bền cảnh giới tâm tự tại
  Tham vấn đầu đà dạ ân cần. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:02 am • 94. VIẾNG CHÙA LONG XƯƠNG TẠI BẢO HOA SƠN  Triều bái tại Cửu Hoa Sơn xong thì Vân Công qua sông, đi về Bảo Hoa Sơn, rồi tới viếng chùa Long Xương. Đây là một đạo tràng chuyên trì về giới luật, nên người ta còn gọi chùa này là Lão Luật Đường. Những ai được thọ giới cụ túc trên Bảo Hoa Sơn thường coi đó là điều vinh dự. Bởi vậy ở trong nước, mỗi lần đến kỳ giới đàn, rất đông giới sinh đến nơi này tụ họp để được truyền giới. Tại đây, Ngài lễ hòa thượng Thánh Tính và trú ngụ tại chùa qua năm sau.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Bảo Hoa biệt danh Lão Luật Đường
  Thi la phạm hạnh lực hoằng xướng
  Kim cang quang minh tòng thử xuất
  Trùng trùng vô tận võng la chàng.

  Dịch:

  Bảo Hoa tên khác Lão Luật Đường
  Phạm hạnh tinh nghiêm chủ biểu dương
  Le lói kim cương trong tỏa chiếu
  Lưới cờ muôn sắc rực hào quang. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:05 am • 95. LỄ HÒA THƯỢNG NHÂN TRÍ VÀ HÒA THƯỢNG PHÁP NHẪN Ở XÍCH SƠN  Vân Công đã từng dãi gió dầm mưa và, y như lời người xưa có câu nói : “Đọc vạn quyển sách, lại còn phải đi vạn dặm đường” (độc vạn quyển thư, hành vạn lý lộ), Công thực sự đã thể nghiệm điều đó. Năm canh dần, Ngài 51 tuổi. Tại Nghi Hưng, Ngài lễ hòa thượng Nhân Trí, lúc đó Ngài Nhân Trí đương lo tu sửa chùa Hiển Thân, nơi xuất gia của Mật Tổ. Công lưu ngụ tại đây qua hè rồi đi Cú Dung lễ hòa thượng Pháp Nhẫn, đồng thời góp công vào việc dựng lều cỏ Xích Sơn. Công trú tại đây qua mùa đông.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Xích Sơn Lão Nhân Pháp Nhẫn tăng
  Lãnh chúng huân tu bát nhã không
  Cần đảm ngõa thạch trừ tích cấu
  Ban vận nê thủy luyện tánh công.

  Dịch:

  Xích Sơn Lão Nhân Ngài Pháp Nhẫn
  Dạy chúng huân tu bát nhã không
  Vai mang gạch đá trừ trần cấu
  Tu tánh nhào bùn ấy luyện công. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:07 am • 96. GIÚP HÒA THƯỢNG TÙNG NGHIÊM TU SỬA CHÙA TỊNH THÀNH  Năm tân mão Vân Công 52 tuổi. Trong thời gian ở Nam Kinh, Ngài góp công cùng thượng nhân Tùng Nghiêm tu sửa ngôi chùa Tịnh Thành. Hồi đó cư sĩ Dương Nhân Công thường hay qua lại gặp Ngài và hai bên cùng nghiên cứu Nhân Minh Luận và Bát Nhã Đăng Luận. Ngài trú ngụ tại chùa Tịnh Thành cho tới qua mùa đông. Suốt cuộc đời, Vân Công đi tới đâu cũng tham gia vào việc trùng tu đạo tràng hoặc xây dựng tự viện. Phàm điều gì lợi ích cho chúng sanh, cho xã hội thì Ngài đều hết lòng ra sức.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Cổ đế đại Thuấn hữu hưu phong
  Dữ nhân vi thiện ngã tướng không
  Kim thánh Vân Công vô tha dị
  Phúc tư xã hội lực thôi hành.

  Dịch:

  Vua Thuấn thưở xưa tiếng thuần lương
  Giúp người tướng ngã chẳng còn vương
  Hiền thánh thời nay Công cũng vậy
  Nhân quần phước lợi rải tình thương. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:08 am • 97. LỀU CỎ TRÊN ĐỈNH NÚI THÚY PHONG TẠI CỬU HOA SƠN  Năm đó là nhâm thìn, Vân Công 53 tuổi. Ngài cùng các vị pháp sư Phổ Chiếu, Nguyệt Hà, Ấn Liên ước hẹn lên Cửu Hoa Sơn, sửa căn nhà cỏ trên đỉnh Thúy Phong để cùng nhau tu. Do đại sư Phổ Chiếu chủ giảng kinh “Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm” cùng là hoằng dương Ngũ giáo Nghi của tổ Hiền Thủ, đã từ lâu bị quên lãng, nên tín đồ các nơi nghe tin đều kéo tới dự pháp hội. Tông Hiền Thủ tại miền Giang Hạ từ đó mà được chấn hưng.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Quần nhi bất đảng thượng Cửu Hoa
  Thúy Phong mao bồng cộng sách hoạch
  Tòng thử chấn hưng Hiền Thủ giáo
  Hoa Nghiêm đại pháp biến hà sa.

  Dịch:

  Rủ rê nào phải đảng tầm thường
  Đỉnh Thúy lều tranh pháp biểu dương
  Hiền Thủ từ đây tông phấn chấn
  Hoa Nghiêm rải trọn khắp mười phương. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:10 am • 98. GẶP NẠN KHI QUA SÔNG TẠI BẾN ĐỊCH CẢNG  Năm quý tỵ, pháp sư Đế Nhàn lên núi, trú tại đây trong mùa hè. Năm giáp ngọ Công còn ở lại nghiên cứu giáo lý kinh điển. Năm sau, ất mùi, Công 56 tuổi. Nhận được tin thiền viện Cao Mân ở Dương Châu, do hòa thượng Nguyệt Lãng chủ trì có tổ chức khóa Thiền kéo dài 12 thất (12 tuần lễ), mọi người hẹn nhau tới tham dự và giục Công lên đường đi trước. Khi tới bến Địch Cảng, Ngài không qua sông được vì không có tiền để đáp con đò ngang chở khách, nên đành đi bộ ven theo men sông và, chẳng may, sẩy chân, bị nước cuốn đi, chìm nổi một ngày một đêm.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Cao tăng tập giáo dĩ tam niên
  Nguyệt Lãng tương ước chúng tham thiền
  Địch Cảng thủy nạn kinh chú dạ
  Tử nhi bất vong thọ mạng xương.

  Dịch:

  Ba năm giáo điển cùng nghiên cứu
  Lại ước hẹn thiền đến Cao Mân
  Địch Cảng ngày đêm thân chìm nổi
  Chết rồi sống lại bội gian nan. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:11 am • 99. ĐƯỢC VỚT LÊN BẰNG LƯỚI CÁ TẠI BỜ ĐÁ THÁI THẠCH  Công trôi theo dòng nước đến gần bờ đá Thái Thạch thì được dân chài dùng lưới vớt lên. Người ta mời vị tăng trong chùa Bảo Tích ra nhận. Hóa ra vị này đã từng có lúc ở chung với Ngài tại Xích Sơn, nên lấy làm kinh ngạc thốt lên rằng : “Đây là sư Đức Thanh!” và sau đó mang Ngài về chùa cứu tỉnh lại. Lúc đó, nhằm vào ngày 28 tháng 6 âm lịch, mũi, miệng của Công, cả tại hậu môn và đường tiểu tiện, các nơi đó đều bị xuất huyết. Ở lại đây ít ngày, Công lại lên đường đi Cao Mân. Vị tăng tri khách trông thấy hình dung tiều tụy hỏi Công có đau bệnh gì không thì Công trả lời là “không có bệnh”.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Như thị Nam Hoa ngã thân văn
  Công tại thiền đường đối chúng vân
  Bỉ thời cánh hữu Chiêm Ninh Sĩ
  Nhan lão cư sĩ vi dịch nhân.

  Dịch:

  Tôi nghe như vậy tại Nam Hoa
  Công tại thiền đường kể chuyện qua
  Ngày đó Chiêm Ninh[15] cùng có mặt
  Còn Nhan cư sĩ dịch Anh-Hoa.

  __________________

  [15]Tức Ananda Jennings • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:13 am • 100. TÂM NHƯ NHƯ TRƯỚC MỌI CẢNH THUẬN HOẶC NGHỊCH  Vân Công gặp hòa thượng Nguyệt Lãng. Sau khi hỏi han Công về các sinh hoạt trên núi, hòa thượng nhờ Công giữ một vai chức sự, nhưng Công không nhận lời, cũng không kể lại vụ tai nạn bị rớt xuống sông, mà chỉ xin được tham dự khóa thiền. Nguyên gia phong của chùa Cao Mân vốn rất nghiêm khắc, nếu ai từ chối một công việc do chùa đã giao phó thì coi như người đó có thái độ khinh mạn, thành thử Công bị phạt một trận đòn bằng hương bản. Ngài chịu phạt không từ nan, do đó bệnh càng nặng thêm, xuất huyết và xuất tinh không ngừng, chỉ còn chờ ngày chết.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Hoành nghịch tương gia xử thái nhiên
  Thọ nhục bất oán cổ thánh hiền
  Phóng hạ thân tâm cầu chư kỷ
  Căn trần thức cảnh lập tiêu quyên.

  Dịch:

  Bao nhiêu ngang trái vẫn an nhiên
  Chịu nhục chẳng hờn học thánh hiền
  Buông bỏ thân tâm quay về gốc
  Căn, trần, thức, cảnh ắt tiêu liền. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:14 am • 101. THẤU SUỐT, BUÔNG BỎ, TỰ TẠI  Tại thiền đường, Vân Công tham cứu hết sức tinh cần, tâm lắng trong chỉ còn một niệm. Được 20 ngày thì mọi căn bệnh đều dứt hẳn. Có lần hòa thượng Đức Ngạn, trụ trì chùa tại bờ đá Thái Thạch, nhân dịp mang vật dụng và quần áo đến cúng dàng thiền viện, thấy dung quang của Công phấn chấn, lấy làm mừng, mới kể cho đại chúng nghe về vụ Công bị nạn nước cuốn. Mọi người đều khâm phục và Công được miễn các trách vụ tại thiền đường, nên dụng công lại càng tăng tiến.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Nội vô thân tâm ngoại vô đài
  Bồ đề phi thụ kính phi đài
  Ngộ đắc bổn lai vô nhất vật
  Thử thân tiện thị hoạt như lai.

  Dịch:

  Trong chẳng thân tâm ngoài chẳng dính
  Bồ đề không cội gương không đài
  Nếu ngộ xưa nay không một vật
  Chính là Phật sống chẳng ai ngoài. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:16 am • 102. TRONG NGOÀI RỔNG RANG, TRONG SUỐT  Vạn niệm dừng bặt, công phu của Ngài đã lạc đường[16], ngày cũng như đêm, hành động thì như bay. Một hôm, sau thời nhang buổi tối, Vân Công mở mắt nhìn, thấy tất cả bừng sáng rõ như ban ngày, trong ngoài rổng rang trong suốt, xuyên qua tường vách. Công trông thấy vị sư coi việc đèn nhang thì đứng tiểu tiện bên ngoài, còn một vị sư khách thì đương ở trong nhà vệ sinh. Nhìn xa hơn thì thấy thuyền đi trên sông, thấy hàng cây hai bên bờ, thấy đủ các loại, mọi vật đều rõ ràng.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Vô vô diệc vô trạm nhiên không
  Không vô sở không nội ngoại thông
  Hành nhân dục thức chân tiêu tức
  Chế chi nhất xứ tử phục sinh.

  Dịch:

  Không, không, cũng không lặng lẽ không[17]
  Không chẳng thấy không, trong ngoài thông
  Tham thiền muốn biết chân hiệu ứng
  Gom tâm một điểm, chết hoàn sanh.

  __________________________

  [16] Công phu lạc đường: một thuật ngữ trong nhà thiền, chỉ sự dụng công đã tới chỗ tận cùng, nghi tình đã thành khối. Khi đó thiền giả dụng công một cách tự nhiên, dù muốn hay không muốn, lúc nào cũng là công phu cả, thậm chí không muốn dụng công cũng không được.
  [17] Không không cũng không . . . : ba chữ “không” trong câu thứ nhất là tạm dịch từ chữ vô (無),tức đối nghĩa với chữ “có”, còn các chữ “không “ khác trong bài kệ tán thì có nghĩa là trống rỗng (empty). • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:17 am

 • 103. HỎI LẠI VỊ SƯ COI VIỆC ĐÈN NHANG VÀ VỊ SƯ KHÁCH
  Khoảng thời gian đó chính là lúc có ba tiếng bản. Ngày hôm sau, Vân Công hỏi lại vị sư coi việc đèn nhang và vị sư khách thì cả hai đều xác nhận sự việc giống hệt như Công đã thấy đêm hôm trước, chứng tỏ cảnh đó là thực, chẳng phải là điều hư dối. Song, Công chẳng coi là chuyện lạ và không hề bị dính mắc vào mọi loại cảnh giới, chỉ dốc lòng tham cứu đến cùng câu thoại đầu “niệm Phật là ai?” một cách liên tục, không gián đoạn.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Như miêu bộ thử cần cảnh sách
  Như long dưỡng châu khẩn gia hàm
  Như kê phục noãn miên mật mật
  Như cốc trúng đích ý xuyên xuyên.

  Dịch:

  Như mèo bắt chuột chuyên rình rập
  Rồng giữ hạt châu chẳng bỏ lơi
  Như gà ấp trứng không lìa ổ
  Nhắm xuyên trúng đích ý chẳng rời. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:19 am

 • 104. LY TRÀ RỚT XUỐNG BẶT NGHI CĂN


  Vào buổi tối thứ ba, thất thứ tám, tháng mười hai, sau 8 cây nhang tham thiền thì tới giờ khai tĩnh. Người hộ thất rót nước và nước nóng bắn vào tay Vân Công, khiến ly trà rớt xuống đất. Tiếng bể của ly vang lên thì ngay đó Công cũng dứt đoạn nghi căn, trong lòng thấy tràn ngập một niềm khoái cảm thanh thoát, như người bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Công hồi tưởng những sự việc đã qua, giả sử chẳng bị rớt xuống sông rồi mang bệnh nặng, nào nghịch duyên, nào thuận duyên đưa đẩy thì làm gì có được cái ngày này!
  Nhân dịp, Vân công có bài kệ sau:

  Bôi tử phác lạc địa
  Hưởng thanh minh lịch lịch
  Hư không phấn toái dã
  Cuồng tâm đương hạ hiết.

  Dịch nghĩa :

  Ly trà rớt xuống
  Tiếng bể vang lên
  Hư không tan vụn
  Cuồng tâm liền hết.

  Lại có kệ như sau :

  Đãng trước thủ
  Đả toái bôi
  Gia phá nhân vong ngữ nan khai
  Xuân đáo hoa hương xứ xứ tú
  Sơn hà đại địa thị Như Lai.

  Dịch nghĩa :

  Tay, nước bắn!
  Chén bể nát!
  Nhà tan, người mất, nói không ra
  Xuân đến nơi nơi ngát hoa thơm
  Sông núi đất đai, đều Như Lai.

  Lời bàn của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  “Đại Trượng Phu làm được xong việc vậy!” • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:21 am • 105. LẠI LỄ LẠY THÁP XÁ LỢI BÁO ĐÁP TỪ ÂN

  Năm bính thân, Vân Công 57 tuổi. Đến mùa hạ, Công đi Kim Sơn tham dự đàn truyền giới. Hòa thượng Đại Định giữ Ngài ở lại qua mùa đông. Năm sau, bính thân, 58 tuổi, Ngài lên đường đi triều bái Lang Sơn lễ bồ tát Đại Thế Chí. Công trở về, thì đến tháng 4, pháp sư Thông Trí tại Tiêu Sơn, mời Ngài cùng giảng kinh Lăng Nghiêm trước cả ngàn thính chúng. Số là Ngài mất mẹ ngay khi sanh ra đời nên một lần nữa, quyết định tới núi A Dục lễ bái xá lợi, mỗi ngày ba ngàn lạy.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Sinh vị kiến từ thân
  Dục Vương lễ chân thân
  Nhật khóa tam thiên khấu
  Duy nguyện báo mẫu ân.

  Dịch:

  Duy nguyện một lòng đáp mẫu ân
  Bên chùa A Dục lạy chân thân
  Lọt lòng sớm khuất nhan từ mẫu
  Ngày lạy ba ngàn chẳng ngại ngần.
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group