Triệu Vân

 • nhan209

  March 2nd 2012, 12:53 am
 • Thân chinh chiến bước trận lâm nguy
  Thế sự khốn cùng chí chẳng suy
  Sanh Tử xá chi, lòng bất khuất
  Nghĩa Trung tròn đạo chẳng hàng quy .

  Ngàn đao thương quyết chẳng lùi gót
  Sức dũng anh tài được mấy ai ?
  Ngang dọc ba quân phải khiếp sợ
  Đời Nam Tử Hán kiếp hùng oai .
  ĐQN

 • nhan209

  March 24th 2012, 2:30 am
 • Thân chinh chiến bước trận lâm nguy
  Thế sự đường cùng chí chẳng suy
  Vạn mã bao vây mù lối thoát
  Ngàn quân phủ kín mịt đường đi

  Uy phong dũng mãnh vài người sánh
  Bất khuất kiên cường ít kẻ bì
  Tử Hán sa trường không sợ chết
  Tròn Trung Nghĩa quyết chẳng hàng quy .


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group