Bao Thanh Thiên (Người làm Quan)

 • nhan209

  March 4th 2012, 10:20 am
 • Q uốc pháp còn nhiều nỗi oán than
  U mờ thế sự, có người Oan
  A n bình xã tắc thân đương nhiệm
  N hất dạ trừ tà diệt kẻ Gian

  N hấn mạnh Công Tư phân biệt rõ
  H àm oan hiểu thấu, đạo làm Quan
  Â n vua nợ nước tình dân chúng
  N ếm trải nguy nan quyết chẳng màng .
  Đ Quan Nhân

 • nhan209

  March 24th 2012, 2:32 am
 • Quốc pháp còn nhiều nỗi oán than
  U mờ thế sự có người Oan
  An bình xã tắc trừ người Ác
  Quốc thái dân an diệt kẻ Gian

  Chính trực vầng dương soi sáng dạ
  Thanh Liêm ánh nguyệt chiếu tâm can
  Ân vua nợ nước tình dân chúng
  Nếm trải nguy nan quyết chẳng màng .


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group