Lời Khai Thị Của Đức A Di Đà

 • tu tam

  December 14th 2012, 6:27 am
 • Đức A Di Đà thuyết pháp bằng lời kệ:

  Chúng sanh cùng chư Phật Soccer
  TV Happy Tánh thể vẫn đồng nhau
  Vì mê Chân Như Tánh Guitar 2
  Harmphony Ba cõi mãi gian lao


  Bởi vọng chấp phân vân Racer
  Lầm nhận huyễn là chân
  Hết thân này thân khác In the grass
  Luân hồi khổ muôn phần
  !


  Bốn mươi tám đại nguyện Surfing
  Thề cứu độ chúng sanh Rimshot
  Guitar Gái trai cùng già trẻ
  Waving Giữ vững Tín Nguyện Hạnh
  Một lòng không tạp loạn Playing ball
  Gồm Thiền, Tịnh tinh anh


  Hanging Lâm chung mười niệm tịnh
  Quyết định được vãng sanh
  Home sweet home  ( Trích Kinh : "Cực lạc Du Lãm Ký" ) Clap clap


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group